ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Print pagePDF pageEmail page

   
                    ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 
                          НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 


 
    На основание чл.23 ал.1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му
 с общинска администрация –мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на
 22.01.2016 г./петък/ ще се проведат заседания на постоянните комисии
 на Общинския съвет, както следва:

 

   
 1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация
  и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията
  на Общинския съвет – 10,30 ч.

 

 1. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване,
  вероизповедание и социални дейности – 12,00 ч.

 

 1. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества
  и предприятия - 12,30 ч.

 

 1. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство
  и опазване на околната среда – 13,30 ч.

 

 1. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и
  регионални програми – 14,30 ч.
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕЪР:
                             /Р. КУЛЕВ/