ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

Print pagePDF pageEmail page

В администрацията на Общински съвет е постъпило искане от Бизнес Асоциация „ Слънчев бряг” във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 1.
Искането е продиктувано от необходимостта да се създаде регламентиран режим на работа в условията на летния туристически сезон и безпроблемното му протичане.

§ 1. В чл. 3 ал.1 се правят следните изменения и допълнение :
1. Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация,  в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси , както и в сгради или в близост да такива, използвани за нежилищни нужди.
–    от месец октомври до месец април включително – след 22.00 часа до 07.00 часа;
–    от месец май до месец септември включително – след 24.00 часа до 07.00 часа.
2. За нивата на допустим шум от музика се прилагат разпоредбите на Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда към Закона за здравето, отнасящи се до централна градска част.