РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/02.12.2011 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 3/02.12.2011 г.

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Докладна записка № 655/24.11.2011 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет -Несебър, относно избор на представител на общинския съвет в общото събрание на НСОРБ.

2. Докладна записка № 653/22.11.2011 г. от Благой Филипов –  председател на Общински съвет -Несебър, относно избор на състав на комисия по чл.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

3. Докладна записка № 585/20.10.2011 г. от Никола Иванов, относно промяна на представителя на Община Несебър в СНЦ « МИРГ Поморие – Несебър».

 

4. Докладна записка № 623/17.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в решение №1483/19.09.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

5. Докладна записка № 624/17.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно    проект «Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализация на с. Тънково».

6. Докладна записка № 625/17.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект «Улично и парково осветление в ж.к. «Черно море», гр. Несебър.

7. Докладна записка № 647/17.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на безлихвен заем за изграждане на обект «Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда».

8. Докладна записка № 638/21.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по проект «Трансгранично Еко образование – иновативен подход за устойчиво социално икономическо развитие».

 

9. Докладна записка № 650/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на  програмата за проектиране на община Несебър за 2011 г.

10.  Докладна записка № 649/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2011г.

11. Докладна записка № 651/22.11.2011 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Несебър към 31.12.2010 г.

12. Докладна записка № 598/07.11.2011 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината, на председателя на общински съвет и на кметовете на кметства.

13. Докладна записка № 646/22.11.2011 г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно отпускане на еднократна финансова помощ за ин витро процедури.

14. Докладна записка № 645/22.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползване на дървесина от общински гори за 2012 г.

15. Докладна записка № 641/22.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно    актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 г.

16. Докладна записка № 643/22.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно предоставяне за управление на Центъра за спешна медицинска помощ помещение от сутеренния етаж – здравна къща гр. Несебър.

17. Докладна записка № 657/25.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закупуване на 90.223% от сграда с кадастрален № 61056.501.76.2 по к.к на с. Равда, собственост на «Български пощи» ЕАД.

18. Докладна записка № 642/22.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален идентификатор 18469.501.608 за частна общинска собственост.

19. Докладна записка № 644/22.11.2011г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване.

20. Докладна записка  № 600/19.11.2011 г. от арх. Атанас Пинков, относно съгласуване и процедиране на ПУП-ПП за външен питеен водопровод и КПС с тласкател м. «Домузбунар», с. Кошарица.

21. Докладна записка  № 611/14.11.2011 г. от арх. Атанас Пинков –  архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV – 147 и УПИ VІІ – 147 в кв.34 по плана на гр. Несебър – стара част.

 

22. Докладна записка № 622/17.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно процедиране на ПУП–ПРЗ за изменение на ПУП на ПИ 02703.501.393, 02703.501.343, 02703.501.384 и 02703.501.400 по к.к на с. Баня.

23. Докладна записка № 628/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх.  на община Несебър, относно одобряване на ПУП–ПП за изграждане на линеен обект в м. „Юрта” по плана  на гр. Свети Влас.

24. Докладна записка  № 636/18.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект «Външно ел. захранване на жилищна сграда» – м. «Хендек тарла», с. Равда.

 

25. Докладна записка № 639/21.11.2011 г. от арх. Валентин Димов –  гл. архитект на община Несебър,  относно процедиране на ПП и  учредяване право на преминаване в полза на «Дани инвестмънт» ЕООД за изграждане на линеен обект.

26. Докладна записка № 648/22.11.2011 г. от арх.Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решение за процедиране на ПП и учредяване право на преминаване в полза на ЕВН за изграждане на линеен обект.

27. Докладна записка № 630/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП–ПРЗ за УПИ ІІ–229 в кв. 5101 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

28. Докладна записка № 631/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър,  относно ЧИ на ПУП–ПРЗ за УПИ ІІ–121 в кв. 6904 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

29. Докладна записка № 632/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ИПРЗ за УПИ Х – 456 и ХІ – 456 в кв. 3302 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

30. Докладна записка № 633/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ І – 452 в кв. 3302 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

31. Докладна записка № 634/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV – 129 в кв. 6904 по плана на к.к Слънчев бряг – запад

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 655/24.11.2011 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет -Несебър, относно избор на представител на общинския съвет в общото събрание на НСОРБ.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 15

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет- Несебър

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет- Несебър

БЛАГОЙ ВАНГЕЛОВ ФИЛИПОВ – Председател на Общински съвет – Несебър

 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ – общински съветник в Общински съвет – Несебър

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 653/22.11.2011г. от Благой Филипов –  председател на Общински съвет Несебър, относно избор на състав на комисияпо чл.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 6 гл. „против” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 16

                  На основание  чл.21  ал.1, т.15  от ЗМСМА във връзка с чл.4 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общинският съвет определя следните общински съветници за членове на Комисията по чл.4 от същия правилник: Константин Лефтеров, Костадин Нищелков и Румен Кулев.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ТРЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 585/20.10.2011г. от Никола Иванов, относно промяна на представителя на Община Несебър в СНЦ «МИРГ Поморие – Несебър».

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 17

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА освобождава, като представител на Община Несебър в Сдружение „Местна Инициативна Рибарска Група Поморие – Несебър” Никола Иванов Иванов, поради изтичане на мандата му, като общински съветник.

2. Избира за представител на Община Несебър в Сдружение „Местна Инициативна Рибарска Група Поморие – Несебър” общинският съветник Кирил Донев Киров.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 623/17.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в решение №1483/19.09.2011 г. на Общински съвет Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 18

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, изменя решение № 1483/19.09.2011 г. на Общински съвет – Несебър, както следва: вместо изписаното на ред 5 от т.2 „със срок на предявяване до 13.12.2012 г.”, да се чете „ със срок на предявяване 13.02.2013 г.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

          По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 624/17.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект «Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализация на с. Тънково».

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 19

           

1. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА, в размер до 4 078 246 лв. със срок на погасяване – незабавно след получаване на авансово и окончателно плащане от страна на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по договор № 02/321/00883/ 30.09.2011 г., проект: „Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализационна мрежа на с. Тънково, община Несебър”.

 

2. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №  02/321/00883 от  30.09.2011 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализационна мрежа на с. Тънково, община Несебър”, сключен между Община Несебър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,

Общинският съвет: Упълномощава  кмета  на  община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  2 243 035,30 лв. (два милиона двеста четиридесет и три хиляди тридесет и пет лв. и 30 ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00883 от 30.09.2011 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализационна мрежа на с. Тънково, община Несебър” сключен между Община Несебър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със срок на предявяване до 36 месеца от датата на получаване от Община Несебър на решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта.

3. Възлага на кмета на Община Несебър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/321/00883/ 30.09.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

          По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 625/17.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект «Улично и парково осветление в ж.к. «Черно море», гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 20

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА, в размер до 1 321 592 лв. със срок на погасяване – незабавно след получаване на авансово и окончателно плащане от страна на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по договор № 02/322/00501/ 14.09.2011 г., проект: „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър – І и ІІ етап”.

2. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 02/322/00501 от  14.09.2011 г.. по мярка 322 за Проект „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър – І и ІІ етап”, сключен между Община Несебър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,    Общинският съвет:  Упълномощава  кмета  на  община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  726 875,60 лв. (седемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и пет лв. и 60 ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/322/00501 от 14.09.2011 г. по мярка 322 за Проект „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър – І и ІІ етап” сключен между Община Несебър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със срок на предявяване до 36 месеца от датата на получаване от Община Несебър на решението за съгласуване/отказ за съгласуване  на последната по време процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта.

3.Възлага на кмета на Община Несебър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/322/00501 от 14.09.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

      По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 647/17.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на безлихвен заем за изграждане на обект « Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда»

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 21

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и т.8.7 от Правилата за отпускане на заем от ПУДООС т.1  Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства и при одобряване на проектното предложение да сключи договор за безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за цялостно финансиране на обект: „Дълбоководно заустване на пречистени отадъчни води от ПСОВ-Равда”, със стойност на обекта до 10 000 000 лева,които впоследствие ще бъдат възстановени от ОП „Околна среда”

2. Общински съвет – Несебър потвърждава, че гореспоменатия обект е приоритетен за община Несебър, неговата реализация би имала изключително висока социална значимост за жителите на общината и като такъв е заложен в общинския план за развитие 2007-2013 г.

3. Упълномощава кмета на община Несебър да внесе необходимите документи, във връзка с изискванията на ПУДООС, както и да извърши всички необходими процедури във връзка с отпускането  на безлихвен заем .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

      По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 638/21.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по проект « Трансгранично Еко образование – иновативен подход за устойчиво социално икономическо развитие»

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 22

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА

 1. Дава съгласие Община Несебър да разработи и изпълни проект „Трансгранично Еко образование – иновативен подход за устойчиво социално икономическо развитие” (“Cross Border Green Education – an innovative approach for sustainable social & economic development”), като кандидатства за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, Втора покана за набиране на проектни предложения № 2007CB16IPO008 – 2011 –2.
 2. Дава съгласие да бъде изградена сграда – публична общинска собственост с обществено предназначение: детска градина в кв. 34 по плана на гр. Несебър – Стара част, като изграждането й да бъде включено в дейностите на проект „Трансгранично Еко образование – иновативен подход за устойчиво социално икономическо развитие” (“Cross Border Green Education – an innovative approach for sustainable social & economic development”). Новоизградената сграда като обект на интервенция да бъде предоставена с право на безвъзмездно ползване за целите на проекта за период от най-малко 5 години  след  края  на  проекта.
 3. На основание чл. 61 от ЗМСМА , Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта.
 4. Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програмата за ТГС България – Турция, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 650/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на  програмата за проектиране за 2011г.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 23

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и  чл.15, ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет – Несебър за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

 1. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на програмата за проектиране на Община Несебър, както следва:

 

 

дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

606 Проектиране улици кв.Инцараки Свети Влас

50 000

18 000

32 000

714 Проектиране на стадион с.Оризаре

10 000

4 000

6 000

759 Консервация,реставрация и социализация на църквата „Св.Йоан Неосветени – Алитургетос“ гр.Несебър

18 000

1 000

17 000

469 Реконструкцияна поликлиника гр.Обзор

13 000

5  000

8 000

619 Проектиране на рибарско пристанище гр.Несебър

1 000

15 000

– 14 000

603 Цялостен проект за изгражданена мръсна канализация и ВИК водопровод на всички улици в с.Тънково  ОП

5 000

54 000

-49 000

97 000

97 000

0

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 649/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2011г.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 24

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23  от ЗМСМА

1. Общинския съвет дава съгласие паричният ресурс в размер до 12 млн.лв., формиран от приходите от такса за битови отпадъци да се използва под формата на вътрешен, временен и безлихвен заем за покриване на разходи местна отговорност, със срок на погасяване 30.06.2012 г.

2. Приема окончателният бюджет на Община Несебър за 2011 г. по приходната и разходната част, съобразно с касовото му изпълнение по пълна бюджетна класификация към 31.12.2011 г.

3. Общински съвет Несебър в изпълнение  на  § 5 от Закона  за  изменение  и  допълнение  на  Закона за  общинските  бюджети  /ДВ. бр.16 от  22.02.2011 г./,  приема бюджетните сметки с начален план на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Несебър за 2011 г.  , както следва:

 

второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити, както следва:

 1. Кметство Обзор – 2 576 089лв.
 2. Кметство Свети Влас –6  275 999лв.
 3. Дирекция „Общинско звено за самоохрана” –1 090 000лв
 4. Кметство Равда  – 2 330 960лв.
 5. Управление „БКС ” – 4 221 400лв.
 6. Управление „Общински гори, селско и горско стопанство” – 364 000лв.
 7. Управление „Социални грижи и услуги” – 1451 321лв.
 8. Дейност „Обединени детски заведения” – 1442 776лв.

 

               – второстепенни   разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет, както следва

 

 1. Музей „ Старинен Несебър” – 410 000лв.
 2. СОУ „Любен Каравелов” – 1 734 418лв.
 3. ПГ по туризъм „Иван Вазов”  – 876 409лв.
 4. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Обзор – 391 364лв.
 5. ОУ  „Св.Св.Кирил и Методий гр.Свети Влас – 290 916лв.
 6. – ОУ   „Св.Св.Кирил и Методий” с.Равда – 309 684лв.
 7. ОУ  „Свети Иван Рилски” – с.Кошарица – 149 100лв.
 8. ОУ  „Васил Левски” – с.Тънково – 266 315лв.
 9. ОУ  „Св.Св.Кирил и Методий „ с.Гюльовца – 284 480лв.
 10. ОУ  „Г.С.Раковски” – с.Оризаре – 386 526лв.
 11. ОДЗ „Яна Лъскова” – гр.Несебър – 732 786лв.
 12. ОДЗ „Калина Малина” – гр.Несебър – 544 345лв.
 13. ОДЗ „Мечо Пух” – с.Равда – 424 282лв.
 14. ОДЗ „Делфинче” – гр.Свети Влас – 342 384лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка №651 /22.11.2011 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Несебър към 31.12.2010 г.

 

Общинският съвет с 13  гл. „за” и 6 гл. „против” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 25

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  Общински съвет – Несебър, приема:

 

 1. Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Несебър към 31.12.2010 г.  както следва:

 

уточнен         отчет                               план        31.12.2010                                                                            

 

    По приходите –

/Приложение №1/

разпределени по дейности  , функции и параграфи както следва   в лв.                                                          

                                                                                            

                                                                                                  66 818 425     53 424 568

 

1.1.1        Приходи с държавен характер –                                  7 055 568    6 386 543

в т.ч.

1.1.1.1              Обща допълваща субсидия –                                             6 090 855        6 090 855

1.1.1.2              Преходен остатък –01.01.2010г.                                           882 806            882 806

1.1.1.3              Преходен остатък – 31.12.2010г.                                                                – 650 186

1.1.1.4              Трансфери – целеви                                                          49 390                29 376

1.1.1.5              Трансфери между бюджетни сметки                                8 024                 8 024

1.1.1.6              Целеви трансфери за капиталови разходи                       19 538                19 213

1.1.1.7              Помощи и дарения                                                               2 130                  2 130

1.1.1.8              Доходи от продажба на услуги                                                                      1 500

1.1.1.9              Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост      2 825               2 825

 

1.1.2         Приходи с местен характер –                               59 762 857        47 038 025

 

в т.ч.

 

1.1.2.1   Данъчни приходи –                                                            13 537 260        15 770 391

1.1.2.2   Неданъчни приходи –                                                        18 392 013        20 087 545

1.1.2.3   Целева субсидия за капиталови разходи за

финансиране на общински дейности                                   190 900             190 899

1.1.2.4   Обща изравнителна субсидия и други трансфери

от ЦБ за общини –                                                                    307 700             307 700

1.1.2.5.Трансфери  ПУДООС                                                            1 051 633          1 051 633

1.1.2.6.Трансфери м/у бюдж.сметки                                                        4 995               -23 805

1.1.2.7.Временни безлихвени заеми м/у бюджетни сметки                                       -685 171

1.1.2.8.Преходен остатък -01.01.2010г.                                          20 278 356        20 278 112

1.1.2.9. Преходен остатък -31.12.2010г.                                                                  –  9 939 279

1.1.2.10.Дългосрочен заем                                                                 6 000 000

 

1.2              По разходите –                                                              66 818 425     53 424 568                  

/Приложение №2/

разпределени по дейности , функции и параграфи,  както следва  :  

 

1.2.1. Държавни дейности –                                                   13 691 069    12 434 528

от тях:

 

1.2.1.1  От държавни приходи –                                                          7 055 568        6 386 543

 

1.2.1.1.1 Функция “Общи държавни служби”                                    706 470           704 081

1.2.1.1.2 Функция “Отбрана и сигурност”                                           139 408             81 439

1.2.1.1.3 Функция “Образование”                                                     5 363 607        4 856 378

1.2.1.1.4 Функция “Здравеопазване”                                                    362 311           290 341

1.2.1.1.5 Функция “Социални осигуряване и грижи”                        349 080           339 823

1.2.1.1.6 Функция “Почивно дело,култура и спорт”                          109 573           102 771

1.2.1.1.7  Функция”Икономич.  дейности и услуги”                            25 119             11 710

 

 

1.2.1.2              От местни приходи –  дофинансиране                              6 635 501      6 047 985

1.2.1.2.1 Функция “Общи държавни служби”                                     1 793 391      1 779 619

1.2.1.2.2 Функция “Отбрана и сигурност”                                             484 500         415 349

1.2.1.2.3 Функция “Образование”                                                    2 784 620      2 637 231

1.2.1.2.4 Функция “Здравеопазване”                                                         99 310           65 602

1.2.1.2.5 Функция “Социално осигуряване и грижи”                        1 079 480         759 442

1.2.1.2.6 Функция “ Почивно дело,култура и спорт”                            394 200         390 742

 

 

1.2.2   Местни дейност                                                          53 127 356     40 990 040

 

       

1.2.2.1 Функция “Общи държавни служби”                                    7 166 724         5 220 109

1.2.2.2 Функция “Отбрана и сигурност”                                           1 726 850         1 649 643

1.2.2.3 Функция “Образование”                                                    2 241 074         1 886 954

1.2.2.4 Функция “Здравеопазване”                                                       992 821            869 956

1.2..2.5 Функция “Социално осигуряване и грижи”                          742 665            556 839

1.2.2.6 Функция “БКС и опазване на околната среда”                 26 560 373       21 322 563

1.2.2.7 Функция “ Почивно дело,култура и спорт                         5 967 853          5 334 763

1.2.2.8 Функция “ Икономически дейности”                                  5 347 569          4 149 213

1.2.2.9. Резерв за неотложни разходи                                              2 381 427                 0

 

2.Приема отчет за капиталовите разходи на Община Несебър в размер на 15 589 225лв./Приложение №3/

 

уточнен              отчет                                план                31.12.2010  

                                                                         

2.1 Функция “Общи държавни служби”                                   2 193 311             1 264 043

2.2 Функция “Отбрана и сигурност”                                           386 048                 288 659

2.3 Функция “Образование”                                                 1 590 143              1 301 731

2.4 Функция “Здравеопазване”                                                    851 092                 754 140

2.5 Функция “Социално осигуряване и грижи”                        475 570                 231 959

2.6 Функция “БКС и опазване на околната среда”             13 587 589                8 830 219

2.7 Функция “Спорт и култура”                                               2 069 579              1 681 712

2.8 Функция “ Икономически дейности”                                2 370 567              1 236 762

 

 

3. Приема отчета за някои целеви разходи по приложения, както следва:

 

план                           отчет

– субсидии за дейност на читалищата

в Община Несебър /Приложение №4/                                          485 080               484 005

– субсидии за дейност на пенсионерските клубове

в Община Несебър /Приложение №5/                                           85 400                 83 900

– субсидии за дейност на спортните клубове

в Община Несебър /Приложение №6/                                       1 993 500            1 974 605

 

4. Приема отчет за извънбюджетните сметки и фондове./Приложение №7/

Специлен фонд за инвестиции и дълг.активи:

Салдо към 01.01.2010г. – 20 062

По приходите – 21

По разходите – 0

Остатък- 20 083

 

Средства от „Фонд за разходите по привличане по чл.10 ал.1 от ЗПСК”

Салдо към 01.01.2010г. – 5

По приходите – 0

По разходите – 0

Остатък- 5

 

Средства от „Национален фонд” /Приложение 8/

Наличност към 01.01.2010г. – 7 686

По приходите – 200 009

Трансфери –    -81

Временни безлихвени заеми – 604 592

По разходите – 809 626

Наличност към 31.12.2010г. –    – 2 580

 

5. Приема отчет на представителните разходи в размер,  както следва:

– представителни разходи на

Кмета на Община Несебър, в т.ч.

на кметове на кметства                                              – 150 968лв.

– представителни разходи на

Председателя на Общински съвет Несебър               – 37 040лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

      По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 598/07.11.2011г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината, на председателя на общински съвет и на кметовете на кметства.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 26

 

На основание чл.21, ал.1 т.5, чл.26 ал.1 от ЗМСМА, във връзка чл.2 т.4 от ПМС 67/14.04.2010 год., в съответствие с определените минимални и максимални основни работни заплати, утвърждава размера на основните работни заплати на кмета на общината, председателя на общинския съвет /при пълно работно време/ и кметовете на кметства, считано от 03.11.2011 год., както следва:

 

03.11.2011 год.

Кмета на община

1 462

Председател на общ.съвет

1 462

Кмет на кметство гр.Обзор

830

Кмет на кметство гр.Св.Влас

830

Кмет на кметство с.Равда

830

Кмет на кметство с.Оризаре

730

Кмет на кметство с.Гильовци

730

Кмет на кметство с.Кошарица

730

Кмет на кметство с.Тънково

730

 

На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 646 /22.11.2011г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно отпускане на еднократна финансова помощ за ин витро процедури

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 27

 

 

На основание  чл.54  ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет – Несебър отпуска еднократна финансова помощ на: …………………………………………………………………..

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

      По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 645/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползване на дървесина от общински гори за 2012 г.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за”, 4 гласа „въздържал се” и 1 глас „против” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 28

 

На основание чл. 112 ал.1 от ЗГ и чл. 61 във връзка с чл. 58 от Наредба № 5 Общинският съвет разрешава:

 1. Ползването в горите общинска собственност да се осъществи съгласно чл.112 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за горите и съгласно изготвен опис на лесосечния фонд по вид и обем, съгласно Приложение № 1.
 2. Определя лимит около 13 161 пл.м3 дърва за горене от твърди широколистни дървесни видове и 100 пл.м3 строителна дървесина чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад на местното население срещу заплащане по утвърдени цени от общинския съвет.
 3. Утвърждава план-сметка за 2012 год на ОП”УОГСГС”, както следва: приходи в размер  на  на 748 643 лв. и разходи в размер на 748 325 лв., при заложена  цена за 2011 г. на дървата за горене за 1 пр.м3 -36 /тридесет и шест / лева без ДДС, съгласно Приложение №2.

4. За жителите на Община Несебър на възраст над 75 год. – отстъпка от цената в размер на 50 %.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 641/22.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 г.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 29

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър взема решение относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, както следва:

І. В раздел ІІІ /трети/

1.т.А „Имоти които Община Несебър има намерение да предостави под наем „се допълва със следния имот:

– част от имот публична общинска собственост – Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП – “Здравна къща” – Несебър, находяща се  в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър / АОС №1876/02.03.2004г., представляващ част от сутеренен етаж на площ от 153,86 кв.м. и помещение за шофьор-диспечер на площ от 16.83 кв.м.

ІІ. В раздел ІІІ /трети/  т.Д „Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие” се допълва със следния имот:

–  90.223 % от сграда с кадастрален № 61056.501.76.2 по к.к на с. Равда, собственост на «Български пощи» ЕАД.

 

          По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 643/22.11.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно предоставяне за управление на Центъра за спешна медицинска помощ помещение от сутеренния етаж – здравна къща гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 30

На основание чл.12 ал.3 от ЗОС и чл.14 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се предостави за безвъзмездно управление на Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Бургас, представлявано от директора д-р Асен Димитров Кърджиев част от имот публична общинска собственост – Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП – „Здравна къща” – Несебър, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър /АОС № 1876/02.03.2004 г., представляващ част от сутеренен етаж на площ от 153,86 кв.м. и помещение за шофьор-диспечер на площ от 16,83 кв.м., съгласно архитектурния проект на сградата за филиал на ЦСМП за срок от 3 /три/ години.

Помещенията да се използват само за нуждите на филиала на Центъра за спешна медицинска помощ, без право на преотдаване.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 657/25.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закупуване на 90.223% от сграда с кадастрален № 61056.501.76.2 по к.к на с. Равда, собственост на «Български пощи» ЕАД.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 31

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър  взема следното решение:

1. Община Несебър да придобие чрез закупуване, право на собственост върху недвижим имотсобственост на „Български пощи” ЕАД, находящ се в с.Равда, УПИ І, кв.28, представляващ 90,223% ид.части от сграда  с кадастрален идентификатор 61056.501.76.2 по КК на с.Равда – Производствено техническа база с учебен център, при граници на УПИ І : североизток – УПИ ІІІ, югозапад – улица, северозапад – улица, югоизток- улица, съгласно АДС№3394/21.09.2011г., включваща сутерен със Застроена площ 1047,58 кв.м – складове към техническите помещения и столовата, І етаж – застроена площ 672.57 кв.м – технически помещения, вход с рецепция за учебен център и столова, ІІ етаж – застроена площ 722.41 кв.м – осем стаи и пет апартамента, всички със санитарни възли, ІІІ етаж – застроена площ 847.58 кв.м  – единадесет стаи и пет апартамента – всички със санитарни възли, ІVетаж  – застроена площ 149.68кв.м – кафене и  открита тераса с площ 695,52 кв.м или общо Разгъната застроена площ – 4135.34 кв.м

2. Одобрява пазарната оценка на имота описан в т.1 в размер на 1 812 800 лв./един милион осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин лева/без ДДС, която Община Несебър да заплати  по плана за разсрочено плащане за срок от 2 години считано от датата на подписване на предварителния договор, като предаването на владението върху имота да се извърши при сключването на предварителния договор за закупуване и внасяне на първата парична вноска по плана за разсрочено плащане.

3. Средствата за финансиране на сделката да бъдат осигурени от средствата предвидени за капиталовата програма на с. Равда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 642/22.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален идентификатор 18469.501.608 за частна общинска собственост.

 

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 32

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.6, ал.1 от ЗОС  предвид  отпадане на предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост УПИ ІV-общ, кв.16 по ПУП на с.Гюльовца, на площ от 750 кв.м, с кадастрален идентификатор 18469.501.608 по к.к. на с.Гюльовца, отреден „За култова, религиозна сграда”.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 644/22.11.2011г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 33

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Друг вид земеделска земя” следните общински земеделски имоти:

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №73571.31.61 по кадастралната карта на с.Тънково, с площ от 766 кв.м,  м.”Герена”, с начин на трайно ползване ”Друг вид земеделска земя”;

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №73571.31.62 по кадастралната карта на с.Тънково, с площ от 1787 кв.м,  м.”Герена”, с начин на трайно ползване ”Друг вид земеделска земя”.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка  № 600/19.11.2011 г. от арх. А. Пинков, относно съгласуване и процедиране на ПУП ПП за външен питеен водопровод и КПС с тласкател м. «Домузбунар», с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 34

1. На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за съгласуване,  процедиране и учредяване правото на преминаване на линеен обект ПУП-ПП „Външен питеен водопровод и КПС с тласкател” за ПИ 39164.11.122 в землището на с. Кошарица, м.”Домузбунар”, през имоти  – общинска собственост 39164.24.2-пасище, полски път 39154.24.1, 39164.24.52, 39164.11.3 и 39164.11.149.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка  № 611/14.11.2011 г. от арх. Атанас Пинков –  архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV – 147 и УПИ VІІ – 147 в кв.34 по плана на гр. Несебър – стара част.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 35

    1. „Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за процедиране и одобряване проект за изменение на ПУП  – план за  регулация и застрояване за УПИ VI-147 и УПИ VII-147 в кв.34 по плана на гр. Несебър – стара част, с идентификатори 51500.501.417 и 51500.501.418 по кадастралната карта”.

2. Общински съвет – Несебър определя новообразувания УПИ VI-417, 418 в кв.34 по предложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ за гр. Несебър – стара част, отреден ”за детска градина и ТП” за публична общинска собственост.

3. След влизане в сила на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ, новообразувания имот: УПИ VI-417, 418 в кв.34 по плана на гр. Несебър – стара част, с отреждане ”за детска градина и ТП” се обявява за публична общинска собственост съгласно чл.6, ал.2 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 622/17.11.2011г. от арх. Валентин Димов – гл. арх.  на община Несебър, относно процедиране на  ПУП – ПРЗ за изменение на ПУП на ПИ 02703.501.393, 02703.501.343, 02703.501.384 и 02703.501.400 по к.к на с. Баня.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 36

          1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 02703.501.393; ПИ 02703.501.343; ПИ 02703.501.384 и ПИ 02703.501.400 по кадастралната карта на с.Баня, с цел обособяване на самостоятелни имоти с отреждане за КПС и ПСОВ.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 628/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър, относно одобряване на ПУП–ПП за изграждане на линеен обект в м. „Юрта” по плана  на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 37

             На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява ПУП – ПП за обект „ Кабели 20 кV захранващ нов БКТП 1Х800 кVА в ПИ 11538.2.70, м-т ЮРТА, землище на гр. Свети Влас” през имоти ПИ 11538.504.447 частна собственост на Костадин Ганчев Великов, ПИ 11538.2.70 частна собственост на „Макон Груп” ООД и общински имоти с идентификатори ПИ 11538.504.610, ПИ 11538.504.611- второстепенни улици и 11538.2.106 – полски път. Дължината на трасето е 390 м., с определен сервитут по 0.60 м.от страна имотите и 1.50м. от другата страна на трасето, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка  № 636/18.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект «Външно ел. захранване на жилищна сграда» – м. «Хендек тарла», с. Равда.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 38

 

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, одобрява ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с кабел 20 кV” в имот с идентификатор 61056.56.52, м.”Хендек тарла”, землище с. Равда.

Трасето на ел. провода започва от кабелни муфи на съществуващ кабел, свързан с ТП „Варвари” с ТП „Синта”, продължава на север през имот с идентификатор 61056.56.101 с начин на трайно ползване полски път-собственост на Община Несебър и се включва в нов БКТП в имот с идентификатор 61056.56.52 с начин на трайно ползване за друг рекреационен обект, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 639/21.11.2011 г. от арх. Валентин Димов –  гл. архитект на община Несебър,  относно процедиране на ПП и  учредяване право на преминаване в полза на «Дани инвестмънт» ЕООД за изграждане на линеен обект.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 39

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външни водопровод и канализация за имот с идентификатор 51500.82.14 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Кокалу” ”, приет от ОбЕСУТ на 01.08.2011г., в протокол №15, т.2.

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите  действия  за учредяване на възмездно право на строеж.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 648/22.11.2011 г. от арх.Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решение за процедиране на ПП и учредяване право на преминаване в полза на ЕВН за изграждане на линеен обект.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 40

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно кабелно електрозахранване на жилищни сгради „А” и „Б” в имот с идентификатор 51500.86.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите  действия  за учредяване на безвъзмездно право на строеж

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 630/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП–ПРЗ за УПИ ІІ–229 в кв. 5101 по плана на к.к „Слънчев бряг – запад”.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 41

 

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет – Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ–229 в кв. 5101 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 631/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър,  относно ЧИ на ПУП–ПРЗ за УПИ ІІ–121 в кв. 6904 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 42

 

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП–ИПЗ за УПИ ІІ–121 в кв. 6904 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 632/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ИПРЗ за УПИ Х – 456 и ХІ – 456 в кв. 3302 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 43

 

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ИПРЗ за УПИ Х – 456 и ХІ – 456 в кв. 3302 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 633/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ І – 452 в кв. 3302 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 44

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ЧПУП – ПЗ за УПИ І – 452 в кв. 3302 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 634/18.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV – 129 в кв. 6904 по плана на к.к Слънчев бряг – запад

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 45

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ ІV – 129 в кв. 6904 по плана на к.к Слънчев бряг – запад

 

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на Общинския съвет Благой Филипов  закри третото заседание на Общинския съвет – Несебър.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                 /БЛ. ФИЛИПОВ/

                                                Технически секретар-протоколист:

                                                                                                                /Р. БИНЧАРОВА/

Изтегли като Word файл

НАРЕЖДАНЕ № 1 – изтегли като Word файл