РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2011 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 4/21.12.2011 г.

 

 ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

1. Докладна записка № 660/28.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на кметство в с. Баня във връзка с чл. 16, т.1 от ЗТУРБ.

2. Докладна записка № 700/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне размера на такса «Битови отпадъци» в община Несебър за 2012 г.

3. Докладна записка № 720/16.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/2008 г.

4. Докладна записка № 722/16.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно завишаване плана на приходите и разходите на бюджета на община Несебър.

5. Докладна записка № 702/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване нова структура на общинска администрация – Несебър.

6. Докладна записка № 703/12.12.2011 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно определяне числеността на персонала за 2012 г. на дейностите, финансирани от общинския бюджет.

7. Молба № 716/15.12.2011 г. от Димитър Трифонов- председател на УС на СНЦ „ФК – Кошарица”, относно изплащане на средства одобрени с решение на Общинския съвет.

8. Докладна записка № 717/15.12.2011 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет  -Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

9. Докладна записка № 707/13.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 г.

10.  Докладна записка № 689/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Гюльовца.

11. Докладна записка № 708/13.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на лекарски кабинет в гр. Несебър,  ул.«Тервел»  № 5.

12. Докладна записка № 690/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти с к.и 73571.4.11 по к.к на с. Тънково.

13. Докладна записка № 691/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имоти за отглеждане на животни.

14. Докладна записка № 692/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на общинско помещение за нуждите на филиал на Дирекция «Бюро по труда» – Несебър.

15. Докладна записка № 693/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален идентификатор 53045.502.257 по к.к на гр. Обзор за частна общинска собственост.

16. Докладна записка № 694/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър, с. Равда, с. Кошарица и с. Гюльовца.

17. Докладна записка № 695/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот с к.и 51500.501.295.1 по к.к на гр. Несебър.

18. Докладна записка № 696/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ и УПИ ХІV в кв.12 по плана на гр. Обзор, чрез извършване на доброволна делба.

19. Докладна записка № 714/14.12.2011 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с к.и № 51500.503.319 по к.к на гр. Несебър, кв.28, ж.к. „Черно Море”.

20. Докладна записка № 699/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на два броя бетонови стълбове върху имот с к.и. 53822.501.5 по к.к на с. Оризаре.

21. Докладна записка № 697/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

22. Докладна записка № 687/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на минерална вода от находище Слънчев бряг.

23. Докладна записка № 705/13.11.2011 г. от арх. Атанас Пинков, относно съгласуване и процедиране на ПУП-ПП  за уличен канал Ф 300 от сградно канализационно отклонение в землището на с. Емона.

24. Докладна записка № 661/29.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП–ПР за УПИ V–507 и УПИ VІ–507 в кв.2202 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад”.

25. Докладна записка № 637/18.11.2011 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допускане за изменение  на ПУП-ПРЗ за ПИ 73571.55.30, м. «Герена», с. Тънково.

26. Докладна записка № 718/15.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване ня ПУП-ПП за обект „Канално помпена станция с тласкател към ПСОВ за жилищен комплекс „Съни дей 5 и 6„ – с. Тънково, подобект и тласкател до заустването.

27. Докладна записка № 719/15.12.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване ня ПУП ПП за обект „ Канално помпена станция с тласкател към ПСОВ за жилищен комплекс „ Съни дей 5  „ с. Тънково, подобект ситуация от шахта калник до ПСОВ

28. Докладна записка № 732/20.12.2011г. от николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълване на решение № 1423 от Протокол № 38/2011г. Във връзка с допусната явна фактическа грешка.

 

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка № 660/28.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на кметство в с. Баня във връзка с чл. 16, т.1 от ЗТУРБ.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 46

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 във връзка с чл.30 от Закона за административно – териториалното устройство на Република България, Общински съвет – Несебър ЗАКРИВА кметство с. Баня, община Несебър.

Съгласно чл.46а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след извършената промяна с. Баня придобива статут на населено място и в него, кметът на община Несебър може по своя преценка да назначи за срока на мандата кметски наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация.

Решението да се изпрати чрез областния управител на област Бургас, за обнародване в Държавен вестник.“

 

 

            По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка № 700/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне размера на такса «Битови отпадъци» в община Несебър за 2012 г.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 47

 

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, във връзка с чл.20 от Наредба №11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

 

І. Общински съвет – Несебър одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2012 г., както следва:

 

По прихода:                                                                                      6 070 093лв.

 

в това число:

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                  3 742 787лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково

с.Паницово, с.Емона                                                                                       590 580лв.

от гр.Свети Влас                                                                                           1 184 020лв.

от с.Равда                                                                                                          432 299лв.

от с.Оризаре                                                                                                        8 647 лв.

от с.Гюльовца                                                                                                       6 831лв.

от с.Тънково                                                                                                       28 640лв.

от с.Кошарица                                                                                                    76 289лв.

 

 

По разхода:                                                                                       6 070 093лв.

 

в това число:

 

 1. Разходи за сметосъбиране, сметоизване и поддържане на чистота

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                  3 499 587лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково

с.Паницово, с.Емона                                                                                       494 580лв.

от гр.Свети Влас                                                                                           1 097 020лв.

от с.Равда                                                                                                          384 299лв.

от с.Оризаре                                                                                                        6 047 лв.

от с.Гюльовца                                                                                                       4 231лв.

от с.Тънково                                                                                                       26 040лв.

от с.Кошарица                                                                                                    58 289лв.

 

 1. Разходи за обезвреждане на отпадъци, изграждане

и мониторинг на депо                                                                                      500 000лв.

 

 

 

ІІ. На основание чл.21, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Несебър приема размера на таксата за битови отпадъци за жилищни, вилни имоти на граждани и фирми върху данъчната оценка, за нежилищни имоти върху отчетна стойност на обекта, в размер както следва:

 

 

 

Наименование на населеното място

Такса за битови отпадъци по видове услуги

Сметосъбиране и сметоизвозване

Поддържане чистотата на обществените места

обезвреждане на отпадъци, изграждане и мониторинг на депо

Общо:

За жилищни имоти:
гр.Несебър + КК Слънчев бряг

0,2

0,5

0,2

0,9

гр.Обзор

1,0

0,4

0,2

1,6

гр.Свети Влас

0,2

1,1

0,2

1,5

с.Равда

2,1

0,7

0,3

3,1

с.Кошарица

1,6

0,5

0,2

2,3

с.Тънково

0,6

1,3

0,4

2,3

с.Оризаре

1,5

0,5

0,3

2,3

с.Гюльовца

1,3

2,8

0,6

4,7

с.Баня

1,5

1,2

0,2

2,9

с.Приселци

1,5

1,2

0,2

2,9

с.Паницово

0,8

1,9

0,2

2,9

с.Раковсково

0,8

1,9

0,2

2,9

За нежилищни имоти – съгласно чл.66, ал.1, т.4 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ

 

 

 

3.3

 

 

 

1.5

 

 

 

0.4

 

 

 

5.2

 

 

ІІІ. На основание чл.66, ал.1, т.2, т.3 и чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет – Несебър приема размер на годишна такса за 1м3 отпадък – 18,00лв.

 

ІV. На основание чл.63, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет – Несебър определя такса за обезвреждане на отпадъци, изграждане и мониторинг на депо – 0,3 промила за районите, в които няма организирано сметоизвозване на битови отпадъци.

 

 

Приложение от № 1 План–сметка за дейност „Чистота” – сборна за 2012 г. Приложение № 2 План-сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2012 г. , Приложение № 3 План-сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Поддържане чистотата на обществени места за 2012 г., Приложение № 4 План–сметка по чл.66 от ЗМДТ за определяне такса за обезвреждане на отпадъци, изграждане и мониторинг на депо за 2012 г.; Приложение № 5 План–сметка по чл.66 от ЗМДТ за определяне на такса според количеството на битовите отпадъци на 1 м3 за 2012 г.; са неделима част от настоящото решение.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

          По т.ТРЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 720/16.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/2008 г.

 

Общинският съвет с 13 гл. „за”  и 5 гласа „против” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 48

На основание чл. 21 ал.2  и чл. 21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет-Несебър приема  изменение и допълнение на Наредбата № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет –  Несебър както следва:

 

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:

–          данъчната ставка от “0,8” се променя на “ 1,2”.

§ 2 В чл. 41 се променят както следва:

–          в ал.1, буква “б” “4,0 на сто” се променя на “5,0 на сто”.

–          в ал.2 “в размер 2,0 на сто” се заменя с “ в размер на 3,0 на сто”.

§ 3 . Текста  на чл. 65 ал.1  т.1,2,3 и 4 се изменя както следва

т. 1 –  за  средства за подслон и места за настаняване – категория  пет звезди на територията на цялата община – 0.50 лв.

т. 2 –   за  средства за подслон и места за настаняване – категории , 1, 2 ,3 и 4 звезди в к.к.”Слънчев бряг – зона изток” – 0.30 лв.

т.3    за  средства за подслон и места за настаняване  категории 1, 2, 3 и 4 звезди на територията на цялата община / с изключение на т.2 / – 0.25 лв.

т. 4 – за средствата за подслон и местата за настаняване без категоризация или в процес по категоризиране – 1.00 лв. за всички селища на общината

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 722/16.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно завишаване плана на приходите и разходите на бюджета на община Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 5 гл. „въздържал се”от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 49

 

На основание чл.21 ал.1 т.6  и чл.52 ал.1 от ЗМСМА да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за 2011год., както следва :

 

І. По приходите

Местни дейности

 

                                               

    • увеличава §13-01- данък върху недвежимите имоти  със сумата 365 560лв
    •  увеличава § 13-03-данък върху превозните средства със сумата  100 000лв.
    • увеличава § 27-07- такса за битови отпадъци  със сумата  2 050 000лв.
    • увеличава §4029- постъпления от продажба на ДМА със сумата 655 480лв.

ІІ.По разходите-увеличава размера на разходите по дейности и параграфи със сумата 3 171 040 лв. и  приема   вътрешни компенсирани промени в бюджетните кредити,  както следва:

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

-в  дейност 122 – Общинска администрация-

  • §1015 – 80 000лв.
  • §1016 – 60 000лв.
  • §1020 – 300 000лв..
  • §1040 – 20 000лв.
  • §4214 – 350 000лв.

 

– В дейност 284

  • От §1098 в  §1020 – 20 000лв.
  • в §1020 – 15 000лв.

–         в дейност 337

 • §1016 – 1500лв.
 • §1020 – 15 000лв.

–         в дейност 431

 • §1030 – 8 500лв.

–         в дейност  469

 • §1030- 5 600лв.

–         в дейност 603

 • §1016 – 20 000лв.
 • §1030 – 65 000лв.

–         в дейност 604

 • §1016- 150 000лв.
 • §1020 – 10 000лв.
 • §1030 – 15 000лв.

–         в дейност 606

 • §1020 – 15 000лв.
 • §1030 – 75 000лв.

–         в дейност 619

 • в §1030 – 25 000лв.

–         в дейност 714

 • от §1015  в §1020 – 7 000лв.

–         в дейност 621

 • в §1015 – 8000лв.
 • в §1020 – 25 000лв.
 • в §1051 – 200лв.

–         в дейност 629

 • от §1098 в §1020 – 59 000лв.
 • в §1030 – 160 000лв.

–         в дейност 759

 • в §1020 – 10 000лв.
 • в §1051 – 9 000лв.
 • в § 1098 – 50 000лв.

–         в дейност 832

 • в §1020- 15 000лв.
 • в §1030 – 130 000лв.

–         в дейност 849

 • в §0580 – 2 000лв.
 • § 1030 – 200 000лв.

–         в резерв за непредвидени разходи – 289 440лв.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯДОФИНАНСИРАНЕ

–         в дейност 122

 • §0202 – 30 000лв.
 • §0580 – 5 000лв.

–         в дейност 337

 • в §0202 – 13 000лв.
 • в §0560 –  500лв.
 • в §0580  – 700лв.

 

 

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

–         в дейност 122

 • в §1020 – 30 000лв.
 • в §1030- 1 000лв.
 • в §1040 – 1 700лв.
 • в §1098 – 4 000лв.

 

–         в дейност  284

 • в §1030 – 11 000лв.

–         в дейност 469

 • от §1016 в §1015 – 1000лв.
 • от §1016  в §1020 – 2 500лв.
 • от §1098 – в §1030 – 1 500лв.
 • в §1030 – 7 000лв.

–         в дейност 603

 • в §1015- 8 000лв.
 • в §1020 – 43 000лв.
 • в §1030 – 24 000лв.

–         в дейност 604

 • в §1015 – 50 000лв.
 • в §1020 – 50 000лв.
 • в §1030 – 40 000лв.

–         в дейност 606

 • в §1015- 185 000лв.
 • в §1020 – 20 000лв.
 • в §1030 – 300 000лв.

–         в дейност 619

 • в §1020 – 12 000лв.

–         в дейност 621

 • от §1015 в §1020 – 20 000лв.

–         в дейност 622

 • в §1020 – 30 000лв.

–         в дейност 623 от §1020, както следва:

 • в §1016 – 170 000лв.
 • в §1030 – 23 000лв.
 • в §1040 – 1 500лв.
 • в §1062 – 4 000лв

–         в дейност 629

 • от §1020 в §1015 – 16 000лв.
 • от §1020 в §1030 – 26 000лв.

–         в дейност 832

 • от дейност 745 , §1015-5 000лв., §1016-2 000лв., §1020 -5000лв. в § 1015 – 12 000лв.
 • в §1015 – 14 000лв.
 • в § 1030 – 6 000лв.

–         в дейност 849

 • в §1015- 54 000лв.
 • в §1016 – 7 000лв.
 • в § 1062 – 500лв.

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – ДОФИНАНСИРАНЕ

–         в дейност 122

 • в §0202 – 6 000лв.

 

КМЕТСТВО ОБЗОР – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

–         в дейност 604

 • от  §1016 в §1020 – 1600лв.

–         в дейност 606

 • в §1030 – 35 000лв.

–         в дейност 619

 • в §1030 – 30 000лв.

КМЕТСТВО ОБЗОР – ДОФИНАНСИРАНЕ

– в дейност 122 ,§0208 – 16 300лв.

 

КМЕТСТВО РАВДА – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

–         в дейност 604

 •  в §1030 – 6 000лв.

КМЕТСТВО РАВДА – ДОФИНАНСИРАНЕ

–         в дейност 122, §0208 – 1 100лв.

 

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ” С.ГЮЛЬОВЦА

–         в дейност 322,

 • в §1030 – 6 000лв.
 • в §5200 – 6 080лв. – нов обект „Смесителен вентил към котелна централа”

 

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С.ТЪНКОВО

 

–         в дейност 322, §5200- 15 500лв. – нов обект – „Доставка и монтаж на котел за отопление”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

          По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 702/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване нова структура на общинска администрация – Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 50

           

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от същия закон, чл.4 от Закона за администрацията и чл.12 ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, одобрява  предложената структура  на Общинска администрация, считано от 01.01.2012 год.както следва:

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР – 01.01.2012 год.

 

Кмет на община

Кмет на кметство Обзор

Кмет на кметство Св. Влас

Кмет на кметство Равда

Кмет на кметство Оризаре

Кмет на кметство      Гильовца

Кмет на кметство      Кошарица

Кмет на кметство      Тънково

Кметски наместник с. Баня

Кметски наместник с. Паницово

Кметски наместник с. Раковсково

Кметски наместник с. Приселци

 

Зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост”

Зам. кмет „Бюджет и финанси”

Зам. кмет “Търговия и туризъм”

Секретар на община

 

/Звена, извън обща и специализирана администрация/

Звено “Вътрешен одит” –  3 щ.бр., в т.ч. ръководител на вътрешния одит по чл.  21 от ЗВОПС

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Гл. експерт “ОМП” – 1 щ.бр.

Зав. регистратура по ЗЗКИ – 1 щ.бр.

 

Отдел „Канцелария” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Финансово-счетоводно обслужване” – 10 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Правно обслужване”   – 6  щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Човешки ресурси и ТРЗ” – 4 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – 4 щ.бр.,

в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Център за административно и информационно обслужване” /фронт офиси/ – 12 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Административно обслужване на общински съвет” – 5 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Главен архитект – 1 щ.бр.

финансови  контрольори  – 2 щ.бр.

 

Отдел “Бюджет” – 6  щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Местни данъци и такси”28 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Общинска собственост” –  7 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Дирекция “Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството”  – 29 щ.бр., в т.ч. директор

Отдел “Устройство на територията” – 10 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Инвестиционна политика” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Инвеститорски контрол”   – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Контрол върху строителството”  – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Дирекция “Транспорт и пропусквателен режим”  – 9 щ.бр., в т.ч. директор

 

Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология” – 14 щ.бр. в т.ч. директор

Отдел “Управление на проекти по еврофондове”  – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Екология” – 7 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел  “Туризъм и туристическа реклама”  – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел  „Търговия” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел „Несебър-Световно наследство” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Дирекция „Хуманитарни дейности” – 16 щ. бр., в т.ч. директор

Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Подръжка общински сграден фонд” – 9  щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност” – 14 щ.бр., в т.ч. директор

Отдел „Контролен блок” – 7 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Информационна сигурност” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Кметство Св.Влас – 10 щ.бр.

Кметство Обзор – 11 щ.бр.

Кметство Равда – 7 щ.бр.

Кметство Баня  – 1 щ.бр.

Кметство Оризаре – 1 щ.бр.

Кметство Кошарица – 1 щ.бр.

Кметство Тънково – 1 щ.бр.

Кметство Гюльовца  – 1 щ.бр.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

          По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 703/12.12.2011 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно определяне числеността на персонала за 2012 г. на дейностите, финансирани от общинския бюджет.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 51

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 и т.23 от ЗМСМА и чл.28 ал.1 от ЗОБ Общинският съвет реши:

1. Считано от 01.01.2012 г. утвърждава, посочените в Приложение № 1 и Приложение № 2  показатели за численост на персонала.

2. Считано от 01.01.2012 г., закрива дейност „Обединени детски заведения”  и определя за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити дейност „Образование, извънучилищни и други дейности”, като към него преминава: Общински детски комплекс, Обединена школа по изкуства и Детска млечна кухня

3. Работодателите на ръководителите на Общински детски комплекс, Обединена школа по изкуства и Детска млечна кухня остават непроменени. Работодател на служителите от ОДК e директорът им, а на ОШИ и ДМК става началник дейност „Образование и извънучилищни и други дейности”, като трудовите правоотношения на работещите служители в тези звена  се уредят по реда на чл.123 от КТ.

 

Приложение № 1   и № 2    неразделна част от решението

               С  П  Р  А  В  К  А

Приложение№1

 

                     ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА

 

                                              ЗА 2012 ГОД.

ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Групи

Численост

Численост – план

и функции

към

31.12.2011 г.

01.01.2012.

31.12.2012.

1

Общински съвет

21

21

21

.председател

1

1

1

.общ.съветници

20

20

20

2

Соц.грижи и услуги

23

21

21

3

Ц-р. за соц.рехаб. и инт.

8

7

7

3

Соц.патронаж гр.Обзор

4

4

4

4

БКС

582

555

555

в т.ч.гр.Несебър

347

335

335

от тях за чистота

317

305

305

гр.Обзор

53

53

53

от тях за чистота

44

44

44

гр.Св.Влас

128

118

118

от тях за чистота

114

104

104

с.Равда

54

49

49

от тях за чистота

50

45

45

5

ОП „Управл.на общ.гори, сел. и гор.ст-во

18

18

18

6

Общ.автогара и паркинги

44

44

44

7

Др.дейности по икономиката

11

11

11

8

Общински музей

25

23

23

9

Образование и извънуч и други.д-сти

17,5

18,5

18,5

в.т.ч.Общ.школа по изкуства

12,5

12,5

12,5

10

Обредни домове и зали

8

8

8

11

Общинска служба за охр.

110

107

107

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Приложение № 2

С  П  Р  А  В  К  А

               ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА

                                за 2012 год.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ; ДОФИНАНСИРАНЕ

Групи

Численост

Численост – план

и функции

към

31.12.2011 г.

01.01.2012.

31.12.2012.

1

Общинска администрация

251,5

246

246

в т.ч.делегирани дейности

63,5

54

54

        дофинансиране

188

192

192

2

Здравеопазване

29

29

29

в т.ч.делегирани дейности

29

29

29

3

Отбрана и сигурност

2

2

2

4

Социален дом

53

44

44

в т.ч.делегирани дейности

28

28

28

        дофинансиране

25

15

15

5

ОДЗ и ЦДГ

90

88

88

в т.ч.делегирани дейности

64

63

63

        дофинансиране

26

25

25

6

Образование и извънуч.и др.д-сти

15

15

Детска млечна кухня

9

9

9

в т.ч. делегирани дейности

2

2

2

         дофинансиране

7

7

7

Общ.детски комплекс

6

6

6

в т.ч.делегирани дейности

3

3

3

        дофинансиране

3

3

3

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.СЕДМА от дневния ред – Молба № 716/15.12.2011 г. от Димитър Трифонов- председател на УС на СНЦ „ФК – Кошарица”, относно изплащане на средства одобрени с решение на Общинския съвет.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 52

 

На основание чл. 21, ал, 1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър дава съгласие средствата в размер на 11 500 лева, приети с решение № 1231/2011 г.  да бъдат изплатени на ФК „ Кошарица”.

На основание чл.60 ал.1 от АПК, предвид приключването на финансовата година допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 717/15.12.2011 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет  -Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 53

               І. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7и чл.19 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на:

 1. Десислав Тодоров Калафоров, ЕГН 8004170524, живущ в гр. Несебър, ж.к «Младост» бл. № 50 в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за лечение на онкологично заболяване.
 2. Катя Кастова Василева, ЕГН 5801050935, живуща в гр. Несебър, ул. Струма №17, за отглеждане на дъщеря и Милена Петкова Любомирова – инвалид първа група в размер на 2 500 / две хиляди и петстотин/ лева.
 3. Нейка Атанасова Пеева, ЕГН 6106250577, живуща в гр. Несебър, ж.к Младост, бл.№ 33, за отглеждане на дъщеря и Антоанета Красимирова Пеева – инвалид първа група в размер  на 2 500 / две хиляди и петстотин/ лева.
 4. Виолета Иванова Офилова, ЕГН 5308240796, живуща гр. Несебър, ул. «Дюните» .№ 7, за отглеждане на дъщеря и Румяна Цветанова Рачева – инвалид първа група в размер  на 2 500 / две хиляди и петстотин/ лева.

 

На основание чл.60 ал.1 от АПК, предвид приключването на финансовата година допуска предварително изпълнение на решението.

ІІ. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на  Общински съвет – Несебър.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 707/13.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно    актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 г.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 54

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър, актуализира  годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, както следва:

В раздел ІІІ /трети/

1т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следните имоти:

1.Кабинет за индивидуална практика  за първична извънболнична помощ с полезна площ 19.52 кв.м., и  манипулационна с полезна площ от 19.52 кв.м./ помещение 5б и 5в по арх.проект/ ведно с 12.2 кв.м. ид.части от общите части на сграда с кадастрален №18469.501.223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението, в УПИ І, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006г.;

2.Кабинет за индивидуална практика  за първична извънболнична помощ №1с полезна площ 15.80кв.м, и  манипулационна и допълнителни помещения на площ от 31,20кв.м, находящ се на  първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, в УПИ І, кв.28, АпОС№501/12.01.1999г.;

3. Стоматологичен кабинет №4 на площ от 12,46 кв.м и обслужващи помещения на площ от 14.00кв.м, находящ се на първи етаж от сградата на кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, в УПИ І, кв.28 , АпОС№501/12.01.1999г;

4. Стоматологичен кабинет на площ от 14,41 кв.м и обслужващи помещения на площ от 7,60кв.м, находящ се на първи етаж от Административна сграда на кметство Кошарица, с кадастрален №39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, построена в УПИ ХХІІ, кв.16 по плана на с.Кошарица с кад.№39164.501.590, АпОС №4847/19.07.2011г.;

5. Стоматологичен кабинет на площ от 15кв.м находящ се на първи етаж от сграда с кадастрален №51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, представляваща източно крило на СОУ”Любен Каравелов”, в УПИ І, кв.57, АпОС №638/05.10.1999г.;

6.Кабинет за индивидуална практика  за първична извънболнична помощ, находящ се на първи етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър, с адрес гр.Несебър – стара част, ул.”Тервел” №5, на площ от 38.05 кв.м от които 18.20кв.м са кабинет, а 19,85кв.м са помощни помещения, АчОС №854/22.08.2000г. ;

7. Помещение, находящо се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, кв.44 УПИ ІІІ по плана на гр.Несебър – стара част., АчОС №463/30.04.1998г. представляващо – Каса, на площ от 10.41кв.м;

8. Общински имот – аптека, находяща се на първи етаж от Административна сграда-северно крило с кад.№18469.501.223.2 по КК на с.Гюльовца, АпОС №2370/17.04.2006г., на площ от 30.00 кв.м и обслужващи помещения на площ от 10.95 кв.м,;

2. т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва със следните имоти:

-Прекратяване на съсобственост чрез делба на съсобствените УПИ VІІ в кв.12 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.514 по кадастралната карта на гр.Обзор на площ от 391кв.м   и  УПИ ХІV в кв.12 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.515 по кадастралната карта на гр.Обзор на площ от 391кв.м.

3. т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва със следните имоти:

Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.501.5 по КК на с.Оризаре, представляващ второстепенна улица на площ от 1444кв.м за изграждане на 2бр. стоманобетонни стълбове със застроена площ 0,5 кв.м за Стълб№1 и 0.7кв.м за Стълб №2

4. т.Г. „ Имоти , които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва със следните имоти:

– Земеделски имот с кадастрален идентификатор №39164.17.234 по КК на с.Кошарица, на площ от 3271кв.м, м.”Плазовец”, начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, VІІІ категория, АчОС №4529/11.04.2011г.;

– Земеделски имот с кадастрален идентификатор №39164.17.613 по КК с.Кошарица, на площ от 8536кв.м, м.”Плазовец”, начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, VІІІ категория, АчОС №4808/13.07.2011г.;

– Земеделски имот с кадастрален идентификатор №73571.28.212 по КК на с.Тънково, на площ от 6707кв.м, м.”Габрака”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІХ категория, АчОС №4939/28.09.2011г. ;

5. т.Е . „Имоти   в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване или управление”, се допълва със следните имоти:

-Помещение №2, на площ  от 17.16 кв.м и помещение №3, на площ от 12.46 кв.м., и двете  находящи се в  ап. №2, на първи етаж от сграда на ул.„Струма” №6, кв. 82, УПИ І по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.15.2, АчОС № 225/06.05.1997 год.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 689/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Гюльовца.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 55

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  общински имот – аптека, находяща се на първи етаж от Административна сграда-северно крило с кад.№18469.501.223.2 по КК на с. Гюльовца, АпОС №2370/17.04.2006г., на площ от 30.00 кв.м и обслужващи помещения на площ от 10.95 кв.м, при следните условия:

І.Начална конкурсна месечна наемна цена – 186,57 лв. с ДДС:

ІІ.Срок за отдаване – 5/пет/ години.

ІІІ.Специфични условия :

– Имотът да се използва за аптека или дрогерия.

ІV.Критерии за оценяване :

1.Оферта относно експлоатацията на имота – К1

– ако предложението е за разкриване на аптека от 5 до 10т.;

– ако предложението е за разкриване на дрогерия от 0 до 4т.

2. Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

 1. Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/;
 2. Договор с РЗОК – К4,

-ако в офертата кандидата посочва, че има договор с РЗОК – 15т.

-ако се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК  -10точки.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3+К4.

V. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна немна цена.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

            По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 708/13.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на лекарски кабинет в гр. Несебър, ул. «Тервел» № 5.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 56

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.6 от ЗОС, да се сключи договор с ЕТ ”Амбулатория за извънболнична медицинска помощ индивидуална практика за ПМП д-р Маргарита Ташева”, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.”Хан Крум” №12, ЕИК 102603770, за отдаване под наем на Лекарски кабинет, находящ се на първи етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър, с адрес гр.Несебър – стара част, ул.”Тервел” №5, на площ от 38.05 кв.м от които 18.20 кв.м са кабинет, а 19,85 кв.м са помощни помещения, АчОС №854/22.08.2000г.  за срок от 5 години, считано от 01.04.2012 г., срещу месечна наемна цена в размер на 143.00 лв. с ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 690/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти с к.и 73571.4.11 по к.к на с. Тънково.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 57

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ  във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Несебър дава съгласие:

Да се промени начина на трайно ползване от “Пасище” в  “Друг вид земеделска земя” на  земеделски имот- общинска собственост с кадастрален идентификатор 73571.4.11 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 1818 кв.м, м.”Върбалака”, категория ІV, АпОС №3074/16.07.2009г.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 691/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имоти за отглеждане на животни.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 58

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а , ал.4 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост за отглеждане на животни, при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна наемна цена:

-За земеделски имот с кадастрален идентификатор №39164.17.234 по КК на с.Кошарица, на площ от 3271кв.м, м.”Плазовец”, начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, VІІІ категория, АчОС №4529/11.04.2011г., в размер на 108.00лв. без ДДС;

-За земеделски имот с кадастрален идентификатор №39164.17.613 по КК с.Кошарица, на площ от 8536кв.м, м.”Плазовец”, начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, VІІІ категория, АчОС №4808/13.07.2011г., в размер на 282.00лв. без ДДС;

-За земеделски имот с кадастрален идентификатор №73571.28.212 по КК на с.Тънково, на площ от 6707кв.м, м.”Габрака”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІХ категория, АчОС №4939/28.09.2011г., в размер на 221.30лв. без ДДС;

2.Срок за отдаване – 10 години.

3.Специфични условия :

– Имотът да се използва за отглеждане на животни.

– Кандидатите да са регистрирани като земеделски производители.

4.Критерии за оценяване :

–          За предложен бизнес – план- К1/ от 0  до 10 точки/

–          Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

–          Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3.

5. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна годишна немна цена.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

            По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 692/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на общинско помещение за нуждите на филиал на Дирекция «Бюро по труда» – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 59

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър да се предостави на  “Дирекция бюро по труда” – Поморие към дирекция “Регионална служба по заетостта”Бургас, безвъзмездно управление върху имот-частна общинска собственост, представляващ  помещение №2, на площ  от 17.16 кв.м и помещение №3, на площ от 12.46 кв.м., и двете  находящи се в  ап. №2, на първи етаж от сграда на ул.„Струма” №6, кв. 82, УПИ І по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.15.2, АчОС № 225/06.05.1997 год., за срок от  5 / пет/  години.

Помещенията да се използват за нуждите на филиал Несебър, без право за отдаване под наем.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 693/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален идентификатор 53045.502.257 по к.к на гр. Обзор за частна общинска собственост.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 60

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.6, ал. 1 от ЗОС   Общински съвет – Несебър и  предвид отпадане на предназначението на имота  по чл.3, ал.2 от ЗОС,  обявява за частна общинска собственост УПИ VІІІ-общ, кв.27  по ПУП на гр.Обзор, на площ от 251 кв.м., с отреждане ”За трафопост”, с кадастрален идентификатор 53045.502.257 по КК на гр.Обзор.”

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 694/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър, с. Равда, с. Кошарица и с. Гюльовца.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 61

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка  с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети и стоматологични кабинети и обслужващите помещения към тях за срок от 5 години , при следните условия:

1.Кабинет за индивидуална практика  за първична извънболнична помощ с полезна площ 19.52 кв.м., и  манипулационна с полезна площ от 19.52 кв.м./ помещение 5б и 5в по арх.проект/ ведно с 12.2 кв.м. ид.части от общите части на сграда с кадастрален №18469.501.223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението, в УПИ І, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006г. – с начална конкурсна месечна наемна цена – 136.15лв./ сто тридесет и шест лева и петнадесет стотинки/с ДДС;

2.Кабинет за индивидуална практика  за първична извънболнична помощ №1с полезна площ 15.80кв.м, и  манипулационна и допълнителни помещения на площ от 31,20 кв.м, находящ се на  първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, в УПИ І, кв.28, АпОС№501/12.01.1999г. – с начална конкурсна месечна наемна цена – 113.52лв.(сто и тринадесет лева и петдесет и две стотинки)  с ДДС;

3. Стоматологичен кабинет №4 на площ от 12,46 кв.м и обслужващи помещения на площ от 14.00 кв.м, находящ се на първи етаж от сградата на кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, в УПИ І, кв.28 , АпОС№501/12.01.1999г. – с начална конкурсна месечна наемна цена – 83,16лв.(осемдесет и три лева и шестнадесет стотинки)  с ДДС;

4. Стоматологичен кабинет на площ от 14,41 кв.м и обслужващи помещения на площ от 7,60 кв.м, находящ се на първи етаж от Административна сграда на кметство Кошарица, с кадастрален №39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, построена в УПИ ХХІІ, кв.16 по плана на с.Кошарица с кад.№39164.501.590, АпОС №4847/19.07.2011г. – с начална конкурсна месечна наемна цена – 91.02лв.(деветдесет и един лева и две стотинки)  с ДДС;

5. Стоматологичен кабинет на площ от 15кв.м находящ се на първи етаж от сграда с кадастрален №51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, представляваща източно крило на СОУ”Любен Каравелов”, в УПИ І, кв.57, АпОС №638/05.10.1999г. – с начална конкурсна месечна наемна цена – 108.00лв.(сто и осем лева)  с ДДС.

ІІ.Специфични условия  на конкурса:

– Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

– Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;

– Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

– Кабинетите да работят целогодишно.

ІІІ.Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–          При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

 К7– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7

            При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

ІV. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 695/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот с к.и 51500.501.295.1 по к.к на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 62

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, находящ се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, кв.44 УПИ ІІІ по плана на гр.Несебър – стара част., АчОС №463/30.04.1998г. представляващ – Каса, на площ от 10.41кв.м

При следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС в размер на 63.00лв./шестдесет и три лева / с ДДС,

2.СРОК за отдаване под наем –  5 /пет/ години.

3. Специфично условие: Помещението  да се използва за склад на промишлени стоки, документи и др. канцеларски консумативи

4. Критериите  за оценяване са:

–          Оферта за експлоатацията на помещението- К1/ от 0  до 10 точки/

–          Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

–          Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3.

5. Депозита за участие  в конкурса е 10% от началната месечна наемна цена .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 696/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ и УПИ ХІV в кв.12 по плана на гр. Обзор, чрез извършване на доброволна делба.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 63

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и на основание чл.36, във връзка с чл.34, ал.1 от ЗС, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.1 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се извърши делба между Община Несебър и Митко Димитров Тенев, от гр.Обзор, ул.”Тракия” №20 на съсобствените им имоти: УПИ VІІ в кв.12 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.514 по кадастралната карта на гр.Обзор на площ от 391кв.м   и  УПИ ХІV в кв.12 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.515 по кадастралната карта на гр.Обзор на площ от 391кв.м, съгласно скица –проект №40156/20.10.2011г., образувани от съсобствения им УПИ VІІ-общ, кв.12 целия на площ от 782кв.м с кадастрален идентификатор 53045.502.51 по КК на гр.Обзор, съгласно Заповед №383/01.11.2010г., чрез която Община Несебър получава в дял и става собственик на  УПИ ХІV в кв.12 по плана на гр.Обзор, с  кадастрален идентификатор 53045.502.515 по кадастралната карта на гр.Обзор на площ от 391кв.м, с данъчна оценка в размер на 12316.50лв., а  Митко Димитров Тенев, от гр.Обзор , ул.”Тракия” №20 получава в дял и става собственик на  УПИ VІІ в кв.12 по плана на гр.Обзор, с  кадастрален идентификатор 53045.502.514 по кадастралната карта на гр.Обзор на площ от 391кв.м., с данъчна оценка в размер на 12316.50лв.

Приема предложения проект на договор за доброволна делба.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 714/14.12.2011 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с к.и № 51500.503.319 по к.к на гр. Несебър, кв.28, ж.к. „Черно Море”.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 64

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 100 498 лв. /сто хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.319 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІІІ в кв.28 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 1938кв.м, АОС №4849/20.07.2011г.  на  собственика на законно построената в имота сграда на груб строеж  – „Ники Мар 76” ООД, ЕИК 201355013, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Г.С.Раковски” №30А, представлявано от Николай Петров Георгиев – управител.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 699/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на два броя бетонови стълбове върху имот с к.и 53822.501.5 по к.к на с. Оризаре.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 65

 

              На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от ЗЕ във връзка с чл.34, ал.6 и чл.7, ал.2, изр.2 от ЗОС , с цел разширение на линеен енергиен обект, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190  право на строеж за изграждане на 2бр. стоманобетонни стълбове със застроена площ 0,5 кв.м за Стълб№1 и 0.7кв.м за Стълб № 2 върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.501.5 по КК на с.Оризаре, представляващ второстепенна улица на площ от 1444 кв.м за сумата от 31лв. /тридесет и един лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 697/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 66

            На основание чл. 21 ал.2  от ЗМСМА  Общински съвет Несебър  реши:

Определя местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ  да се състои от 5/ пет/  члена със следния поименен състав:

Председател: Димитър  Тодоров Транов  – представител на Общински съвет

Членове:  1. Кирил Донев Киров – представител на Общински съвет;

2.  Станислав Веселинов Цанев – представител на Общински съвет;

3.  Стойко Димитров Стоянов – представител на Общинската администрация;

4.   Нелина Желева Колева – представител на Общинската администрация.

            По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 687/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на минерална вода от находище Слънчев бряг.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 67

          На   основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и параграф 133, ал.3 от ПЗР на ЗВ Общински съвет – Несебър дава съгласие Кмета на община Несебър да предприеме всички необходими действия пред Министъра на околната среда и водите за предоставяне на минералните води от находище „Слънчев бряг”, разположено на територията на общината, до размера на свободния ресурс, за безвъзмездно управление и ползване от Община Несебър за срок от 25 години.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 705/13.11.2011 г. от арх. Атанас Пинков, относно съгласуване и процедиране на ПУП-ПП  за уличен канал Ф 300 от сградно канализационно отклонение в землището на с. Емона.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 68

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ПП „Уличен канал Ф300 от сградно канализационно отклонение за ПИ 23.85 до локална пречиствателна станция за отпадъчни води” в ПИ 27454.23.63 в землището на с. Емона, м.„ Кладери” и учредяване правото на преминаване на линеен обект през имоти 27454.23.59 и 27454.23.68 общинска собственост.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 661/29.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП–ПР за УПИ V–507 и УПИ VІ–507 в кв.2202 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад”.

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 69

 

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПР за УПИ V – 507 и VІ – 507 в кв.2202 по плана на К.К. Слънчев бряг – запад.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 637/18.11.2011 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допускане за изменение  на ПУП-ПРЗ за ПИ 73571.55.30, м. «Герена», с. Тънково.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 70

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ , одобрява проект за частичен ПУП ПРЗ за кв.17 и кв.29 по плана на с. Тънково  приет от ОбЕСУТ с решение по т.15 от протокол № 17 от 07.09.2011г с който  се урегулира  и разделя  поземлен имот № 73571.55.30 по к.к. на местност „Герена”, землището на с. Тънково на дванадесет новообразувани УПИ  и  част от него с площ от 882 кв.м. се придава по реда на чл.16 от ЗУТ  към новопредвидена улица – продължение на съществуващия  тупик – която ще обслужва новообразуваните имоти и разделя км.17 от кв.29 /съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери/, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 718/15.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване ня ПУП-ПП за обект „Канално помпена станция с тласкател към ПСОВ за жилищен комплекс „Съни дей 5 и 6„ – с. Тънково, подобект и тласкател до заустването.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 71

 

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Канална помпена станция с тласкател към ПСОВ за жилищен комплекс „Съни Дей” 5 и 6, находящ се в землището на с.Тънково подобект: КПС и тласкател до заустването”.

Трасето е с дължина 737 м. Засегнатите имоти от обекта са:510500.48.17-полски път, 51500.47.30-напоителен канал, 51500.57.53-ведомствен път, 51500.63.34-напоителен канал, 51500.47.36-водостоп.хидромелиоративно съоръжение, 51500.47.33-изоставена ливада, 51500.47.34- водостоп.хидромелиоративно съоръжение. Предвиден е сервитут по 3 м от двете страни на трасето, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 719/15.12.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване ня ПУП ПП за обект „ Канално помпена станция с тласкател към ПСОВ за жилищен комплекс „ Съни дей 5  „ с. Тънково, подобект ситуация от шахта калник до ПСОВ.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 72

 

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ,ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Канална помпена станция с тласкател към ПСОВ за жилищен комплекс „Съни Дей”6, находящ се в землището на с.Тънково, м.”Камарата”, подобект: Ситуация от шахта калник до ПСОВ”

Трасето е с дължина 1010 м. Определен е сервитут по 3м от двете страни от оста на трасето.Засегнатите имоти от обекта са:510500.48.17-полски път, 51500.48.14-нива, 51500.48.10-лозе, 51500.48.11-лозе, 51500.48.12-лозе, 51500.57.53-ведомствен път, 51500.63.34- напоителен канал, 51500.58.32-полски път, 51500.47.33-изоставена ливада, 51500.47.34-водостопанско хидромелиоративно съоръжение, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ от дневния ред – Докладна записка № 732/20.12.2011г. от николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълване на решение № 1423 от Протокол № 38/2011 г. във връзка с допусната явна фактическа грешка.

 

            Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 73

 

Във връзка прието решение по  чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотивите в докладната записка, Общински съвет – Несебър  на основание чл.62 от АПК допуска поправка на явна фактическа грешка в решение № 1423 от Протокол № 38/2011 г. с което е одобрен ПУП-парцеларен план за обект „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция да неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2. м. „Мерата”, землището на с.Равда,  изразяваща се в следното: трасето преминава и засяга и следните имоти: имот 61056.9.7- нива частна собственост на Тодор Антодонв Бакалов, Нина Димитрова Бакалова, Петър Андонов Бакалов, Елена Андонова Бербатова, Величка Андонова Георгиева, Дора Николова Бакалова, имот 61056.33.2– др.вид нива собственост на Адтон Георгиев Главов, имот 61056.33.101– полски път общинска собственост, имот 61056.34.8 – за складова база собственост на Росен Стоянов Христозов, ЕТ „Моратур 1” и Николай Борисов Данаилов и имот 61056.35.1 – нива собственост на Лиляна Петрова Шишкова, Венера Петрова Матеева, Христо Петров Попов, Соня Кирилова Костадинова, Райна Кирилова Либшанова, Кирил Станилов Костадинов, Петър Георгиев Олчев, Тодор Петров Олчев. Заличава описания имот 61056.15.5, тъй като същият  не е предмет на ПУП – ПП.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на Общинския съвет Благой Филипов  закри третото заседание на Общинския съвет – Несебър.

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                         /БЛ. ФИЛИПОВ/

 

 

                                                Технически секретар-протоколист:

                                                                                                                /Р. БИНЧАРОВА/

Изтегли като Word файл