НАРЕДБА № 9 – ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Print pagePDF pageEmail page

НАРЕДБА №9
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ГЛАВА ПЪРВА

                ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тази Наредба има за цел да регламентира реда и формите за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър и РБългария Във всички области на обществената и икономическа дейност, културата, образованието, здравеопазването, науката, спорта и др. сфери, Както и за изключителни успехи в национални и международни изяви.

Чл.2 Наредбата се приема на основание чл.21 ал.1 т.22 и чл.22 ал.1 от ЗМСМА.

ГЛАВА ВТОРА  

                                               ФОРМИ НА СТИМУЛИРАНЕ 

                 Чл.З (1) В израз на обществена оценка за особен принос на физически и юридически лица към община Несебър и РБългария се присъжда званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“.

                      (2) Със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ се удостояват български и чужди граждани приживе или посмъртно.

Чл.4 (1) За обществено значими изяви на граждани от община Несебър се присъжда „Почетен знак на община Несебър“.

 (2) „Почетен знак на община Несебър“ се връчва на граждани на общината за:

– проявен героизъм при изпълнение на служебен дълг или при други ситуации.

– активно дългогодишно участие в развитието на културата, образованието, науката, спорта или други сфери в общината и страната.

– Кръгли годишнини на изявени граждани на общината с принос за нейното развитие в различни сфери.

Чл.4а / нов Решение№ 121 протокол № 6/30.04.2004 г./ Към званията по чл.3 ал.1 и чл.4 ал.2, могат да бъдат присъждани и парични и/или материални награди за стимулиране.

Чл.5 Значка „Несебър“ (знак на общината) се връчва на гости на общината от страната и чужбина и на граждани на общината с принос за нейното развитие.

Чл.6 Значка „Общински съветник“ се връчва на общинските съветници в края на мандата им.

 

ГЛАВА ТРЕТА

                                         РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И    УДОСТОЯВАНЕ

Чл.7 Предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и с „Почетен знак на община Несебър“ се правят от кмета на общината или от общински съветник (съветници) до общинския съвет.

Чл.8 / изм. и доп. с Решение№ 121 протокол № 6/30.04.2004 г./  Удостояването със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и с „Почетен знак на община Несебър“ и паричните и/или материални награди за стимулиране по чл.4а става с решение на Общинския съвет.

Чл.9 (1) Знакът за званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и „Почетен знак на община Несебър“ придружени с грамота (и възпоменателен подарък) се връчват от кмета на община Несебър, от председателя на общинския съвет или от упълномощени от тях лица.

Чл.9 (2) Имената на получилите званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и „Почетен знак на община Несебър“ се записват в „Почетна книга на община Несебър“, която се съхранява при кмета на общината.

Чл.10 Решението на Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ и „Почетен знак на община Несебър“ се разгласява чрез средствата за масова информация.

Чл.11 Значките „Несебър“ и „Общински съветник“ се придружават с документ за притежание.

Чл.12 Значката „Несебър“ се връчва от кмета на общината, от председателя на общинския съвет, от зам. кметове, секретаря на общината, от кметове на кметства или кметски наместници.

Чл.13 Значката „Общински съветник“ се връчва от председателя на общинския съвет.

Чл.14 Община Несебър поддържа връзка с получилите званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“. Записаните в „Почетната Книга на община Несебър“ се канят на празници, тържества и юбилейни годишнини. Отправят им се поздравления по повод на лични празници, с тях се организират срещи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА    

                                                       ЛИШАВАНЕ ОТ ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ

Чл.15 Лишава се от присъденото звание „Почетен гражданин на гр. Несебър“ лице, което:

– след награждаването е осъдено за умишлено престъпление.

– има прояви, които грубо нарушават морала и общоприетите норми на поведение и са несъвместими с носенето на почетното звание.

Чл.16 Лишаването от званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ става с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината или на общински съветник (съветници).

Чл.17 Лицата, лишени от почетното звание са длъжни в едномесечен срок след уведомяването да върнат в общината знака на почетното звание и грамотата, които са получили.

Чл.18 В случаите по чл.16 и чл.17 името на

лицето се заличава в „Почетната книга“, а грамотата се унищожава.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 При удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Несебър“ се връчва символичен ключ на Несебър (огърлица със знака на община Несебър, пластика или друг символ).

§ 2 При удостояване с „Почетен знак на гр. Несебър“ се връчва пластика с релефно изображение на знака на община Несебър (друга пластика или символ).

§ 3 Моделите на символите по § 1 и 2, грамотите към тях, значките „Несебър“ и „Общински съветник“ и удостоверенията за тях се утвърждават от общинския съвет

§ 4 Наредбата влиза в сила след приемането и от общинския съвет и се прилага след изработването на отличителните знаци за удостояване.

§ 5 Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и на председателя на общинския съвет.

& 6 Наредбата е приета с решение № 381 от протокол № 15/23.05.2001 г.

Изменена и допълнена с решение № 121 от протокол № 6/30.04.2004 г.. в сила от 12.06.2004 г.

……………………

Председател на Общински съвет

Изтегли като Word файл