НАРЕДБА № 19 – за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг

Print pagePDF pageEmail page

Наредба № 19

за  провеждане на обществено  обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг

Раздел I

Общи положения

Чл.1.         Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане) на проекти, за финансирането на които предстои Община Несебър да поеме дългосрочен дълг.

Раздел II

Условия и ред за поемане на дългосрочен дълг

Чл.2.         Поемането на дългосрочен дълг от Община Несебър се извършва при спазване на условията на Закона за общинския дълг.
Чл.3.    (1)    Проектът предлаган за обсъждане да е в интерес на населението, живеещо на територията на Община Несебър.
(2)    Проектът, който предстои да бъде обсъждан от местната общност да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен общински дълг при условията на Закона за общинския дълг.
Чл.4.         Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на Глава Четвърта от Закона за общинския дълг.
Чл.5.         В общественото обсъждане могат да участват представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации,  местната общност и заинтересовани физически и юридически лица.
Чл.6.         Общественото обсъждане се счита за успешно проведено, когато на него са присъствали не по-малко от 20 души от поканените. При неявяване на съответния брой от поканените обсъждането се отлага с 3 до 5 дни и се провежда повторно при наличие на неопределен брой от поканените.
Чл.7.    (1)    Кметът на Община Несебър оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от общината на дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност и публикуване на поканата в един регионален или национален вестник.
(2)    Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в два местни вестника и огласява в интернет страницата на Община Несебър, и се поставя на мястото определено за обяви в сградата на общината, най-малко 7 /седем/ дни преди насроченото обсъждане.
(3)    Поканата за обсъждане по алинея 1 на този член трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането.

(4)    Обсъждането се провежда в подходящо помещение, в зависимост от броя на гражданите, а за населените места извън територията на град Несебър, на достъпно място в съответното населено място.
(5)    За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност кметът определя със своя заповед  докладчик за обсъждането и лице, което да изготви протокол на обсъждането.
(6)    Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от кмета докладчик, който и ръководи срещата по общественото обсъждане, съдържащо описание на идеята на проекта, доказателства за обществената му значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране. Докладчикът може да покани на обсъждането лица – експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност.
(7)    След експозето по предходната алинея, докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта.
(8)    Докладчикът и експертите записват всички въпроси, след което отговарят на лицата, поставили въпросите.
Чл.8.         Когато в резултат на общественото обсъждане се установи, че предлагания проект не отговоря в достатъчна степен на нуждите на местната общност, което налага съществена промяна в проекта, кметът на общината преценява необходимостта от допълване или преработване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да преработят или допълнят проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане.
Чл.9.         Протоколът от общественото обсъждане на дългосрочен дълг е неразделна част от предложението на кмета по чл. 13 от Закона за общинския дълг.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1.         По смисъла на тази Наредба „Местна общност“ са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2.         Наредбата е приета с Решение № 901/31.03.2010.г. на Общински съвет – Несебър.
§3.         Настоящата Наредба е изготвена на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, (Обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г.) и влиза в сила 26.04.2010г.

Изтегли като Word файл