РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6/11.04.2012 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 6/11.04.2012 г.

 

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка № 226/03.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно допускане за изработване на ПП на имот 51500.56.46 по к.к на гр. Несебър,  с цел реализиране на подобект „Канална помпена станция № 14”.

2. Докладна записка № 161/09.03.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет  на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване” м. ”Кокалу”, гр. Несебър.

       3. Докладна записка № 134/02.03.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно процедиране на ПУП – ПП за трасе на кабел от отклонението „Козичино – Горица” до нов БКТП преминаващо през землищата на община Поморие и община Несебър.

4. Докладна записка № 105/13.02.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на  Община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД за изгражданен на линеен обект.

5. Докладна записка № 135/02.03.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД за изграждане на линеен обект.

6. Докладна записка № 156/09.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД за изгражданен на линеен обект.

7. Докладна записка № 157/09.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД за изгражданен на линеен обект.

8. Докладна записка № 155/09.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД за изгражданен на линеен обект.

9. Докладна записка № 190/14.03.2012 г. от Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно разрешение за проектиране на ПП за обект „Път 1-9 Слънчев бряг -Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55.”

10. Докладна записка № 194/15.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно допускане на ПП и учредяване право на преминаване в полза на „Мастербоилд„ ЕООД и изграждане на линеен обект „Уличен водопровод и канализация”.

11. Докладна записка № 146/07.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ИПРЗ за УПИ V – 507 в кв. 2202 по плана на к.к „Сл. бряг – запад”.

12. Докладна записка № 398/05.07.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „Лидъл българия” ЕООД.

13. Докладна записка № 187/13.03.2012 г. от арх. Атанас Пинков –  архитект на Община Несебър, относно одобряване на схеми за търговия на открито и преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ  в община Несебър за сезон 2012 г., поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Обзор, гр. Свети Влас и с.Равда.

14. Докладна записка № 192/15.03.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам кмет на община Несебър, относно одобряване схема за търговия на открито по реда на Наредба №2 на ОбС – Несебър за територията на гр. Несебър – нова част 

15. Докладна записка № 193/15.03.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам кмет на община Несебър, относно одобряване схема за търговия на открито по реда на Наредба № 2 на ОбС – Несебър за територията на гр. Несебър – стара  част

16. Докладна записка № 186/13.03.2012 г. от Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно схеми за поставяне на РИЕ на територията на община Несебър.          

17. Заявление № 678/08.12.2011 г. от „Форт Нокс„ ООД, относно приемане на решение за одобряване на ПУП – ПП „полагане на кабели 20 кV”.

18. Заявление № 681/08.12.2011 г. от „Форт Нокс„ ООД, относно приемане на решение за одобряване на ПУП – ПП „Външни ВиК мрежи”.

19. Заявление № 679/08.12.2011 г. от „Форт Нокс„ ООД, относно приемане на решение за одобряване на ПУП – ПП „трасе – техническа инфраструктура”.     

20.  Заявление № 680/08.12.2011 г. от „Форт Нокс„ ООД, относно приемане на решение за одобряване на ПУП – ПП „ Външно кабелно ел. захранване”.  

21. Докладна записка № 179/12.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г. 

22. Докладна записка №170/12.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имоти представляващи УПИ Х и УПИ ХІ в кв.12 на ж.к „Черно море”, гр. Несебър.                       

23. Докладна записка № 149/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на общински имот с кад. № 73571.501.170.1 по к.к на с. Тънково.

24. Докладна записка № 151/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

25. Докладна записка № 162/09.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда в УПИ ХІ – 304, кв.37 по плана на с. Гюльовца.

26. Докладна записка № 166/09.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване върху жилищна сграда ЗП – 5 построена в УПИ ІІ, кв.5 по плана на гр. Обзор.

27. Докладна записка № 178/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажбата на поземлени  имоти с к.и №51500.503.159, № 51500.503.154 и № 51500.503.298 по к.к на гр. Несебър.         28. Докладна записка № 165/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ – 36, в кв.1 по плана на с. Кошарица, чрез извършване на доброволна делба.

29. Докладна записка № 180/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІV, кв.16 по плана на с. Кошарица, чрез изкупуване на идеална част, собственост на община Несебър.

            30. Докладна записка № 169/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с к.и № 53045.530.86 по к.к на гр. Обзор.

31. Докладна записка № 172/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

32. Докладна записка № 154/09.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Гюльовца и лекарски кабинет в с. Кошарица.

            33. Докладна записка № 153/09.03.2012г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кад. № 53045.501.310.1 по к.к на гр. Обзор.

34. Докладна записка № 158/09.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на общинско помещение в общинска сграда по к.к на гр. Несебър, УПИ ІІІ, кв. 44.

35. Докладна записка № 174/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от общински имот с кад. № 51500.502.15.1.14 по к.к на гр. Несебър, на БЧК и Център за обществена подкрепа.

            36. Докладна записка №152/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на имот на „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани – Месебрия”.

                  37. Докладна записка № 148/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно учредяване право на строеж зя изграждане на трафопост върху УПИ VІІІ, кв. 27 по плана на гр. Обзор.

38. Докладна записка № 171/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно приемане на нова схема за монтаж и експлоатация на газорегулаторна станция за временно захранване на газоразпределителна мрежа гр. Несебър и к.к „Слънчев бряг” и сключване на анекс към договор № 399/04.09.2008 г.

39. Заявление № 228/04.04.2012 г. от „Солар Самър Фестивал” ООД, относно провеждане а музикално мероприятие на територията на гр. Несебър в периода 27-28 юли 2012 г.                                                                                                                                                                                             40. Докладна записка № 173/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно преустройство и преотреждане на общински имот представляващ банков офис с к.и 51500.501.318.1.5 по к.к на гр. Несебър.

41. Докладна записка № 177/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно ползване на погасителна давност по чл.67, ал.1 от ЗС, относно учредени права на строеж върху общински имоти в ж.к „Черно море” по к.к на гр. Несебър.

42. Докладна записка № 175/12.03.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение и изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

43. Докладна записка № 197/19.03.2012 г. от Благой Филипов – председател на ОбС – Несебър, относно избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели.

44. Докладна записка № 183/13.03.2012 г. от Благой Филипов – председател на ОбС – Несебър, относно приемане на първо четене на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

45. Докладна записка № 104/13.02.2012 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор , относно даване на съгласие за извършване на предварителни проучвания на археологичеки обект „Крепостта Калето”, разположен в имот частна общинска собственост в землището на гр. Обзор.

46. Докладна записка № 163/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно заемообразно прехвърляне на средства от бюджетна сметка на общината в извънбюджетна сметка за средства от РА по проект „Залесяване на 132 декара общински земи в землищета на с. Оризаре”                                                                                                          

47. Докладна записка № 188/14.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно отдаване чрез конкурс на дейността по репатриране на МПС за к.к „Слънчев бряг – зона запад”.

48. Докладна записка № 164/30.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на програмата за проектиране на  община Несебър за 2012 г.

49. Докладна записка № 195/15.03.2012 г. от Иван Гургов  – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на средства на спортен клуб – ОФК Несебър.

50. Докладна записка № 209/22.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Решение № 87 от Протокол № 5/20.02.2012 г.

51. Докладна записка № 208/22.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в Решение № 87 в т.27 от Протокол № 5/ 20.02.2012г.                                

52. Докладна записка № 207/22.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в Решение № 87 в т.31 от Протокол № 5/20.02.2012 г.

53. Докладна записка  № 235/09.04.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2013 г.

54. Докладна записка  № 239/09.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП – ПП за обект „Пътна връзка и транспортен достъп до имоти в м. „Козлука”.

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред Докладна записка № 226/03.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно допускане за изработване на ПП на имот 51500.56.46 по к.к на гр. Несебър,  с цел реализиране на подобект „Канална помпена станция № 14”.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 114

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на подробен устройствен план — план за застрояване на имот с идентификатор 51500.56.46 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, с цел реализиране на подобект „Канална помпена станция №14″ – част от обект: „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистени отпадъчни вода от агломерация Несебър – Сл. бряг — Равда и селищата: Ахелой, Каблешково и Тънково“.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 161/09.03.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет  на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване” м.Кокалу, гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 115

               На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: «Външно ел. захранване 20кV на жилищна сграда за сезонно ползване в имот с идентификатор 51500.84.45  по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“. Трасето на кабела 20 кV е решено в две части. Първата част от трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Агрофреш“ в източната част на имот с идентификатор 51500.84.30, тръгва през имот с идентифиатор 51500.84.30, през второстепенни улици с идентификатори 51500.86.21,    51500.85.13,    през    селскостопански,    горски   ведомствен   път   с идентификатор  51500.84.51   и достига  до  БКТП-нов  в  имот  с  идентификатор 51500.84.45. Втората част на трасето започва от съществуващ БКТП „Хендек тарла З“ в имот с идентификатор 51500.84.21 и от него през имоти с идентфикатори 51500.510.69 и 51500.84.51 навлиза в имот с идентификатор 51500.84.45 до БКТП- нов. Трасето и сервитута на кабела засяга следните имоти : 51500.83.51,

51500.84.1,51500:84.2, 51500.84.5, 51500.84.6, 51500:84.7, 51500.84.8, 51500.84. 9

51500.84.10, 51500.84.11, 51500.84.16, 51500.84.17, 51500.84.32, 51500.84.33, 51500.84.40, 51500.84.41, 51500.84.50, 51500,85.13,

51500.84.12,    51500.84.13,    51500.84.14,   51500.84.15 51500.84.18,    51500.84.21,      51500.84.30,    51500.84 31, 51500.84.36,   51500.84.37,   51500.84.38, 51500.84.39 51500.84.42,    51500.84.45,    51500.84.47,    51500.84.49,51500.86.21   и  51500.510.69.

Съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери    неразделна част от настоящото решение  .

Решението да се обнародва в държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от обнародването му в ДВ пред  административен съд Бургас.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 134/02.03.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно процедиране на ПУП – ПП за трасе на кабел от отклонението „Козичино – Горица до нов БКТП преминаващо през землищата на община Поморие и община Несебър.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за”   от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 116

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на: «Трасе на кабел 20 кV от ЖР стълб N 23 от отклонението „Козичино на Вл 20 кV Горица“ до нов БКТП 1 х 800  кV в УПИ І -70,73,79 масив 11 м. „Бадемите” землището  на с. Горица, общ. Поморие преминаващ през землищата на община Поморие и община Несебър и  учредяване правото на преминаване на линеен обект през имоти 18469.42.27, 18469.42.30 и 18469.43.31 полски пътища общинска собственост.

2. На основание чл.129, ал.З от ЗУТ ,Общински съвет – Несебър съгласува представения ПУП – ПП в частта на община Несебър.

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 105/13.02.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на  Община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД за изгражданен на линеен обект.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за”  от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 117

               1. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на представения парцеларен план за реализацията на линеен обект: „Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.12.405 на месност „Гюргенлика“, землище с. Кошарица, община Несебър“.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за
учредяване на безвъзмедно право на прокарване в полза на „ЕВН България Електроразпределение“ АД през горепосочените имоти публична общинска
собственост.

                 / Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение

 По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 135/02.03.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД за изграждане на линеен обект.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 118

1. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен  обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на представения парцеларен план за реализацията на линеен обект

„Кабели 20кV в землището на с. Кошарица и землището на гр. Несебър“:
 1.    От Мобилна ПС 11 0/20кV – до съединителни муфи 400 мм2,

2.   От мобилна ПС 1 10/20кV до краен ЖР стълб на отклонение ВЛ 20 кV „ Кошарица”

3.   От мобилна ПС 110/кV до ТП „ Чолакова чешма 2”

4. От ТП “Чолакова чешма 2” до ТП „Чолакова чешма 1“;
5.   От мобилна  ПС 110/20 кV до ТП „Делта Строй”

6.   От ТП „ Делта строй” до ТП „ Чайра 2”, при което трасето започва

от подробна точка №1 -изход от ТП „Чолакова чешма“, продължава през имоти 39164.502.352, 39164.15.88, 5100.172.21, 51500.37.12- пътища ІV клас до  СМ 20кV.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за
учредяване на безвъзмездно право на прокарване в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД през горепосочените имоти публична общинска собственост.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

       По т.       ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 156/09.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД за изграждане на линеен обект.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №119

          1. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект във връзка с чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ  и процедиране на представения парцеларен план за реализацията на линеен обект: „Кабели 20кV за захранване на нов МТП  20/0,4КV 1х100КVА“ в поземлен имот 61056.29.25 от ЖР №43 ВЕП-20 КV, м.“Чешме тарла“, землище с.Равда.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на безвъзмездно право на прокарване в полза на-„ЕВН България Електроразпределение“ АД, през горепосочените имоти, публична общинска собственост.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 157/09.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД за изгражданен на линеен обект.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували  15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 120

 

1. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.З0, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на представения парцеларен план за реализацията на линеен обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване“ в поземлен имот 61 056.56.55-дял ІV, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на безвъзмездно право на прокарване в полза на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, през горепосочените имоти, публична общинска собственост

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 155/09.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД за изгражданен на линеен обект.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 121

1. ОБС – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.З0, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на представения парцеларен план за реализацията на линеен обект: „Захранващ водопровод за питейно битови нужди” в поземлен имот 61 056.29.25, м. „Чешме тарла“ , землище с.Равда.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на безвъзмездно право на прокарване в полза на- „ЕВН България Електроразпределение“ АД, през горепосочените имоти, публична общинска собственост.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.ДЕВЕТА от дневния ред –   Докладна записка № 190/14.03.2012 г. от Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно разрешение за проектиране на ПП за обект „Път 1-9 Слънчев бряг -Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55.”

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 122

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и предвид мотивите обективирани в постъпило писмо вх.№ 92-00-170/06.03.2012 г. от МРРБ АПИ, Общински съвет -Несебър изменя текста на Решение № 107 /от протокол № 25/20.02.2012 г. и същото придобива следната редакция :

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл.124, ал.З от ЗУТ дава съгласие за разрешаване изработване и процедиране на проект за парцеларен план /ПУП/ за обект: „Път1-9 Слънчев бряг -Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55“, при спазване на нормативно установения за това ред.

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

В залата влиза и заема мястото си общинският съветник Венелин Ташев.

 

По т.  ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 194/15.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно допускане на ПП и учредяване право на преминаване в полза на „Мастербоилд„ ЕООД и изграждане на линеен обект „Уличен водопровод и канализация”.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 123

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен водопровод и канализация за имот с идентификатор 51500.83.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу““.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на възмездно право на строеж.

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

 

           По т.   ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 146/07.03.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ИПРЗ за УПИ V – 507 в кв. 2202 по плана на к.к Сл. бряг – запад.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 124

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет – Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ИПРЗ за УПИ V 507 в кв.2202 по плана на к.к Слънчев бряг – запад.

 

В залата влиза и заема мястото си общинският съветник Георги Георгиев.

 

По т.  ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 398/05.07.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на „Лидъл българия” ЕООД.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 125

                  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър съгласува представения парцеларен план за реализацията на линейни обекти „Външен водопровод и канализация„ за поземлен имот 61056.50.10, м. „Чатал тепе”, землището на с. Равда.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на възмездно право на строеж.

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 187/13.03.2012 г. от арх. Атанас Пинков –  архитект на Община Несебър, относно одобряване на схеми за търговия на открито и преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ  в община Несебър за сезон 2012 г., поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Обзор, гр. Свети Влас и с.Равда.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл.” въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 126

1.  Общински съвет Несебър утвърждава приложените схеми за търговия на открито и
разполагане на преместваеми обекти по чл.5б от ЗУТ, в с. Равда, гр. Св. Влас и гр. Обзор, неразделна част от настоящата докладна.

2. Възлага на Кмета на Общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба № 2 и Наредба № 10 на Общински съвет – гр; Несебър.

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 192/15.03.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схема за търговия на открито по реда на Наредба № 2 на ОбС Несебър за територията на гр. Несебър – нова част.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл.” въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 127

 

На основание чл.3 ал.5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, утвърждава приложената схема за открита търговска площ – атракционни забави /луна парк под №1 на площ от 2500 кв.м. и 4 броя атракциони под номера 2, 3, 4 и 5, всеки от които на площ от 200 кв.м./, неразделна част от настоящата докдадна записка и възлага на Кмета на Общината да създаде организация за изпълнението и по реда на Наредба №2 на ОбС-Несебър.

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 193/15.03.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам кмет на община Несебър, относно одобряване схема за търговия на открито по реда на Наредба № 2 на ОбС – Несебър за територията на гр. Несебър – стара  част.

 

Общинският съвет  с 12 гл. „за” и 5 гл.” въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 128

             На основание чл.3 ал.5 от Наредба № 2 на Общински съвет Несебър, Общинският съвет утвърждава приложените  схеми  за търговия на открито в гр. Несебър – стара част – 16 бр., неразделна част от настоящата докладна записка и възлага на кмета на Общината да създаде организация за изпълнението и по реда на Наредба №2 на ОбС Несебър.

 

По т.  ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 186/13.03.2012 г. от Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно схеми за поставяне на РИЕ на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за”  и 1 гл.”въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 129

 

На основание  чл.55 ал.2  от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, Общинскят съвет съгласува приложените схеми за поставяне на РИЕ  на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър – нов град, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к Слънчев бряг – запад, пътя между к.к Слънчев бряг и гр. Свети Влас и с. Равда.

 

По т.  СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Заявление № 678/08.12.2011 г. от „Форт Нокс„ ООД, относно приемане на решение за одобряване на ПУП – ПП „полагане на кабели 20 кV.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за”от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 130

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.193 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице по направено заявление от «Форт Нокс» ООД, Общинският съвет дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП парцеларен план на трасе за строеж на техническата инфраструктура, представляващ: Кабели 20 кV за жилищна група „Орхидея Форт Гардън” в ПИ  51500.45.79 в местността „Инджикьойско блато„ землището на гр. Несебър, преминаващ през поземлен имот 51500.45.65 – общинска собственост, начин на трайно ползване – полски път .

Упълномощава Кмета на Община да проведе необходимите процедури по ЗУТ.

                  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

В залата влиза и заема мястото си общинският съветник Аристид Каравидов.

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –  Заявление № 681/08.12.2011 г. от „Форт Нокс„ ООД, относно приемане на решение за одобряване на ПУП – ПП „Външни ВиК мрежи”.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 131

              На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.193 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице по направено заявление от «Форт Нокс» ООД, Общинският съвет дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП парцеларен план на трасе за строеж на техническата инфраструктура, представляващ” Външни ВиК прежи за ПИ 11538.12.170 в местността  „Варницата„ землището на  гр. Свети Влас, преминаващ през следните  поземлени  имоти общинска собственост в землището на гр. Свети Влас: ПИ 11538.12.163  и  ПИ 11538.12.165 с  начин на трайно ползване – полски път.

Упълномощава Кмета на Община да проведе необходимите процедури по ЗУТ

    / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Заявление № 679/08.12.2011 г. от „Форт Нокс„ ООД, относно приемане на решение за одобряване на ПУП – ПП трасе – техническа инфраструктура.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 132

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.193 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице, по направено заявление от «Форт Нокс» ООД, Общинският съвет, дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП парцеларен план на трасе за строеж на техническата инфраструктура, представляващ” Напорен тръбопровод за „Панорама 1” и реконструкция на водопровод в местност „Варницата„ землището на гр. Свети Влас, преминаващ през поземлени имоти общинска собственост, а именно ПИ 11538.12.164  – начин на трайно ползване полски път  и ПИ 11538.13.155 начин  на трайно ползване – местен път .

Упълномощава Кмета на Общината да проведе необходимите процедури по ЗУТ.

    / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Заявление № 680/08.12.2011 г. от „Форт Нокс„ ООД, относно приемане на решение за одобряване на ПУП – ПП „ Външно кабелно ел. захранване”.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 133

                 На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.193 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице по направено заявление от «Форт Нокс» ООД, Общинският съвет, дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП парцеларен план на трасе за строеж на техническата инфраструктура, представляващ Външно кабелно ел. захранване ( кабели НН ) за група жилищни сгради за сезонно ползване „Сий Форт Клуб„ в ПИ 11538.12.170 в местност „Варницата„ землището на гр. Свети Влас, преминаващ през поземлен имот  11538.12.165  – общинска собственост, начин на трайно ползване – полски път.

Упълномощава Кмета на Община да проведе необходимите процедури по ЗУТ

    / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка № 179/12.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се”от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 134

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ   Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, както следва:

В раздел ІІІ /трети/

1т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следните имоти:

Кабинет за индивидуална практика  за първична извънболнична помощ №1с полезна площ 13.65кв.м, и  манипулационна и допълнителни помещения на площ от 26.82 кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с кадастр.№ 39164.501.287.1 по КК на с. Кошарица, отредена „За читалище, кино и здравна служба”, построена в УПИ ХV, кв.16 по плана на с. Кошарица;

-Офис №2 на площ от 15.58кв.м. /петнадесет цяло и петдесет и осем кв.м/, находящ се в едноетажна сграда с кадастрален идентификатор №53045.501.310.1, по кадастралната карта на гр. Обзор, разположена в площадно пространство  в кв.48 по плана гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г.;

2. т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва със следните имоти:

– поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.530.86 по кадастралната карта на гр. Обзор, находящ се в м. ”Срещу село”, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, категория VІІ, на площ от 1000 кв.м.

– Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на общината, представляващ 298/373кв.м идеални части от имот с кад.№ 39164.501.594 по кадастралната карта на с. Кошарица, целия на площ от 373кв.м, УПИ ХХІV кв.16 по плана на с. Кошарица, актуван с АчОС №5125/06.03.2012г.;

– Общински имот с кадастрален идентификатор 51500.503.154 по кадастралната карта на гр.Несебър на площ от 489 кв.м, представляващ УПИ ХІІІ кв.11 по плана на ж.к.”Черно море” гр. Несебър на собственика на сграда в имота;

– Общински имот с кадастрален идентификатор 51500.503.298 по кадастралната карта на гр.Несебър на площ от 519 кв.м, представляващ УПИ ХІІІ кв.26 по плана на ж.к.”Черно море” гр.Несебър на собственика на сграда в имота;

3. т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва със следните имоти:

-право на надстрояване върху построената на груб строеж жилищна сграда – ЗП-5, в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.28, АОС №2239/31.05.2005г.

4. т.Е . „Имоти   в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване или управление”, се допълва със следните имоти:

Помещение на площ от 15.40кв.м, находящо се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998г.

– За нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция” общински имот представляващ самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.502.15.1.7 по КК на гр. Несебър, разположен на първи етаж от  сграда в УПИ І в кв.82, Акт №5103/16.01.2012г. за поправка АчОС №3005/17.06.2009г., на площ от 224.76кв.м;

– За разкриване на „Център за обществена подкрепа” част от общински имот представляващ самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.502.15.1.14 по КК на гр. Несебър, разположен на първи етаж от сграда в УПИ І в кв.82, АчОС №3004/17.06.2009г., на площ от 46.90 кв.м, включваща помещения №1,2,8и 9 с полезна площ от 42.78кв.м и ½ ид.част от помещения №6 и 7 на площ от 4,12 кв.м.

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка №170/12.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имоти представляващи УПИ Х и УПИ ХІ в кв.12 на ж.к „Черно море”, гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за”от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 135

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43,ал.1 от НРПУРОИ  да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имоти, както следва:

1. Правото на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид.част от Застроително петно №1 цялото с РЗП- 660кв.м и ЗП-123кв.м.с начална тръжна  цена в размер на 52450лв.

2. Правото на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 330 кв.м, върху ½ ид.част от Застроително петно №4 цялото с РЗП- 660кв.м и ЗП-129кв.м с начална тръжна  цена в размер на 52450лв.

3. Правото на строеж върху 1/6 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр. Несебър, целия на площ от 1980 кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 660 кв.м и ЗП – 129 кв.м върху Застроително петно №5  с начална тръжна  цена в размер на 104910лв.

4. Правото на строеж върху 1/4 идеална част от УПИ ХІ, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.399 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1304 кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 651 кв.м и ЗП-144кв.м, върху Застроително петно №7  с начална тръжна  цена в размер на 103 635лв.

5. Правото на строеж върху 1/4 идеална част от УПИ ХІ, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.399 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1304 кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 651 кв.м и ЗП-136.5кв.м, върху Застроително петно №8  с начална тръжна  цена  в размер на 103 635лв.

6. Правото на строеж върху 1/4 идеална част от УПИ ХІ, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.399 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1304 кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 651 кв.м и ЗП-129кв.м, върху Застроително петно №9  с начална тръжна  цена в размер на 103 635лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

– Стъпка за наддаване – 1% от началната тръжна цена.“

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 149/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на общински имот с кад. № 73571.501.170.1 по к.к на с. Тънково.        

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 136

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.6 ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост, сградата на Основно училище „Васил Левски”, с. Тънково, с кадастрален идентификатор 73571.501.170.1 по КК на с. Тънково, със застроена площ от 819 кв.м, на един етаж, построена в УПИ І, кв.15 по плана на с.Тънково.”

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

            По т.  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 151/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

 

Общинския съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 137

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1, от ЗОС    Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Друг вид земеделска земя” следните общински земеделски имоти:

– Земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.48.202 по КК на с.Тънково, м. ”Дядо Ивановата чешма”, на площ от 3000 кв.м, образуван от ПИ 73571.48.3,  с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”;

– Земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.4.11 по КК на с.Тънково, м. ”Върбалака”, на площ от 1818 кв.м , с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

            По т.  ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред   Докладна записка № 162/09.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда в УПИ ХІ – 304, кв.37 по плана на с. Гюльовца.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 138

1.  На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор – 18469.501.372.1, построена в УПИ ХІ-304, в кв.37 по плана на с. Гюльовца, с кадастрален идентификатор 18469.501.372, на площ от 573 кв.м на собствениците на сградата: Нели Иванова Дерменджиева  и Асен Николаев Дерменджиев, с. Гюльовца, ул. ”Лале” №12, за изграждане на пристройка на първи етаж на сградата с 35 кв.м и надстрояване на сградата с втори етаж на площ от 115.66 кв.м или общо бруто разгъната застроена площ 150.66 кв.м, съгласно одобрения архитектурен проект.

2. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.1 в размер на  5876.00 лв. /пет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева/ без ДДС, представляваща пазарната оценка на вещното право, изготвена от оценител определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.”

       Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 166/09.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване върху жилищна сграда ЗП – 5 построена в УПИ ІІ, кв.5 по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „против” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 139

                 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на надстрояване върху построената на груб строеж жилищна сграда – ЗП-5, в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.28, АОС №2239/31.05.2005г., на собствениците на сградата – „Ей Ви Би Ен” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.”Връбница-1” 508, вх.В, ет.6, ап.61, ЕИК 175288592, представлявано от Иван Благоев Стефанов и Йордан Великов Димитров, ЕГН 8409290487, гр.Обзор, ул.”Козяк” № 9, за изграждане на надстройка с обща бруто разгъната застроена площ 309.06 кв.м, състояща се от трети и тавански етажи, съгласно одобрения архитектурен проект.

2. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.1 в размер на  50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ без ДДС, представляваща пазарната оценка на вещното право, изготвена от оценител определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.”

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 178/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажбата на поземлени имоти с к.и №51500.503.159, № 51500.503.154 и № 51500.503.298 по к.к на гр. Несебър.                                                                                  

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 140

             На  основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя пазарна цена за продажба на общински имоти на собствениците на законноизградени в имотите сгради, както следва:

             – 44 453лв. / четиридесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три лева/ без ДДС за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор 51500.503.159 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 459 кв.м, представляващ УПИ ІV кв.16 по плана на ж.к. ”Черно море” гр. Несебър, отреден за „Жилищно строителство” на  Йордан Стоянов Димитров, ЕГН 5909020885 и Стефан Илиев Илиев, ЕГН 6303170640,  в качеството им на собственици на законнопостроени сгради в имота;

            – 24 009.90лв. / двадесет и четири хиляди и девет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор51500.503.154 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 489 кв.м, представляващ УПИ ХІІІ кв.11 по плана на ж.к. ”Черно море” гр. Несебър, отреден за „Жилищно строителство” на «Темпострой” ООД,  ЕИК 102867186,  Хрусав Неделчев Милков, ЕГН 5507300820, Николай Тодоров Николов, ЕГН 6310120480, Сехер Сюлейман Осман, ЕГН 6203130670,  в качеството им на собственици на законнопостроена сграда в имота;

            – 23 444.30лв. /двадесет и три хиляди четиристотин четиридесет четири лева и 30 стотинки/ без ДДС за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор 51500.503.298 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 519 кв.м, представляващ УПИ ХІІІ кв.26 по плана на ж.к. ”Черно море” – гр. Несебър, отреден за „Жилищно строителство” на Наска Георгиева Пандезиева, ЕГН 5705270533, Събка Димова Костадинова, ЕГН 4607140472, Валентин Кралев Костадинов, ЕГН 6407130927, Димо Кралев Костадинов, ЕГН 6607020486 и Георги Иванов Манолов, ЕГН 5107050583 в качеството им собственици на законнопостроена сграда в имота.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 165/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ – 36, в кв.1 по плана на с. Кошарица, чрез извършване на доброволна делба.          

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №141

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ,  Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с Таню Нейков Танев, ЕГН 4706060442, гр.Несебър, ул.”Митрополитска” № 25 предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прекратяване на съсобствеността чрез делба на съсобствения УПИ ІХ-36, кв.1 по плана на СО ”Чолакова чешма”, с кадастрален идентификатор 39164.502.76,  като Община Несебър ще получи в дял и ще стане едноличен собственик на  УПИ ХХVІІІ –общ. на площ от 531 кв.м,  а Таню Нейков Танев ще получи в дял и ще стане едноличен собственик на УПИ ІХ-36 в кв. 1 на площ от  600 кв.м.

2. Утвърждава приложената пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители  в размер на 58 800 лв. без ДДС, представляваща стойността на новообразувания УПИ ІХ-36 на площ от 600 кв.м и 52038 лв. без ДДС, представляваща стойността на новообразувания УПИ ХХVІІІ-общ. в кв.1 по плана на СО ”Чолакова чешма”.

Видно от приложената пазарна оценка, стойността на дяловете на съсобствениците не се променят, поради което не се дължи доплащане от някоя от страните.

3. Утвърждава предложения проект за предварителен договор за делба и упълномощава кмета на общината да сключи окончателен договор за доброволна делба след влизане в сила на Заповедта за одобрение на изменението на ПУП за УПИ ІХ-36 кв.1 по плана на СО ”Чолакова чешма” .

4. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако е налице промяна на стойността на делбените дялове, да се извърши съответното доплащане.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 180/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІV, кв.16 по плана на с. Кошарица, чрез изкупуване на идеална част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл.”за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 142

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОбС-Несебър да се продадат собствените на Община Несебър 298/373 кв.м идеални части от имот с кад.№ 39164.501.594 по кадастралната карта на с. Кошарица, целия на площ от 373 кв.м, представляващ УПИ ХХІV кв.16 по плана на с. Кошарица, актуван с АчОС №5125/06.03.2012 г. на съсобственика на имота ММ-Строй” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Равда, ул.”Крайбрежна” № 32, представлявано от Румяна Василева за сумата от 32 000 лв. /тридесет и две хиляди  лева/ без ДДС.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

            По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 169/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с к.и № 53045.530.86 по к.к на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за”  и 1 гл. „въздържал се”от общо 16 гласували  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №143

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с  явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.530.86 по кадастралната карта на гр.Обзор, находящ се в м. ”Срещу село”, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, категория VІІ, на площ от 1000 кв.м., при съседи: 53045.530.55, 53045.530.87, 53045.530.17, 53045.530.16, 53045.530.15, 53045.530.54, 53045.530.27; АОС№4314/07.02.2011г., при следните условия:

1. Начална тръжна продажна цена – 9420.00 лв.

2. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3. Стъпка за наддаване – 500 лв.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

             По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –  Докладна записка № 172/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 18 гласа ”за”  и 1 глас „въздържал се”от общо гласували 19  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 144

 

  І.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публично оповестен  конкурс за отдаване под наем  на части от имоти – публична общинска собственост, какво следва:

   1.За срок от 3 /три/ месеца считано от 15.06.2012 г. до 15.09.2012 г., за извършване на атракционна дейност на:

– 2500 кв.м / две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема с №1, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г.,  при начална месечна наемна цена  в размер на  –  7000.00лв. без ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №2, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  600.00лв. без ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с  №3, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  600.00лв. без ДДС.

200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с  №4, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  600.00лв. без ДДС.

200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с  №5, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на  –  600.00лв. без ДДС.

2. За срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2012г. до 31.08.2012г., за извършване на атракционна дейност на 2000кв.м. / две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, при начална месечна наемна цена в размер на- 6500.00лв. без ДДС.

 

ІІ.Специфични условия –

–  Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

–  Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

ІІІ . Критериите  за оценяване са:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота, в която да са описани видовете съоръжения, които ще се използват, с приложени снимки или техните технически характеристики – К1/ от 0  до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се   намаля с 0,5точки;

– Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3

 Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната месечна  наемна цена.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 154/09.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Гюльовца и лекарски кабинет в с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 18 гласа ”за”  от общо гласували 18  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  145

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет и лекарски кабинет и  обслужващите помещения към тях за срок от 5 години , при следните условия:

      1.Стоматологичен кабинет, находящ се в сграда с кадастрален №18469.501.223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в УПИ І, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006 г., с полезна площ  от 21.24 кв.м. /помещение 5а по арх.проект/, ведно с 6,1кв.м ид.части от общите части на сградата – с начална конкурсна месечна наемна цена – 113.52лв.(сто и тринадесет лева и петдесет и две стотинки)  с ДДС;

     2. Кабинет за индивидуална практика  за първична извънболнична помощ №1с полезна площ 13.65 кв.м, и  манипулационна и допълнителни помещения на площ от 26.82кв.м, находящ се на  първи етаж от сграда с кадастр.№ 39164.501.287.1 по КК на с. Кошарица, отредена „За читалище, кино издравна служба”, построена в УПИ ХV, кв.16 по плана на с.Кошарица, АпОС №4378/01.03.2011г. и АОС за поправка №5110/06.02.2012г.  – с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.00лв. (деветдесет и осем лева)  с ДДС.

ІІ.Специфични условия  на конкурса:

– Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

– Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;

– Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

– Кабинетите да работят целогодишно.

ІІІ.Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–          При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

 К7– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7

            При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

ІV. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 153/09.03.2012г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кад. № 53045.501.310.1 по к.к на гр. Обзор.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 146

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ ОФИС №2 на площ от 15.58 кв.м. /петнадесет цяло и петдесет и осем кв.м/, находящ се в едноетажна сграда с кадастрален идентификатор №53045.501.310.1, по кадастралната карта на гр. Обзор, разположена в площадно пространство в кв.48 по плана гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г. със застроена площ от 65 кв.м.

При следните условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –1 към нея – в размер на 145,83лв./сто четиридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки / с ДДС.

СРОК за отдаване под наем – 3/три/ години.

– Специфични условия –

1. Отдавания имот да се използва единствено за Офис.

2.Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид.

– Критериите  за оценяване са:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

-Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3

-Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната месечна  наемна цена.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 158/09.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на общинско помещение в общинска сграда по к.к на гр. Несебър, УПИ ІІІ, кв. 44.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за”от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 147

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет – Несебър да се предостави на Регионална дирекция по горите – Бургас към ИАГ при МЗХ,  чрез директора и инж. Стоян Терзиев, безвъзмездно за управление общинско помещение на площ от 15.40 кв.м, находящо се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998г., за срок от 3 /три/ години, за офис на изнесеното звено на горските инспектори.”

Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение

 По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 174/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от общински имот с кад. № 51500.502.15.1.14 по к.к на гр. Несебър, на БЧК и Център за обществена подкрепа.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 148

 

1. На основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА и на основание чл.39, ал.4  от ЗОС и чл.54, ал.5,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър учредява безвъзмездно право на ползване върху общински имот, представляващ 41.00 кв.м от самостоятелен обект с кад.№51500.502.15.1.14 по КК на гр. Несебър, находящ се на първи етаж от сграда построена в УПИ І, кв.82, АчОС №3004/17.06.2009г., на  „БЧК”-гр.София, чрез Виолета Радева-Директор на секретариата на Областен съвет на БЧК- Бургас,  за нуждите и в изпълнение на дейностите на Общинската организация на БЧК-Несебър за срок от три години. Площта от имота, която се предоставя включва полезната площ на помещения №3,4 и 5 – 36.87кв.м и ½ ид.част от коридора и обслужващите помещения №6 и 7 на площ от 4.13кв.м. Договор за учреденото право да се сключи след като бъде прекратен договор №49/26.07.2007г. за безвъзмездно право на ползване на общински помещения в сградата на бившата поликлиника в гр. Несебър – нова част, находяща се на ул.”Отец Паисий”.

2. На основание чл.12 от ЗОС и чл.16 от Наредба№5за РПУРОИ на ОС-Несебър да се предоставят безвъзмездно за управление на Управление „Социални грижи и услуги” при Община Несебър, общински помещения както следва:

-За нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция” общински имот представляващ самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.502.15.1.7 по КК на гр.Несебър, разположен на първи етаж от  сграда в УПИ І в кв.82, Акт №5103/16.01.2012г. за поправка АчОС №3005/17.06.2009г., на площ от 224.76 кв.м

-За разкриване на „Център за обществена подкрепа” част от общински имот представляващ самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.502.15.1.14 по КК на гр. Несебър, разположен на първи етаж от сграда в УПИ І в кв.82, АчОС №3004/17.06.2009 г., на площ от 46.90 кв.м, включваща помещения №1,2,8и 9 с полезна площ от 42.78 кв.м и ½ ид.част от помещения №6 и 7 на площ от 4,12 кв.м.”

Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка №152/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на имот на „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани – Месебрия”.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за”  от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 149

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ, да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години  имот – частна общинска собственост представляващ офис на площ от 31.32 кв.м, находящо се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998 г. на „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и  гръцки граждани –Месембрия”, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №20120126006, регистрирано по ф.д. № 698 по описа на БОС за 1992 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. ”Тервел” № 5, представлявано от Тони Атанасова Байчева, в качеството й на председател на Управителния съвет, срещу месечна наемна цена в размер на 67,65 лв. /шестдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС – Несебър.”

Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

                   По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 148/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно учредяване право на строеж зя изграждане на трафопост върху УПИ VІІІ, кв. 27 по плана на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за”  от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 150

            На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. ”Христо Данов” N37,   ЕИК 115552190  право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост, на площ от 12,00 кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста от 51 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.257 , по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ VІІІ-общ. на площ от 251 кв.м, в кв.27 по плана гр.Обзор, АчОС №5099/13.01.2012 г. и Акт за поправка №5108/06.02.2012 г., за сумата от 3141 лв. /три хиляди сто четиридесет и един лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 171/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно приемане на нова схема за монтаж и експлоатация на газорегулаторна станция за временно захранване на газоразпределителна мрежа гр. Несебър и к.к Слънчев бряг и сключване на анекс към договор № 399/04.09.2008 г.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за”  от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №151

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  одобрява приложената схема за монтаж и експлоатация на газорегулаторна станция за временно захранване на газоразпределителна мрежа гр. Несебър и к.к. ”Сл. бряг” и дава съгласие да се сключи анекс към договор № 399/04.09.2008 г. относно описанието на терена, който се предоставя за разполагане на временната станция, а именно вместо думите: „…разположен в югозападната част от имота …” да се чете „ …разположен в западната част на имота, северно от имот с кадастрален идентификатор……….”

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Заявление № 228/04.04.2012 г. от „Солар Самър Фестивал” ООД, относно провеждане на музикално мероприятие на територията на гр. Несебър в периода 27-28 юли 2012 г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за”, 2 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 152

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие да  бъде  проведен на 27.07. 2012 г. и 28.07.2012 г. на територията на градски стадион, находящ се в  к.к. Слънчев бряг –  музикален  фестивал, организиран от «Солар Самър Фестивал» ООД – културна организицая с лиценз от Министерство на Културата.

Възлага на кмета на общината,  да сключи договор за възмездно ползване на  територията на градския стадион в посочените дни, с представители на културната организация, в който да залегнат клаузи, определящи задължениията на организатора на  фестивала, гаранции в размер не по малък от 15 000 лв. за защита на тревните площи и  дължимите суми за ползването на стадиона, в т.ч. разходите за  ток и вода.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 173/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно преустройство и преотреждане на общински имот представляващ банков офис с к.и 51500.501.318.1.5 по к.к на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гласа „за”  и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували  19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 153

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет –Несебър, дава съгласие да бъде извършено вътрешно преустройство на общински имот с кадастрален идентификатор 51500.501.318.1.5 по к.к на гр. Несебър, разположен на първи етаж от  двуетажна сграда в УПИ ІХ, кв.55 по плана на гр. Несебър- стара част, на площ от 340 кв.м, АчОС №809/22.08.2000 г., чрез което да се образуват самостоятелни обекти, отредени за: Банков офис /в частта на съществуващия касов салон/ и помещение за обществено обслужване.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 177/12.03.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно ползване на погасителна давност по чл.67, ал.1 от ЗС, относно учредени права на строеж върху общински имоти в ж.к „Черно море” по к.к на гр. Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 154

                 І . Отлага разглеждането на докладната записка и възлага на кмета на Общината да състави работна груба  със специалисти от отдели «ТСУ» и «Общинска собственост», която да направи оглед на посочените в докладната записка поземлени имоти и състави констативен протокол за всеки от тях в който да отрази:

1.  Дата на договора за отстъпеното право на строеж, съответно  данни  за   наличието на допълнително споразумение към него.

 1. Размер на средствата внесени  в Общината Несебър по отстъпеното право на строеж.
 2. Предприети действия по реализиране на правото на строеж: наличие и /или липса на строителни книжа– виза за проектиране, одобрени проекти и дата  на тяхното издаване/
 3. Фактическото състояние на посочените поземлени имоти – наличие и/ или липса на предприети строителни дейности и етап на тяхното реализиране .

 

ІІ  Въз основа на констатациите по точка І, да внесе за повторно разглеждане докладната записка.

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 175/12.03.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение и изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 155

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема  Наредба за допълнение на Наредба 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и   сигурността  на  гражданите,  за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, както следва

§ 1.  В  Чл.2 се правят следните допълнения:

/нова ал.6/ носене и ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели.

/нова ал.7/ носене и ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели

§2   Досегашната Ал. 6 става ал. 8.           

§ 3  В  § 1 от-допълнителните  разпоредби се прави следното допълнение:

Създава се., т.4 – под хладни оръжия да се разбира предмети за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана и нападение/.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка № 197/19.03.2012 г. от Благой Филипов – председател на ОбС Несебър, относно избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели.

 

Общинският съвет с 18 гл.”за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 156

І . На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Наредба № 1 /2011 г. за съдебните заседатели, Общинският съвет открива процедура за избор на 5 съдебни заседатели.

Избира тричленна комисия  в състав: Пенко Пенчев, Кирил Киров и Димитър Транов.

Комисията да извърши подбор на кандидатите по Наредба № 1 и да предложи на следващо заседание на Общинския съвет списък на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър.

IІ  Кандидатите трябва да отговарят на следните условия съгласно чл.67 от Закона за съдебната власт:

1. Да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но
не са навършили 70 години към момента на определянето им за съдебни
заседатели.

2. Да се ползват с добро име в обществото.

З. Да  не са  осъждани  за умишлено престъпление, независимо от  реабилитацията.

IIІ. Кандидатите за съдебни заседатели   подават следните документи:

 1. Писмено съгласие.
 2. Автобиография.
 3. Документ удостоверяващ българско гражданство /Декларация/
 4. Свидетелство за съдимост.
 5. Копие от акт за раждане
 6. Документ за педагогическа специалност, ако са педагози
 7. Документ за завършена образователна степен.

8.   Мнение на председателя на Районен съд – Несебър за работата им, ако
кандидатите са били вече съдебни заседатели.

 

IV Документите се подават в Общински съвет – Несебър  до Комисията за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.

 

         По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 183/13.03.2012 г. от Благой Филипов – председател на ОбС Несебър, относно приемане на първо четене на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 157

                   На основание чл.21. ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет приема на второ четене Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Несебър  както следва:

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл. 1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Несебър за финансово подпомагане на спортните клубове.

Чл. 2  Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност – детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия.

Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в спортните прояви.

Чл. 4. Община Несебър подпомага само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на Общината.

Чл. 5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, съгласно чл.59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт.

 

ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл. 6. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община Несебър, трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;
 2. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;
 3. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;
 4. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.

Чл. 7 /1/ Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорт.

/2/ Задължително условие за финансово подпомагане на непрофесионалните спортни клубове е изискването, за не по-малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти аматьори  от съответния спортен клуб,  да имат адресна регистрация по постоянен адрес в община Несебър.

Чл.8.В годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.

Чл.9.Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.

Чл.10.Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 11. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

 1. Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година;
 2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година;
 3. Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Несебър;
 4. Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове;

Чл. 12. Община Несебър подпомага спортните клубове отговарящи на условията и критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.

Чл. 13. Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Несебър, подават заявление до зам. кмета по бюджет и финанси в срок до 31.01. на текущата година. Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от:

 1. копие от съдебно решение;
 2. удостоверение за актуално правно състояние;
 3. удостоверение за лицензия, издадено от Министерство на физическото възпитание и спорта;
 4. удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на правосъдието;
 5. годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;
 6. документи, удостоверяващи обстоятелстрото по чл. 7, ал. 2 от Наредбата /списък   на състезателите аматьори в спортния клуб и картотеки/.

Чл. 14. Размерът на годишната субсидия за Общински футболен клуб Несебър се утвърждава ежегодно с нарочно решение на Общински съвет – Несебър, като се имат в предвид отчетените разходи за предходната година и очакваните разходи за текущата, на база план сметки, обвързани с предстоящи изяви в спортни първенства.

 

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

            Чл.15. /1/ Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от комисия съобразно посочените в чл.11 критерии, като всеки критерий носи точки, както следва:

 1. Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година /от 0 до 10 точки/;
 2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година /от 0 до 10 точки/;
 3. Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Несебър /от 0 до 40 точки/;
 4. Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Несебър спортни прояви от спортните клубове /от 0 до 40 точки/.

/2/ Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да е повече от сто.

/3/ Разпределението е на база сбора от получените точки за всеки един клуб спрямо общия размер на предвидените средства за финансово подпомагане, намалени с предвидените средства за ОФК гр. Несебър.

/4/ Комсията по ал.1  се състои от 5 члена, от които двама служители на общинската администрация, определини със заповед на кмета на Общината и трима общински съветници определени с решение на Общински съвет.

/5/ Комисията разглежда и оценява постъпилите молби и изготвя списък на одобрените спортни клубове и размера на предлаганите средства за текущата година и го внася за одобрение от Общинския съвет.

Чл. 16  Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по спортни клубове се утвърждава с бюджета на Община Несебър за текущата година от Общинския съвет.

Чл. 17 /1/ Условията за финансово подпомагане от Община Несебър по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/ В договора се посочват банковата сметка по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се регламентират в договора.

 

VІ. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 18 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред община Несебър целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/.

Чл. 19 . (1) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:

а) Фактури /билети/ свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;

б) Фактури за храна/без алкохол, без коктейли/;

в) Хонорарни сметки за изплатени хонорари ;

г) Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;

д) Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на спортната база;

е) Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;

ж) Фактури за нощувки;

з) Фактури за витамини и възстановителни средства/разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;

и) фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с поддърржането на ползваната база.

(2) Всички разходи трябва да бъдат пряко свързани със състезателно – тренировъчна  дейност на съответния клуб;

Чл. 20 (1) Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящите правила за срок от две години в случаите на:

1.Констатиране на назаконосъобразно и нацелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.

2.Непредоставяне на финансов отчет за разходване на предоставените финансови средства в съответствие с определените в договора срокове.

3. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от съответния компетентен орган.

4. При представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и последващото отчитане на предоставените им финансови средства.

5. Предоставените по тези правила средства, които не са разходвани по предназначение, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.

 

Чл. 21 /1/ Община Несебър, чрез зам. кмета по бюджет и финанси и отдел „бюджет” упражняват контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверки на място.

/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб.

/3/ Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на преодтавяне на средствата.

Чл. 22 /1/ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.01. на следващата година.

/2/ Спортните клубове не отчели средствата в срока по ал.1, нямат право на финансово подпомагане от Община Несебър за текущата година.

/3/ Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни по чл.13, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.

Чл.23 Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от дирекция „Вътрешен одит” на община Несебър.

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с решение на ОбС Несебър № …………………

 

§ 2 Възлага на Комисията по чл.15 ал.1 в срок до 20.05.2012 г. да разгледа постъпилите искания за финансово подпомагане на спортните клубове, съобразно критериите на настоящата  Наредба и изготви и внесе предложение до Общинския съвет за разпределението на средствата гласувани в бюджета на Община Несебър за 2012 г.

 

ІІ. Избира общинските съветници Димитър Транов, Румен Кулев и Славчо Станелов в състава на комисията по чл.15  от Наредбата .

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 104/13.02.2012 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно даване на съгласие за извършване на предварителни проучвания на археологичеки обект „Крепостта Калето”, разположен в имот частна общинска собственост в землището на гр. Обзор.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 158

            На  основание чл.21 т.23 от ЗМСМА в качеството на заинтересована страна Общински съвет – Несебър дава съгласие за извършване на предварителни проучвания за локализиране и разкриване на археологическия обект „Крепостта Калето“, разположен в имот частна общинска собственост, съгласно АОС № 4909/13.09.2011 г., а именно ПИ с идентификатор 53045.560.17 м. „Седлото“, землище на гр. Обзор, Община Несебър на площ от 65 471 78 кв.м. начин на трайно ползване: широколистна гора.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка № 163/09.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно заемообразно прехвърляне на средства от бюджетна сметка на общината в извънбюджетна сметка за средства от РА по проект „Залесяване на 132 декара общински земи в землището на с. Оризаре”

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 159

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА, в размер до 73 468 лв. Със срок на погасяване – незабавно след получаване на авансово и окончателно плащане от страна на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по договор № 02/223/00175/31.03.2011 г., проект: „Залесяване на 132 дка общински земи в землището на с. Оризаре, община Несебър”.

2. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и Наредба № 22 от 07.07.2008 г., Общинският съвет упълномощава  кмета  на  община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  40 407,40 лв. (четиридесет хиляди четиристотин и седем лева и 40 стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/223/00175 от 31.03.2011 г. по мярка 223 за Проект „Залесяване на 132 дка общински земи в землището на с. Оризаре, община Несебър”, сключен между Община Несебър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със срок на предявяване до 6 месеца след крайния срок на договора.

3. Възлага на кмета на Община Несебър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/223/00175/ 31.03.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 188/14.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно отдаване чрез конкурс на дейността по репатриране на МПС за к.к Слънчев бряг – зона запад.

 

Общинският съвет с 12 гласа „за” и 6 гласа „ против”от общо гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 160

               На основание  чл.21, ал.2  от ЗМСМА във връзка с чл.67 ал.1 т.1 от Наредба № 5 на Общински съвет-Несебър, дава съгласие да отдаде чрез конкурс дейността по репатриране на МПС – зона „запад”, к.к. Слънчев бряг, за срок от 3 /три/ години, при следните критерии за кандидатите:

1. Да разполагат със собствени или наети специализирани автомобили.

2. Да осигурят паркинг /собствен или нает/ на територията на к.к. Слънчев бряг с параметри, отговарящи на изискванията за извършване на дейността.

3. Да осигурат присъствие и съдействие от полицейски органи, съобразно изискванията на ЗДвП.

4. Да се събират такси за репатриране и престой в наказателен паркинг, съобразно утвърдените в Наредба № 11.

5. Месечната начална цена за един специализиран автомобил се определя на 1000 /хиляда/ лева, съобразно приложена експертна оценка от лицензиран експерт-оценител. Експертната оценка ще се възлага всяка година за срока на договора, с оглед необходимостта от актуализация на месечната начална цена.

6. Период, за който се отдава дейността – м. май – м. октомври за всяка календарна година, за срока на договора – 3 /три години/.

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка № 164/30.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на програмата за проектиране на  община Несебър за 2012 г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 161

                 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.12 от Наредба №12 на Общински съвет Несебър, одобрява промяна на програмата за проектиране на община Несебър за бюджетната 2012 г., както следва: Приема нов обект „ПУП – ПРЗ за АИР  „Старинен Несебър” и създаване цифров модел на подземния археологически кадастър – 35 000 лв. на мястото на обект „Проектиране на генерален план за организация на движението” в ж.к „ Черно море”.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка № 195/15.03.2012 г. от Иван Гургов  – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на средства на спортен клуб – ОФК Несебър.

 

Общинският съвет с 12 гласа „за” 1 глас „против” и 4 гласа „ въздържал се”от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 162

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.54, ал.1 от ЗМСМА,  Общински съвет -Несебър дава съгласие средства в размер на 350 000 лв., предвидени в бюджета на Община Несебър да бъдат отпуснати на ОФК „Несебър“ -гр. Несебър за финансиране дейността на клуба и Детско-юношеската школа към него.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение, поради неотложна и спешна необходимост от средствата.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 209/22.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Решение № 87 от Протокол № 5/20.02.2012 г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за”  от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 163

 

            На  основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.29 ал.1 т.2 от ПМС 367/29.12.2011 г. Общински съвет – Несебър  изменя и допълва решение № 87 в частта му по т. 10 и  т. 20 от протокол № 5 /20.02.2012 г. както следва :

І . Допълва  утвърдения  в  т.10  списък  на длъжностните лица имащи право  на транспортни разходи със следните лица:

1. Гл. специалист „Екология” – Татяна Витанова Кирова, пътуваща от с. Кошарица  до гр. Несебър

2. Гл. специалист „Екология” – Хатидже Алиева Исмаилова, пътуваща от с. Кошарица  до гр. Несебър

ІІ. Създава нова точка 10.5 със следния текст: „Възлага на кмета на Общината  да определи контретните условия за реда  на изплащане  средствата за транспортни разходи”.

 

ІІІ. Изменя и  допълва  текста на  точка 20 и същият придобива следната редакция:

За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр. Несебър – 70 % от стойността на абонаментната карта, съгласно заверен график на дежурства,  за д-р Петя Кехайова от гр. Поморие до с. Гюльовца и с. Кощарица  – 70 % , за   д-р Даниела Радева от гр. Поморие до с. Гюльовца  – 70 % от транспортните разходи, срещу разходооправдателен документ. Упълномощава кмета на Общината да договори условията  за  отпускане на средствата.

На основание чл.60 от АПК, предвид напредването на бюджетната година и необходимостта от изплащанене на транспортните разходи на пътуващия персона, допуска предварително изпълнение на решението .

 

 

      По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –  Докладна записка № 208/22.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в Решение № 87 в т.27 от Протокол № 5/ 20.02.2012г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 164

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА  Общински съвет – Несебър допуска поправка на техническа грешка в решение № 87, в частта му по  т.27  от протокол № 5/20.02.2012 г.,   изразяващи се в следното: изразът „Пожарна безопастност и спасяване” да се чете „Пожарна безопасност и защита на населението”, за изразът за  периода «01.07.2011 г. – 31.08.2011 г»,  да се чете „01.07.2012 г. – 31.08.2012 г.”

 

 

            По т.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка № 207/22.03.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в Решение № 87 в т.31 от Протокол № 5/20.02.2012 г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 165

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, допуска поправка  на техническа грешка  в приложение № 8  към т.31.2, прието  с решение № 87 както следва:  вместо цифрата ”54  бр.” в  графа численост БКС – с. Равда, да се чете „ 49 бр”.

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред   Докладна записка  № 235/09.04.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2013 г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 166

            На основание чл.21, ал1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.2, т.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36/б/ от правилника за прилагането му, Общински съвет -Несебър приема годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Несебър за 2013 г.

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка  № 239/09.04.2012 г. от Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП – ПП за обект „Пътна връзка и транспортен достъп до имоти в м. „Козлука”.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 167

 

1. На основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.124, ал.З от ЗУТ дава съгласие за разрешаване изработване и процедиране на проект на парцеларен план – ПУП за имот 11538.13.155 за обект: „Пътна връзка за транспортен достъп до имоти с идентификатори 11538.14.2 и 11538.14.3 по кадастрална карта на местнаст „Козлука“, землище гр. Свети Влас“, при следното условие «проектирания път в частта преминаваща през имотите собственост на инвеститора, след изграждането му да бъде  предоставен в собственост на  Община Несебър, чрез дарение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/

 

 

 

                        Технически секретар-протоколист:………………………….

                                                                                                              /Р. Бинчарова/

Изтегли като Word файл