Комисии

Print pagePDF pageEmail page

1.Комисия по законност,обществен ред, местно самоуправление,
приватизация, следприватизационен контрол и контрол по
изпълнение решенията на Общински съвет
Председател:
Петър Хрусафов Тодоров
зам.-председател:
Станислав Веселинов Цанев
членове:
Славчо Стойчев Станелов
Пейчо Колев Колев
Красимир Петров Мавров
Виктор Атанасов Атанасов
Демир Соянов Петров

2.Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални
програми
Председател:
Върбан Валентинов Кръстев
зам.-председател:
Пейко Димитров Янков
членове:
Костадин Георгиев Нищелков
Георги Димитров Георгиев
Георги Манолов Манолов
Благой Вангелов Филипов
Атанас Ангелов Терзиев

3.Комисия по устройство на територията, селско, горско,
ловно стопанство и опазване на околната среда
Председател:
Костадин Георгиев Нищелков
зам.-председател:
Георги Димитров Георгиев
членове:
Пейко Димитров Янков
Пейчо Колев Колев
Благой Вангелов Филипов
Христо Георгиев Яръмов
Иван Великов Янев

4.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества
и предприятия
Председател:
Пейко Димитров Янков
зам.-председател:
Славчо Стойчев Станелов
членове:
Николай Кирилов Киров
Георги Димитров Георгиев
Благой Вангелов Филипов
Георги Манолов Манолов
Станислав Веселинов Цанев

5.Комисия по образование, култура, туризъм, спорт,
здравеопазване, вероизповедания и социални дейности
Председател:
Атанас Ангелов Терзиев
зам.-председател:
Красимир Петров Мавров
членове:
Николай Кирилов Киров
Славчо Стойчев Станелов
Георги Манолов Манолов
Тонка Кирилова Пешева
Кирил Донев Киров

6.Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
Председател:
Демир Стоянов Петров
зам.-председател:
Пейчо Колев Колев
членове:
Кирил Донев Киров
Върбан Валентинов Кръстев
Красимир Петров Мавров
Христо Георгиев Яръмов 
Петър Хрусафов Тодоров