НАРЕДБА №20 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Print pagePDF pageEmail page

НАРЕДБА №20
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Несебър за финансово подпомагане на спортните клубове.
Чл. 2  Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност – детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия.
Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в спортните прояви.
Чл. 4. Община Несебър подпомага само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на Общината.
Чл. 5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, съгласно чл.59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт.

ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 6. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община Несебър, трябва да отговарят на следните условия:
1.    да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;
2.    да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;
3.    да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;
4.    да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.
Чл. 7 /1/ Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорт.
/2/ Задължително условие за финансово подпомагане на непрофесионалните спортни клубове е изискването, за не по-малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти аматьори  от съответния спортен клуб,  да имат адресна регистрация по постоянен адрес в община Несебър.
Чл.8.В годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.
Чл.9.Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.
Чл.10.Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 11. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:
1.    Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година;
2.    Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година;
3.    Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Несебър;
4.    Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове;
Чл. 12. Община Несебър подпомага спортните клубове отговарящи на условията и критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.
Чл. 13. Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Несебър, подават заявление до зам. кмета по бюджет и финанси в срок до 31.01. на текущата година. Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от:
1.    копие от съдебно решение;
2.    удостоверение за актуално правно състояние;
3.    удостоверение за лицензия, издадено от Министерство на физическото възпитание и спорта;
4.    удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на правосъдието;
5.    годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;
6.    документи, удостоверяващи обстоятелстрото по чл. 7, ал. 2 от Наредбата /списък   на състезателите аматьори в спортния клуб и картотеки/.
Чл. 14. Размерът на годишната субсидия за Общински футболен клуб Несебър се утвърждава ежегодно с нарочно решение на Общински съвет – Несебър, като се имат в предвид отчетените разходи за предходната година и очакваните разходи за текущата, на база план сметки, обвързани с предстоящи изяви в спортни първенства.

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл.15. /1/ Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от комисия съобразно посочените в чл.11 критерии, като всеки критерий носи точки, както следва:
1.    Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година /от 0 до 10 точки/;
2.    Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година /от 0 до 10 точки/;
3.    Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Несебър /от 0 до 40 точки/;
4.    Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове /от 0 до 40 точки/.
/2/ Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да е повече от сто.
/3/ Разпределението е на база сбора от получените точки за всеки един клуб спрямо общия размер на предвидените средства за финансово подпомагане, намалени с предвидените средства за ОФК гр. Несебър.
/4/ Комсията по ал.1  се състои от 5 члена, от които двама служители на общинската администрация, определини със заповед на кмета на Общината и трима общински съветници определени с решение на Общински съвет.
/5/ Комисията разглежда и оценява постъпилите молби и изготвя списък на одобрените спортни клубове и размера на предлаганите средства за текущата година и го внася за одобрение от Общинския съвет.
Чл. 16  Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по спортни клубове се утвърждава с бюджета на Община Несебър за текущата година от Общинския съвет.
Чл. 17 /1/ Условията за финансово подпомагане от Община Несебър по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.
/2/ В договора се посочват банковата сметка по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се регламентират в договора.

VІ. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 18 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред община Несебър целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/.
Чл. 19 . (1) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:
а) Фактури /билети/ свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;
б) Фактури за храна/без алкохол, без коктейли/;
в) Хонорарни сметки за изплатени хонорари ;
г) Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;
д) Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на спортната база;
е) Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;
ж) Фактури за нощувки;
з) Фактури за витамини и възстановителни средства/разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;
и) фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с поддърржането на ползваната база.
(2) Всички разходи трябва да бъдат пряко свързани със състезателно – тренировъчна  дейност на съответния клуб;
Чл. 20 (1) Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящите правила за срок от две години в случаите на:
1.Констатиране на назаконосъобразно и нацелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.
2.Непредоставяне на финансов отчет за разходване на предоставените финансови средства в съответствие с определените в договора срокове.
3. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от съответния компетентен орган.
4. При представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и последващото отчитане на предоставените им финансови средства.
5. Предоставените по тези правила средства, които не са разходвани по предназначение, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.

Чл. 21 /1/ Община Несебър, чрез зам. кмета по бюджет и финанси и отдел „бюджет” упражняват контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверки на място.
/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб.
/3/ Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на преодтавяне на средствата.
Чл. 22 /1/ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.01. на следващата година.
/2/ Спортните клубове не отчели средствата в срока по ал.1, нямат право на финансово подпомагане от Община Несебър за текущата година.
/3/ Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни по чл.13, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.
Чл.23 Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от дирекция „Вътрешен одит” на община Несебър.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с решение на ОбС Несебър № 157 от Протокол №6
§ 2. Възлага на Комисията по чл.15 ал.1 в срок до 20.05.2012 г. да разгледа постъпилите искания за финансово подпомагане на спортните клубове, съобразно критериите на настоящата  Наредба и изготви и внесе предложение до Общинския съвет за разпределението на средствата гласувани в бюджета на Община Несебър за 2012 г.

ІІ. Избира общинските съветници Димитър Транов, Румен Кулев и Славчо Станелов в състава на комисията по чл.15  от Наредбата .

Изтегли като Word файл