НАРЕДБА № 12

Print pagePDF pageEmail page

 

Наредба за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър

Раздел I 
Общи положения

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Несебър и сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства”;както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.
(2)Наредбата регламентира управлението на бюджетните и сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства” при спазване на следните принципи:
1.всеобхватност – управлението се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в Сборния бюджет на Община Несебър.
2.отчетност и отговорност – общинския бюджет се управлява по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;
3.адекватност-съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на общината;
4.икономичност – придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на общината, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;
5.ефикасност – постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на общината;
6.ефективност – степента на постигане целите на общината при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;
7.прозрачност – създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за бюджетните прогнози и проектобюджети на общината;
8.устойчивост – поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
9.законосъобразност – спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.

Чл.2. (1)Общинският бюджет е:

1. Самостоятелен бюджет, извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата.”

2.Годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на община Несебър включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
3.Документ за финансовата политика на общината;
4.Ръководство за оперативната дейност;

5. Средство за комуникация
(2) В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити; бюджетните сметки на определените с решение на Общински съвет Несебър второстепенни разпоредители с бюджетните кредити, в това число и делегираните бюджети.
(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.
(4) Кметът на община Несебър организира и ръководи съставянето, внасянето в Общинския съвет и изпълнението на бюджета на общината.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет разработва и утвърждава вътрешни правила за организация на бюджетния процес, които се утвърждават от Кмета на Общината.
Чл. 3. (1) Бюджетът се съставя и изпълнява за една бюджетна година.
(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.
(3) Бюджетът се съставя в български левове.
Чл.4. (1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната организация.
(2) Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Несебър е Кметът на общината.
(3) Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират от първостепенният разпоредител с бюджет на неговия заместник. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед.
Делегирането не освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.
(4) Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен.
(5) Разпоредителите с бюджет от втора степен по бюджета на община Несебър се определят от Общински съвет по предложение на Кмета на общината.
(6)За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.
(7)Второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.
(8) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху
процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл.5. Бюджетът на община Несебър се приема от Общински съвет по реда на Закона за публичните финанси.

Чл.6.Основните показатели на бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

Чл.7.(1) Данъчните и неданъчните приходи се набират от физически и юридически лица въз основа на закон или друг нормативен акт, административен акт или договор.  Постъпленията не са целеви и служат за покриване на плащанията.
(2) Средствата от помощи и дарения по международни програми и договори се разходват съгласно изискванията и клаузите на съответните програми и договори.
(3) Средствата с източник инвестиционен заем се разходват съгласно клаузите на сключените договори.

Чл.8. При формирането на приходната част на бюджета на община Несебър, Общински съвет определя постъпленията от:
1. местни данъци;
2. местни такси;
3. предоставяните от общината услуги и права;
4. управлението и разпореждането с общинско имущество;
5. глоби и имуществени санкции;
6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи.
Чл.9.(1)Разходите по бюджетите на разпоредителите с бюджет се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.
(2)В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейности.
(3)Общински съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.
Чл.10.(1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета за съответната година..
(2) Бюджетният процес се управлява от Общински съвет и Кмета на община Несебър.  (3) „Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със закона, настоящата наредба  и Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Несебър и са:

        1.Общински съвет – приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета му, при условията на настоящата наредба;

        2. Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет  и съставяне на бюджетната прогноза , в съответствие със закона  и при условията на настоящата наредба;

        3. Общинска администрация – осъществява оперативното изпълнение на възложените задачи в бюджетния процес;

        4. Второстепенните разпоредители – осъществяват оперативно изпълнение на утвърдените им бюджети или разчети;

        5. Местната общност – осъществява публичен контрол върху разходването на бюджетните средства и дава предложения.

Раздел IІ 
Фискални правила

Чл.11.Общинският съвет и Кметът при съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на общината спазват съответните фискални правила по Закона за публичните финанси.

Чл.12.Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

Чл.13. (1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.
(2) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи.Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.
(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на общината, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.
(4) При преизпълнение на собствените  бюджетните  приходи вследствие на реализирани приходи с еднократен характер се допуска нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината. Увеличението на разходите е с еднократен характер и не следва да води  до устойчиво нарастване на разходите
Чл.14. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за общината във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.
(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви,такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.
(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.
(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор „Държавно управление“.
(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Чл.15.Община Несебър представя в Министерство на финансите информация за състоянието и движението на дълга на общината, включително за намеренията за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции, по ред и в срокове, определени от Министъра на финансите.

Чл.16. С Решението за приемане на общинския бюджет за съответната година Общински съвет определя:
1. максималния размер на новия общински дълг;
2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл.17. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

Раздел IІІ
Структура на общинския бюджет

Чл.18. (1) Общинският бюджет включва:

1. приходи от:
а) местни данъци – при условия, по ред и в граници, установени със закон;
б) такси – при условия и по ред, установени със закон;
в) услуги и права, предоставяни от общината;
г) разпореждане с общинска собственост;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) други постъпления;
з) помощи и дарения.

2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във
функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи;

3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. бюджетно салдо;

5. финансиране.

Чл.19.(1)По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на общината не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.
(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.

Чл.20. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от Общинския съвет и от определените със закон компетентни органи
/Приложение № 1/.

Раздел IV
Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

Чл.21. (1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет, ако това е предвидено със закон.

Чл.22. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. трансфери за:
а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;
в) целева субсидия за капиталови разходи;
г) други целеви разходи;
д) финансови компенсации от държавата;

2. временни безлихвени заеми.
(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.
(3) Средствата по ал. 1,т. 1 се предоставят въз основа на Закона за държавния бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.
(4) Средствата по ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ се предоставят в срокове,
определени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл.23.(1)Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.
(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл.24.Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл.25.(1) Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и Механизмът за неговото разпределение по общини се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) Проектът на Механизма по ал.1 се съгласува с Националното сдружение на общините в Република България.

Чл.26.(1) При извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на Общинския съвет.

Раздел V
Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

Чл.27. (1) Кметът на община Несебър организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината при спазване на указанията на Министъра на финансите по изпълнението на бюджетната процедура

(2) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
1.общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;
2.динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
3. приходите, разходите и останалите показатели по  чл.6 от настоящата Наредба за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет.
4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица,
включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
(3) Министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и съдържанието на информацията по ал. 2.
(4) Министерството на финансите може да изиска от съответната община да му предостави информацията по ал. 2.

Чл.28. (1) Кметът на община Несебър разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства и кметски наместници на базата на:
1. указанията  на министъра на финансите за изпълнението на бюджетната процедура.”

2. допусканията за развитието на региона;
3. приетите от Общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
4.фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
5. предложенията на местната общност;
6. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.

(2) Общински съвет Несебър одобрява бюджетната прогноза по предложение на Кмета на общината.
(3) Кметът на общината представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Чл. 29.(1) Кметът на община Несебър разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл.45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, със съдействието на кметовете на кметства и кметски наместници на базата на:
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза,
включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините;
2.разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални закони;
3. разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми;
4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
9. други оценки и прогнози.

10. преглед на местните данъци и такси , цени на услуги и наеми;

11. предложения на местната общност;

12.приетите през годината решения на Общинския съвет ;

13.предложенията на кметовете, кметски наместници, директори на дирекции в   общинска администрация и ръководителите на звената на бюджетна издръжка.
(2) Кметът на община Несебър представя проекта на бюджет за публично
обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от Общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в Общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба.
(3) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(4) Кметът на община Несебър внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

Раздел VІ
Приемане на бюджета на общината

Чл.30. (1) Проектът на бюджет се разглежда от общинския съвет. Разглеждането започва от Постоянните комисии на общинския съвет, като председателят на Общинския съвет разпределя проектобюджета на общината за разглеждане и становища от всички постоянни комисии,  които   изразява  писмено   становище по него в съответствие с Правилника за организация и дейността на общинския съвет.
(2) Постоянната  комисия  по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми  е водеща комисия при обсъждането на бюджета  и  на  свое  заседание  заедно с  кмета на Общината и/или негов представител тя  разглежда всички постъпи  писмени   становища и  формира   окончателно  становище относно предложеният проект за бюджет  , което  се  отразява   от  вносителя  в окончателният проект за бюджет  и  се  внася за приемане от Общинския съвет.    На заседанието на водещата  комисията   могат  да  присъстват и  общинските съветници , които са направили  предложения  проекта за бюджет.

(3) Общински съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45,ал.1 от Закона за публичните финанси, в срок до 15 работни дни от внасянето му от Кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за Община Несебър показатели и разпоредби.
(4)С решението по ал.3  Общински съвет одобрява и:
1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
9. актуализирана бюджетна прогноза.
(5) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 4,т.6, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет.
(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:
1. друг размер на ограниченията по ал. 4, т. 1 и 2;
2. общинските бюджети да включват и други показатели.
(7) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от Кмета на общината.

Чл.31. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл.32. По решение на Общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината.

Чл.33.Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет. Бюджетът на общината се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя и информацията за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от Закона за публичните финанси по ред, определен от министъра на финансите.

Чл.34. (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.
(2) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

Раздел VІІ
Изпълнение на общинския бюджет

Чл.35.(1) Изпълнението на бюджета на община Несебър се организира от Кмета на общината чрез кметовете на кметства, кметски наместници и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.
(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година Общински съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.
(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл.36. (1) Приходите по бюджета на община Несебър се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.

Чл.37. (1) Промени по бюджета на община Несебър през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) Промените по бюджета на община Несебър, извън тези по чл.26 ал.2 от настоящата наредба”., се одобряват от Общински съвет Несебър. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.
(3)Общински съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.
(4) Кметът на Община Несебър отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.
(5) С настоящата Наредба /в Приложение № 2 към Наредбата/ са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси.

Чл.38. (1) Общински съвет Несебър може да оправомощи Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Кметът издава заповеди.
(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.
(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и  на  промените , извършени от прилагащите делегиран бюджет разпоредители,  Кметът представя в Общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно под формата на приложения за приходната и разходна част на бюджета.

Чл.39. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл.40. (1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на ал. 2 и 3, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.
2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
(3) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.

Чл.41. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

Чл. 42. (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл.43.(1)Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.
(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до
неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор
задължения.

Раздел VІІІ
Отчет на общинския бюджет

Чл. 44. (1) Кметът на община Несебър изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от Общинския съвет.
(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси;
3. друга отчетна информация.
(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(4) Председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение № 1.
(5) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината.

Чл.45. Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общините се изготвят от Кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет. Редът за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите е определен с настоящата Наредба /Раздел IX/.

Чл. 46. (1) Кметът на община Несебър осъществява текущо наблюдение на:
1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;
2. показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за всички
контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;
3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси.
(2) Кметът представя в Общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1,т.2 и 3 за полугодието в срок до 30 септември.
(3) Информацията по ал. 1т2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1т.1.
(4) Министърът на финансите може да дава указания относно прилагането на ал. 1т.2и 3, включително за обема, формата и съдържанието на информацията, както и за идентифицирането, измерването и класифицирането на ефектите върху общинските финанси.
(5) Кметът на община Несебър представя информацията по ал. 1,т.2 и 3 в Министерството на финансите.
(6) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от Общински съвет на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на страницата на общината.

Раздел ІX
Средства от Европейския съюз и чужди средства

Чл. 47 (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се администрират и управляват от община Несебър и нейните разпоредители с бюджетни средства чрез сметки за средства от Европейския съюз.
(2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране.
(3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на община Несебър, когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.
(4) Министърът на финансите може да определи режимът на сметките за средства от Европейския съюз да се прилага и за средства по други международни програми и договори, доколкото с нормативен акт не е предвидено друго.
(5) Община Несебър и нейните разпоредители с бюджетни средства имат
самостоятелни сметки за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касов и счетоводен отчет.

Чл.48(1) Чуждите средства се администрират и управляват от Община Несебър чрез сметки за чужди средства.
(2) Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за получаване, съхраняване, разпределяне и разходване от Община Несебър на чужди средства.
(3) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с чужди средства не се извършват чрез съответните бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.

Чл. 49. (1) Сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български левове.
(2) Разчетите за сметката за средствата от Европейския съюз на община Несебър се изготвят от Кмета на общината и се утвърждават и актуализират от Общинския съвет.
(3) Чрез сметката за средства от Европейския съюз община Несебър може да се извършва и авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз под формата на безлихвени заеми, гласувани от Общински съвет.
(4) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на общината с решение на Общински съвет.
(5) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
(6) В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите, извършени с ползван заем същият се трансформира в трансфер в съответствие с ДДС № 7/2008 г. на Министерство на финансите.
(7) При съставяне на индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз, следва да се включи следната информация:
Информация за преходни инвестиционни проекти:
1. Проект /наименование/;
2. Източник на финансиране;
3. Година начало-край;
4. Сметна стойност – в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;

5. Усвояване на средства по проекта за съответната година – в т. ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;
Информация за инвестиционни проекти в процес на подготовка и в процес на
оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от общината:
1. Проект /наименование/;
2. Източник на финансиране;
3. Година начало-край;
4. Сметна стойност – в т. ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;
5. Усвояване на средства по проекта за съответната година – в т. ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината
.
Чл. 50. Разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз са
ръководителите на бюджетни организации, в съответствие с ал.5 на чл.47 от Наредбата.

Чл. 51 (1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по реда на Закона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания по съответните програми и проекти, включително в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или от съответния донор или кредитор по други международни програми и договори.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, при условие че не противоречи на
съответното законодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема от Общински съвет на основание чл.82 ал.1 от Закона за публичните финанси и влиза в сила три дни след публикуването и във в-к « Слънчев бряг».     

§ 2.Настоящата Наредба e приета с решение № 788 от Протокол №23/02.06.2014г. и отменя Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане  на бюджета на Община Несебър, приета с Решение №  195  от   Протокол № 8 /30.07.2004г.
В сила от 05.07.2014г.
Приложение № 1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4 от настоящата Наредба

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

І. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

1. Проектът за общински бюджет се публикува на страницата на община Несебър. Кметът на Общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането.
2. В местните средства за масово осведомяване се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет.
3. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е 30 ноември на предходната година.
4. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.

5.Кметът на общината и Председателя на Общинския съвет могат  да  отправят писмени покани за участие в обсъждането  до заинтересованите страни- бизнес организации, неправителствени организации и др. Лица.”
6 Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се
предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
7  За постъпилите предложения по т. 6 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседанието на Общински съвет.

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

1. Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на страницата на община Несебър. Кметът на Общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането
2. Срокът за приемане от общински съвет на отчета за изпълнение иприключване на годишния общински бюджет за съответната година е 31 декември на следващата година.
3. В деня, в който Кметът на общината внася отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от Общински съвет в местните средства за масово осведомяване се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на отчета.
4. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
5. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
6.За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на Общински съвет заедно с разглеждането на отчета.

Приложение № 2 към чл.37, ал.5 от настоящата Наредба

Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси /свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/

1.Община Несебър изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
2. Общински съвет одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.
3. Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят в общината справка за ангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.
4. Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката, като се съобразяват с условията за поет ангажимент дадени с указание ДДС №3/01.04.2009 г. на Министерството на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.).
5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет /ГФО/ на общината за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
6. Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената сума в договора, намалена с начислените задължения.
7. Разходите за консумативи ( вода, ток, отопление) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
8. За спазване на изискването на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.