НАРЕДБА № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър

Print pagePDF pageEmail page

 

НАРЕДБА № 18

 

за изграждане и опазване на зелената система на

територията на община Несебър    

 

Глава първа

            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази Наредба се уреждат обществените отношения свързани с планирането, изграждането, поддържането, развитието и опазването на зелената система на територията на Община НЕСЕБЪР .

(2) Зелена система на община Несебър е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на територията на общината, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративна функции.

(3) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди причинени на озеленените площи от граждани, стопански и обществени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.

(5) Не подлежат на установяване и обезщетения по реда на тази Наредба вреди причинени от природни бедствия.

Чл. 2. Зелената система, по смисъла на тази Наредба обхваща всички озеленени площи, за широко и ограничено обществено ползване.

 

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл.3.(1) Органите за управление на зелената система са: Кмета на община Несебър и Общински съвет гр.Несебър .

(2) С тази наредба се определят функциите на структурните звена на Общинска администрация – Несебър по отношение на изграждането, поддържането и опазването на зелената система на територията на общината.

Чл.4. ОбС-Несебър контролира и управлява качеството на зелената система, функционалното предназначение и поддържането на зелените площи,

Чл.5.(1) Кметът на община Несебър ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система, организира изпълнението на бюджета по дейностите свързани с озеленяване.

(2) Кметът на общината или оправомощено от него лице, по реда на §1, ал.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на картотекираната растителност по чл.63 (1) от ЗУТ.

(3) Кметът на общината може да прехвърля и възлага своите функции по дейностите свързани със зелената система на   заместник кмет, на ръководителите структурните звена на общинска администрация

(4) Главния архитект на община Несебър и ОЕСУТ:

1.ръководи и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и изграждането на зелената система;

2.разглежда и приема задания и проекти на подробни устройствени планове за паркове и градини по чл.62, ал.1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл.62, ал.9 от ЗУТ и по чл.108, ал.2 от ЗУТ;

3.разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл.61, ал.4 от ЗУТ;

4.разглежда и се произнася и по други въпроси по изграждането и поддържането на зелената система на община Несебър

(5) Отдел ТСУ в Общинска администрация:

1.заверяват заснемането и изготвя експертното становище за съществуващата дървесна растителност в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;

2.изразяват становище и дават препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;

3.съгласуват инвестиционните проекти по част “Паркоустройство и благоустрояване”;

4.извършват проверки за паркоустройствените работи към разрешените строежи;

5.контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените системи, за което съставят констативни протоколи;

6.правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл.27.

7.изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

8.контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските озеленени площи;

9.организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи;

(6) / променена с решение № 1185 от Протокол №32/2015г./ отдел Екология и служители от дейност „Озеленяване”

 1. извършват проверки на място, съставят констативни протоколи въз основа на които се изготвя експертно становище за съществуващата дървесна растителност (съгл. Приложение №3) в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране.”
 2. извършват проверки за паркоустройствените работи към разрешените строежи, като се съставят констативни протоколи със задължителни предписания относно извършването на възстановителни мероприятия.

контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените системи в частни имоти, като следят за изпълнението на дадените в констативните протоколи задължителни предписания.

 

 1. /отменена с решение № 1185 от Протокол №32/2015г/ с правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл.27.
 2. /отменена с решение № 1185 от Протокол №32/2015г/ извършват периодично поддържане на всичките структурни елементи, вкл. и резитба за оформяне на короните на растенията в общинските озеленени площи и насажденията по улици, алеи и площади предприятията (фирмите).

 

Глава трета

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел І

            ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 6.) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на Община Несебър и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл.7.(1)Заданията за изготвяне на подробни устройствени планове на обществени зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от Общински експертен съвет по устройство на териториите при Община Несебър в състава на който участват експерт Екология или Озеленяване, след одобряване от ОбС-Несебър .

(2) При разглеждане на заданията по ал.1, с оглед характера на обекта, Кметът на общината или председателя на Общински съвет могат да изискат ПУП да бъде предложен на обществено обсъждане по реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ;

Чл.8.Разрешава се строителството и поставяне на обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл.61, ал.4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.

Чл.9.Парковете и градините обявени или декларирани за паметници на културата или археологически паметници се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите.

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл.10. (1) В изградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако това не е предвидено с правилата и нормите за прилагане на действащ ПУП.

Чл. 11.(1) В незастроените имоти, предвидени по ОУП или ПУП за озеленени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по чл.55 от ЗУТ, паркинги, спортни и детски площадки, летниестради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти, съвместими с парковите функции по представен инвестиционен проект след положителна оценка по чл.142 ал.6 т.1 от ЕСУТ.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахването на едроразмерна дълготрайна растителност.

Чл. 12. (1) При създаване, одобряване и изменение на устройствени схеми, общи устройствени планове и подробни устройствени планове се изисква:

1.Запазване на съществуващите озеленени площи от всички категории и на териториите, отредени за озеленени площи по действащите градоустройствени планове.

2.Максимално запазване на съществуващата дървесна и храстова растителност и зелени площи.

(2) Заданията за проектиране за инвестиционно проучване на обекти върху общински терени предназначени за озеленяване се обсъждат в ОЕС за устройство на териториите.

(3) Всички проекти за строителни и ремонтни работи по техническата инфраструктура на града, засягащи обектите по ЗС се съгласуват с ТСУ

(4) Проектите за подробни устройствени планове задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване.

(5) В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството общинските органи, отговарящи за озеленяването извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване.

Чл. 13. (1) Отнетите по изключение изградени озеленени площи, задължително се компенсират с равни по площ нови територии в същия или съседен район.

(2) Не се съгласуват проекти в които не са спазени изискванията на чл.12, ал. 1.

Глава трета

            ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл.14.(1) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях в урбанизирани територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове.

(2) Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове в урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(3) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в устройствените планове в урбанизираните територии за озеленени площи, се разрешава след положително становище от обществено обсъждане, проведено по реда на чл.121, ал. 1 от ЗУТ.

1.от Министерски съвет по предложение на областния управител – за държавни имоти;

 1. от Общински съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците в останалите случаи.

(4) Общественото обсъждане се организира от възложителя на устройствената схема, за мястото, часа и датата на провеждане писмено уведомява Кмета на общината, а засегнатото население уведомява чрез обява в един местен и един национален ежедневник

(5) //променена с решение № 1185 от Протокол №32/2015г/ На общественото обсъждане присъстват експерти от отделите “ТСУ ”, “Екология” и „Озеленяване” към Общината, които подписват протокола.

Чл. 15. Озеленени системи които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Чл. 16. В общинските озеленени системи се забранява:

 1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;
 2. нанасянето на повреди върху растителността;
 3. поставянето по дърветата на рекламно-информационни материали или други съоръжения;
 4. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, освен в специално обозначените за целта места;
 5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
 6. нанасянето на повреди на парковата мебел, настилките и съоръженията;
 7. разхождането на свобода на домашни любимци;
 8. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други с животински екскременти;
 9. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
 10. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;
 11. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на по-малко от 1 метър от стволовете на дърветата и храстите, както и върху цветя и тревни площи, вследствие на зимното почистване, и при миене и метене на тротоарите и уличните платна.
 12. паленото на огън;
 13. ползването на озеленените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;
 14. разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на община Несебър, с изключение на предвидените в подробния устройствен план

Чл.17. На територията на общината се забранява отсичането и изкореняването на дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, независимо от собствеността им.

Чл.18. Уреждането на временни изложби и други мероприятия на открито в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на Общината, срещу заплащане на съответен наем.

Чл.19.(1) Озеленените площи и декоративната растителност в терените на учреждения,фирми, училища, детски заведения, здравни заведения, стопански и обществени организации и граждани се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели.

(2).Общината организира специализирана охрана на зелените площи за широко обществено ползване и съоръженията в тях, както и на уличната растителност.

(3) Стопанисването на озеленени територии, включително поддържане на чистотата около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракция, разположени в общински зелени площи или в близост до тях е задължение на собствениците и ползвателите.

(4) Наемателите на терени общинска собственост ползващи открити площи пред търговски обекти поддържат и почистват зелените площи намиращи се пред тях / тревни площи, цветни лехи, кашпи, пространствата около уличните дървета и др./

Чл.20. За създаване на оптимални условия за развитие на ново засадена растителност и опазване на сградите и съоръженията се спазват нормативно установени разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници, сгради и съоръжения (приложение № 1).

Чл.21. (1) Разрешение за строителство на всички обекти при които се налага отсичане, преместване или окастряне на растителност и унищожаване на тревни площи се издава след писмено искане.

(2) /променена с решение № 1185 от Протокол №32/2015г азрешение за преместване или премахване на дървесна и храстова растителност в озеленени площи общинска собственост се дава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице в следните случаи:

 1. При стройтелство, ремонт и реконструкция в озеленени площи общинска собственост по утвърдени проекти и при доказана невъзможност за запазването им, като служители от отдел „Екология” съставят констативни протоколи със съответните предписания.”

За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура в общински площи, се предприемат незабавни действия от кметовете на населените места и служителите от дейност „Озеленяване” в съответствие с издадена от Кмета на Общината Заповед”.

 1. При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии се предприемат незабавни действия от кметовете на населените места и експерт от „Защита на населението” при Общината.

.

Чл.22.(1) Писмено разрешение за премахване, преместване или окастряне на декоративна растителност се издава от:

 1. /променена с решение № 1185 от Протокол №32/2015г Кмета на общината, за всички обекти на зелената система в границите на населените места след подадено в Общината писмено заявление и санитарна експертиза от специалистите в дейност “Озеленяване” и отдел “Екология”.”

 

 1. Органите на МОСВ за растителност, обявена като защитен обект, съгласно ЗЗТ.
 2. Директора на НИПК за растителност в обект на паметници на културата или тяхната среда.

Чл.23. /променен с решение № 1185 от Протокол №32/2015г. Когато за един обект, включително и за подобектите към него, се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проектът задължително се подлага на ОВОС.”

Чл.24. (1) Разрешената за премахване или преместване декоративна растителност се оценява по тарифата в тази наредба (приложение № 2).

(2) С получения дървен или друг материал разполага собственикът.

(З) /променена с решение № 1185 от Протокол №32/2015г Собственици на частни имоти заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния парцел, съгласно Приложение№2.”

(4) Стойността на засегнатата растителност и тревни площи се внася от инвеститора или собственика в каса на Община Несебър

(5) Премахването или преместването на дървета и храсти, за които има издадено разрешение се извършва от възложителя след наемане на специализиране фирма за този вид дейности.

Чл.25.(1) Споровете за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетение за неправомерно премахната растителност се решават по съдебен ред.

(2) Кмета на общината може да разрешава отсичането на клони на дървета, които се простират над съседен имот и корените, които преминават през неговият имот.По същият ред той може да разпореди да бъдат преместени дърветата, които са посадени на по близки разстояния от посочените в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(3) При ново засаждане на дървесна растителност в парцелите е необходимо да се спазват най – малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени от ЗУТ и чл.94 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.

1.За ниски дървета / с височина до 2.5 м /           – на 1.00 м.от границата

2.За средно високи дървета / с височина до 5.00 м./ – на 1.5 м. от границата

3.За високи дървета / с височина над 5.00 м./ – на 3.00 м. от границата.

4.На вътрешната регулационна линия към съседните имоти се препоръчват живи огради с височина до 1.20 метра.

Чл.26. Не са обект на тази наредба, озелените площи със специално предназначение, обявени по съответния ред и със статут, определен в нормативен акт.

Чл.27.(1).При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни и мероприятия на инженерната инфраструктура в зелените площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя.

 

Глава четвърта

            КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.27. Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от Кмета на общината или от упълномощени от него лица.

Чл.28. За всички щети, причинени на озеленените площи и декоративната растителност по смисъла на тази наредба, виновните лица заплащат обезщетение определено по тарифата с приложение № 2

Чл.29. (1) Нарушенията се констатират с акт на контролните органи упълномощени от Кмета на Община Несебър .

(2) Въз основа на акта кметът на общината издава наказателно постановление.

(З) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно- отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания – чл. 59, ал. 3.

Чл.30. При унищожаване на растителност без разрешение, предвидените обезщетения в приложение № 2 се налагат в петорен размер.

Чл.31. При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на Зелената система на града, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба в размер на 100 лв. и принудително извозване.

Чл.32. При упражняване на спортове в парковете и градините, извън определените за това места, които застрашават посетителите, се заплаща глоба в размер на 50 лв.

Чл.33. При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските площадки, поляни и цветни фигури, се заплаща глоба в размер на 50 лв.

Чл.34. При паша на домашни животни, унищожаване на декоративни растения или неразрешено косене на тревостоя в озеленените площи се заплаща глоба в размер на 100 лв.

Чл.35. При монтиране в озеленени площи без разрешение на обекти за търговия, палатки и каравани, освен на разрешените за това места, се заплаща глоба в размер на 500 лв.

Чл.36. При продажба без разрешение в озеленените площи на всички видове стоки, извършване на занаятчийски услуги, устройване на забавления и провеждане на митинги и събрания се заплаща глоба в размер на 500 лв.

Чл.37. При замърсяване на озелените площи с отпадъци от всякакво естество, се заплаща глоба от в размер на 500 лв.

Чл.38. При чупене и повреждане на детски съоръжения за игра в озеленени площи и друга паркова мебел се заплаща глоба в размер на разходите, необходими за възстановяване на съоръженията в троен размер.

Чл.39.Когато нарушението по тази глава се извърши от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция с същите размери.

 

Глава пета

            ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Санитарна експертиза за състоянието на растителността включва:
 1. Определяне на декоративния вид с преценка за неговата екологична и естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането.
 2. Характеристика на местоположението и определяне на основните екологични, естетически и паркоустройствени функции на декоративния вид и степента на тяхната значимост в зависимост от особеностите на заобикалящата среда.
 3. Информация за възрастта и жизнеността на декоративния вид с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда.
 4. Заключение с конкретни предложения – да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне и да се подмени с друг екземпляр.
 • 2 Наредбата се издава на основание чл.62, ал.10 от ЗУТ и чл.22 ал.1 и във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА и
 • 3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет на 12.08.2009г.с

Решение № 685

 • 4 Наредба за изменения и допълнения на Наредба № 18 приети с решение № 1185, влизат в сила три дни след публикуването им във в-к „Слънчев бряг”.

В сила от 10.07.2015г.

                                                                                          

 

 

 

 

         Гр.Несебър                                         Председател на ОбС- /Б.Филипов/

 

 

 

 

                                                                              Приложение № 1

 

 

 

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ

ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ

 

ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Минимални разстояния до стълбата в метри
дървета храсти
1. До външни стени и сгради 5.00 1.50
2. От бордюри на тротоари и паркови алеи 0.70 0.50
3. От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни                 ивици и основи на канавки 2.00 1.00
4. От основата и ръбовете на откоси и тераси 1.00 0.50
5. От стълбовете на осветителни мрежи и естакади 4.00
6. От основата и ръбовете на подпорни стени 3.00 1.00
7. От стените на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби. 2.00 1.00
8. От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори 2.00 1.00
9. От водопроводи и дренажи 1.00
10 От подземни електрокабели до 2.5 KV 2.00 0.70
11. От подземни електрокабели над 2.5 KV 3.00 1.00
12. От слаботокови кабели 1.50 0.70
13. От горната част на подземни колектори до     повърхности на почвата 1.00 0.50
14. От надземни улични линии – слаботоковипроводници с ниско напрежение до короната                   на дърветата 1.50

/ допълнено с решение № 1185 от Протокол № 32/2015г./

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ”, отстоянията на дървета до външни стени и сгради се изменят, като се допълват нови три колони със съответните височини и отстояния.

ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Минимални разстояния до стъблата в метри
дървета храсти
1. До външни стени и сгради с височ. над 5м. с височ. от 2,5м. до 5м. с височ. до 2,5м. 1.50
3м. 1,5м. 1м.

 

 

 

Приложение № 2

 

/ ново прието с решение № 1185 от Протокол № 32/2015г./

 

 

ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР”.

 

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

 

Вид                                     височина                                                                                          метри               добро състояние     отлично състояниие
Бързорастящи                  2 – 5                                 24                         28Секвоя, Кипарис,               4 – 5                                 28                         32Морски и Бял бор               над 7                                 32                         48

и др.подобни

Умеренорастящи              2 – 4                                   30                         34Черен бор, Смърч,              5 – 7                                   36                         42Ела, Мура, Кедър,               над 7                                 40                         60

Туя, Смрика и др.под.

Бавнорастящи                    2 – 4                                   34                       40Биота, Хвойна, Тис,             4 – 7                                   38                       48Либоцедрус, Цуга,             над 7                                   40                         60

и др.подобни

 

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

 

Вид                                         височина                                                                                     метри         добро състояние           отлично състояние                                                                                
Многобързорастящи           до 4                         15                                    30Айланд, Акация,Върба, Топола,                       4-5                         24                                   40

Чинар, Паеония                   над 5                         30                                   60

и др.подобни

Бързорастящи                        3-6                                 20                             30

Бреза, Елша, Ясен,                     над 6                             30                             60

Каталпа, Явор и др.под.

Умеренорастящи                     3-6                                 30                             60Бук, Клен, Дъб, Липа,                 над 6                             40                           120Кестен, Бряст, Сорбус,

Див рожков и др.подобни

Овощни дърветаЯбълка, Круша, Череша,             до 2м                             20                           40Праскова,     Орехи, Бадеми,         над 2 м                           30                      60

Лешници и др. подобни

 

Тревни и почвопокривни площи за 1 дка :                                                                   30
Летни цветя за 1 кв.м                                                                                                      10      
Перенни цветя за 1бр.                                                                                                                              1
Лозя за 1 дка.                                                                                                                 110
Жив плет широколистен за 1 л.м:                                                                                  10
Жив плет иглолистен за 1 л. м:                                                                                       10
Храсти за 1 кв.м                                                                                                                25
Рози за 1бр.                                                                                                                                                   8

ХРАСТОВА И ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ново Приложение №3 на основание чл.5, ал.6, т.1: прието с с решение № 1185 от Протокол № 32/2015г./

Приложение №3

       О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

 

                 У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ……/………….…г.

 

Община Несебър, удостоверява, че след извършена проверка на място от служители на отдел „Екология” и дейност „Озеленяване” в УПИ ………., квартал ..……., по действуващия подробен устройствен план /ПУП/ на ………………………….., община Несебър, област Бургас, се състави КП№ ……………………, с който се установява, че в цитирания по-горе имот няма дървесна и храстова картотекирана растителност с ценна декоративна стойност.

В гореописания имот не са изпълнявани мероприятия по озеленяване или залесяване. В имота не се намират: озеленени площи и/или дървета с историческо значение.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл.62, ал.10 и чл.63, ал.4 от ЗУТ, и във връзка с чл.5, ал.6, т.1 от Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър, за да послужи относно процедирането на ПУП – ИПРЗ за горецитирания имот.