РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/20.02.2012 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 5/20.02.2012 г.

 

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

1. Докладна записка № 058/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 -2015 г.

2. Докладна записка № 059/30.01.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2012 г.

3. Докладна записка № 067/30.01.2012г. от Виктор Боросов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален № 51500.507.234 по к.к на гр. Несебър и имот № 53045.502.224 по к.к на гр. Обзор за частна общинска собственост.

4. Докладна записка № 066/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на явен търг за продажба на поземлени имоти в кв.47, по плана на с. Равда.

5. Докладна записка № 061/30.01.2012 г. от Виктор Боросов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм в с. Гюльовца.

6. Докладна записка № 65/30.01.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на процедура за отдаване под наем на кафе – сладкарница в с. Оризаре.                                                                                   

7. Докладна записка № 064/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър.                                               

8. Докладна записка № 062/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с  кадастрален номер 51500.507.389 по к.к на гр. Несебър за частна общинска собственост

9. Докладна записка № 063/30.01.2012 г. от Виктор Борисов –  зам.кмет на община Несебър, относно промяна статута на общински имот от публична в частна собственост поради отпаднало предназначение.                                                                   

10. Докладна записка № 710/13.12.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.       

11. Докладна записка № 060/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост.         

12. Докладна записка № 086/03.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2011 г. и отчет на бюджета за 2011 г. на община Несебър.

13. Докладна записка № 068/30.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за строителна програма и програма за проектиране за 2012 г. на Община Несебър.

14. Докладна записка № 069/30.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2012 г.

15. Докладна записка № 096/08.02.2012 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет  -Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

16. Докладна записка № 050/25.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно изпълнение решенията на общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2011 г.          

17. Докладна записка № 080/03.02.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари в Община Несебър.        

18. Докладна записка № 037/21.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на организацията на дейността на общинско предприятие «Управление на общински гори, селско и горско стопанство» – гр. Несебър.

19. Докладна записка № 726/16.12.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на първо четене на Наредба за управление на горските територии на община Несебър.             

20. Докладна записка № 031/19.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно съгласуване на плана за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър, Анекс към стратегическия план за периода 2011 -2013 г. и Годишен план за 2012 г.       

21. Докладна записка № 046/24.01.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопастност на движението на територията на община Несебър за сезон 2012г.    

22. Докладна записка № 044/24.01.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно реда и организацията на таксимитровия превоз на територията на община Несебър за 2012г.

23. Докладна записка № 087/06.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за създаване на обществен съвет по чл.35 от ЗСП, осъществяващ обществен контрол на системата за социално подпомагане.

24. Докладна записка №032/19.01.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011г.        

25. Докладна записка № 100/09.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на представител на община Несебър в « Местна инициативна група Несебър ».                                                                                

26. Докладна записка №081/03.02.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по проект «Красива България».                                                                           

27. Докладна записка №085/03.02.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно проект «Околна среда 2007-2013 г.».

28. Докладна записка № 099/09.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър в проект по Оперативна програма «Регионално развитие «2007-2013 г.»

29. Докладна записка № 070/30.01.2012 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10.

30. Докладна записка № 004/05.01.2012 г. от арх. А. Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор 55350.200.26 по к.к на с. Паницово, общ. Несебър.

31. Докладна записка № 082/03.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно ПУП –ПП за обект „Външни ВиК за ж.к „ Съни Дей 5”.

32. Докладна записка № 048/24.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ VІ – 611 в кв. 401 по плана на к.к Сл. Бряг – запад.

33. Докладна записка №27/17.01.2012 г. от арх. А. Пинков –  архитект на Община Несебър, относно ПУП-ПП във връзка с чл.129 от ЗУТ за обект п/ст Айтос – п/ст Слънчев бряг – запад.

34. Докладна записка № 074/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно разрешение за проектиране на ПП за обект „Път – !-_ Сл. Бряг – Бургас, участък Кошарица.

35. Докладна записка № 076/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно разрешение за проектиране на ПП за обект „ Път І -9 Сл.  Бряг – Бургас, участък обход на гр. Ахелой.

36. Докладна записка № 009/09.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет  на Община Несебър, относно ПУП.ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект „Външно ел. захранване” с. Кошарица, м. „Домузбунар”.

37. Докладна записка № 075/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно процедиране на ПУП ПРЗ за имот с идентификатор 51500.510.113 по к.к на гр. Несебър, м. „Акротирия”.

38. Докладна записка № 036/21.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно цени за ползване на дървесина от общински гори за 2012 г.

39. Докладна записка № 077/31.01.2012 г. от арх. А. Пинков – архитект на Община Несебър, относно съгласуване на схема – концепция на рекламно информационни елементи в „Старинен Несебър” във връзка с чл.57 от ЗУТ.

40. Доклодна записка № 115/17.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно избор на пълномощен и зам. пълномощен представител на община Несебър към общото събрание на Асоциация „Общински гори” през мандат 2011 г. – 2015 г.

 

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка № 058/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 -2015 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 74

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 от ЗОС и чл.3, ал.2 от Наредба  № 5 за РПУРОИ, приема Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2012 г. – 2015 г. неразделна част от настоящото решение.

 

 

            По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка № 059/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2012 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 75

 

             На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г. неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред  Докладна записка № 067/30.01.2012 г. от Виктор Боросов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален № 51500.507.234 по к.к на гр. Несебър и имот № 53045.502.224 по к.к на гр. Обзор за частна общинска собственост.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 76

 

На основание  чл.6, ал. 1 от ЗОС  във връзка с чл. 21 ал.1т.8 от ЗМСМА ,   Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост:

– УПИ VІІ, кв.3101 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, на площ от 257 кв.м, отреден „За възлова станция”, с кад.№ 51500.507.234 по КК на гр.Несебър, с начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод”и

-УПИ ІІ, кв.27 по плана на гр.Обзор, отреден „За трафопост”, с кад.№ 53045.502.224 по КК на гр.Обзор, на площ от 195 кв.м., с начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 066/30.01.201 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на явен търг за продажба на поземлени имоти в кв.47, по плана на с. Равда.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 77

 

                 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.35, ал.1 от ЗОС и  чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, както следва:

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.502.175, по кадастралната карта на с.Равда, представляващ УПИ І, кв.47 по плана на с.Равда, на площ от 608 кв.м /шестотин и осем кв.м/, отреден за жилищно строителство, устройствени показатели – Кинт-1.2, Кпл-40%, Н-10.00м., АчОС №4863/31.08.2011г. с начална тръжна цена – 99712лв./ деветдесет и девет хиляди седемстотин и дванадесет лева/; стъпка за наддаване – 5000лв./ пет хиляди лева/,депозит за участие – 9971,20лв. / девет хиляди деветстотин и седемдесет и един лева и 20ст./.

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.502.176, по кадастралната карта на с.Равда, представляващ УПИ ІІ, кв.47 по плана на с.Равда, на площ от 616 кв.м /шестотин и шестнадесет кв.м/, отреден за жилищно строителство, устройствени показатели–Кинт-1.2, Кпл-40%,Н-10.00м., АчОС №4865/31.08.2011г. с начална тръжна цена – 101024лв./ сто и една хиляди и двадесет и четири лева лева/; стъпка за наддаване – 5000лв./ пет хиляди лева/,депозит за участие – 10 102,40лв. / десет хиляди сто и два лева и 40ст./.

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.502.174, по кадастралната карта на с.Равда, представляващ УПИ ХV, кв.47 по плана на с.Равда, на площ от 834 кв.м /осемстотин тридесет и четири кв.м/, отреден за жилищно строителство, устройствени показатели–Кинт-1.2, Кпл-40%,Н-10.00м., АчОС №4864/31.08.2011г., с начална тръжна цена – 136776лв./ сто тридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест лева/; стъпка за наддаване – 5000лв./ пет хиляди лева/ ; депозит за участие – 13 677.60лв. /тринадесет хиляди шестотин седемдесет и седем лева и 60лв./

Общински съвет – Несебър упълномощава  кмета на общината да определи останалите условия на търга.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

          По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 061/30.01.2012 г. от Виктор Боросов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм в с. Гюльовца.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 78

           

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.37, ал.6 , т.2 от ЗОС и чл.49,ал.1, т.2 от НРПУРОИ на ОбС – Несебър да се учреди на Църковно настоятелство на Православен храм „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Гюльовца, представлявано от председателя му – енорийския свещеник Евгени Петров Желев, утвърдено с Решение на Епархийския съвет №8/05.12.2008 г., безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм със Застроена площ  от 197 кв.м. и разгъната застроена бруто площ от 246 кв.м в УПИ ІV в кв.16 по плана на с. Гюльовца, урегулиран на площ от 750 кв.м, с кадастрален идентификатор 18469.501.608 по кадастралната карта на с.Гюльовца.”

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

          По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 65/30.01.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на процедура за отдаване под наем на кафе – сладкарница в с. Оризаре.

Общинският съвет със 17 гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 79

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  във връзка  с  чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект ”Кафе-сладкарница” с кад.№53822.502.61.1.4 по КК на с.Оризаре, с търговска площ от 67.80 кв.м и обслужващи помещения 33.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, АОС №2271/12.08.2005г., находяща се в УПИ V, кв.41 по плана на с.Оризаре,  при следните условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 600лв. / шестотин лева/ с ДДС.

СРОК за отдаване под наем – 3 /три/ години.

– Специфични условия :

 1. Да не се променя предназначението на обекта;
 2. Наемателят следва да поддържа  площите около обекта.

– Критериите  за оценяване са:

1. Оферта относно експлоатацията на имота и извършване на инвестиции с цел подобряване състоянието на обекта, опазване и възстановяване на околната среда около обекта предмет на конкурса – К1/ от 0  до 10 точки/;

2. Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

3. Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3

-Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна наемна цена.”

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 064/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 80

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, стоматологични кабинети и лаборатории, и обслужващите помещения към тях за срок от 5 години , при следните условия:

– КАБИНЕТ № 4 за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

– КАБИНЕТ № 5за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17кв.м, ведно с чакалня на площ от 17кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.60лв./ сто тридесет и два лева и шестдесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ №6  – за Ендокринологичен кабинет , находящ се на второ ниво от сградата , на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ № 7за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13,64 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.20лв./ деветдесет и осем лева и двадесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ № 8 –  за Офталмологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 18.03кв.м.  и тъмна стая на площ от 4,60кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.58лв./ сто тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки/с ДДС;

– КАБИНЕТ № 9за Неврологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ № 10  – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м. в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ №12за Кабинет кожни болести, находящ се  на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ № 13  – за Хирургичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м  ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 135.35лв./ сто тридесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/с ДДС;

– КАБИНЕТ № 14  – за Акушерогинекологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13.53 кв.м ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м  в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 110.37лв./ сто и десет лева и тридесет и седем стотинки/с ДДС ;

– КАБИНЕТ №16  – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 18,36 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.19лв./ сто тридесет и два лева и деветнадесет стотинки/с ДДС;

 – КАБИНЕТ №20  – за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ №  21  – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата,  на площ от 12,48 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 89.86лв./ осемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/с ДДС ;

-КАБИНЕТ №2за Медикодиагностична лаборатория, находяща се на първо ниво от сградата, на площ от 43.18кв.м и обслужващо помещение на площ от 13,39кв.м  в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 318.93лв./ триста и осемнадесет  лева и деветдесет и три стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ №1  –  за Рентгеново отделение, находящо се на първо ниво от сградата, на площ от 76.78кв.м ведно с 38.71кв.м обслужващи помещения в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 576.00лв./ петстотин седемдесет и шест лева /с ДДС;

– Медико-техническа лаборатория – зъботехническа  /кота 7.20/, на площ от 26.74 кв.м /кабинети А и Б/ и обслужващи помещения/В/ на площ от 7.56кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП”  в  УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АпОС №3671/25.01.2010г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 197.00лв./ сто деветдесет и седем лева /с ДДС.

 

ІІ.Специфични условия  на конкурса:

– Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

– Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;

– Кандидатите да сключат договор с РЗОК и да извършват прегледи по този договор през цялото време на работния график, посочен в офертата им;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

– Кабинетите да работят целогодишно и  да осигуряват дежурства през почивните дни .

ІІІ.Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

 К7– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7

            При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

ІV. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 062/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с  кадастрален номер 51500.507.389 по к.к на гр. Несебър за частна общинска собственост

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 81

 

На основание  чл.6, ал. 1 от ЗОС  във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА    Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост УПИ І, кв.2301 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, на площ от 4047кв.м, отреден „За КОО и озеленяване”, с кад.№ 51500.507.389 по КК на гр.Несебър, с начин на трайно ползване „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване”.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 063/30.01.2012 г. от Виктор Борисов –  зам.кмет на община Несебър, относно промяна статута на общински имот от публична в частна собственост поради отпаднало предназначение.

Общинският съвет с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 82

 

На основание чл.6, ал. 1, от ЗОС във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС  – 766.00 кв.м идеални части от имот с кадастр.№51500.506.250 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващи съществуващ тупик от о.т.707 до о.т.708, които съгласно проект за ПУП- ИПРЗ одобрен със Заповед№ РД-02-14-2344/14.11.2011г. на Зам.Министъра на регионалното развитие и благоустройство са придадени към новообразуван УПИ І, кв.5503 по плана на кк. ”Сл.бряг-запад” отреден ”За спортно-развлекателен и рекреационен комплекс, и озеленяване”, нанесен в КК на гр. Несебър с кад.№51500.506.672.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 710/13.12.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

Общинският съвет с 18  гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 83

 

На основание  чл.6, ал. 1, от ЗОС  във връзка с  чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Друг вид земеделска земя” следните общински земеделски имоти:

4        Земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.89.10 по к.к. на гр. Несебър, м-ст ”Кокалу” на площ от 858 кв.м., с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”;

5        Земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.11.9 по к.к. на гр. Несебър, м-ст ”Бостанлъка” на площ от 696 кв.м, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”;

– Земеделски имот с кадастрален идентификатор 39164.18.163 по к.к. на с. Кошарица, м-ст ”Ибрям чешма” на площ от 38 445 кв.м., с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 060/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 84

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.45и, ал.1 от  ППЗСПЗЗ  с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър дава съгласие:

Да се промени начина на трайно ползване от “Пасище” в  “Друг вид земеделска земя” на  следните земеделски имоти-общинска собственост:

1. Земеделски имот с кад.идентификатор 51500.30.2, по к.к. на гр. Несебър, м-ст ”Юрта/Балкана”, на площ от 1049 кв.м, с начин на трайно ползване – „пасище”, VІІІ категория, АпОС №3142/29.09.2009 г.;

2. Земеделски имот с кад.идентификатор 11538.5.39, по к.к. на гр. СветиВлас, м-ст ”Юрта”, на площ от 2500 кв.м, с начин на трайно ползване – пасище, VІІІ категория, АпОС №4703/26.05.2011г.;

3. Земеделски имот с кад.идентификатор 73571.36.2, по к.к. на с.Тънково, м-ст ”Над селото”, на площ от 1959 кв.м, с начин на трайно ползване – „пасище”, VІІІ категория, АпОС №3062/14.07.2009г.;

4. Земеделски имот с кад.идентификатор 51500.27.22, по к.к. на гр. Несебър, м-ст ”Юрта/Балкана”, на площ на 1046 кв.м, с начин на трайно ползване – „пасище”, VІІІ категория, АпОС №3171/07.10.2009г.;

5. Земеделски имот с кад.идентификатор 51500.31.4, по к.к. на гр. Несебър, м-ст ”Юрта/Балкана”, на площ на 522 кв.м, с начин на трайно ползване – „пасище”, VІІІ категория, АпОС №5026/07.12.2011г.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

            По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 086/03.02.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2011 г. и отчет на бюджета за 2011 г. на община Несебър.

 

Общинският съвет с 13  гл. „за” и 5 гл.” против” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 85

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11 ал.9 чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ и Наредбата на Общински съвет по чл.9 от ЗОБ  Общинският съвет:

 

І. Приема уточнен годишен план на бюджета на общината за 2011 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.                                                                – 59 218 836лв

За делегирани от държавата дейности                                           –   6 972 470лв

За местни дейности                                                                          – 52 246 366лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

 

1.2.ПО РАЗХОДА, в т.ч.                                                                 – 59 218 836лв

За делегирани от държавата дейности                                           –   6 972 470лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                                –   5 285 000лв

За местни дейности                                                                         – 46 961 366лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

1.3. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2011 г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

1.4. Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2011г /съгласно Приложения №4 и 5/

 

ІІ. Приема отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2011 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

2.1.ПО ПРИХОДА, в т.ч.                                                                 – 47 971 940лв

За делегирани от държавата дейности                                           –   6 333 406лв

За местни дейности                                                                          – 41 638 534лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

 

2.2.ПО РАЗХОДА, в т.ч.                                                                 – 47 971 940лв

За делегирани от държавата дейности                                           –   6 333 406лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                                –   4 871 987лв

За местни дейности                                                                          – 36 766 547лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

2.3. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2011 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

2.4. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г. /съгласно Приложение № 4 и 5/

2.5. Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на Община Несебър за 2011 г., съгласно Приложение №6.

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2011 г., съгласно Приложение №7.

2.7. Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2011 г., съгласно Приложение №8.

2.8. Приема отчет на представителните разходи в размер,  както следва:

– представителни разходи на

Кмета на Община Несебър, в т.ч.

на кметове на кметства  Тънково, Гюльовца, Кошарица,

Паницово, Приселци, Раковсково, Баня,Оризаре                          –  75 000лв                Кметове на кметства Свети Влас, Равда, Обзор                                      –  40 124лв

– представителни разходи на

Председателя на Общински съвет Несебър                                    –  42 050лв

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 068/30.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за строителна програма и програма за проектиране за 2012 г. на Община Несебър.

Предложението за решение на комисията  бе подложено на поменно  гласуване и Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 86

 

            На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет приема поименен списък на строителната програма на община Несебър, съгласно приложение № 1 със следните изменения и допълнения:

І. Намалява сумите, предвидени за обект: ”Изграждане на улици в кв. ”Черно море”  от  4 574 707 лв. на   3 574  707 лв.,  и разпределя  разликата за  следните нови обекти:

1. Основен ремонт на улично осветление в посока от морска гара  към крайбрежна алея гр. Несебър – стара част – 60 000 лв.

2. Благоустрояване на пространството около блока на телевизията в гр. Несебър – 110 000 лв.

3. Ремонт на покрив на сграда ”Младежки дом”/Библиотека/, гр. Несебър – стара част – 40 000 лв.

4. Основен ремонт и благоустрояване улици около и в кв.4902 в к.к. „Слънчев бряг”/пред хотел „Парк”, пред ресторант „Джани” и от хотел „Зора” към хотел „Палма”/ – 188 000 лв.

5. Изграждане на ново улично осветление около и в кв.4902 в к.к. „Слънчев бряг” /пред хотел „Магнолия” и от  хотел „Зора” към хотел „Палма”/ –  112 000лв.

6. Основен ремонт на улици – ул. ”Черноморска”, ул. ”Васил Левски”, ул.”Чайка” в гр. Свети Влас –177 000 лв.

7. Реконструкция на осветление по улици – ул. ”Черноморска”, ул. ”Васил Левски”, ул. ”Чайка” в гр. Свети Влас – 100 000 лв.

8. Инженеринг на минифутболно игрище гр. Свети Влас – 50 000 лв.

9. Ограда гробищен парк с. Кошарица – 60 000 лв.

10. Изграждане на ул.”Вихрен” и ул. „Чайка” – с.Кошарица – 40 000 лв.

11. Отводняване на ул.”1-ви май” с. Кошарица – 20 000лв.

        

ІІ. Приема общ размер на стоителната програма на община Несебър в размер на 11 825 705 лв. в това число  192 110 лв., целева субсидия за капиталови  разходи  от РБ, разпределена както следва :

За обект „Основен ремонт на общински участък на път с. Тънково – с. Ахелой – 104 500 лв.

За обект нови класни стаи СОУ „Любен Каравелов„ – 80 000 лв.

За обект „Основен ремонт на покрив ОУ – с. Кошарица„ – 7 600 лв.

Възлага  на общинската администрация служебно да отрази приетите по-горе  нови обекти  в поименния  списък на строителната програма за 2012 г.(приложение №1)

 

ІІІ. Общински съвет – Несебър приема поименен списък на програмата за проектиране на община Несебър (съгласно приложение № 2 ) за 2012 г.  в общ размер на 1 093 021 лв., като допълва  приложението със следните нови обекти :

1. Проектиране на крайбрежна алея гр.Свети Влас  – 18 000 лв.

2. Проектиране пространства за озеленяванена в община Несебър-15 000 лв.

3. Проектиране на улично осветление на в.з. ”Зора” – 10 000 лв.

Възлага на Общинската администрация служебно да отрази  приетите по-горе нови обекти в списъка на програмата за проектиране (приложение № 2) за 2012 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 069/30.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2012 г.

 

При  проведено поименно гласуване предложения проект за решение на комисията по бюджет и финанси  ведно с изменението  по т.10.1  бе приет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници.

Предвид  проведените   по – горе  поименни  гласувания  по точка 14 от дневния ред относно проект за бюджет на Община Несебър   – общински съвет Несебър прие следното

             

РЕШЕНИЕ № 87

 

 

На основание чл.52 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.11 ал.9, чл.12 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г. ,ПМС № 367/29.12.2011 г. и  Наредба № 12 на Общински съвет-Несебър:

 

1. Приема бюджета на Община Несебър за 2012 г., както следва в лева:

 

1.1 По приходите –                                                                    51 170 000лв.

/Приложение № 1 / 

 

1.1.1. Приходи с държавен характер                                        6 508 234лв.

В т.ч.:

 

1        Държавен трансфер                                                                      5 886 323лв.

–    Преходен остатък – държавна отговорност                                   621 911лв.

 

1.1.2. Приходи с местен характер                               44 661 766лв.

В т.ч.

– данъчни приходи                                                                        18 350 000лв.

– неданъчни приходи                                                                     13 185 452лв.

–  обща изравнителна субсидия                                                         304 400лв.

в т.ч.  за зимно поддържане и снегопочистване                                           26 700лв

– целева субсидия от РБ за капиталови разходи                             192 100лв

– преходен остатък                                                                            4 504 726лв

– временни безлихвени заеми                                                              525 088лв

– друго финансиране /отчисления за РИОСВ/                                –  900 000лв.

– емисии на дългосрочни общински

ценни книжа                                                                                    10 000 000лв.

– погашения на общински ценни книжа –                                    – 1 500 000лв.

1.2. По разходите                                                                             51 170 000 лв.

 

 

Разпределени по функции, дейности  и параграфи – съгласно  Приложенията  , като

поради допусната техническа грешка променя капиталовите разходи в приложение №2, както следва:

                            функция „Образование – местни дейности – проект бюджет 2012 г. било 210 378 лв. – става 211 378 лв, общо проект бюджет било 430 378 лв. – става 431 378 лв.

2                               функция „Поч. дело, култура и физкултура – местни дейности – проект бюджет било 842 075 лв. – става 849 575 лв., общо проект бюджет било 842 075 лв. – става 849 575 лв.

3                               резерв за непредвидени разходи било 2 218 733 лв. – става 2 210 233 лв.

4                               всичко капиталови разходи било 14 570 226 лв. –  става 14 578 726 лв.

 

1.2.1. Държавни дейности                                               11 862 442 лв.

от тях:

 

1.2.1.1. От държавни приходи                                          6 508 234 лв.

 

Функция „Общи държавни служби”                                       705 592

„Отбрана и сигурност”                                                           220 929

Функция „Образование”                                                        4 822 353

Функция „Здравеопазване”                                                      352 385

Функция „Социално осигуряване и грижи”                          284 401

Функция „ Почивно дело, култура,

религиозни дейности”                                                             108 895

Функция „Икономически дейности и услуги”                        13 679

 

 

1.2.1.2.От  местни приходи                                                          5 354 208 лв.

 

Функция „Общи държавни служби”                                    2 355 740

Функция „Отбрана и сигурност”                                             176 000

Функция „Образование”                                                        1 949 543

Функция „Здравеопазване”                                                       50 900

Функция „Социално осигуряване и грижи”                          491 125

Функция „ Почивно дело, култура и

религиозни дейности”                                                             330 900

 

 

1.2.2. Местни дейности                                                                    39 307 558 лв.

 

Функция „Общи държавни служби”                                      4 062 477

Функция „Отбрана и сигурност”                                               762 000

Функция „Образование”                                                          1 558 565

Функция „Здравеопазване”                                                        149 700

Функция „Социално осигуряване и грижи”                            579 170

Функция  „Жилищно строителство,БКС и

опазване на околната среда”                                                  23 180 215

Функция „ Почивно дело, култура и

физкултура”                                                                             2 991 455

Функция „Икономически дейности и услуги”                      3 313 743

Функция „Други”                                                                         500 000

Резерв за непредвидени разходи                                              2 210 233

 

                                                                                                                  

1.3.Капиталов бюджет                                                            14 578 726 лв.

 

Функция „Общи държавни служби”                                           728 028

Функция „Отбрана и сигурност”                                                   32 000

Функция            „Образование”                                                    431 378

Функция „Здравеопазване”                                                              1 000

Функция „Социално осигуряване и грижи”                                32 000

Функция  „Жилищно строителство,БКС

и опазвание на околната среда”                                              12 289 745

Функция „ Почивно дело, култура и

религиозни дейности”                                                                  849 575

Функция „Икономически дейности и услуги”                            215 000

 

2. Общински съвет – Несебър приема :

2.1. План–сметките на извънбюджетните сметки и  фондове.

            /Приложение №3/

 

2.2. Поименен списък на дълготрайни материални активи и НДА.

/Приложение №4/

 

2.3. Приема обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления  от  продажба  на  общински  нефинансови  активи”, /Приложение №5/

 

            3.Разпределя преходния остатък в размер на 5 126 637 лв, както следва:

 

3.1. Преходен остатък от държавни дейности –  621 991 лв.

 

1        37 792 лв – за Функция „Общи държавни служби”

2        120 980 лв – за Функция „Отбрана и сигурност”

3        386 089 в – за Функция „Образование”

4        52 123 лв  – за Функция „Здравеопазване”

5        6 321 лв  – за Функция  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

6        4 927 лв –  за Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности”

7        13 679 лв – за Функция „Икономически дейности и услуги”,

разпределени по съответните дейности и параграфи.

3.2. Преходен остатък от местни дейности – 4 504 726 лв.

 

1        4 504 726 лв – във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”  – дейност  „Чистота”.

 

4.Общински съвет – Несебър дава съгласие за поемане на общински дълг чрез емитиране  на общински ценни книжа на стойност 10 000 000 лв. за финансиране на капиталовата програма на Община Несебър  и съфинансиране по оперативни програми, като възлага на кмета на Община Несебър да предприеме необходимите законови действия.

5.Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината , без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

– За училища с брой деца до 100 –  до 80%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца от 101  до 150 –  до 60%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца от 151  до 500 –  до 50%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца над 500 –  до 20%  от стандарта на  ученик,

като  училища, които отопляват други общински сгради, при недостиг на средствата по §1016 – вода, горива и ел.енергия през бюджетната година се дофинансират с допълнителни средства.

 

6.Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва:

– детско заведение с до четири групи – 890 лв

– детско заведение с пет, шест и седем групи – 840 лв

– детско заведение с над седем групи – 820 лв,

като стандарта не включва разходите за отопление, текущи ремонти и капиталови разходи.

 

7. Утвърждава разходи в размер на 40 000 лв. за дофинансиране на разходите за заплати на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Равда.

 

8. Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева:

8.1. За членски внос и участие в нетърговски организации         10  000 лв.

8.2  Помощи за погребение                                                                  2 000 лв.

8.3. Помощи за социално слаби граждани по решение на Общински съвет                                                                                                                              100 000 лв.

8.4.За превози:

в т.ч.

8.4.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на пенсионерските месечни карти за вътрешноградски транспорт.

8.4.2. Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 56 пенсионерски карти до края на 2012 г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 4бр., гр.Свети Влас, с. Равда, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица и с. Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2 карти за всяко селище. Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

8.4.3. Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

8.4.4. Да се заплащат от общинската администрация карти за междуградски  транспорт в района на Община Несебър на пътуващите ученици на социално слаби семейства за учебно време. Директорът на съответното училище да определи реда, по който ще се определят правоимащите ученици и предостави списък на пътуващите ученици , утвърден от кмета на общината на съответния превозвач.

8.4.5. На основание чл.36, ал.1 от ЗНП и чл.67 от ППЗНП, Общински съвет –Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр. Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени документи /билети или фактура за закупена карта/.

9. Приема следните лимити за разходи:

9.1.Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

9.2. Представителни разходи в размер на 200 000 лв.

В т. ч.

Кмет на Община, кметове на кметства  –   100 000 лв.

Кмет на гр.Обзор                                          – 10 000 лв.

Кмет на гр.Свети Влас                                 – 10 000 лв.

Кмет на с.Равда                                             – 10 000 лв.

Председател на Общинския съвет              – 70 000 лв.

9.3. Дневен оклад в ЦДГ и детски ясли в размер на 2% от минималната работна заплата за страната.

10. На основание чл.29, ал.1, т.2 и ал.2, и чл.67 ал.3 от ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. ОбС-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, както и конкретните размери, които ще се компенсират от общинския бюджет, както следва:

10.1.За педагогическия персонал, в училищата, ОДЗ, ЦДГ, ОДК и ООШИ, финансирани от общинския бюджет – транспортни разноски в размер на 85% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

 

10.2. За ръководни кадри в системата на общинска администрация – Несебър и структурните звена към нея, за експерти и специалисти в системата на общинска администрация – Несебър и структурните звена към нея  – транспортни разноски в размер на 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

 

10.3. За техническите длъжности в системата на общинска администрация – Несебър и обслужващия персонал в структурните звена към нея – транспортни разноски в размер на 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

 

10.4.Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2012 г., след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване в размери, посочени в т.10.1, 10.2. и 10.3.

 

11.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел,  както следва:    

11.1.За спортни клубове – 900 000 лв.

11.2. За читалища – държавна субсидия 103 968 лв. и дофинансиране 330 900 лв., както следва : /Приложение №6/

– от субсидията на читалище „Яна Лъскова” – Несебър

1        за хор „Македонка” – 1 500 лв.

2        за хор „Българка”   –  1 500 лв.

3        Детска вокална група „Сюрприз” – 1 500 лв.

4        ВГ за стари градски песни „Блян” – 1 500 лв.

5        За библиотека Нов град – 10 000 лв.

6        За библиотека  Стар  град – 6 000 лв

– от субсидията на читалище „Гоце Делчев” – с. Равда

§ за Група за автентичен фолклор „Вардарка” – 1 000 лв.

11.3. За „Малък морски театър” с ръководител Владо Кецман – 4 000 лв.

11.4. За пенсионерски клубове – за клубна дейност – 92 400 лв /Приложение №7/

Упълномощава кмета на общината да договаря условията и реда за отпускане на средствата.

На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА , одобрява отпускането на средства, както следва:

12. За „Дружество на инвалидите” – гр. Обзор – 4 000 лв.

13. За  Дружество „Съюз на слепите” – гр. Несебър – 6 000 лв.

14. За Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – сектор „Пробация”- звено Несебър – 2 000 лв.

15. За БЧК – гр. Несебър – 5 000 лв.

16. Клуб „Тракия” – гр.Несебър – 1 500 лв.

17. За МКББ „Тодор Александров” – гр. Несебър – 1 500 лв.

18. За Сдружение ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 1 500 лв.

19. За клуб по художествена гимнастика „Черноморец” – гр. Бургас, за провеждане на републикански турнир за приз „Жулиета Шишманова” – 3 000 лв.

            19А – Демократичен съюз на жените  от община Несебър – 1000 лв.

19 Б – Гражданско сдружение на жените от община Несебър – 1000 лв.

19В –  Гръцко дружество – 1000 лв.

19Г – Дружество на несебърските художници – 7000 лв.

19Д – СНЦ   Старият Несебър” – 1000 лв.

20. За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр.Несебър – 80% от стойността на билетите /карта/, съгласно заверен график на дежурствата, за д-р Петя Кехайова от гр. Поморие до с. Гюльовца и с. Кошарица – 80% от транспортните разходи срещу разходооправдателен документ.  Упълномощава кмета на общината да договори условията за отпускане на средствата.

21. Утвърждава лимит на разходите за гориво до 300 лв. месечно на Г. Базотев за обслужване на аптека в с. Гюльовца.

22. За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 55 000 лв. Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура .

23. За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа, контролни прегледи в гр. Бургас/.

24. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Бяла – 5 000лв.

25 . За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Несебър – 5 000 лв.

26. За финансово подпомагане на ОЛКК при МБАЛ  „Поморие” ЕООД – 7 000 лв.

27. За Районно управление  „Пожарна безопасност и спасяване ” – 24 000 лв.  за закупуване на гориво,  6 000 лв. за поддръжка и аварийни ремонти. Дава съгласие да се изразходват средства в размер на 25 000 лв. от дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР – „Пожарна безопасност и спасяване ” за периода 01.07.2011 г. – 31.08.2011г.

28. За ОД на МВР гр. Бургас – РПУ – Несебър –  за закупуване на  гориво 65 000 лв. и за материали – 21 600 лв.

29. За ОД на МВР  гр. Бургас – служба „СОТ” –  за закупуване на  гориво – 4 000 лв.

30. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината, съгл.чл.27, ал.1 от ЗОБ:

30.1. Да изменя размера  на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема  на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

30.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност  или от една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

30.3.  Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

31. На основание чл.4 ал.1 и ал.3 от ПМС №67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации:

1.Определя численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №9

2. Определя численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №8 .

32. Общински съвет –Несебър  определя списък на:

второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните им сметки, както следва:

– Кметство Обзор –  3 941 786 лв. Кмет, старши счетоводител;

– Кметство Свети Влас –  3 552 022 лв. – Кмет,  старши счетоводител;

– Кметство Равда  – 2 867 298 лв.-   Кмет, старши счетоводител;

– Управление „БКС ” –  4 706 494 лв. – началник управление, гл.счетоводител;

– Общинско предприятие „Управление общински гори, селско и горско стопанство” – 748 643 лв. –  директор, гл.счетоводител;

– Управление „Социални грижи и услуги” – 1 238 855 лв.- Началник управление, гл.счетоводител;

– Дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” –  1 875 061 лв. – Началник  дейност , отг.счетоводител;

– Дирекция „Общинско звено за самоохрана” – 1 005 000 лв., Директор, ст.счетоводител.

             – второстепенни   разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет и бюджетните им сметки, както следва :

– Музей „ Старинен Несебър” – 436 000 лв. –   Директор, гл.счетоводител;

– СОУ „Любен Каравелов” – 1 754 183 лв. –  Директор, гл..счетоводител;

– ПГ по туризъм „Иван Вазов”  – 753 460 –  Директор, гл.счетоводител;

– ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр. Обзор – 390 028 – Директор, отг.счетоводител;

– ОУ „Св.Св.Кирил и Методий – гр. Свети Влас – 315 585 лв.  Директор, отг..счетоводител;

– ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Равда 322 226 лв.- Директор, отг.счетоводител;

– ОУ  „Свети Иван Рилски” – с. Кошарица – 210 015 лв.-  Директор, отг.счетоводител;

–  ОУ  „Васил Левски” – с. Тънково –  271 200 лв.- Директор, отг.счетоводител;

– ОУ  „Св. Св.Кирил и Методий„ – с. Гюльовца – 290 753 лв. – Директор, отг.счетоводител;

– ОУ  „Г.С.Раковски” – с. Оризаре – 342 838 лв.-  Директор, отг.счетоводител;

– ОДЗ „Яна Лъскова” – гр. Несебър –  685 764 лв.- Директор, служител;

– ОДЗ „Калина Малина” – гр.Несебър –  554 204 лв. – Директор, служител;

– ОДЗ „Мечо Пух” – с. Равда –  368 664 лв. – Директор, служител;

– ОДЗ  „Делфинче” – гр.Свети Влас – 431 054 лв.- Директор, служител

33.  Възлага на кмета да:

33.1. Определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

33.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина .

33.3. Да отправи  мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия при възникване на временен недостиг  на средства  за финансиране на делегираните от държавата дейности.

33.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите  и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

34. Във връзка с  промените в програмата за проектиране и строителната програма на община Несебър за 2012 г.  се намаляват  средстава от   Функция  „Жилищно строителство, БКС и опазвание на околната среда”, Дейност 606 „Изгражадане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, § 5200 в размер на 960 000 лв., като се разпределят както следва:

1        в  Функция „Жилищно строителство,БКС  и опазвание на околната среда”, Дейност 606 „Изгражадане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, § 51 -00 – 365 000лв.

2        Функция  „Жилищно строителство,БКС и опазвание на околната среда”        , Дейност 604 „Осветление на улици и площади”, – в § 5200- 112 000лв., в §5100 – 160 000лв., §5300 – 10 000лв.

3        Функция  „Жилищно строителство, БКС и опазвание на околната среда”, Дейност 603 „Водоснабдяване и канализации”, § 5200 – 20 000лв.,

4        Функция  „Жилищно строителство,БКС и опазвание на околната среда”        , Дейност 619 „Др. Дейности по жилищно строителство и благоустрояване”, § 5100 – 110 000лв., §5300 – 18 000лв.

5        Функция  „Жилищно строителство,БКСи опазвание на околната среда”         , Дейност 622 „Озеленяване” , §5300- 15 000лв.

6        Функция  „Почивно дело, култура и религиозни дейности”      , Дейност 714 –„Спортни бази за спорт за всички” , §5200- 50 000лв.

7        Функция„Почивно дело, култура и религиозни дейности”, Дейност 745 –„Обредни домове и зали” , §5200- 60 000лв.

8        Функция „Общи държавни служби”, Дейност 122 „Общинска администрация” , §5100 – 40 000лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

       По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 096/08.02.2012 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет -Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Общинският съвет с 15гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 88

 

               І. На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.7 и чл.19 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на:

 1. Павлина Кръстева Пенева, живущ в с. Равда, ул. «Крайбрежна» .№ 22 в размер на 5 000 (петхиляди) лева за лечение на онкологично заболяване.
 2. Красимир Георгиев Михов, живущ в гр. Несебър, бл. «Странджа», стая № 403  в размер на 1000 /хиляда/ за лечение на онкологично заболяване.
 3. Паша Димитрова Белчева,  живуща гр. Несебър, ул. «Кирил и Методий».№ 34 в размер  на 1000 / хиляда/ лева за лечение
 4. Александър Петрович Журавьов,  живущ с. Приселци в размер  на 1000 /хиляда/ лева за лечение
 5. Теодора Георгиева Костадинова,  живуща в с. Тънково, ул.»Атанас Манчев» № 4 в размер на 3000 /три хиляди лева/ за лечение.
 6. Дойчин Георгиев Тенев, живущ к.к Слънчев бряг, ж.к „Камелия” № 40 в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/ за лечение на онкологично заболяване.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

            По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 050/25.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно изпълнение решенията на общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2011 г.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 89

 

На основание чл.22 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1, т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на Община несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, през второто шестмесечие на 2011 г.

/отчета е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 080/03.02.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари в Община Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 90

 

              На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.3 от ЗМСМА и на чл.16, ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, приема вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в Община Несебър, неразделна част от настоящото решение .

 

            По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 037/21.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на организацията на дейността на общинско предприятие «Управление на общински гори, селско и горско стопанство» – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 91

 

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА  и  чл.52 ал .3 и ал.4 от Закона за Общинската собственост,  Общински съвет  НЕСЕБЪР:

І. Измененя и допълва Правилника  за  организацията на дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство„ – гр. Несебър, приет   с Решение  №1235 /01.03.2011 г. както следва :

§1  В чл.5 ал.1 т.1 изразът „лесоустройствения проект„ се заменя с изразът „Изпълнение на горскостопанските планове  и програми „

§2  В чл.12  заличава текста:, като същите се съгласуват с юрист от Община Несебър.

ІІ. Изменя приетата структура на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство”, представляваща  приложение № 1 от Решение № 1235/01.03.2011 г. в рамките на утвърдената обща численост от 18 щатни бройки  както следва :

 1. Променя  наименованието на  утвърдените –  2 бр.длъжности

„старши лесничей„ с наименованието „Началник ГТУ” – 2 щ.бр.

 1. Намалява числеността на длъжността „горски стражар” от 8 щатни  бройки на 7 щатни  бройки  и трансформира същата в длъжност  „юрисконсулт”.

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 726/16.12.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на първо четене на Наредба за управление на горските територии на община Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 92

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.56 от Правилника за работа на Общинския съвет, приема на първо четене Наредба за управление на горските територии на община Несебър, като възлага на Комисията ведно с вносителя да обобщи постъпилите предложения за изменение и допълнение между двете четения и да изготви  окончателен проект на наредбата.

 

            По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 031/19.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно съгласуване на плана за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър, Анекс към стратегическия план за периода 2011 -2013 г. и Годишен план за 2012 г.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 93

 

              На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Несебър съгласува приложение към докладната записка:

 1. Анекс към Стратегическия план за дейността на Звеното за вътрешен одит към Община Несебър за периода 2011 г.- 2013 г.
 2. 2.       Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит към Община Несебър за периода 01.01.2012 г.- 31.12.2102 г.

 

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 046/24.01.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопастност на движението на територията на община Несебър за сезон 2012г.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 94

 

 

              Във връзка със спазване изискванията на ЗДП и необходимостта от организацията за оптималното протичане на сезон 2012 г., на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1,  реши :

І. Приема схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2012 г.

1. От 01 април до 15 октомври 2012 г. въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове: КПП 1 ул. ”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговски те обекти от 7,30 до 11,30 часа.

4. Дава съгласие, на туроператорските фирми, превозващи туристи до обекти за настаняване, да се издават временни пропуски с време за престой до 1 /един/ час.

5. Дава съгласие, на туристите пристигащи със собствен или таксиметров транспорт, да се издава временен пропуск за настаняване с валидност 1 /един/ час, след представяне талона на автомобила, след което същият да бъде ситуиран на паркинг.

ІІ. Въвежда еднопосочно движение на МПС в гр. Несебър-стара част, като влизането става през КПП 1 – ул. „Крайбрежна”, ул. „Хемус”, ул.”Митрополитска”, ул. „Месамбрия”, а излизането да става през КПП 2 „Портата”

ІІІ. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.  град Несебър – стара част

Паркинг „Север – голям”

Паркинг „Север – малък”

Паркинг „Морска гара”

Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

Паркинг „Любен Каравелов”

Паркинг„Вятърна мелница”– и за автобуси, наказателен паркинг

Паркинг „Пощата”

Паркинг до магазин „Сезони” – и за автобуси

 1. к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

 1. гр. Обзор

Паркинг „Лятно кино”

Паркинг зад дискотека „Хоризонт”

Паркинг „Градски парк”

 1. 5.              гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина

Паркинг „Централен плаж”

 

ІV. Дава съгласие по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, да се определят зони за платено паркиране, като същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

 

V. Определя зони за кратковременно паркиране:

–   за гр. Несебър – ул. „Любен Каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Отец Паисий”.

–   за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор

–   за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство гр. Свети Влас

 В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

VІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

5          гр. Несебър – стара част – за спиране – район „Рибна борса”, за паркиране – паркинг „Север – голям”

6          гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране – паркинги „Вятърна мелница” и „Сезони”

7          Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.

8

VІІ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

 

VІІІ. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

 

ІХ Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к. Слънчев бряг-запад, да се извършва включително и с технически средства – специализирани автомобили за репатриране на МПС, като тяхната дейност се осъществява със заповед на Кмета на Общината.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 044/24.01.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно реда и организацията на таксимитровия превоз на територията на община Несебър за 2012г.

 

Общинският съвет с 12  гл. „за” и 4 гл.”въздържал се” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 95

 1. На основание чл.24а, ал.3 /изм. ДВ бр. 88 от 04.11.2005г./ от

Закона за автомобилните превози и на основание чл. 24, ал. 3 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. действието на Разрешенията, издавани на превозвачи на база списък  към Удостоверението за Регистрация за календарната 2012 година, да бъде със срок на валидност 12 месеца от датата на издаване на Разрешението.

 1. Всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на

територията на Община Несебър да бъдат издавани само след представяне на изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.12.1999 г., регламентираща извършването на таксиметров превоз на територията на Република България.

 1. На основание чл.24а, ал.4 от Закона за автомобилните превози

и на основание чл.24, ал.4 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. общия  брой автомобили, извършващи таксиметров превоз на територията на Община Несебър за календарната 2012 година да бъде от  555 броя;

 1. На основание чл.24а, ал.4 от Закона за автомобилните превозии на основание чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.12.1999 годинаразпределението на автомобилите между превозвачите да се извърши, както следва:

1        на един превозвач да се издава разрешение за извършване на

таксиметрова дейност на територията на Община Несебър за календарната 2012 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удостоверението за Регистрация.

 1. На основание чл.24, ал.1 от Наредба № 34 на МТС – гр.София да се въведат

холограми по образец за календарната 2012 година за всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.

1        чл. 21, ал. 1, т.8  т.15 от Наредба № 34 на МТС да се въведат

трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2012 година за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния дясен калник, на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло.

2        чл.24 а, ал.5, т.6 от Закона за автомобилните превози и на основание чл.24, ал.4 във връзка с чл.24, ал.6 от Наредба №34 от 06.12.1999 г. определеля  максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2012 год. на територията на община Несебър:  дневна тарифа в размер на 3.00 лева и при нощна тарифа в размер на 3.50 лева./

3        На основание чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 на Министерството

на траспорта и съобщенията  се определят  следните местостоянки  за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от община Несебър:

1. гр. Несебър:

• гр. Несебър – стара част – район след АС ” Пристанище ” -15 броя

• гр. Несебър – стара част – в района на площад “ Месамбрия ”- 8 броя

• гр. Несебър – стара част – Северна алея – 20 броя

• гр.Несебър – нова част – до “ Пощата ” – 6 броя

• гр.Несебър – срещу х-л ” Феста панорама “– 8 броя

• гр. Несебър – нова част – паркинг Здравна къща – 2 броя

• гр. Несебър – пред паркинг р-т “ Вятърна мелница ” – 5 броя

• гр.Несебър – нова част – район почивна станция ” Лада “ – 5 броя

• гр.Несебър – нова част – район почивна ст. ” Булгартабак “ – 5 броя

• гр.Несебър – нова част – в района поч. база ” Академика ” – 6 броя

• гр.Несебър – нова част – район на спирка ” Горупсо “ – 4 броя

• гр.Несебър – нова част – хотел “ IFA ” – 10 броя

• гр.Несебър – нова част – района на Норвежко селище – 5 броя

• гр.Несебър – нова част – района на аквапарк ” Несебър “ – 5 броя

• Паркинг пред градски стадион – 5 броя

 

2. Слънчев бряг

• В района срещу спирка “ Фрегата “ – 5 броя

• Вили ЮГ- 3 броя;

• Паркинг пред клуб “ Мултиплейс “ – 10 броя

• В района на магазин “ Перла “ – 8 броя

• Паркинг пред магазин “ Младост “ – 8 броя

• Паркинг срущу автогарата “ Несебър “ – 10  броя

• Паркинг пред пощата “ Слънчев бряг “ – 4 броя

• пред хотел “ Кристал ”  – 6 броя

• Алеята между ресторант “ Палма “ и хотел “ Бисер “ – 25 броя

• Аквапарк „ Слънчев бряг „ – 10 броя

•район поликлиника “ Слънчев бряг “ – 12 броя

• комплекс “ Браво ” – 3 броя

• комплекс “ Елит І ” – 3 броя

• комплекс “ Елит ІІ ” – 3 броя

• комплекс “ Елит ІІІ ” – 3 броя

•в района на комплекс ” Съни дей ” – 3 броя

•в района на хотел “ Ивана палас “ – 5 броя

•в района на хотел “ Вела “ – 4 броя

•в района на хотел “ Северина “ – 3 броя

•паркинг пред вилна зона ” Зора ” – 8 броя

•В района на Морски санаториум – 5 броя

•В района на АС „ Инцараки „ – 6 броя

•паркинг пред хотел ” Сън райс ” – 3 броя

•В района на комплекс „ Форд Нокс „ – 8 броя

•До централен вход КК „ Елените „ – 6 броя

 

3. с.Св.Влас:

• централен площад – 6 броя ;

• до хотел “ Скай – хотел “ – 6 броя

 

4. с.Равда

•централен площад –  8 броя

•В района на комплекс „ Емералд „ – 5 броя

 

5. гр.Обзор

• автогара – 5 броя

• ресторант “ Ореха “ – 5 броя

• ресторант “ Комета “ – 5 броя

• хотел “ Хелиос бийч ” – 3 броя

за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

– гр.Несебър – пред паркинг над  ресторант “Вятърна мелница”

– Слънчев бряг – района срещу автогара “ Несебър “

5        гр.Обзор – района на Автогарата

 

Приложение: Образец на светлоотразителен стикер, защитен с холограма за календарната 2011 година.неразделна част от настоящото решение .

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 087/06.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за създаване на обществен съвет по чл.35 от ЗСП, осъществяващ обществен контрол на системата за социално подпомагане.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 96

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от ЗСП и чл.52 от Правилника за неговото приложение – Общински съвет-Несебър създава Обществен съвет за осъществяване на обществен контрол на системата за социално подпомагане в община Несебър, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Тодорова-директор на дирекция „Хуманитарни дейности“-община Несебър

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Константин Камчев-нач.-отдел „Здравеопазване и соц. дейности“-община
  Несебър
 2. Радостина Пирева-нач.-управление  „Социални  грижи  и  услуги“-община
  Несебър

3.    Десислава   Цачева-Ненова-гл.    експерт-отдел    „Здравеопазване    и    соц.
дейности“-община Несебър

 1. Димитър Пурнарев-БЧК-Несебър
 2. Виолета Георгиева-БЧК-Несебър

6.   Господин Митев- директор на ДДУИ „Св.  Стилиан  Пафлагонийски“,  с.
Кошарица

 1. Ахмед Гънгърлак – член на УС на НПО „Павел Тодоров“
 2. Даниела Кусева – ДСП-Поморие

Функции на обществения съвет:

 1. Съдейства за провеждане на политиката на социално подпомагане в общината.
 2. Обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане.
 3. Съдейства за координиране  на дейността по предоставяне  на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица.
 4. Осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответвствие с утвърдените критерии и стандарти.
 5. Дава становища за откриване и закриване  на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

Права и задължения на членовете на обществения съвет:

 1. Право да изискват и да получават информация от дирекциите
  „Социално подпомагане“ за дейността по социалното подпомагане.
 2. Задължение да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна при осъществяване на тяхната дейност.

Правомощия на обществения съвет: При установяване на пропуски и сигнали за нарушения при осъществяване дейностите по социалното подпомагане, обществените съвети уведомяват писмено председателя на общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агеницята за социлно подпомагане.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка №032/19.01.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011г.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 97

 

               На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема отчета за дейността на МКБППМН – Община Несебър за 2011 г., неразделна част от настоящото решение

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 100/09.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на представител на община Несебър в « Местна инициативна група Несебър ».

               Председателят на ОбС подложи  на поименно гласуване предложението за решение на комисията съгласно проекта от докладната записка и с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници  предложението бе прието.

Подложено бе на   гласуване и  предложението  на Янаки Стоянов   на мястото на Кирил Жеглев да бъде избран Аристид Каравидов и със 7 гл. „за”, 6 гл. „против” и 5 гл. ”въздържал се” от гласували 18 общински съветници,  предложението не бе прието.

В следствие  проведените   гласувания по точка двадесет и пет от дневния ред Общинският съвет прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 98

 

На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА

 1. Освобождава като представител на Община Несебър в „Местна инициативна група – Несебър”, регистрирано с решение № 1 от 23.08.2010 г. по Ф.Д. 94/2010 г.на БОС, -. Георги Манолов.
 2. Избира за представител на Община Несебър в „Местна инициативна група -Несебър”, регистрирано с решение № 1 от 23.08.2010 г. по Ф.Д. 94/2010 г.на БОС – Кирил Жеглев.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка №081/03.02.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по проект «Красива България».

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 99

 

На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър изразява положително становище и

1. Дава съгласие Община Несебър да кандидатства по проект „Красива България“-2012 г. със следния обект: „Мини игрище за футбол в УПИ ІІІ – общ., кв.6 по плана на гр. Обзор”

2. Общинският съвет дава съгласие за финансиране със собствени бюджетни средства на 50%  от стойността на горепосочения   обект.

3. Общинският съвет дава съгласие обекта „Мини игрище за футбол в УПИ ІІІ – общ., кв.6 по плана на гр. Обзор” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата, като ангажиментът за поддръжката му е на Община Несебър.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка №085/03.02.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно проект «Околна среда 2007-2013 г.».

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 100

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.10   от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по процедура за директно предоставяне на БФП № BG161PO005/10/1.11/02/16 по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с проект: „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда

 

 

 1. Упълномощава Кмета на община Несебър да подпише споразумения за партньорство с „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, с асоциацията на ВиК операторите и с Община Поморие за изпълнение на проект: „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”, съгласно изискванията в Поканата за канидатстване по процедурата.

 

 1. При сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие за поемане на общински дълг, получаване на кредит от банка или от друга финансова институция за финансиране на дейностите по горепосочения проект до възстановяването им от ОПОС, за осигуряване на необходимото съфинансиране от Общината и за финансиране на необходимите за проекта разходи, недопустими по Програмата.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ от дневния ред – Докладна записка № 099/09.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър в проект по Оперативна програма «Регионално развитие «2007-2013 г.»

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 101

 

На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА

 

1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в партньорство с община Бяла и община Долни чифлик със следния проект:Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик

2. Общински съвет – Несебър да декларира, че задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) ще се изпълняват в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.

 

3. Възлага на Кмета, при одобряване на проекта, общината да финансира своите дейности, до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им, да поеме всички недопустими по програмата разходи, свързани с проекта, както и да осигури необходимото съфинансиране от страна на кандидата в размер на 5 /пет/ процента от стойността на проекта,  според изискванията на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 

4. Общински съвет – Несебър дава  съгласие за актуализиране на „План за развитие на Община Несебър 2007-2013” и да приеме, че дейностите по горецитирания проект отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ от дневния ред Докладна записка № 070/30.01.2012 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10.

 

            Предложението за решение от докладната записка  с направеното предложение от комисията за членове на комисията ,  бе подложено на  гласуване и Общинският съвет с 12  гл. „за” и 5 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветника прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 102

 

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с  чл.60 от  Наредба № 10 на Общински съвет Несебър  за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър избира като представители на Общинския съвет в експертния съвет по реклама общинските съветници Димитър Транов и Николай Киров.

 

По т.ТРИДЕСЕТ от дневния ред Докладна записка № 004/05.01.2012 г. от арх. А. Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор 55350.200.26 по к.к на с. Паницово, общ. Несебър.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 103

 

                   На основание чл. 21 , ал.1 , т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър  дава  съгласие за промяна в границите и площта на съществуващ обект в КККР , а именно :

ПИ с идентификатор 55350.200.26 , адрес на поземления имот : местност „Костадинов Рит” , землище на с. Паницово , Община Несебър на площ от 163003 кв.м., трайно предназначение на територията : земеделска , начин на трайно ползване : пасище , собственици : Община Несебър , съгласно  акт за публична общинска собственост № 105 , т. 38 , рег. № 10732 от 01.12.2011г.  за 163003кв.м. и обособяване на  селскостопански път с проектен идентификатор  55350.200.35 по КК с проектна площ от 1161кв.м. с цел осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 55350.500.71 по КК  на с. Паницово , Община Несебър .

Данни след промяната:  ПИ с идентификатор 55350.200.26 , адрес на поземления имот : местност „Костадинов Рит” , землище на с. Паницово , Община Несебър на площ от 161842 кв.м., трайно предназначение на територията : земеделска , начин на трайно ползване : пасище , собственици : Община Несебър , съгласно акт за публична общинска собственост № 105 , т. 38 , рег. № 10732 от 01.12.2011г.

Нанасяне на нов обект в КККР : ПИ с проектен идентификатор 55350.200.35 , пректна площ 1161кв.м. , съседи ПИ с идентификатори 55350.500.69 , 55350.500.327 , 55350.500.71 , 55350.200.26 и 55350.500.70.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 082/03.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно ПУП –ПП за обект „Външни ВиК за ж.к „Съни Дей 5”.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 104

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ   одобрява                       ПУП-парцеларен план за обект: „Външни ВиК мрежи за жилищен комплекс „Съни Дей 5” находящ се в имот с идентификатор 73571.18.11, м.”Боруна”, землище с.Тънково.

Трасето на водопровода е с дължина 1020м и преминава през  имот с идентификатор 73571.27.145-за път от републиканската пътна мрежа-Министерство на транспорта-държавна публична собственост,  посочено в графичната част на проекта.

Трасето на канализационният колектор ще  премине през имот с идентификатор 73571.18.37-полски път-Община Несебър-общинска публична собственост, имот с идентификатор 73571.27.145-за път от републиканската пътна мрежа-Министерство на транспорта-държавна публична собственост, имот с идентификатор 51500.57.51- за път от републиканската пътна мрежа-Министерство на транспорта-държавна публична собственост и през  имот с идентификатор 51500.48.17-полски път-Община Несебър-публична общинска собственост.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 048/24.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ VІ – 611 в кв. 401 по плана на к.к Сл. Бряг – запад.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 105

 

          На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ VІ – 611 в кв. 401 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад”

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ  И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка №27/17.01.2012 г. от арх. А. Пинков –  архитект на Община Несебър, относно ПУП-ПП във връзка с чл.129 от ЗУТ за обект п/ст Айтос – п/ст Слънчев бряг – запад.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 106

 

            На основание чл.129 ал.3 от ЗУТ във вр. с чл.21 т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет Несебър съгласува ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-парцеларен план /окончателен/ за обект: Нова ВЛ 110 кV  п/ст „Айтос”-п/ст „Слънчев бряг-запад през имоти подробно описани в обяснителната записка и приложения към проекта регистър на засегнатите имоти в землищата на с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Тънково и с.Кошарица и достигащ до имот с идентификатор 39164.13.61 собственост на НЕК-ЕАД.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 074/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно разрешение за проектиране на ПП за обект „Път –І-_ Сл. Бряг – Бургас, участък Кошарица.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 107

 

На основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 124, ал.3 от ЗУТ дава съгласие за разрешаване изработване и процедиране на проект за парцеларен план /ПУП/ за обект: ”Път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+025 до км 205+182.43”, при спазване на нормативно установения за това ред.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ  И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 076/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно разрешение за проектиране на ПП за обект „ Път І -9 Сл.  Бряг – Бургас, участък обход на гр. Ахелой.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 108

 

На основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.124, ал.4 от ЗУТ дава съгласие за разрешаване изработване и процедиране на проект за парцеларен план /ПУП/ за обект: ”Път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: Обход на Ахелой от км 207+500,00 до км 212+233.06”, който на територията на община Несебър обхваща землището на с.Равда, при спазване на нормативно установения за това ред.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка № 009/09.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет  на Община Несебър, относно ПУП.ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект „Външно ел. захранване” с. Кошарица, м. „Домузбунар”.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 109

 

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ,

Общински съвет-Несебър  одобрява:

ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради в ПИ  39164.11.122” по кадастралната карта на с..Кошарица, м.”Домузбунар” преминаващ през имоти с идентификатори ПИ 39164.11.171, 39164.11.3 и 39164.11.49-полски пътища  собственост на община Несебър, разгледан и приет с решение т.1 от протокол №4  проведено на 18.02.2009год.и т.1  от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№2857/13.05.2011г. от РИОСВ-гр.Бургас,  Решение №7/29.11.2011г. т.2  на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия на земеделските земи за утвърждаване площака /трасе/ за горепосоченият обект и здравно заключение  с изх.№94-Г-64/03.05.2011г. на РИОКОЗ-Бургас,съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА  от дневния ред Докладна записка № 075/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно процедиране на ПУП ПРЗ за имот с идентификатор 51500.510.113 по к.к на гр. Несебър, м. „Акротирия”.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 110

 

На основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за процедиране и одобряване проект за ПУП  – план за  регулация и застрояване за имот с идентификатор 51500.510.113 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Акротирия”, при отреждане на част от имот с идентификатор 51500.510.85 /общинска собственост/ и част от имот с идентификатор 51500.510.113 за улица-тупик, завършваща с паркинг – обръщало с  о.т. от 14 до 18.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 036/21.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно цени за ползване на дървесина от общински гори за 2012 г.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 111

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.71, ал.4, т.3 от Нарадбата за възлагане ползването в горските територии Общински съвет Несебеър определя следните цени:

 1. Цени по категории дървесина за продажба от склад

6           едра –  м3 – 75 лв.

7         средна – м3 – 65 лв.

8        дребна – м3 – 60 лв.

Цените са без ДДС. Право да купуват дървесина имат физически лица с постоянен адрес в общината, които не са търговци, за лична употреба без право на продажба.

 1. Цена за добив кори от мъждрян – 0.10 лв. без ДДС
 2. Цена за превозен билет – 1 бр.- 2.00 лв. без ДДС
 3. Маркиране и сортиментиране дървесина на корен – м3 – 5.00 лв. безДДС
 4. Маркиране, измерване и кубиране дървесина в лежащо състояние:

9        едра, средна и дребна – пл.м3 – 5.00 лв. без ДДС

10    дърва за горене –пр.м3 – 3.00 лв. без ДДС

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

По т.ТРИДЕСЕТИ ДЕВЕТА  от дневния ред – Докладна записка № 077/31.01.2012 г. от арх. А. Пинков – архитект на Община Несебър, относно съгласуване на схема – концепция на рекламно информационни елементи в „Старинен Несебър” във връзка с чл.57 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 112

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл.57 от ЗУТ и в изпълнение реда установен с Наредба №10 на ОбС – Несебър:

 

1. Общински съвет – Несебър съгласува приложената схема – концепция на рекламно – информационни елементи на територията на „Старинен Несебър”, неразделна част от настоящото решение

2. Общински съвет – Несебър възлага на Кмета на Общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба №10 на ОбС-Несебър.

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Доклодна записка № 115/17.02.2012г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно избор на пълномощен и зам. пълномощен представител на община Несебър към общото събрание на Асоциация „Общински гори” през мандат 2011 г. – 2015 г.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 113

 

                На основание чл.21. т.15 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър избира за пълномощен представител на община Несебър към общото събрание на Асоциация  „Общински гори” Лазар Любенов Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, както и избира за заместник пълномощен представител Магдалена Мандулева – административен директор на управление „Общински гори, селско и горско стопанство„ при община Несебър.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                         /БЛ. ФИЛИПОВ/

 

                                                Технически секретар-протоколист:

                                                                                                                /Р. БИНЧАРОВА/

Изтегли като Word файл