НАРЕДБА № 11 – ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Print pagePDF pageEmail page

НАРЕДБА   №11

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Чл.1 Тази Наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, както и реда и срока за тяхното събиране на територията на Община Несебър.

Чл.2(1) На територията на Община Несебър се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3./изменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални услуги, детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги”

 1. за технически услуги;
 2. за административни услуги;
 3. туристическа такса;
 4. за притежаване на куче,
 5. други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината се събират приходи по цени, определени с Наредбата.

Чл.З Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;
 4. ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.5 (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за:

 1. преките и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
 2. материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);
 3. разходи за управление и контрол, по събирането на таксите
 4. други разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл.6 (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл.7 Лицата неползващи услуга през годината или определен   период от нея се освобождават изцяло или частично от заплащане на съответната такса по ред определен с тази наредба.

Чл.8(1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретния размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината или с настоящата наредба.

(4) / нова с решение № 661 от Протокол № 20/18.12.2013 г./ В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

 

Чл.9 В случаите, когато представянето на права и услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

 

 

Раздел ІІ.

Събиране на местните такси и цени на услуги

 

 

 

Чл.10 (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси и цените на предоставените услуги от Община Несебър се събират от общинската администрация.

(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

Чл.11  Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с изключение на тези, за които в тази наредба или в друг нормативен акт е предвидено друго.

Чл.12(1) изменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 – 5 от Закона за местните данъци и такси.”

 

(2) / отменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./

(3) / отменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./

Чл.13 Когато на общински орган е възложено да извършва    действие или да издава документ, за което е предвидена   държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския   бюджет.

РАЗДЕЛ IIІ

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл.14 (1) Промяна в размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.

(2) До 30 септември на текущата година структурните звена на  Община Несебър изготвят анализ за прилагане на действащите  услуги и техните цени  и мотивирано предложение за въвеждане на нови услуги респективно нови цени.

Чл.15 (1) При необходимост Общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите. За целта кметът на общината внася анализ в Общинския съвет, на прилаганите цени на такси и услуги, който съдържа:

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена.
 2. оценка на потребностите от предоставянето на услугите;
 3. информация за получени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.
 4. предложения за подобряване на администрирането на таксите.

 

Чл.16 Общинската администрация подържа данни за:

 1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
 2. ползвателите на предоставената услуга;
 3. изключенията от общата политика (преференции);
 4. използването на информация при определянето на такси и цени и конкретните методики, прилагани за определянето на размера им;
 5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга и права.

Чл.17 Всички предложения за промени в наредбата се извършват чрез отдел “Бюджет” при Община Несебър.

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ І

 

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл.18. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

(2) Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл.19. / изменен с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ Таксата се заплаща от:

 

– 1. лицата по чл. 11 от Закона за местните данъци и такси

 1. за имоти общинска собственост, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя;
 2. 3. физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на ТЗ изчисляват дължимата такса за битови отпадъци по реда на чл. 25, т.1 от Настоящата наредба”

 

 

Чл.20. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;”

 

 1. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

(3) Освен таксата по ал. 2 физическите и юридически лица заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

 

Чл.21 (1) До 10 октомври кметовете на кметства изпращат в  отдел “Местни данъци и такси” – предложения, съгласувани с Управление „БКС и екология”, за границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал.1 в срок до 30 октомври на предходната година Кметът на Общината издава заповед, определяща границите на районите, в които ще  се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида  на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване. Заповедта се обявява публично.

(3) За имоти, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения по чл.20, ал. 1, т. 3 и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване по чл.20, ал.1, т.4 в размер, пропорционален на отчетната стойност на имотите на предприятията, респективно на данъчната оценка на имотите на гражданите.

 

Чл.22 (1 ) / изменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ Таксата се заплаща на вноските и в сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.

 

(2) изменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ На предплатилите в срока по чл.28 ал.2 от ЗМДТ, дължимата такса за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.”

 

(3) Общината уведомява лицата по чл.19 в писмена форма, за дължимите от тях такси по този раздел за съответния период и за сроковете за плащане.

 

Чл.23 (1) Собственикът на новопостроени или придобити по друг начин имоти, уведомява писмено в двумесечен срок Общината и дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който е започнало ползването. Данъчно задълженото лице уведомява Общината в сроковете по ал.1.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

 

Чл.24 (1) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(2) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

 

Чл.25 Такса за битови отпадъци се определя:

 1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и  броя на съдовете за съхраняването им и честотата на  сметоизвозване;
 2. / изменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ пропорционално в промили върху данъчната оценка съгласно приложение №2 от ЗМДТ за имоти / жилищни и нежилищни / на граждани и жилищни имоти на предприятия,а за нежилищни имоти на предприятия в промили върху отчетната им стойност.

 

Чл. 26 (1) За определяне на такса за битови отпадъци по реда на чл. 25, т.1, физическите и юридическите лица, подават в срок до 30 ноември на предходната година до отдел „Местни данъци и такси” декларация по образец за вида и броя на съдовете  за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през   годината и се подава заявка по образец в отдел „Местни данъци и такси” на Община Несебър.

(2) / изменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ Определените в заявката вид и брой талони за настоящата година се получават от отдел „МДТ” след заплащането им и се издават само при липса на задължения на лицето към община Несебър. Когато не е подадена декларация в срок, няма заявка или не са заплатени талони, годишната такса се определя съгласно чл.25, т.2.

(3)Когато не е подадена декларация в срок, няма заявка или не са заплатени талони, годишната такса се определя пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

(4) За придобитите през годината имоти, декларация се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

 

Чл.27 / изменена с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по чл.26, ал.1, размерът на таксата се определя пропорционално /в промил/ върху основата по чл.25, т. 2 от същата наредба.

 

Чл.28 Не се събира такса за:

(1) Сметосъбиране и сметоизвозване:

 1. Когато услугата не се предоставя от общината;
 2. За имоти, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в община Несебър от собственика или ползвателя на имота, до края на предходната година. За имоти, придобити през годината, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването.

(2) Поддържане чистотата на територията за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;

(3) Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

 

Чл.28а. / нов с решение № 661 от Протокол № 20/18.12.2013 г./

Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

 

РАЗДЕЛ II

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА,

ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл.29 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари; площади; улични платна; места, върху които са организирани пазари (открити и закрити); тържища; панаири; както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.

(3) Зоните по ал.2 се определят с тази Наредба.

(4) Таксите се определят на квадратен метър.

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, от 20 до 30 число на предходния месец, независимо от това колко време през деня или месеца ще се заема мястото.

(7) Размерът на таксите по този раздел важи за активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалият период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната такса за кв.м., а неработещите през същия период 2%.

(8) За I и II група инвалиди, както и за лица регистрирани, като социално – слаби / съгласно действащото законодателство /, които са жители на Община Несебър, размерът на таксите по този раздел се намаляват с 50%.

Чл.30 (1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция от производители таксата се определя както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг -3,10 лева на кв.м на ден или 28,80 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 2,20 лева на кв.м на ден или 24,00 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 1,20 лева на кв.м на ден или 12,00 лева на кв.м на месец.

(2) Производител на селскостопанска продукция -пенсионер, който е жител на Община Несебър, ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксите по ал.1

Чл.31 (1) За продажба от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя както следва:

 1. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 4,80 лева на ден;
 2. За останалите селища -3,60 лева на ден.

(2) За гр.Несебър и КК Слънчев бряг не се разрешава продажбата от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция.

(3) За гр.Обзор, с.Равда и гр.Свети Влас не се разрешава продажбата от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция, през активния туристически сезон.

Чл.32 (1) За продажба от лек автомобил, с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 4,80 лева на ден;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 3,60 лева на ден;
 3. За останалите селища -2,00 лева на ден.

(2) За гр.Несебър, КК Слънчев бряг, гр.Обзор, с.Равда и гр.Свети Влас не се разрешава продажбата от лек автомобил, с цел търговия със селскостопанска продукция, през активния туристически сезон.

Чл.33 (1) За продажба от товарен автомобил или ремарке, с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 14,40 лева на ден;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 9,60 лева на ден;
 3. За останалите селища – 8,80 лева на ден.

(2) За гр.Несебър, КК Слънчев бряг, гр.Обзор, с.Равда и гр.Свети Влас не се разрешава продажбата от товарен автомобил или ремарке, с цел търговия със селскостопанска продукция, през активния туристически сезон.

Чл.34 За продажба на дърва от товарен автомобил или ремарке, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг -12,00 лева на ден или 72,00 лева на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 7,20 лева на ден или 36,00 лева на месец;
 3. За останалите селища – 6,00 лева на ден или 18,00 лева на месец.

Чл.35 За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 9,60 лева на кв.м на ден или 57,60 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 8,40 лева на кв.м на ден или 38,40 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 7,20 лева на кв.м на ден или 24,00 лева на кв.м на месец.

Чл.36 (1) За разполагане на маси, столове, витрини пред обекти за обществено хранене, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – зона А – 3,80 лева на кв.м на ден или 34,60 лева на кв.м на месец; I зона -1,90 лева на кв.м на ден или 23,00 лева на кв.м на месец; II зона – 1,50 лева на кв.м на ден или 19,20 лева на кв.м на месец; III зона – 1,15 лева на кв.м. на ден или 11,50 лева на кв.м. на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 1,30 лева на кв.м на ден или 13,40 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 0,60 лева на кв.м на ден или 9,60 лева на кв.м на месец.

(2) Зоните по ал.1 са както следва:

 1. Зона А – гр.Несебър – стара част – южно пристанище – рибни павилиони;
 2. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част:

зоните около северен и южен плаж; ул. „Хан Крум“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо Ботев“, ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“, , КК „Слънчев бряг“ – без района на общежитията и Възела;

 1. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. Зорница; ул. „Васил Левски“; ул. „Прибойна“; ул. Места; ул. Раковски; ул. „Св.Св. Кирил и Методий“; ул. Дюни; ул. „Еделвайс“; ж.к.“Младост“.;
 2. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. Преслав; ул. Витоша; ул. Рила; жк.”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв. Възела.

Чл.37 (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна с цел продажба на селско-стопанска продукция, хранителни и промишлени стоки пред магазини, офиси и домове, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг- 12,00 лева на кв.м на ден или за I зона 62,40 лева на кв.м на месец, за II зона 52,80 лева на кв.м на месец и за III зона 28,80 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 9,60 лева на кв.м на ден или 48,00 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 7,20 лева на кв.м на ден или 24,00 лева на кв.м на месец.

(2) Зоните по ал.1 са както следва:

 1. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част:

зоните около северен и южен плаж; ул. Хан Крум, ул. Отец Паисий, ул. Любен Каравелов; ул. Иван Вазов; ул. Струма; ул. Гоце Делчев; ул. Изгрев; ул. Христо Ботев; КК Слънчев бряг – без района на общежитията и Възела;

 1. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. Зорница; ул. Васил Левски; ул. Прибойна; ул. Места; ул. Раковски; ул. Св.Св.Кирил и Методий; ул. Дюни; ул. Еделвайс; ж.к.Младост;
 2. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. Преслав; ул. Витоша; ул. Рила; жк.”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв.Възела.

Чл.38 (1) За ползване на общински терени за разполагане на павилиони за обществено хранене и павилиони, маси сергии и други за продажба на хранителни стоки, цигари и алкохол, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – I зона – 50,40 лева на кв.м на месец; II зона – 38,40 лева на кв.м на месец; III зона -24,00 лева на кв.м.;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас-1 зона -43,20 лева на кв.м на месец; II зона – 38,40 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища -1 зона -26,40 лева на кв.м на месец;

II зона – 21,60 лева на кв.м на месец.

(2) Зоните по ал.1 са както следва:

 1. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част:

зоните около северен и южен плаж; ул. Хан Крум, ул. Отец Паисий, ул. Любен Каравелов; ул. Христо Ботев; ул. Иван Вазов; ул. Струма; ул. Гоце Делчев; ул. Изгрев; КК Слънчев бряг – без района на общежитията и кв. Възела; гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас и останалите селища – централна търговска част на населените места;

 1. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. Зорница; ул. Васил Левски; ул. Прибойна; ул. Места; ул. Св.Св.Кирил и Методий; ул. Раковски; ул. Дюни; ул. Еделвайс; ж.к.Младост; гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас и останалите селища – извън централната търговска част на населените места;
 2. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. Преслав; ул. Витоша; ул. Рила; жк.”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв.Възела.

Чл.39 (1) За ползване на общински терени за разполагане на павилиони с цел продажба на промишлени стоки, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг -1 зона – 57,60 лева на кв.м на месец; II зона -45,60 лева на кв.м на месец; III зона -28,80 лева на кв.м. на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас -1 зона – 38,40лева на кв.м на месец; II зона -33,60 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища -1 зона -24,00 лева на кв.м на месец;

II зона – 19,20 лева на кв.м на месец;

(2) / изменена с решение № 902 от Протокол № 25/31.03.2010г./За ползване на общински терени за разполагане на временни обекти с цел предоставяне на обущарски, часовникарски и ключарски услуги, таксата се определя, както следва:

 1. За гр. Несебър и к.к Слънчев бряг – зона І – 34,60 лева на кв. м. на месец, ІІ зона – 27.40 лв. на кв.м на месец, ІІІ зона – 17.30 лв. на кв. на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – І зона – 23.00 лв. на кв. м. за месец, ІІ зона – 20.00 лв. на кв.м. на месец;
 3. За останалите селища – І зона – 14.40 лв. на кв. на месец, II зона – 11.50 лв. на кв.м. на месец.

/3/ нова с решение № 902 от Протокол № 25/31.03.2010г Зоните по ал.1и ал. 2 са както следва:

 1. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част:

зоните около северен и южен плаж; ул. Хан Крум, ул. Отец Паисий, ул. Любен Каравелов; ул. Христо Ботев; ул. Иван Вазов; ул. Струма; ул. Гоце Делчев; ул. Изгрев; КК Слънчев бряг – без района на общежитията и кв.Възела; гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас и останалите селища – централна търговска част на населените места;

 1. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. Зорница; ул. Васил Левски; ул. Прибойна; ул. Места; ул. Св.Св.Кирил и Методий; ул. Раковски; ул. Дюни; ул. Еделвайс; ж.к.Младост; гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас и останалите селища – извън централната търговска част на населените места;
 2. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. Преслав; ул. Витоша; ул. Рила; жк.”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв.Възела

 

Чл.40 За ползване на общински терени за разполагане на банкомати, телефонни кабини и други подобни, таксата се определя както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 57,60 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 48,00лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища -36,00 лева на кв.м на месец.

Чл.41 (1) За продажба на печатни произведения и плетиво на общински терени, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг -31,20 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас -28,80 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 10,00 лева на кв.м на месец.

(2) За жители на Община Несебър, които се занимават с продажба на плетиво, ползват 50% намаление от таксите по ал.1.

Чл.42 За продажба на произведения на художествените занаяти и приложните изкуства, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг- 72,00 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас -28,80 лева на кв.м на месец;

Чл.43 За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 2,50 лева на кв.м на ден;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас -1,20 лева на кв.м на ден;
 3. За останалите селища -1,20 лева на кв.м на месец.

Чл.44 За ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, въртележки, детски колички и други подобни, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 1,00 лева на кв.м на ден или 28,80 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 1,00 лева на кв.м на ден или 19,20 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 0,70 лева на кв.м на ден или 14,40 лева на кв.м на месец.

Чл.45 За осъществяване на търговска дейност „Атракцион – панорамно влакче” в пешеходната зона на гр. Несебър нова – стара част, за един летен сезон / м. май – октомври/ се заплаща такса в размер на 1 800 лв. на месец за влакче.

Чл.46 За ползване на тротоари, улични платна и други общински терени за разполагане на дърва, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър, гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 1,20 лева на кв.м на месец;
 2. За останалите селища – 0,50 лева на кв.м на месец.

Чл.47 Физически и юридически лица, които имат неизплатени задължения към Община Несебър не могат да ползват услугите по този раздел.

Чл.48 Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се ползва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

Чл.49 Таксите по този раздел се дължат и когато ползването не е разрешено по съответния ред и независимо от санкциите за неразрешена дейност. В този случай не може да се плаща месечна такса, а се заплаща в размерите на ден до прекратяване на ползването или получаване на разрешение за ползване.

Чл.50 Таксите се събират от отдел „Търговия“ към общинската администрация.

 

РАЗДЕЛ III

/ изменен с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ КУХНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ, ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл.51 (1) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./                        За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат постоянни и диференцирани месечни такси.                                                        (2) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

 

Размерът на таксите по ал. 1 се определя, както следва:

 

 1. За гр. Несебър, к.к. Сл. Бряг, гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда:

– постоянна такса, независеща от броя на посещенията в месеца – 20,00лв;

– диференцирана такса за присъствен ден –0,50 лв на ден;

 1. За останалите селища на територията на общината:

постоянна такса, независеща от броя на посещенията в месеца – 10,00лв;

 • диференцирана такса за присъствен ден – 0,50 лв на ден.

 

(3) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за деца с един родител.

(4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.

(5) Не се заплаща такса за:

 1. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Деца инвалиди, които с решение на ЕКПО комисия посещават детското заведение и тези, чиито родители са І или ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг.

 

 1. За третото и следващи деца на многодетни родители.
 2. 3. /нова, приета с решение 902 от протокол № 25/31.03.2010г./ За деца с ДЦП и други тежки увреждания, които с решение на ЕКПО кмисия посещават детско заведение.

 

(6) За ползване на намаленията по ал.3,4 и освобождаването по ал.5, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.

(7) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(8) / отменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

(9)/ отменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

 

Чл.52 При записване на децата родителите и настойниците заплащат депозитна такса в размер на 20 лева. Таксата се възстановява на родителите при окончателното напускане на детската градина или детската ясла.

 

Чл.53 (1) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./         За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст/, родителите /настойниците, попечителите/, заплащат стойността на 1 купон за храноден на едно дете в размер на 3,00 лева.

 

(2) / нова с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст/, родителите /настойниците, попечителите/ на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на Община Несебър и нямат задължения към общината, заплащат такса за един купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл. 8, ал. 6 от от ЗМДТ, в размер на 1,50 лв.

 

(3)   Таксата се заплаща с 50% намаление за:

 1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;
 2. деца с един родител;
 3. трето и следващи деца на многодетни родители;
 4. деца, пълни сираци;
 5. деца, чиито родители са I или II група инвалиди;
 6. децата на неизвестни родители;
 7. децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг.

 

(4) Дневната такса се заплаща при закупуване на купона за храна, с който се заявява детската храна за следващия работен ден.

 

 

Чл.54 (1) Лицата, ползващи домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 40 % от личния доход на лицето, но не повече от реалната издръжка на едно лице.

(2) изменена с решение № 1384 от Протокол № 38/22.07.2011г./

Реалната издръжка включва разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната в рамките на населеното място, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

(3) Дължимата сума се удържа от личните доходи на лицето.

(4) изменена с решение № 1384 от Протокол № 38/22.07.2011г./ разликата, която се получава, когато таксата надвишава определените 40% от личния доход на лицето, както и транспортните разходи от гр. Несебър до съответното населено място са за сметка на общинския бюджет, като се покриват от нетните приходи от продажба на услуги, стоки и продукция.

(5) Стойността на консумираната храна се изчислява ежедневно на база калкулационни ведомости и требвателни листове.

(6) Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социални услуги.

(7) Не се събира такса от лицата ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, които нямат лични доходи и спестявания.

(8) В случаите, когато лицата по ал.1 нямат лични доходи или те не достигат да заплати дължимата такса, но има спестявания, вземания, дялови участия и ценни книжа разликата ежемесечно се погасява от тях.

 

Чл.55 Месечната такса дължима от починали лица без наследници, ползвали услугите на домашен социален патронаж се опрощават от Общински съвет – Несебър по предложение на Управление „Социални грижи”.

 

Чл.56 Лицата, ползващи социалните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция не заплащат такси.

 

Чл.57 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10 число следващ месеца, за който дължат, а тези по чл.54 до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

РАЗДЕЛ IV / отменя се с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./

   РАЗДЕЛ V / изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

ТАКСИ СЪБИРАНИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”.

Чл.68 Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл.69 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.70 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл.71 (1) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./                За издаване на скица за недвижим имот с координати, се определя такса в размер на 40,00лева.

(2) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./                 За издаване на скица с извадка от действащ ПУП – за един урегулиран поземлен имот се заплаща такса в размер на 40,00 лева;

(3) / отменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

(4) За издаване на виза за имот:

 1. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  с площ до 500 кв. м. – такса в размер на 50,00 лева;
 2. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  с площ до 1000 кв. м. – такса в размер на 80,00 лева;
 3. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  с площ над 1000 кв. м. – такса в размер на 100,00 лева.

Чл.72(1) За процедиране на ПУП и изменения на такива разглеждани от ОбЕС по ЗУТ, се заплащат следните такси:

 1. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  За първоначално разглеждане на Общински експертен съвет на внесен за одобряване проект, за всеки урегулиран имот таксата е в размер на 50,00 лева;
 2. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  За разглеждане и приемане на проектите за всеки урегулиран поземлен имот, ведно с постъпилите възражения таксата е в размер на 40,00 лева.

 

(2) За процедиране на ПУП и изменения на такива разглеждани на разширен ОбЕС по ЗЧУК, се заплащат следните такси:

 1. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  За първоначално разглеждане на Общински експертен съвет на внесен за одобряване проект – за всеки урегулиран поземлен имот таксата е в размер на 60,00 лева;
 2. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  За разглеждане и приемане на проектите, ведно с постъпилите възражения – таксата е в размер на 50,00 лева за всеки урегулиран поземлен имот.

 

(3) За разглеждане на парцеларен план се заплащат следните такси:

 1. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  За първоначално разглеждане на Общински експертен съвет на внесен за одобряване проект 120,00 лева.
 2. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  За разглеждане и приемане на проект ведно с постъпилите възражения 100,00 лева.

 

(4) За процедиране на ПУП и изменения на такива, както и за разглеждане на парцеларни планове от Общински съвет, се заплащат таксите по ал.1, ал.2 и ал.3 в двоен размер.

 

Чл.73 (1) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./           За разглеждане от ОБЕСУТ и одобряване на технически инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж се заплащат следните такси:

 1. за сгради и нежилищни обекти:
  • ниско застрояване / до 10 м / – се заплаща такса в размер на 0,90 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;
  • средно застрояване / 15 м / – се заплаща такса в размер на 1,10 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;
  • високо застрояване / над 15 м / – се заплаща такса в размер на 1,40 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

 

 1. При наличие на обекти с нежилищно предназначение в жилищни сгради, за площта на обекта таксата се изчислява по реда на ал.1.
 2. / изменена с решение № 1194 от протокол № 32/2015г/ За обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5000 лв.
 3. 4. / нова приета с решение № 1194 от протокол № 32/2015г/ за разглеждане на инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ се заплащат такси в размер на 1/3 от таксите по т. 1-3.

 

(2) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./                     За разглеждане от ОБЕСУТ и съгласуване на инвестиционни проекти за преустройства на съществуващи

1.сгради и нежилищни обекти:

 • за ниско застрояване / до 10 м / се заплаща такса в размер на 1,50 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;
 • за средно застрояване / до 15 м / се заплаща такса в размер на 1,60 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;
 • за високо застрояване / над 15 м / се заплаща такса в размер на 2,00 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

 

2.При наличие на обекти с нежилищно предназначение в жилищни сгради, за площта на обекта таксата се изчислява по реда на т.2.

 1. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./ За обекти на техническата инфраструктура – външни връзки се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по малко от 100,00 лева.

  

Чл.74 (1) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За разглеждане от ОБЕСУТ и съгласуване от главния архитект на идеен инвестиционен проект, който да послужи за проектиране в следваща фаза се заплаща такса в размер на 40% от таксите по чл.73, ал.1.

 

Чл.75(1) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За одобряване на инвестиционни проекти от главния архитект въз основа на комплексен доклад, изготвен от лицензирана фирма консултант, се заплаща такса както следва :

 1. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

за сгради и нежищни обекти:

 • ниско застрояване / до 10 м / по 0,70 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;
 • средно застрояване / до 15 м / по 0,90 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;
 • високо застрояване / над 15 м /   по 1,10 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

 

2.При наличие на обекти с нежилищно предназначение в жилищни сгради, за площта на обекта таксата се изчислява по правилата на т.1.

 

 1. / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За обекти на техническата инфраструктура -външни връзки 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева.

 

(2) / нова с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Горецитираните такси се събират еднократно в пълен размер при искане за одобряване на технически инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж.

 

(3) / нова с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

При ползване възможността за издаване на разрешение за строеж по идеен проект и внасяне на проекти в различни фази на проектиране, разпределението на горецитираните такси е следното ;

1.3а идейния проект по който следва да бъде издадено разрешението за строеж – 70% от горецитираните такси.

 1. за последващо внасяне на технически проекти с цел допълване на нови обстоятелства в разрешението за строеж – 50 % от горецитираните такси.

 

Чл.76 За преодобряване на инвестиционни проекти, се заплаща такса в размер на ½ от таксите определени с чл.73 от настоящата Наредба.

 

Чл.77/ изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

(1) За одобряване на проекти на базови станции на мобилни оператори се заплаща такса в размер на 1 500,00лв.

(2) За издаване на разрешение за строеж на базови станции на мобилни оператори се заплаща такса в размер на 1 200,00лв.

 

Чл.78 ал.1 За издаване на разрешения за строеж се заплащат следните такси:

                                                                                                                                                                        

/ изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

 1. за сгради и нежилищни обекти:
 • ниско застрояване / до 10 м / по 50,00 лева + по 0,20 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;
 • средно застрояване / до 15 м / по 70,00 лева + по 0,30 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;
 • високо застрояване / над 15 м / по 100,00 лева + по 0,40 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

 

 1. изменена с решение № 1194 от протокол №32/2015г./ За обекти на техническата инфраструктура линейни обекти се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5000 лева.
 2. За обекти на техническата инфраструктура – външни връзки 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева.

Ал. 2. / нова, решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г./ За презаверка на издадено разрешение за строеж се събира такса в размер на 1/2 от определените с ал. 1, т.1- 3;

Ал. 3./ нова, решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г/ За издаване на разрешение за строеж за преустройство се събира такса в размер на 1/2 от определените с ал. 1, т.1- 3;

Ал. 4. / нова, решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г/ За издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж се събира такса в размер на 50,00лв.

 

Чл.78 а / нов с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За изчисляване на таксите по реда на чл. 73 до чл.79 от Наредбата , височината на сградата и нежилищният имот се определя по реда на чл.24 от ЗУТ.

Чл.79 / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ се заплаща такса в размер на 100,00 лева

 

Чл.80 / изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За издаване на разрешение за строеж за временни строежи, за заплаща такса в размер както следва:

 1. За строежи по чл.50 от ЗУТ такса в размер на 50,00 лева.
 2. За строежи по чл.53 и чл.53а от ЗУТ с нежилищно предназначение -такса в размер на 100,00 лв.
 3. За временни строежи по чл.54 от ЗУТ се разрешават след заплащане на такса в размер на 50,00 лева за всеки обект.
 4. За строежи по чл.54, ал.4 от ЗУТ, такса в размер на 35,00 лв.
 5. За временни строежи по чл.55 от ЗУТ, разрешение за строеж се издава след заплащане на такса в размер на 100,00 лв.+ 1,05 лв. на кв.м разгъната застроена площ.

 

Чл.81 / изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За издаване на разрешения за строеж на временни обекти по чл. 56 от ЗУТ и Наредбата на ОС- Несебър, се заплаща такса в размер на:

 1. 100,00 лева за открити обекти;
 2. 150,00 лева за закрити обекти.

Чл.82 (1) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м., както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението – 200,00лв.

(2) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищна сграда с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ до 2000кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата и без промяна на предназначението – 400,00 лв.

(3) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищна сграда с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ над 2000кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата и без промяна на предназначението – 800,00 лв.

(4) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 500 кв.м., за строежи с производствено предназначение до 200 кв.м., както и за строежите извън тези по т.2 и т.3 и за основните ремонти и преустройствата им – 300,00 лв.

(5) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2000 кв.м., за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м., както и за строежите извън тези по ал.2 и ал.3 и за основните ремонти и преустройствата им – 500,00 лв.

(6) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2000 кв.м., за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за строежите извън тези по ал.2 и ал.3 и за основните ремонти и преустройствата им -750,00лв.

(7) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на основните им ремонти и реконструкции по 200лв. на километър, но не повече от 3000,00лв.

(8) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и на основните им ремонти и реконструкции по 300,00лв. на километър, но не повече от 5000,00лв.

(9) / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по 250,00лв. на подобект но не повече от 300,00лв.

(10) / нов с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на басейн – 100 лв.

Чл.83 (1) За издаване на разрешение за поставяне на рекламни съоръжения, се заплаща такса в размер:

 • преместваемо (несвързано с терена) – 50,00 лева за рекламни съоръжения с площ реклама до 4 кв.м.;
 • свързано с терена с площ реклама до 4 кв.м. – 100,00 лева;
 • свързано с терена над 4 кв.м. – такса в размер на 150,00 лева.

(2) За разглеждане от общински експертен съвет по рекламата на молба за разполагане на рекламни съоръжения по реда на Наредба №3 на ОС-Несебър се заплаща такса в размер на 100,00 лева.

Чл.84/ изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За издаване на становище за промяна предназначението на земеделска земя се заплаща такса в размер на 50,00 лева на дка.

Чл.85 За разрешаване временно заемане на части от тротоара за разполагане на материали и техника във връзка с извършвани СМР, в рамките на един ден се заплаща такса в размер на 5,00 лева за кв.м. заета площ и се внася депозит за възстановяване на настилката, съгласно утвърдени цени за гаранционни депозити.

Чл.86 При извършване на работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, в т.ч. зелени площи на територията на общината, утвърждава цени за гаранционни депозити, както следва:

 

Вид възстановителни работи

мярка Цена в лв.
1 Настилка от бетонови плочи м. кв. 54,00
2 Настилка от базалтови плочи м. кв. 47,00
3 Настилка от объл речен камък на циментов разтвор м. кв. 58,00
4 Настилка твърд пясъчник м. кв. 49,00
5 Асфалтова настилка по утвърден детайл м. кв. 83,00/ 100,00
6 Бетонова настилка м. кв. 45,00
7 Тревни площи м. кв. 37,00
8 Скрити водещи ивици             12/ 20 м. линеен 32,00
9 Видими бетонови бордюри   20/15 м. линеен 48,00
10 Видими бетонови бордюри     35/18 м. линеен 54,00

 

Чл.87 За внасяне на гаранционни депозити по възстановителни работи непосочени в таблицата, като цената в лв. се приема последната от актуваните и изплатени от общината разходи за създаването на дълготрайния актив.

 

Чл.88 / изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./                За издаване на удостоверение за търпимост по реда на §16 от ПЗР на ЗУТ се заплаща такса в размер на:

 1. За жилищни сгради:
 • ниско застрояване / до 10 м / – 50,00 лева
 • средно застрояване / до 15 м / – 80,00 лева
 • високо застрояване / над 15 м / – 100,00 лева

 

 1. за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение:
 • ниско застрояване / до 10 м / – 250,00 лева;
 • средно застрояване / до 15 м / – 350,00 лева;
 • високо застрояване / над 15 м / – 500,00 лева.

 

Чл.89/ изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./               За становище на назначена от Кмета на общината комисия, относно състоянието на строеж се заплаща такса в размер на 200,00лв.

Чл.90 За издаване на разрешение за премахване на строеж се прилагат разпоредбите на чл.81 от настоящата Наредба.

Чл.91 /изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г. и допълнена с решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г / (1) За издаване на удостоверения ( протоколи) за факти и обстоятелства по устройство на територията, по чл.181 от ЗУТ описателно удостоверение и удостоверение за идентичност на поземлени имоти се определя такса в размер на 70,00 лева.

(2) За заверяване на копия от планове и документацията към тях, се определя такса в размер на 100,00 лева.

(3) / нов с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

За издаване на удостоверения по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР се определя такса в размер на 70,00 лева.

Чл.92 Кметът на Общината утвърждава реда и формулярите за внасяне и освобождаване на гаранционни депозити за възстановителни работи по общинската инфраструктура.

Чл.93 След предварително съгласуване на техническата възможност, може да се извършва “бърза услуга” до три работни дни, като дължимата таксата е двоен размер от определената за съответната услуга, или “експресна услуга” за един работен ден след постъпване на искането в общинска администрация при такса в троен размер.

Чл.94 Юридически и физически лица, които имат неизплатени задължения към Община Несебър, не могат да ползват услугите по този раздел.

 

 

РАЗДЕЛ VІ

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл.95 /изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./             За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

 

 1. Издаване на удостоверение за наследници:
  • За изготвяне в рамките на 2 дни –5,00лв
  • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –10,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за семейно положение:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
  • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –6,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв ;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за родените от майката деца:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за правно ограничение:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв /било 3,00 лв/
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 5,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 10,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак на български гражданин в чужбина:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 15,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–   25,00лв.
 1. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак на чужд гражданин в Република Бъргария:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 15,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 25,00лв.

11.Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

12.Заверка на заявление за постоянен адрес /ЗПА/:

12.1.От община Несебър:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 2,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 4,00лв.;

12.2.От други общини:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–   6,00лв.;

13.Заверка на адресна карта за настоящ адрес /АК/:

13.1.От община Несебър:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 2,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 4,00лв.;

13.2.От други общини:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 3,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.;

14.Издаване на удостоверение за административен адрес:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 6,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 12,00лв.

15.Издаване на дубликат на удостоверение за раждане:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 10,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 15,00лв.
 1. Издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни –10 лв.
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 20,00лв. /било 15,00 лв/

17.Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.
 1. Промяна на име по съдебен път – за дубликат:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 8,00лв.
 1. За всички неспоменати удостоверения по искане на граждани:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв /било 3,00 лв/
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 8,00лв. /било 6,00 лв/
 1. За заверени фотокопия от регистрите по гражданско състояние:
 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –6,00лв.
 1. За поставяне на апостил – печат за превод и легализация в чужбина – 8,00лв
 2. Изготвяне и получаване на писмени справки, сведения, копия, извлечения на документи по гражданско състояние за длъжник – 8,00лв.

 

Чл.96 Документите по чл.95. / изменена с решение № 523 от Протокол № 15/05.03.2009г./, които се изискват от Дирекция „Социално подпомагане“ се предоставят безплатно.

 

Чл.97 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър

добитък се заплаща такса в размер на 3,00 лева.

 

     Чл.98 За издаване на удостоверение за данъчна оценка за обособен         обект се заплаща такса:

– За изготвяне в рамките на 14 работни дни – 10 лв.

– За изготвяне в рамките на 24 часа / при предварително съгласуване за техническа възможност/ след подаване на молба – 50 лв.

 

Чл.99 За издаване на удостоверение за декларирани данни се заплаща такса в размер на 2,00 лв.

Чл.100 За копие от документ или заверка на документ се заплаща такса в размер на 2,00 лв.

Чл.101 Не заплащат такса по чл.98 вътрешните отдели на общинската администрация Несебър, дейности финансирани от общинския бюджет и органи и организации, освободени по закон.

Чл.102а  /нов с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./  

     За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър се заплаща такса в размер на:

– за изготвяне в рамките на 14 работни дни – 2 лева;

– за изготвяне в рамките на 24 часа /при техническа възможност/ – 5 лева.

 

Чл.102б /нов с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

(1). За подготовка и изпълнение на заповеди за настаняване в помещения- общинска собственост, предназначени за клубна дейност и изготвяне на договори, се заплаща административна такса в размер на 10,00лв;

(2) За подготовка и изпълнение на заповеди за настаняване в помещения- общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществено полезна дейност и на звена, организации и ведомства на бюджетна издръжка и изготвяне на договори, се заплаща административна такса в размер на 10,00 лв.;

(3) За подготовка и изготвяне на договори за отдаване под наем, аренда или учредяване на право на ползване на общински имот, се заплаща административна такса в размер на 10,00 лв.;

(4)За подготовка и изготвяне на заповеди и договори за предоставяне на концесия, се заплаща такса в размер на 10,00 лв;

(5)За включване в списъци за картотекиране на граждани, с доказани жилищни нужди, се заплаща такса в размер на 5,00 лв;

(6) За подготовка и изпълнение на заповед за настаняване в общинско жилище, се заплаща такса в размер на 5,00 лв;

(7) За всички други административни услуги, извършвани от отдел „Общинска собственост” неупоменати в предходните алинеи /издаване на удостоверения и служебни бележки, заверяване на копия от документи, актуализиране на акт за общинска собственост по инициатива на физически и юридически лица и други/ се заплаща административна такса в размер на 10,00 лева.

 

Чл.102в  /нов с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

 

(1) За производства при разпореждане с общински недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./ се заплащат административни такси в размер на 2 % /два процента/ върху определената цена без ДДС за имоти общинска собственост, изчислени върху по-високата стойност – данъчна или пазарна оценка, определена от лицензиран оценител, но не по-малко от 50,00лв, за:

– имот или вещ, предмет на продажба;

– ограниченото възмездно вещно право;

– по-скъпият имот или вещ, при замяна;

– реален дял с по-висока стойност при делба.

(2) Средствата по ал. 1 се използват за покриване на разходи по цялата административно техническа дейност по подготовка и обслужване на процедурите, за заплащане на допълнително привлечени специалисти и оценители, за техническо оборудване на отдел „Общинска собственост”, за заплати и допълнително възнаграждение за постигнати резултати на лицата, пряко заети с дейностите по подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на общинска собственост.

 

(3) / нова с решение № 661 от Протокол № 20/18.12.2013 г./ При безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост или на ограничени вещни права върху имоти общинска собственост приобритателите заплащат административна такса по ал.1 върху данъчната оценка на имота или вещното право.

 

Чл.103 (1) /изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./             За притежаване на куче, собственик с постоянен адрес в   Община Несебър заплаща годишна такса в размер на 25,00 лева.

(2) Освобождават се от такса след представяне на документ за съответното им качество собствениците на кучета по чл.175 ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност ( кучета на инвалиди; служебни кучета в организации на бюджетна издръжка; кучета, използвани от БЧК; кастрирани кучета; ловни кучета).

(3) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес / седалище.

(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(5) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

(6) Задълженията за плащане на таксата се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

 

РАЗДЕЛ VІІ

Такси, които се заплащат при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд

 

Чл.103а / нов с решение № 661 от Протокол № 20/18.12.2013 г./ (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл.29, ал.З и ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса.

(2) Размерът на таксата по ал.1 се определя от:

1.Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация,изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

2.Размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3.Местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена   по   реда   на   чл.36,   ал.2   от Закона за   административно-териториалното устройство на Република България;

4.Вида на обекта;

5.Възможността за напояване.

(3)    Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където:

Т – е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.); СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; Кк – коефициентът за категорията на населеното място; Кпол – коефициентът за поливност.

(4) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

 1. За обектите по чл.103б, ал.1:

а)      при площ до 1 дка включително – 2,00;

б)     при площ над 1 до 5 дка включително -3,00;

в)     при площ над 5 до 10 дка включително – 4,00;

г)      при площ над 10 дка – 5,00;

2.За обектите по чл.103б, ал.2 независимо от размера на площта, която се засяга -2,00;

3.За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

(5) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория                                         Вид на обекта

по чл.103б,ал.1     по чл.103б, ал.2

 

 1. За земи в землището на населени

места от І, ІІ, ІІІ категория,

национални курорти и населени места

граничещи с морската брегова ивица                       13.00                          1.20

 1. За земи в землищата на населени места

от ІV и V категория                                                       9.00                          0.80

 1. За земи в землищата на населени места

От VІ, VІІ или VІІІ категория                                      6.00                          0.50

(6)За линейни обекти коефициентът по ал.5 е 1.00.

(7)Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни е 1.00.

 

Чл.103б. /нов с решение № 661от Протокол № 20/18.12.2013 г./ (1) Размерът на таксата се определя по реда на чл.103а ал.3, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл.103а, ал.5, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1.търговски обекти;

2.производствени обекти;

3.складови обекти;

4.административни обекти;

5.курортни обекти;

6.туристически и спортни обекти;

7.жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

(2) Размерът на таксата се определя по реда на чл.103а,ал.3, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл.103а, ал.5, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1.здравни обекти;

2.обекти на науката, образованието и културата;

3.обекти на енергетиката и транспорта;

4.обекти със социално предназначение;

5.обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

6.обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

7.обекти на отбраната и националната сигурност;

8.обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция;обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

 1. хидромелиоративна инфраструктура;
 2. игрални полета на игрища за голф.

Чл.103в. / нов с решение № 661 от Протокол № 20/18.12.2013 г./

(1) При изграждане на разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция таксатата се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

(2) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

(3) Таксата по чл.103а, ал.1 се заплаща от заинтересованото лице след постановяване на положително Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

(4) Таксата по чл.103а, ал.1 за всеки конкретен случай се определя с протокол на комисия, назначена от кмета на общината, който се връчва на заинтересованото лице по реда на АПК.

Раздел VІІІ

Такси за водовземане от минерална вода на територията на Община Несебър

Чл. 103г / нов с Решение № 789 от Протокол № 23/02.06.2014г./

ал. 1 Приема тарифа за определяне размера на таксите за издаване на разрешително за водовземане и ползване със стопанска цел на природния ресурс находище на минерална вода, изключителна държавна собственост № 73 от Приложение № 2 на Закона за водите „Слънчев Бряг”, Община Несебър, Област Бургас, предоставени безвъзмездно за управление и ползване с Решение №31/07.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, включително водовземните съоръжения – сондаж № Б-1 и сондаж №Б-76, съгласно §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, разположени на територията на Община Несебър, както следва:

Т. 1. За издаване на разрешение за водовземане от кмета на общината се събира такса в размер на 200 лв.;

Т. 2. За изменение и/или допълнение на разрешението за водовземане се събира такса в размер на 100 лв.;

Т. 3 За продължаване срока на разрешението за водовземане по ал. 1 се събира такса в размер на 100 лв.

Ал. 2. Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целите на водовземане и се внасят по сметка на община Несебър, публикувана на интернет страницата на общината.

 

Чл. 103г 1 / нов с Решение № 789 от Протокол № 23/02.06.2014г./

 

ал. 1 Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

 

Ал. 2. За всяка от целите на ползване на минералната вода се поставя отделно измервателно устройство. Възможността минералната вода да се ползва с конкретен или с повече от един вид ползване, се доказва от ползвателя с наличие на отделна инсталация в захранвания обект, за всеки конкретен вид ползване на водата.

 

Ал. 3. В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства, за изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в разрешителното количества.

 

Ал. 4. В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства за водовземане на минерални води, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водовземане.

 

Чл. 103д / нов с Решение № 789 от Протокол № 23/02.06.2014г./

 

ал. 1. Ежегодно до 31-ви януари на следващата година титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, съгласно Приложение № 1 от настоящата Наредба.

 

Ал. 2. Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното и размерите, определен в глава втора на настоящата тарифа.

 

Ал. 3. В срок до 1 (един) месец от получаване на данните по ал. 1 кметът на общината или упълномощено от него лице извършва проверка на информацията и съответствието й с резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.

 

       Ал. 4. При съответствие на информацията по ал.1 кметът на общината, или упълномощено от него лице, уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането й и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.

 

       Ал. 5. При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, кметът на общината или упълномощено от него лице назначава нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса. В проверката участват представител на Басейнова дирекция Черноморски район с център Варна и представители на общинска администрация Несебър.

 

Чл. 103е / нов с Решение № 789 от Протокол № 23/02.06.2014г./

ал. 1. Таксата за водовземане от минерални води се определя на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целите на водовземане по следната формула:

 

Т = Е x W, където:

 • Т – размерът на дължимата годишна такса в лева;
 • Е – единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблицата по ал.2 – лв./куб. м;
 • W – размерът на разрешения годишен воден обем в куб. м.

 

Ал. 2. Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя съгласно следната таблица:

 

Цел на използване на минералната вода Размер на таксата – Е(лв./куб. м.)
t до 35 °С
1. Водоползване за отдих, за хигиенни цели и профилактика 1.00

 

 

 

Чл. 103ж / нов с Решение № 789 от Протокол № 23/02.06.2014г./

 

Aл. 1. Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителни не по-късно от 31-ви март на следващата година по банковата сметка на Община Несебър.

 

       Ал. 2. В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова сметка задължително се изписва: номерът на разрешителното; периодът, за който се внася таксата; основанието за плащане (видът на таксата) и че таксата е по Закона за водите.

 

Ал. 3. Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по настоящата тарифа.

 

Ал. 4. Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на заварени разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.

 

Чл. 103з / нов с Решение № 789 от Протокол № 23/02.06.2014г./

 

Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на упълномощено от кмета на общината длъжностно лице.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.104 За всички услуги, предоставяни от Община Несебър, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл.105 (1) Цените на услугите се формират на основа пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по представянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а) преките и непреки разходи за персонал, включително работната заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в) разходи за управление и контрол;

г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.106(1) Услугите, предоставяни от Община Несебър могат да бъдат:

 1. обикновена;
 2. бърза;
 3. експресна;

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

 1. обикновена – в рамките на 15 работни дни;
 2. бърза – в рамките на 5 работни дни;
 3. експресна – в рамките на един работен ден.

(3) Бързите и експресните услуги се извършват, след предварително съгласуване за техническа възможност.

(4) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(5) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(6) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната -със 100%.

(7) В настоящата глава са посочени цените на обикновените услуги.

 

Чл. 107 Необходимите документи за извършването на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на Община Несебър.

Чл.108 Мястото на изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.109 При неспазване на сроковете по чл.106 ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.110 При законови обстоятелства налагащи предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

Чл.111 Общински съвет- Несебър определя следните услуги, права и цени за тях.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл.112/изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./             Анкетиране на чужди граждани за създаване на Личен регистрационен картон и запис в база данни „Население“ – 15,00 лева.

Чл.113 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./          

Чл.114 /изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./             За извършване / за издаване / на справка от регистър на населението, предназначена за посолства на други държави – 10,00 лева.

       Чл.115 За издаване на документ за припознаване на дете, родено извънбрачно -5,00 лева.

Чл.116 /изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./             За издаване на удостоверение за осиновяване – 8,00 лева.

Чл.117 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./          

Чл.118 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.119/отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./        

Чл.120/отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.121 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./          

Чл.122 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.123/отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.124 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.125 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.126 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./          

Чл.127 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./      

Чл.128 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.129 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.130 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.131/отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.132 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.133 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.134/отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.135 За издаване на разрешително за паша в общински гори се заплаща 5,00 лв.

Чл.136/отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./      

Чл.137 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.138 /изменен с решение № 1054 от протокол № 29/10.02.2015г

Ал. 1. За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници за срок от 3 години, се заплаща 900,00 лева. Сумата може да бъде платена еднократно или на три равни вноски до 1 март на съответната календарна година от срока на действие на разрешителното.

 

Ал. 2 При неизплащане на съответната вноска, в случай на разсрочено плащане, Кметът на Община Несебър има право да отнеме разрешителното за извършване на таксиметров превоз на пътници на основание чл. 28 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

 

 • 4. Приема нов член 170е със следния текст:

Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имущество- фитнес зала в многофункционална зала в гр. Обзор, както следва:

Т. 1 – за еднократно посещение – 3,00лв.;

Т. 2 – месечна абонаментна карта – 30,00лв;

Т. 3 – шестмесечна абонаментна карта – 120,00лв;

Т. 4- годишна абонаментна карта – 200,00лв.

 

Чл.139 За издаване на копие – разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници – за всеки лек таксиметров автомобил, се заплаща 20,00 лева.

Чл.140 За заверка на пътна книжка-случаен (туристически) превоз, се заплаща 20,00 лв.

Чл.141 За заверка на маршрутно разписание – за специализиран (работнически) превоз, се заплаща 20,00 лв.

Чл.142 За съгласуване на маршрутни разписания за автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми, се заплаща 20,00 лв.

Чл.143 За съгласуване на проекти за временна организация на движението във връзка със строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради, се заплаща 20,00 лв.

Чл.144 За издаване на удостоверение за регистрация на местните поделения по чл.19 от Закона за вероизповеданията, се заплаща 10,00 лева.

Чл.145 /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.146/отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./            

Чл.147 За издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект, се заплаща 3,00 лева.

Чл.147а ./нов приета с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ За издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел “МДТ” на Частни съдебни изпълнители –5 лв.”

Чл.147б ./нов приета с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения, за един брой на Частни съдебни изпълнители 20 лв.”

Чл.147в ./нов приета с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ За изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители – 25 лв.”

 

 Чл.147г . ОТМЕНЕН с решение №4731 /28.04.2015г./ на Върховният административен съд на Република България.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ТАКСИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЖКИ И ИЗВЪНГАБАРИТНИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СЛЕДСТВА, КОИТО ПОЛЗВАТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

 

Чл.148 За движение на извънгабаритни и тежки превозни средства, съгласно нормите, определени в Наредба №11 от 2001г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, издадена от МРРБ, които ползват уличната мрежа на Община Несебър, се заплаща такса в размер на 50,00 лева.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

 

ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Чл.149 / изменен и допълнен с решение № 902 от протокол № 25/31.03.2010г./ (1) За монтиране на рекламно-информационни елементи на стойки върху терени общинска собственост се заплаща 22,00лв на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от май до октомври и 11,00 лв на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от ноември до април;

(2) /изменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./             За ползване на съоръжения РИЕ – общинска собственост се заплаща 30,00лв на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от май до октомври и 15,00 лв на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от ноември до април. Общинските съоръжения се ползват за срок не по-малък от три месеца през активния сезон и не по-малък от 1 месец за останалия. Рекламните материали се изработват, поставят и премахват след изтичане срока на ползване от желаещите лица, като на поставянето и премахването присъства длъжностно лице от отдел „Търговия” в община Несебър;

( 3) За двустранните РИЕ цените по ал.1 и ал.2 се удвояват;

( 4) За осветените РИЕ консумираната ел. енергия се заплаща допълнително, съобразно декларираната консумация;

( 5) За свободно стоещи или монтирани информационно указателни табели се заплаща 15,00лв на кв.м. рекламна площ на месец;

(6) За извършване на реклама, чрез рекламни материали с временен характер транспаранти, знамена, надписи и информационно указателни табели се заплаща 5,00 лв на кв.м. рекламна площ на ден;

(7) За извършване на реклама, чрез използване на автомобил със звуков сигнал се заплаща 10 лв. на ден.

(8) Посочените цени по предходните алинеи са без ДДС.

(9) При еднократно заплащане на определените цени за рекламно съоръжение по ал. 1 и ал. 2 за една година, в срок до 10 дни от сключване на договора, ползвателят ползва отстъпка в размер на 10 % от цената.

Чл.150 (1) изменена и допълнена с решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г За ползване на зали-общинска собственост, с цел провеждане на семинари, конференции и други обществени мероприятия, се заплаща такса в размер на 50.00 лева на час, а ако се ползва за повече от 8 часа – 40лв. на час.

Т.1 За ползване на зала за култура и изкуство в Читалище „Яна

Лъскова“, гр.Несебър-стар град се заплаща такса в размер на 150.00 лева на час, а ако се ползва за повече от 8 часа – 120лв. на час.

 

(2) За ползване на зали – общинска собственост, с цел провеждане на спортни и други занимания, се заплаща такса в размер на 5,00 лева на час.

(3) / нова с решение № 523 от Протокол № 15/05.03.2009г./, За полване на общинско съоръжение, се заплаща месечна такса в размер на:

 1. за съоръжение за продажба на мед – 30,00лева;
 2. за съоръжение за продажба на картини – 40,00лева;
 3. за съоръжение за продажба на ядки – 40,00лева;
 4. за съоръжение за продажба на сувенири – 40,00лева;
 5. за съоръжение за продажба на риба – 40,00лева;
 6. за павилиони – 50,00лева.

 

Чл.151 (1) За право на провеждане на мероприятия на терени публична общинска собственост се заплаща цена, както следва:

 1. за терени до 600кв.м.:
 • до 4 часа – 100,00лв.;
 • от 4 часа до 24 часа – 200,00лв.;
 • от 1 до 3 дни – 500,00лв.;
 • над 3 дни – за всеки следващ ден по 200,00лв.;
 1. за терени над 600кв.м.:

2.1. до 4 часа – 200,00лв.;

2.2. от 4 часа до 24 часа – 400,00лв.;

 • от 1 до 3 дни – 1000,00лв.;

2.4. над 3 дни – за всеки следващ ден по 400,00лв.

(2) В зависимост от вида на мероприятието цените са:

 1. за държавни, общински, благотворителни и организирани по Закона за събранията, митингите и манифестации – безплатни;
 2. за културни и спортни прояви – цените по ал.1;
 3. за заснемане на филмови продукции, клипове, реклами, провеждане на фирмени мероприятия други – цените по ал.1, умножени с коефициент 3.

   /3/ нова с решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г За право на провеждане на културни и други мероприятия на терен публична общинска собственост — „Амфитеатър“ гр. Несебър- стар град, се заплаща цена, както следва:

до 8 часа – по 150лв. на час;

над 8 часа- по 120лв.на час.

 

Чл.152 ал.1 / изменен с Решение № 1054 от Протокол № 29/10.02.2015г./

 

За закупуване на входни билети и такси на екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни такси:

 1. Входни билети за Археологически музей:

А) Индивидуални посетители

– Възрастни   –           6.00 лв.

– Деца             – 3.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни   –           5.00 лв.

– Деца –           2.50 лв.

 1. Входни билети за църква „Св.Стефан“:

А) Индивидуални посетители:

– Възрастни   –           6.00 лв.

– Деца –           3.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни   –           5.00 лв.

– Деца –           2.50 лв.

 1. Входни билети за църква „Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

А) Индивидуални посетители:

– Възрастни   –           3.00 лв.

– Деца –           2.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни   –           2,50 лв.

– Деца –           1.50 лв.

 1. Комбинирани билети :

4.1. Археологически музей и Етнографски музей:

– Възрастни          –           8.00 лв.                                                                                                  – Деца            –           4.00 лв.

4.2. Църква „Св.Стефан” и църква „Св.Спас”:

– Възрастни          –           8.00 лв.                                                                                            – Деца            –           4.00 лв.

4.3. Археологически музей и църква „Св.Стефан” :

– Възрастни   –           10.00 лв.

– Деца –           5.00 лв.

4.4. Археологически музей, църква „Св.Стефан” плюс 1 обект по избор („Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” или църква „Св.Параскева”):

– Възрастни   –         12.00 лв.

– Деца          –           6.00 лв.

4.5. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор” и Етнографски музей:

– Възрастни   –         15.00 лв.;

– Деца –           8.00 лв.

4.6. Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

– Възрастни  –         15.00 лв.;

– Деца                        –           8.00 лв.

4.7. /нова/ всички седем музейни обекти /Археологически музей, Етнографски музей, Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”/:

– Възрастни   –         20.00 лв.;

– Деца                        – 10.00 лв.

 1. За екскурзоводско обслужване:

5.1. Екскурзоводски беседи:

А) Групи до 20 души:

– на български език за ученици и студенти –     10.00 лв.

– на чужд език (руски, немски, английски) –      30.00лв.

Б) Групи над 20 души:

– на български език за ученици и студенти – по 0.50 лв. на човек;

– на чужд език (руски, немски, английски) – по 1.50лв. на човек

5.2. Панорамни обиколки:

А) Групи до 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”                 –           30.00 лв.

(обхваща всички периоди от историята на града)

– „Вяра в Несебър”                                                 –           20.00 лв.

(представя развитието на Несебър като църковен център)

– Панорамна обиколка без посещение на музеен обект – 60.00 лв.

(макс. продължителност 1 час)

Б) Групи над 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”     –           по 1.50 лв. на човек

– „Вяра в Несебър”                                     –           по 1.00 лв. на човек

– Панорамна обиколка без посещение на музеен обект –   по 3.00 лв. на човек   (макс. продължителност 1 час)

5.3. Панорамни обиколки с фикскиран час + вход за църква „Св.Стефан” и за група най-малко от 5-ма души:

– възрастни    –           10.00 лв. на човек;

– деца             –           5.00 лв. на дете

5.4. Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт)  – 5.00 лв. (на устройство -български, руски, немски, английски, френски език).

Забележка: При посещение на повече от един музеен обект се заплаща една беседа плюс панорамна обиколка според вида.

 

Ал. 2. Децата до 6 годишна възраст и жителите на Община Несебър посещават обектите по ал. 1, т. 1-4 безплатно.

 

            Ал. 3. За предоставяне на следните права и услуги от Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни цени на услуги:

 1. / отменя се с решение 1054 от Протокол 29/10.02.15г./ за фотографско заснемане на експонати и интериори в експозициите на музея от посетители –   4.00 лв.;
 2. за извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея   – 10.00 лв.;
 3. за заснемане на документални филми с културни ценности от фондовете на музея и интериорни пространства – 50.00 лв. на всеки започнат час;
 4. за заснемане на културни ценности от основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея на висока резолюция за публикации, изложби и други и предоставянето им на електронен носител – 10.00 лв. за брой;
 5. за ползване на зала Археологически музей – 100.00 лв. на час;
 6. за ползване на лапидариум – Археологически музей и дворни пространства на църква „Св.Стефан” и на Етнографски музей- 50.00 лв. на час;
 7. за ползване на църква „Йоан Кръстител” (за културни мероприятия, концерти и др.) – 100.00 лв. на час;
 8. за ползване на църква „Св.Параскева” (за културни мероприятия) – 80.00 лв. на час.

 

Ал. 4. Таксите, по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се заплащат когато мероприятията се провеждат извън ангажиментите на Община Несебър и Културната програма на общината.

 

Чл.153 (1) /отменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./                За ползване на услугите на Обединена общинска школа по изкуствата гр.Несебър се заплащат следните месечни такси :

 

– за групите от музикалната школа /индивидуално обучение/ – 15,00 лв;

– за всички останали групи /съгл. Правилника за дейността на ООШИ/ – 10,00лв.

 

(2) Когато две деца от едно семейство посещават класовете по ал.1 таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление

(3) Лицата до 16 год.възраст, ползващи услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дома за деца с умствена изостаналост – с.Кошарица, посещават класовете към ООШ безплатно.

 

Чл.154 (1) /изменена с решение № 694 от протокол № 21/14.02.2014г./

За посещаване на група към Общински детски комплекс Несебър от художествено- творческо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ОДК, се заплаща 15,00 лв месечна такса.

Лицата, посещаващи групи към Общински детски комплекс Несебър от научно-познавателно, хуманитарно и приложно – техническо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ОДК, не заплащат такси.

 

(2) /изменена с решение № 694 от протокол № 21/14.02.2014г./

Лицата до 18 годишна възраст, ползващи услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дома за деца с умствена изостаналост с. Кошарица, или са освидетелствани и имат специална образователна потребност /СОП/, посещават групите безплатно.

 

(3) /нова   с решение № 694 от протокол № 21/14.02.2014г./

Когато две или повече деца от едно семейство посещават платените групи, таксата за второто и следващите деца се заплаща с 50 на сто намаление.

 

чл.154а (1) / нов с решение № 410 от Протокол № 14/05.04.2013г. /

Приема размер на такси за правоучастия в организираните от община Несебър и ОДК – Несебър международни фестивали, както следва:

За участия в международна конкурсна програма от:

–          за колективи – по 42 лв. с ДДС на участник;

–          за художници – по 42 лв. с ДДС на участник;

–          за индивидуално участие – по 60 лв. с ДДС;

–          при участие и в колектив, и индивидуално се заплащат 60 лв. с ДДС от участник ;

–          за Мис и Мистър Фестивал – 84 лв. с ДДС на участник ;

За участия в националната конкурсна програма от:

–          за колективи – по 20,40 лв. с ДДС на участник;

–          за индивидуално участие – по 60 лв. с ДДС;

(2) При участия на две и повече деца от едно семейство в конкурсната програма на съответния фестивал, таксата за второто и следващо дете се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) От такса за правоучастие се освобождават участниците от община Несебър.

 

Чл.155 (1) изменена с решение № 1384 от Протокол № 38/22.07.2011г./

За автогарово обслужване, включващо преминаване, престой и заверка на пътен лист при всяко тръгване на автобусите, ежедневно се заплаща цена на услуга без ДДС в размер, както следва :

 • за превози по Републикансата транспортна схема – 13 , 00лв. за всеки курс
 • за превози по Областната транспортна схема – 4, 00 лв. за всеки курс
 • за превози по Общинската транспортна схема – 2,00 лв за всеки курс

(2) Цените на услуги без ДДС по ал.1 са целогодишни, без да се разделят на зимен и летен период.

 

Чл.156 (1) За абонамент на паркомясто в общински паркинг, се заплащат следните цени на услуги:

 1. За автомобили на жители на съответното населено място – 15,00 лева на месец; / изменена с решение № 523 от Протокол № 15/05.03.2009г./,
 2. За автомобили на търговци – 50,00 лева на месец;
 3. За автомобили на туристи:
 • за престой до 4 часа – по 2,00 лев на час; / изменена с решение № 523 от Протокол № 15/05.03.2009г./,
 • за престой над 4 часа до 24 часа – 8,00 лева на денонощие. / изменена с решение № 523 от Протокол № 15/05.03.2009г./,
 1. За автобуси:
 • за престой до 4 часа – по 3,00 лева на час; / изменена с решение № 523 от Протокол № 15/05.03.2009г./,
 • за престой над 4 часа до 24 часа – по 12,00 лева на денонощие. / изменена с решение № 523 от Протокол № 15/05.03.2009г./,
 • за месечен абонамент – 90,00 лева. / изменена с решение № 523 от Протокол № 15/05.03.2009г./,

(2) За абонамент на паркомясто по улична мрежа се за заплаща 20,00 лева на месец.

(3) За ползване на паркомясто в ситуирана зона за кратковременно платено паркиране на територията на Община Несебър, се заплаща цена на услуга в размер на 1,00 лев на час.

(4) За престой в наказателен паркинг, се заплаща 2,00 лева на час.

(5) За абонамент на товарни таксита за едно паркомясто в Товарен паркинг – 20,00 лева на месец.

/6/ /нова с решение 902 от протокол № 25/31.03.2010/ За освобождаване на

репатрирано МПС се заплаща сумата от 36,00лв.

/7/ /нова с решение 902 от протокол № 25/31.03.2010 / За освобождаване на място на МПС с поставени скоби се заплаща сумата от 15,00лв.

/8/ / нова с решение 902 от протокол № 25/31.03.2010/ За предоставяне на услугата „Пътна помощ „ – 2,50лв. на км.

 

Чл. 156а. /изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./       (1) За ползване на яхтено и рибарско пристанище се заплаща линейна кейова такса за всеки започнат линеен метър от максималната дължина на кораба, обявена в корабните документи, както следва:

 1. за домуване на кораби се заплаща годишна такса в размер на:

а) за кораби до 7.5 м. – 80 лв.

б) за кораби до 12 м. – 215 лв.

в) за кораби над 12 м. – 420 лв.

 1. за приставане на кораби се заплаща дневна такса в размер на:

а) за кораби до 7.5 м. – 10 лв.

б) за кораби до 12 м. – 30 лв.

в) за кораби над 12 м. – 50 лв.

(2) Под дневна такса по смисъла на ал. 1, т. 2 се има предвид период от 24 часа.

(3) Посочените цени са без ДДС.

(4) За приставане за период до 3 дни таксата се събира от служител на дирекция „Транспорт и общински пазари” при Община Несебър при приставане на кораба. За приставане за период по – дълъг от 3 дни, при приставането са заплаща такса за 3 дни  и се подава заявление до дирекция „Транспорт и общински пазари”. Заявлението се разглежда в рамките на 3 дни. При последвало разрешение се доплаща дължимата такса за разрешения срок за приставане.

(5) Заявления за издаване на разрешения за домуване се подават в сроковете и при условията на ал. 4. Разрешенията, с посочване на кейовата местостоянка, се издават за срок от 1 год. Дължимата годишна такса се заплаща при получаване на разрешението.

(6) За ползване на част от територията на пристанището за извършване на дейност свързана с дейността на корабите, като местостоянки за изкупуване на риба и други водни организми се заплаща такса в размер и по реда на чл. 37, ал.1, т. 1 от настоящата Наредба.

Чл. 156-б / нов с решение №902 от Протокол № 25/ 31.03.2010г./ Ал.1. За издаване на нова магнитна карта за достъп през автоматични бариери, жителите на гр. Несебър заплащат цена в размер на 10,00лв. еднократно за 1 брой.

Ал.2. За издаване или преактивиране на магнитна карта   за достъп през автоматични бариери, търговците и наематели на заведения заплащат годишна   цена в размер на 200,00лв. за 1 брой.

Ал.3. При просрочване на определеното време за зареждане, картата се блокира и търговците заплащат 50,00лв. за повторно активиране.

Чл.157 За издаване на екологични становища, се заплаща 20,00 лева на обект.

Чл.158 За издаване на разрешително за депониране на строителни отпадъци и изкупни земни маси, се заплаща 20,00 лева.

Чл.159 За издаване на разрешително за отсичане на дървета, се заплаща 20,00 лева.

Чл.160 За издаване на разрешение за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, се заплаща 20,00 лева.

Чл.161 За издаване на разрешително за изкупни земни маси за обратни насипи, се заплаща 10,00 лева.

Чл.162  /изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./                       (1) За извършване на сватбен ритуал /граждански брак/ се заплащат следните цени:

 1. за ритуал, извършен в определените за ритуала места – Ритуална зала в гл. Несебър и Кметствата на територията на Община Несебър – 80,00 лв;
 2. за сключване на граждански брак, извън посочените по-горе места – 200,00лв.

 

Чл.163 За ползване на услуги при ритуали:

 1. фотозаснемане – 10,00 лева;
 2. видеозаснемане -20,00 лева;

Чл.164 (1) За ползване на услуги по погребения:

 1. цена на ковчег – 30,00 лева;
 2. надгробен кръст – 3,00 лева;
 3. отваряне на стар гроб – 50,00 лева;
 4. изкопаване на нов гроб – 30,00 лева;
 5. ползване на катафалка – 18,00 лева.

(2) Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

(3) Жителите на Община Несебър ползват безплатни услуги по погребения.

Чл.165 За ползване на услуги по БКС, се заплащат следните цени:

 1. за услуга с фадрома -260,00 лева на машиносмяна;
 2. за услуга с булдозер -250,00 лева на машиносмяна;
 3. за услуга с водоноска -200,00 лева на машиносмяна;
 4. за услуга със ЗИЛ -1,70 лева на км;
 5. за услуга с ГАЗ -1,50 лева на км;
 6. за услуга с резачка – 8,00 лева на куб.м.
 7. /нов с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./ За услуга с автовишка – 320,00 лв на машиносмяна.

            

Чл.166 За ползване на копирни услуги за една страница -едностранно – 0,50 лв., двустранно – 1,00 лв.

Чл.167 / изменен с решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г/ За издаване на заверено препис – извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори – други невключени по горните точки, се заплаща 3,00лв. на страница

Чл.168 За издаване на други удостоверения и служебни бележки, се заплаща такса в размер на 3,00лв.

Чл.169 / изменен с решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г/ За заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи, не включени по предходните членове и точки, се заплаща 3,00лв. на страница.

Чл.170 /изменен с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./                 За закупване на тръжни книжа, се заплаща:

 1. за приватизация – 100,00лв.;
 2. за отдаване под наем – 60,00 лева;
 3. за продажба по ЗОС – 60,00 лева;
 4. за възлагане на обществен превоз -100,00 лева.

 

ЧЛ.170а /отменен//нов с решение от Протокол № 19/18.06.2009г./ „За вход/ползване на тоалетни-общинска собственост се заплаща цена /такса/ 0,50 лв.”

 

Чл.170б / нов с решение 902 от протокол № 25/31.03.2010/

 (1) За вземане на животни от приюта за безстопанствени кучета за отглеждане се заплаща:За мъжко куче – цена в размер на 66лв.За женско куче – цена в размер на 76лв.

(2) В цената влизат разходите за обезпаратизяване, ваксина против бяс, кастрация, идентификационен чип, издаване на паспорт, нашийник с медальон.   Не се заплащат разходите за залавяне и отвеждане до приюта, както и разходите за отглеждане до момента на вземането.

 

Чл.170в /нов с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./ Определят се следните цени при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

 1. Дискета – 1 бр. 1,00лв;
 2. СD – 1 бр. – 1,50 лв;
 3. DVD – 1 бр. – 2,00 лв;
 4. разпечатване – 1 стр. /А4/ – 0,12 лв;
 5. ксерокопие – 1 стр. /А4/ – 0,09 лв;
 6. писмена справка – 1,60 лв;

Посочените стойности не включват ДДС.

Чл. 170г / нов с решение 832 от протокол №24/11.07.2014г./Ал. 1 Лицата, притежатели на отпадъци от търговско промишлени дейности, транспортиращи ги самостоятелно до Депата за неопасни отпадъци, собственост на Община Несебър, заплащат за обезвреждането и третирането им в депата за неопасни отпадъци, цена за услугата в размери, както следва: за 2014 г. – 30 лв., без ДДС за тон предаден отпадък и за 2015 г. – 37 лв., без ДДС за тон предаден отпадък.

Ал. 2   В размера на цените по ал. 1 са включени следващите се отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Чл.170д / нов с решение № 880 от протокол № 25/01.09.2014г/ Определят се следните цени за други услуги, свързани с ползване на общинско имущество:

Т. 1 Озвучаване на конферентни зали:

до 8 часа – по 40 лв на час;

над 8 часа – по 30 лв. на час

Т. 2 Ползване на мултимедия:

–      до 8 часа — по 40лв на час;

–      над 8 часа – по 30лв. на час:

Т. З Ползване на уредба за симулантен превод:

– до 8 часа – по 50 лв на час;

– над 8 часа – по 30 лв. на час

Т. 4 Ползване на флипчарт:

до 8 часа – по 5 лв на час;

над 8 часа – по Злв. на час;

Т. 5 Озвучаване на Амфитеатър,гр. Несебър-стар град:

–      до 8 часа – по 200 лв на час;

–      над 8 часа – по 160лв. на час;

Т. 6 Озвучаване на Читалище „Яна Лъскова“, гр. Нссебър-стар град:

–      до 8 часа — по 200 лв на час;

–      над 8 часа – по 160лв. на час;

 

 нов чл. 170е с решение № 1194 от Протокол № 32/2015г. :

       Ал.1 За претоварване на тон смесен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър и транспорт до Регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.2 Едновременно със заплащането на цената по ал.1 , се заплащат и дължимите обезпечения по чл.60 ал.1 от ЗУО и отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО, както и цената за обработка на смесения отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет Бургас.

Ал.3 За претоварването на разделно събран тон зелен отпадък в Претоварна станция за отпадъци Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70 лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.4 Едновременно със заплащането на цената по ал.3 , се заплаща и дължимата цена за обработка на зеления отпадък на депо Братово , определена с решение на Общински съвет Бургас

       Ал.5 За претоварване на тон опасен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена на услуга в размер на 23,70лв. без ДДС от лицата транспортиращи отпадъка.

Ал.6 Едновременно със заплащането на цената по ал.5, се заплаща и дължимата цена за временно съхранение на опасния отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет Бургас.

Ал.7 За третиране на строителни отпадъци от бита в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър се заплаща цена на услуга в размер на 6,20 лв.без ДДС.

     Ал.8 Едновременно със заплащането на цената по ал. 7 се заплащат и дължимите отчисления по чл. 64 ал.1 от ЗУО.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.171 (1) Който декларира данни и обстоятелства с невярно съдържание, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба в размер от 50 до 200 лв., а за юридически лица и ЕТ, с имуществена санкция от 100 до 500 лв.

 

(2) /отменена с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Чл.172 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.173 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

                               ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1 По смисъла на тази Наредба:
 1. „Услуги за всеобщо ползване“ са тези услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
 2. „Ползватели“ са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
 3. „Личен доход“ са всички са всички доходи на лицата с изключение на:

а) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудово-терапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерски съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерски съвет.

 1. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

/нови точки приети с решение от Протокол № 19/18.06.2009г./

т. 5: „Домуване” по смисъла на настоящата наредба е престой на кораба в пристанището за период по – дълъг от 7 месеца.

т. 6: „Приставане” по смисъла на настоящата наредба е престой на кораба в пристанище за период до 7 месеца.

т. 7: „Престой на кораба“ е общото време за швартоване и отшвартоване на кораба и времето на кея.

 

                   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

 

 • 3 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

 

 • 4 Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 01.01.2009 г.

 

 • 5 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база тарифи, определени от Министерски съвет.

 

 • 6 Изменения и допълнения от протокол №14, №15 и №19 от 2009г.Протокол № 25/31.03.2010г.

 

 • 7. ./нова приета с решение № 1203 от протокол № 34/31.01.2011г./ Настоящoто изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влиза в сила от 01.01.2011г.

 

 • 8 ../нова приета с решение № 410 от протокол № 14/05.04.2013г./

Настоящoто допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влиза в сила от 25.04.2013 г.

 

 • 9. / /нова с решение № 593 от протокол № 18/15.10.2013г./

Измененията влизат в сила три дни след публикуването им във в-к

„ Слънчев бряг”.

 • 10. / /нова с решение № 661 от Протокол № 20/18.12.2013 г./

Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.

 

 • 11. / нов с Решение № 789 от Протокол № 23/02.06.2014г./

По смисъла на чл. 103е, ал. 2 от Наредбата, „Водоползване за отдих, за хигиенни цели и профилактика” е водоползване, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения. Раздел VІІІ се приема на основание § 133, ал. 7, т.1, буква “в” от ПЗР към Закона за водите и т.8 от Решение №31/07.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

 • 12. / нов с Решение № 832 от Протокол № 23/02.06.2014г./ Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.
 • 13. / нов с Решение № 880 от Протокол № 25/01.09.2014г./ Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.
 • 14 / нов с Решение № 1054 от Протокол № 29/10.02.2015г./ Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.
 • 15 „Измененията и допълненията приети с решение № 1194/23.06.2015г. влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в-к.“Слънчев бряг“, като измененията приети в чл. 73 ал.1 т.3, т.4 и в чл.78 ал.1 т.2 се прилагат за висящи проекти за обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти, които не са приключили с влязло в сила разрешение за строеж.”

 

В сила от 10.07.2015г.

 

 

Приложение №1

към чл. 103д, ал. 1 от Наредба № 11

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 194б от Закона за водите

 

Подписаният……………………………………………………………………………………………………………………, в качеството ми на …………………………………………………………………

на…………………………………………….…………….…….,

ЕИК……………………………….., седалище и адрес на управление……………………………………………, титуляр на Разрешително №……………………………………………………………………………..за водовземане минерални води

 

Д Е К Л А Р И Р А М

 

 

За периода 01.01…………….г. – 31.12……………..г. дължимата сума по разрешителното е както следва:

 

 1. Иззето количество вода /годишен воден обем/ ………………………………… куб.м.

По разходомерно устройство №…………………………../по разрешено количество

(вярното се подчертава)

 

 1. Дължима сума…………………………………………… лв.

 

Изчислява се съгласно чл.103е от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

 

Забележка: Предходните две точки се повтарят аналогично за всяка отделна цел на използване на водата.

 

 1. Обща дължима сума:…………………………………. лв.

(Представлява сбор от сумите, дължими за всяка една отделна цел на използване на водата)

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за отразени неверни данни в настоящата декларация.

 

Дата:……………………………                           Подпис и печат:……………………………………

 

(име и длъжност)