Дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

 

        ДО

г-н(г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИНа основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността
 на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър
 на 29.01.2016 г. /петък/ от 11:00 часа в Заседателната зала на
 Община Несебър, при следния проект за

                ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 026/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет
  на Община Несебър, относно включване на нова дейност по предварително
  третиране на смесени битови отпадъци, чрез изграждане на сепарираща
  инсталация на площадката на Претоварна станция – Несебър.

           Докл: Петър Тодоров
           Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 047/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет
  на Община Несебър, относно съгласуване на годишен план за дейността
  на Звено за вътрешен одит в Община Несебър за 2016 г.
                     Докл: Петър Тодоров
           Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 045/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет
  на Община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в
  общинската администрация и прехвърляне на бройка от отдел в отдел.

           Докл: Петър Тодоров
           Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 056/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател
  на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници
  в комисията по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за
  реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на
  градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.
               Докл: Петър Тодоров
          Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 057/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател
  на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници
  за членове на комисията по чл.4 от Правилника за реда и начина за
  определяне на еднократна финансова помощ.

          Докл: Петър Тодоров
          Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 058/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател
  на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители в
  комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията, реда и
  критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в общината.

          Докл: Петър Тодоров
          Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 059/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател
  на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представител на
  Общинския съвет – Несебър в Областния съвет за развитие.

         Докл: Петър Тодоров
         Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 054/18.01.2016 г. от Румен Кулев – Председател
  на Общински съвет – Несебър, относно освобождаване на Георги Манолов
  от състава на постоянната комисия на Общинския съвет – Несебър по
  общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и
  предприятия и избор на нов член на комисията.

         Докл: Петър Тодоров
         Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 048/15.01.2016 г. от Николай Димитров –Кмет на
  община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците
  на територията на Община Несебър за 2016 г.

         Докл: Петър Тодоров
         Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 049/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет
  на Община Несебър, относно организация и безопасност на движението
  на територията на Община Несебър за 2016 г.
                   Докл: Петър Тодоров
          Председател на комисия
 11.Докладна записка вх.№ 031/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
   зам. кмет на Община Несебър, относно приемане на стратегия за
   управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.
                   Докл: Пейко Янков
          Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 032/15.01.2016 г. от Николай Димитров –
  Кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма
  за управление и разпореждане с имоти собственост на Община
  Несебър за 2016 година.
                    Докл: Пейко Янков
          Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 035/15.01.2016 г. от Николай Димитров – Кмет
  на Община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в
  УПИ ІІІ в кв.35 по плана на с. Емона, чрез изкупуване на идеалната
  част, собственост на Община Несебър.
                      Докл: Пейко Янков
           Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 036/15.01.2016 г. от Николай Димитров – Кмет
  на Община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за
  продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.1026
  по кадастралната карта на с. Кошарица.
            Докл: Пейко Янков
            Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 037/15.01.2016 г. от Николай Димитров – кмет
  на Община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно
  наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти
  за отглеждане на животни.
                       Докл: Пейко Янков
            Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 038/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно провеждане на публичен
  търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот,
  представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор
  02703.29.51 по кадастралната карта на с. Баня.
                         Докл: Пейко Янков
             Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 040/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно провеждане на публично
  оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис, находящ
  се в гр. Несебър, ул. Хан Крум“ № 24.
                         Докл: Пейко Янков
             Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 041/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно провеждане на публично
  оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен
  кабинет в с. Гюльовца.

           Докл: Пейко Янков
           Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 042/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –зам.
  кмет на Община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление
  на Помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки“ с
  идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

            Докл: Пейко Янков
            Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 043/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно провеждане на
  публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
  общинско помещение за банков офис.
                         Докл: Пейко Янков
             Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 027/15.01.2016 г. от Николай Димитров -
  Кмет на Кбщина Несебър, относно учредяване право на прокарване
  за изграждане на обект: подземна кабелна разпределителна мрежа
  за разпространение на цифрова телевизия и интернет в гр. Обзор.
                          Докл: Пейко Янков
             Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 039/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно обявяване за частна
  общинска собственост, поради отпаднало предназначение на
  части от улични пространства, които се включват в площта
  на новообразувани имоти, съгласно Решение
  № 707/14.02.2014 г. на Общински съвет-Несебър,
  за одобрение изменение на ПУП за кв.62 и кв.33
  по плана на с. Равда.

             Докл: Пейко Янков
             Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 033/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно обявяване за
  частна общинска собственост на 488 кв.м., представляващи
  част от новообразуван УПИ VІІІ-447, 615,616 в кв.68
  по плана на с. Равда, поради отпаднало предназначение.
                             Докл: Пейко Янков
               Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 034/15.01.2016 г. от Николай Димитров –
  Кмет на Община Несебър, относно обявяване за частна общинска
  собственост на поземлен имот с кадастрален идентификатор
  11538.502.459 по КК и КР на гр. Свети Влас, поради
  отпаднало предназначение.
                            Докл: Пейко Янков
              Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 052/18.01.2016 г. от
  Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“
  – гр. Несебър, относно делегиране на правомощия за провеждане
  на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището,
  определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.
  Докладна записка вх.№ 051/18.01.2016 г. от
  Тодорка Желязкова Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов“
  – гр. Несебър, относно отдаване под наем двора на
  СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър-стара част.
                          Докл: Пейко Янков
             Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 061/18.01.2016 г. от Иван Гургов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно допълнение към решение
  № 80 от протокол № 3/14.12.2016 г. на Общински съвет – Несебър.
                          Докл: Върбан Кръстев
             Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 044/15.01.2016 г. от
  Николай Димитров Докладна записка вх.№ 044/15.01.2016 г.
  от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно
  проект за бюджет на Община Несебър за 2016 г.

            Докл: Върбан Кръстев
            Председател на комисия
 1. Доклад вх.№ 024/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет
  на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи
  на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
  територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ за обект:
  „Външно водоснабдяване“ за поземлен имот 39164.26.136
  по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Сокбунар“.
              Докл: Костадин Нищелков
             Председател на комисия
 1. Предложение вх.№ 022/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно изработването на
  ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Кабел 29кV“
  в м. „Ага чешме“ и м. „Варницата“ в землището на гр. Свети Влас,
  по реда на чл.124а от ЗУТ.
                     Докл: Костадин Нищелков
             Председател на комисия
 1. Доклад вх.№ 025/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на
  Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на
  техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
  територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ за обект: ПУП-ПП за
  „Главен водопровод от деривация „Камчия“ до водоем „Ханска шатра“
  – ІІ-ри етап“, попадащ в землищата на с. Равда, с. Тънково,
  с. Кошарица и гр. Несебър, Община Несебър.

             Докл: Костадин Нищелков
             Председател на комисия
 1. Доклад вх.№ 030/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет
  на Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение
  на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за
  УПИ VІІ-252 в кв.6501.

             Докл: Костадин Нищелков
             Председател на комисия
 1. Доклад вх.№ 029/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на
  Община Несебър, относно одобряване на проект за изменение
  на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за
  УПИ ІІІ-392,395 в кв.3602.

              Докл: Костадин Нищелков
              Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 028/15.01.2016 г. от Виктор Борисов –
  зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми
  за изграждане на линеен обект: „Кабели ниско напрежение за
  външно ел. захранване на триетажна жилищна сграда със
  специализиран ресторант в поземлен имот ХІV-406 в
  кв.26 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

              Докл: Костадин Нищелков
              Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 007/11.01.2016 г. от Стойко Стоянов –
  секретар на Община Несебър, относно отчет за дейността на
  комисията по стипендиите за 2015 г. и приемане общинска програма
  на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
  Община Несебър през 2016 г.

              Докл.Атанас Терзиев
              Председател на комисия
 1. Докладна записка вх.№ 023/15.01.2016 г. от Николай Димитров –
  Кмет на Община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа
  на учебните и детски заведения и обслужващи звена в
  Община Несебър за учебната 2016 година.
                      Докл.Атанас Терзиев
               Председател на комисия

     Материалите за заседанието се намират в канцеларията на 
Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 22.01.2016 г.
Стратегията за управление на общинската собственост за периода
 2015-2019 година и годишнта  програма за управление и разпореждане
 с имоти собственост на община Несебър за 2016 година са публикувани
 в сайта на Община Несебър.Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата
 на Общинския съвет – Несебър.


    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: .......................
                                                                                                             /Р.  КУЛЕВ/