Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 8/18.07.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 8/18.07.2012 г.     Д Н Е В Е Н     Р Е Д:   1. Докладна записка № 403/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за трафопост върху

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/05.06.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/05.06.2012 г.   По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 233/06.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ І –

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6/11.04.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6/11.04.2012 г.       Д Н Е В Е Н     Р Е Д:     1. Докладна записка № 226/03.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно допускане за изработване

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/20.02.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/20.02.2012 г.         ДНЕВЕН  РЕД:     1. Докладна записка № 058/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2011 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2011 г.    ДНЕВЕН  РЕД:     1. Докладна записка № 660/28.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на кметство в с. Баня във връзка с чл. 16, т.1 от ЗТУРБ.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/02.12.2011 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/02.12.2011 г. ДНЕВЕН  РЕД:  1. Докладна записка № 655/24.11.2011 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет -Несебър, относно избор на представител на общинския съвет в общото събрание на НСОРБ. 2. Докладна записка № 653/22.11.2011

НАРЕДБА № 9 – ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА №9 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА                 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Тази Наредба има за цел да регламентира реда и формите за стимулиране на физически

НАРЕДБА № 10 – ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА № 10 ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /изменена и допълнена с решение № 735/30.09.2009г от протокол № 21/ Глава І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

НАРЕДБА № 11 – ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА   №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ Чл.1 Тази Наредба урежда отношенията, свързани

НАРЕДБА № 12

  Наредба за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър Раздел I  Общи положения Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и