Правилник на ОС Несебър

Print pagePDF pageEmail page

                                   ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
                             НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
                             ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
                                                                Мандат 2015-2019г.

                                                                     ГЛАВА ПЪРВА
                                                               ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общински съвет-Несебър, отношенията му с Общинската администрация и условията за сдружаване на община Несебър.
(2) Организацията и дейността на Общинският съвет Несебър се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, останалото действащо законодателство и разпоредбите на този правилник.
Чл.2 (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в общината при условия и по ред, определени от закона.
(2) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на дейности, в сферата на:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма.
Чл.3 (1) Общински съвет-Несебър изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.
(2) В изпълнение на своите функции Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, декларации и решения.
Чл.4 В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:
а) законност;
б) самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
в) гарантиране и закрила интересите на жителите на община Несебър;
г) публичност.

ГЛАВА ВТОРА
КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.5 Общинският съвет на Община Несебър се състои от 21 общински съветници.
Чл.6 (1) Първото заседание на Общинският съвет-Несебър се открива от най-възрастният от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Общинския съвет.
(2) Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.
(3) Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.
Чл. 7 (1) Под председателството на най-възрастният общински съветник могат да се проведат само разискванията по избор на председател на общинския съвет.
(2) Общинският съвет избира председател с тайно гласуване.
(3) За произвеждането на тайно гласуване се избира временно действаща комисия от пет души.
Чл.8 Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател .
Чл.9 (1) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.
(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
Чл.10 (1) Председателят на Общински съвет-Несебър може да бъде предсрочно освободен:
1. При подаване на оставка
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.
3. При влизане в сила на акт , с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси .
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2 искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание на съвета след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията, нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на общинския съвет заседанията на съвета се ръководят от общински съветник, избран с обикновено мнозинство от общия брой на общинските съветници
(5) При отсъствие на Председателя на общинския съвет, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от общински съветник, избран с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл.11 Всички последващи промени в ръководството на Общински съвет се извършват по реда на тази глава от Правилника.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12. (1) Председателят на Общински съвет – Несебър освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:
1. Предлага назначаването на служителите в звеното за подпомагане дейността на Общинския съвет, ръководи и контролира тяхната работата и определя конкретните им функции .
2. Разпределя работните материали по дейността на Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
3. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;
4. Предлага бюджетният кредит за издръжка на Общинския съвет и упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета и издръжката на Общинския съвет;
5. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет.
6. Определя местата в заседателната зала за: общинските съветници, участващите с право на съвещателен глас, гостите, представителите на медиите и гражданите;
7. Следи за спазването на този правилник;
8. Представлява Общинския съвет пред външни лица и организации.
9. Подготвя за обявяване на населението на приетите от Общинския съвет актове.
10. Разрешава или отказва предоставяне на достъп до обществена информация по реда на чл.28 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация.
11. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, Общинския съвет и този Правилник.
(2) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
(3) Председателят на Общинския съвет получава месечно възнаграждение, в размер на 90 процента от месечното възнаграждение на кмета на общината.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл.13 (1) Общинските съветници могат да образуват политически представителни групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.
(2) Минималният брой общински съветници за образуване на група е от двама души.
(3) Общински съветници, чийто брой е недостатъчен за образуване на отделна група, могат да се присъединят към вече образувани такива групи и да създадат политически съюз. Той има правата на една представителна група.
(4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
(5) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.
Чл. 14. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет протокол от заседанието, на което е образувана групата и решение за нейното създаване както и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Всеки общински съветник може да членува само в една група общински съветници.
(3) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

ГЛАВА ПЕТА
КОМИСИИ

Чл.15 (1) Общинския съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии в които могат да бъдат включени и други специалисти и консултанти .
(2) Средствата за възнаграждение на специалистите се предвиждат в бюджета на Общинският съвет, по предложение на председателя на съответната комисия.
(3) Специалистите и консултантите могат да дават писмени становища по искане на съответната комисия.
(4) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.
Чл.16 (1) Постоянните комисии на Общински съвет- Несебър са:
1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет.
2. Комисия по бюджет финанси, европейски фондове, национални и регионални програми.
3. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.
4. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.
5. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване вероизповедание и социални дейности.
6. Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси .

(2) Комисиите по ал. 1 са в състав от 7 души.

Чл.17 (1) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия.

(2 /Всеки общински съветник може да бъде избиран в състава на 3 /три/ постоянни комисии и има право да бъде председател на 1 постоянна комисия и заместник-председател на 1 постоянна комисия.

(3)Председателят на Общинския съвет може да участва в работата на всички постоянни или временни комисии с право на съвещателен глас.

Чл.18 (1) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и зам. председател, които се избират с явно гласуване от общинския съвет .
(2) Ръководството по ал.1 организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии, административното звено на Общинския съвет и с председателя на ОбС Несебър и води график за присъствието на членовете на комисиите.
Чл.19 (1) Председателите, зам. председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават с решение на Общински съвет-Несебър.
(2) В случаите по предходната алинея решението се приема с повече от половината от общия брой на съветниците

(3) Промени в състава на комисиите могат да се правят по предложение на председателят на Общинският съвет и 1/ 3 от членовете на съответната комисия.

Чл.20.(1) Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА постоянните и временните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.
Чл.21(1)Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели.
(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от председателят на Общинския съвет и по искане най-малко на 1/3 от членовете и или от председателя на комисията.
Чл.22 (1) В заседанията на постоянните комисии могат да участват с право на съвещателен глас и кметът, заместник-кметовете и секретарят на общината, както и кметовете на кметства и кметските наместници.
(2) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
(3) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси може да присъства и вносителят или негов представител при покана от председателят на съответната комисия.
(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси на заседание на комисията може да присъства и общински съветник, който не е член на съответната комисия, след като комисията гласува и се произнесе с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
Чл.23 (1) Председателят на Общинския съвет обявява график на заседанията на комисиите в интернет страницата на Общината и на таблото на Общинския съвет, не по – късно от три дни преди заседанието на съответната комисия, като в същият срок писмено или по телефона се уведомяват членовете на комисията.
(2) Проекта за дневен ред и материалите за заседание на постоянните комисии се предоставят на членовете на съответната комисия, на хартиен носител или по електоронен път един ден преди заседанието. В дневният ред на постоянните комисии, се включват и всички материали постъпили до деня на заседанието.

(3) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.
(4) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.
Чл.24.(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят от председателя на Общинският съвет или от един от председателите на постоянните комисии, избран с обикновено мнозинство от присъстващите общински съветници.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което се представя на Общинския съвет.
Чл.25 Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член на заседание на общинския съвет.
Чл.26 (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети становища, както и проектите за Решения на Общинския съвет.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и присъстващите членове.
(3) Копие от протоколът се представя на Председателят на Общинският съвет, след приключване на заседанието на комисията
Чл.27 (1) Временни комисии се образуват с решение на Общински съвет по конкретен повод – за проучване на отделни въпроси, за провеждане на анкети и др.
(2) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от Общинският съвет.
(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общински съвет.

ГЛАВА ШЕСТА
ЗАСЕДАНИЯ

Чл.28 (1)Общински съвет Несебър заседава в залата на Община Несебър – гр. Несебър, ул. „Иван Вазов” или на друго място, определено от неговия председател, не по-малко от 6 пъти годишно.
(2) Общинския съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
3. по искане на 1/5 от избирателите в общината;
4. по искане на областния управител.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
(4) /Уведомяването на общинските съветници за заседанията на общински съвет се извършва по телефона или с покани, изпратени на посочен от тях електронен адрес 5 дни преди заседанието от техническия секретар. Поканата се публикува и в интернет сайта на Община Несебър, и съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието.
(5) Копия от всички постъпили материали по предварително обявения дневен ред са на разположение на Общинските съветници в канцеларията на Общински съвет Несебър от момента на поканата.
(6) Писмени материали с особено голям обем, като програми, концесионни анализи и други подобни, с изключение на проекта и отчета на общинския бюджет, се предоставят за ползване от общинските съветници в канцеларията на Общинския съвет.
Чл.29 (1) Общинският съвет заседава в работен ден от седмицата, определен от председателя на Общински съвет от 11 до 19 часа.
(2) При събития, за които се налага спешно свикване на Общински съвет, председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. Материалите за извънредното заседание могат да бъдат раздадени и на самото заседание. Уведомяването на общинските съветници за това заседание се извършва 24 часа преди заседанието, по телефона, като за това се съставя протокол от техническия секретар.
Чл.30 (1) Заседанията на Общинския съвет са публични. Общинският съвет може да реши някои от заседанията да се проведат при закрити врати.
(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват по реда, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
(3) При безредие сред публиката председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
Чл.31 (1) Заседанията на Общинския съвет са закрити, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.
(2) Предложението за закрито заседание могат да направят председателят на Общинския съвет, всеки един от общинските съветници или кмета.
(3) При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.
Чл. 32 (1) Откритите заседания на Общинския съвет могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване по тяхно искане или по покана на председателя.
(2) Представителите на медиите, желаещи да отразяват заседанието на Общинския съвет се регистрират в нарочен дневник при техническия секретар на Общинския съвет непосредствено преди започване на заседанието.
(3) Пряко предаване на заседания се излъчва с решение на Общинския съвет.
Чл.33 (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници. Присъствието на Общинските съветници се отразява в присъствен лист, който е неразделна част от протокола на проведеното заседание.
(2) Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато общински съветник или група съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум.
(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.
(4) Председателят закрива заседанието при изчерпването на дневния ред.
Чл.34 (1) След откриването на заседанието от председателя на Общинския съвет се пристъпва към обсъждане и гласуване на проекта за дневен ред. В него по изключение могат да бъдат включени и въпроси извън предварително обявения проект за дневен ред, когато за предложението гласуват най – малко повече от половината от общия брой на общинските съветници. Предложението за включване може да бъде направено в случай, че същото бъде регистрирано в деловодството на общинския съвет, не по – късно от 12 часа в деня предхождащ заседанието. В тези случаи не важи изискването на чл. 56 ал.4 от правилника .
Чл.35 (1) Председателят на общинския съвет ръководи заседанието и дава думата за изказване.
(2) Въпросите от дневния ред и проектите за решения се докладват на заседанието от председателите на постоянните комисии, кмета на Общината или негов заместник или упълномощено от него лице.
(3) Общинският съветник се изказва след като председателят му предостави думата.
(4) Думата се иска от място с вдигане на ръка.
(5) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказвания до 5 минути на ръководителите на политическите представителни групи, а при тяхното отсъствие – на заместниците им или на упълномощен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на политическите представителни групи.
Чл.36 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за провеждане на заседанието, включително тези за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването;
6. проверка на кворума.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.
Чл.37 (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава еднократно на представител на политическата представителна група, която не е съгласна с предложението за прекратяване.
Чл.38 Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата на предходния член. При предложения за прекратяване на разискванията или за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.
Чл.39 (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя или на политическа представителна група.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
Чл.40 (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всяка политическа представителна група може да поиска прекъсване на заседанието до 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.
Чл.41 Общинските съветници се изказват от работните си места по обсъждания въпрос до 3 / три /мин.
Чл.42 (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да прави изказване по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага изясняване на изказването.
Чл. 43 (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Общинският съветник, към когото е отправена репликата, има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл.44 Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Думата за лично обяснение се дава в края на заседанието по ред, определен от председателя на съвета.
Чл.45 Кметът, заместник-кметовете, секретарят на общината, главният архитект, кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в обсъждането на предложени от тях проекти за решения, както и по въпроси касаещи населеното място, за което отговарят.
Чл.46 (1)Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, освен в случаите в които със специален закон е определено друго мнозинство. Съветът може да реши гласуването да бъде тайно.
(2) Гласуването е лично. Гласува се „за“, „против“ или „въздържал се“.
(3) Явното гласуване се извършва чрез:
1. електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване – с вдигане на ръка;
2. поименно – чрез електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване – при съобщаване имената на съветниците от председателя и отговаряне със „за“, „против“, „въздържал се“; разпечатката от поименното гласуване е неразделна част от протокола.
3. саморъчно, чрез подписване в списък, съдържащ имената на съветниците и колони „за“, „против“, „въздържал се“, като всеки съветник поставя подписа си в една от колоните.
(4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
Чл.47 Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник или от политическа представителна група. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от политическа представителна група, която не е съгласна с направеното предложение.
Чл.48(1) Гласуването започва непосредствено след обявяването му от председателя.
(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се допускат изказвания.
Чл.49 (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложението за решение докладвано от водещата постоянна комисия
2. предложения за изменение и/или допълнение на проекта за решение на водещата комисия
3. предложението за решение на вносителя / от докладната записка /
4. предложения за изменение и допълнение на проекта на вносителя /от докладната записка /
5. Предложение за нов проект за решение.
6. Предложение за отлагане за следващо заседание.
(2) В случаите в които, постъпят две или повече предложения от едно и също естество, при спазване на последователността на ал.1, предложенията се гласуват по реда на тяхното постъпване .
Чл.50(1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон не е предвидено друго.
(2) Решенията на Общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, чл. 20, по чл. 21а, ал. 3 и чл. 45 ал.2 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл. 51 (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от общински съветник председателят може да разпореди гласуването да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Чл.52 (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол, който се изготвя най-късно 5 дни след заседанието, подписва от председателя на общинския съвет и лицето което го е изготвило.
(2) Към протокола се прилагат протоколите за произведеното тайно, саморъчно подписано или поименно гласуване и материалите от дневния ред .
Чл.53 Общинските съветници могат да преглеждат протоколите от заседанията и да искат поправянето на грешки в тях в 7- дневен срок от деня на заседанието. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.
Чл.54 (1) Поправки на фактически грешки в приетите от Общински съвет актове се извършват по нареждане на председателя, след като се изслушат вносителят и докладчикът на съответната комисия.
(2) Председателят на Общинския съвет предоставя на общинските съветници протокола от заседанието на общински съвет в канцеларията на Общинския съвет, за запознаване в срок до 5 работни дни, считано от датата на провеждане на заседанието.

ГЛАВА СЕДМА
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

Чл.55 (1) ОбС приема наредби правилници, решения и инструкции по въпроси от местно значение при условия на чл. 21 от ЗМСМА .
(2) Право на инициатива на проектите по ал.1 имат общинските съветници, кметът на община, заместник-кметовете и секретарят на общината, както и главният архитект и управителите на търговските дружества, в които Общината има участие. Проектът за годишния бюджет на община се внася от кмета на общината. Предложенията трябва да съдържат:
1. информация за целесъобразността и законосъобразността необходима за вземане на правилно решение .
2. Проект за решение, придружено със становище или съгласувано с юриста на Общински съвет или юриста на Общинската администрация, когато предложенията са направени от нея.
(3) Постъпилите предложения, молби и сигнали от граждани и/ или юридически лица и СНЦ до Общинския съвет, окомплектовани с всички необходими документи, Председателя на Общинския съвет разпределя за обсъждане до съответната по компетентност комисия към Общинския съвет в 7 дневен срок от постъпването им.
(4) В срок, определен от Председателя на Общинския съвет, комисията разглежда постъпилите материали и приема проект за решение по тях. Въз основа на проекта за решение на съответната водещата комисия председателят на Общинския съвет ги включва в дневния ред на следващото заседание.
Чл.56 (1)Наредбите се издават за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт с по висока степен .
(2) С инструкция ОбС дава указания относно прилагане на нормативен акт издаден от Общинския съвет или чието изпълнение трябва да се обезпечи.
(3) По останалите въпроси от компетенцията му, Общинския съвет се произнася с решение.
(4) Не могат да бъдат включвани в проекта за дневен ред , материали, които не са обсъждани в постоянните комисии.
Чл.57 (1) Проектите за правилници, наредби и инструкции се внасят за разглеждане в Общинския съвет от лицата по чл.55, ал. 2.
(2) Проектите за наредби, правилници по ал.1, трябва да отговарят на изискванията на чл. 26 от ЗНА и 77 от АПК, и да бъдат публикувани и интернет страницата на Общината .
(3) Проектите които не отговарят на изискванията на ал.2 не се включват за разглеждане на заседания на Обшинския съвет и се връщат от съответната водеща комисия на вносителя за привеждането им в съответствие с изискванията на закона .
(4) Председателят на ОбС разпределя проектите за обсъждане от съответните комисии в 7 дневен срок от постъпването им.
(5) След обсъждане на проекта за правилник, наредба или инструкция в комисиите, Председателя на ОбС ги включва в проекта за дневен ред на следващото заседание.
(6) Проектите за нови Наредби се приемат на две четения в рамките на различни заседания .
(7) Постъпилите след първо четене предложения за изменение и допълнение на проектите по ал.6 се внасят за разглеждане в определената при първото четене водеща комисия .
(8) ПК обсъжда допълнително проектите заедно с постъпилите предложения и внася мотивиран доклад, не по късно от седем дни след връщането.
(9)В хода на обсъжданията се разглеждат само писмени предложения внесени до началото на заседанието. Изключенията се отнасят до предложения, касаещи оттегляне, изменение и допълнение на предложените вече текстове.
(10) Проектите за изменение и допълнение на действаща Наредба се приема на едно четене в рамките на едно заседание.
Чл.58 (1) Председателят на ОбС изпраща приетите решения, правилници, наредби и инструкции до Областния управител, кмета на Общината и органи в 7-дневен срок от изготвянето на протокола, освен ако в закон не е предвидено друго.
(2) Актовете на Общинският съвет се довеждат до знанието на населението в срока по ал.1 чрез средствата за масово осведомяване и/ или чрез Интернет, същите се изнасят на определено в Общината табло.
(3) Копие от актовете на Общинският съвет се съхраняват в подходящо помещение определено от кмета на Общината, където се осигурява възможност на гражданите да се запознаят с тях и/или получат копие от даден акт срещу заплащане, съгласно приетата от Общинския съвет Наредба № 11 от 2003 г.

ГЛАВА ОСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл.59 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32 ал.1 от ЗМСМА и се прекратяват с изтичане срока на пълномощията на Общинския съвет.
Чл.60 (1)Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. При поставяне под запрещение;
2. Когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. При подаване на оставка чрез предеседателя на Общинският съвет до общинската избирателна комисия
4. При избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. Когато, без да е уведомил писмено председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – случежба ангажираност, отсъствие от страната заболяване и други, не участва в три поредни или общо пет заседания на общинския съвет през годината
6. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца.
7. При извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината .
8. При извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината.
9.При избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директор , контрольор, управител , прокурист, търговски пълномощник , синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост както и при заемането на длйжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз.
10. При неизпълнение на задълженияйта си по чл. 34 ал. 6 от ЗМСМА.
11. При влизане в сила на акт с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси .
12. При установяване на неизбираемост.
13 При смърт.
Чл.61 Предсрочното прекратяване на правомощията на общински съветник се извършва по реда на чл.30 ал.5 или съответно по чл.30 ал.6 на ЗМСМА.
Чл.62 (1) Общинският съветник има право:
1. Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на Обшинския съвет ;
2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет и разглеждането на въпроси от компетенциите на съвета и да внася проекти за решения;
3. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета ;
4. Да отправя питания към кмета и кметовете на кметства;
5. Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

(2) За участие в заседание на общинския съвет и на неговите комисии общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 65 на сто от средната брутна заплата на общинската администрация за съответния месец, от които следва:

1. Общински съветник, член на три постоянни комисии получава месечно възнаграждение в размер на 65 на сто от средната брутна заплата, определена в общинската администрация за от средната брутна заплата за съответния месец.
2. Общински съветник, член на две постоянни комисии получава възнаграждение в размер на 95 % от възнаграждението по ал.2 т.1.
3. Общински съветник, член на една постоянна комисия получава месечно възнаграждение в размер на 90 % от възнаграждението по ал.2 т. 1

(3) Възнагражденията по ал.2 се заплащат въз основа на справка за присъствието на общинските съветници на заседание на постоянните комисии и заседание на общинския съвет, заверена от председателя на общинския съвет, с оглед спазване разпоредбата на чл.64 ал. 2 и ал.З.
(4) Пътните и други разноски направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета се изплащат от Общинския съвет. Командировъчните се подписват от председателя на Общинския съвет.

Чл.63 Общинският съветник се приема с предимство от кмета на Общината, неговите заместници, директорите на дирекции и началниците на отдели и служби .
Чл. 64 (1 )Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
(2) При неуважително отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение на общинския съветник се удържат 10% за всяко отсъствие, но не повече от 30% от цялото месечно възнаграждение.
(3) При неуважително отсъствие от заседание на Общински съвет се удържат 30% от възнаграждението.
Чл.65 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.
(2) Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз.
Чл.66 (1) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право:
1. да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината;
2. да има достъп до ръководните длъжностни лица в общината, който при необходимост се гарантира чрез график;
3. да получава компенсация на разходите, които е извършил при осъществяване дейността си на съветник;
4. да получава необходимата за неговата дейност информация съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА.
Чл.67 Общинският съветник няма право :
1. Да прекъсва изказващите се на заседания на Общинския съвет и комисиите.
2. Да отправя лични нападки, отнасящи се до личния живот или увреждане на доброто име на гражданите, както и нападки уронващи престижа на Общинския съвет и Общинската администрация.
3. Нарушителят по т.2 се наказва съгласно чл.68, ал.1, т. от 1 до т. 4
Чл.68 (1) Председателят на Общинския съвет може да приложи спрямо общински съветник една от следните дисциплинарни мерки :
1. Напомняне
2. Забележка
3. Отнемане на думата
4. Отстраняване от заседание
(2) Напомняне се прави на всеки оратор, който се отклони от предмета на разискванията или нарушава реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
(3) Забележка се прави на Общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание и който продължава да нарушава реда.
Чл.69 (1) Председателят на ОбС може да предложи на съвета отстраняване до следващо гласуване, до следващо заседание, до следваща точка от дневния ред или до следващо заседание на Общински съветник който:
1. Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. Създава безредие в залата;
3. Призовава към насилие;
4. Оскърбява Общинския съвет.
(2) Председателят може да отстрани от залата и лица които не са съветници и извършват действия по ал. 1 т.2,3,4

ГЛАВА ДЕВЕТА
ФОРМИ НА КОНТРОЛ

Чл. 70 Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета на Общината, кметовете на кметства, въпроси по актуални проблеми, които представляват обществен интерес.
Чл.71 (1) Питанията се отправят чрез председателя на Общински съвет Несебър в писмена форма най-късно 5 дни преди началото на заседанието, на което следва да се даде отговор.
(2) Отговорът е устен или писмен. Отговорът е писмен по желание на общинския съветник.
(3) Председателят на Общински съвет Несебър уведомява своевременно кмета на Общината или кмета на кметство за постъпилите питания.
(4) Кметът може да поиска отлагане на отговора, но не по-късно от следващото заседание на Общински съвет Несебър.
(5) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието или устно – в самото заседание. Председателят на Общински съвет уведомява кмета за това.
Чл.72 (1)Изслушването става в заседание на Общинския съвет в отделна точка от дневния ред .
(2) След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да изложи въпроса си в рамките на 2 мин.
(3) Лицето към което е отправено питането, дава лично устен отговор, а освен това писмен ако е поискан такъв. Запитаният може да заяви, че не е в състояние да отговори като задължително посочва причините за това .
(4) По отговора на питането на Общинският съветник, който го е направил, има право да зададе не повече от три уточняващи въпроса .
(5) Общинският съветник може в рамките на 2 минути да направи оценка на отговорите на основния и уточняващите въпроси и да заяви дали е доволен или не от тях.
(6) В случай, че е поискан писмен отговор, председателят връчва екземпляр от отговора на неговия вносител .
Чл.73 За осъществяване функции на контрол по чл.45 ал.1 от ЗМСМА , кметът на Общината изпраща в канцеларията на Общинския съвет копие от актовете издадени в изпълнение на решения на Общинския съвет в седем дневен срок от издаването им.
Чл.74(1) След приключване на заседанието на Общинския съвет в продължение на един час гражданите могат да отправят питания и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета на Общината и кметовете на кметства, представляващи обществен интерес .
(2) Питанията трябва да са конкретно формулирани и да не съдържат становища и коментари по съществото на поставения въпрос, както и обвинения или лични нападки към адресата и трети лица.
(3) Питанията не могат да се отнасят за въпроси, извън компетенциите на общинските съветници, кмета на общината или кметовете на кметства.
Чл.75 Ред за отправяне на питания :
1. Гражданите, желаещи да отправят питане по реда на чл. 74 ал.1 , трябва да са депозирали предварително в канцеларията на Общинския съвет текста на питането в два екземпляра в срок до 10 дни преди датата на предстоящата сесия.
2. Депозираните питания се предават незабавно на лицата към които са отправени, за подготовка на отговор.
Чл.76 (1) За защита интересите на гражданите, Общински съвет – Несебър може да избере обществен посредник с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
(4) Дейността и организацията на Обществения посредник се уреждат с правилник.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.77 (1)Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.
(2) Кметът на общината, както и кметовете на кметства се избират пряко от населението при условия и по ред, определени със закон.
(3) В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.
(4) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
(5) Кметът на общината и кметовете на кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.
Чл.78 Кметът на общината назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните правомощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
Чл.79 Функциите на кмет на населеното място, което е център на общината, се изпълняват от кмета на общината.
Чл.80 (1) Кметът, кметовете на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете и секретаря на общината , не могат да бъдат ръководители на политически партии, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
(2) Кметът на общината участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.
(3) Кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства, населени места и кметските наместници или райони.
Чл. 81 (1) Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.
(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. За него важат изискванията на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.
Чл.82 (1) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.
(2) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешно служебни актове, свързани с организацията и дейността на Общинския съвет и на неговите комисии.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл.83 (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от Председателя на съвета.
(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от председателя на Общинския съвет и председателите на постоянните комисии.
Чл.84 (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от Председателя на съвета срок.
(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на Община Несебър, когато предложението не е направено от него.
Чл.85 Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.
Чл.86 Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община Несебър с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
Чл.87 Общинският съвет ратифицира всички договори на община Несебър, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.
Чл.88 (1) За защита на общите интереси и развитие на местното самоуправление общината може да участва в регионални сдружения и в Националното сдружение на Общините, както и в други сдружения.
(2) Представителят на Община Несебър в сдруженията по ал. 1 се определят с Решение на Общинския съвет.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТ
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.89(1) Общинския съвет има свой бюджет за издръжка и организационни разходи, който е част от общинския бюджет.
(2) Приемането и изпълнението на бюджета на Общинския съвет се извършва по реда и начина определен със Закона за публичните финанси .
Чл.90(1) Взаимодействието на Общинския съвет с общинската администрация се осъществява посредством административно звено по чл. 29а ал.2 от ЗМСМА, което подпомага и осигурява работата на Общинския съвет.
(2) Административното звено по ал. 1 се състои от 5 души, които координират и подмагат дейността на общинските съветници. Същото е част от структурата на общинската администрация.
Чл.91 Служителите от административното звено по чл.91, ал.2 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на Председателя на общинския съвет.
(2) Административното звено е в състав:
1 началник отдел, главен експерт административно обслужване на гражданите, технически секретар – протоколист, юрисконсулт и шофьор, които се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на Общински съвет.
2. към административното звено по чл.91, ал.1 могат да бъдат привличани и други експерти и консултанти на граждански договори, които да подпомагат дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии.
Чл 92 (1) Функциите и длъжностните характеристики на служителите от административното звено се одобряват от Кмета, съответно Секретаря на Общината, след съгласуване с Председателя на Общинския съвет

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящият правилник е приет с Решение №.6 от протокол № 2/17.11.2015 г. на Общинския съвет и влиза в сила от деня на приемането му.

§ 2 Този правилник се приема на основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА и отменя Правилника, приет с Решение на Общинския съвет №7 от протокол № 2 /16.11.2011 г.

§3 По въпроси, нерешени с този правилник Общинския съвет приема решение, освен в случаите, когато въпросите са регламентирани с разпоредбите на ЗМСМА и/или друг нормативен акт.
§ 4 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет може да бъде променян по предложение на председателя или на 1/4 от Общинските съветници.
.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР : ……………………………..
/ Румен Кулев /