РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/05.06.2012 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 7/05.06.2012 г.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 233/06.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ І – 57 в кв. 7401 по плана на к.к „Слънчев бряг – запад”.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 168

На основание чл.21, ал.1,  т.11 от ЗМСМА и  чл.129, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ І – 57 в кв.7401 по плана на к.к «Слънчев бряг – запад».

 

По т.  ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 278/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура м. «Гюргенлика», землище с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 169

 

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър  одобрява:ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.12.405  месност “Гюргенлика”,землище с.Кошарица, започващ от подробна точка №1-изход от ТП “Тера 2” в имот с идентификатор 39164.12.388, продължава през имоти 39164.12.393, 39164.12.33, 39164.12.28 и достига до ПИ 39164.12.405, разгледан и приет с решение т.21 от протокол №25  проведено на 11.11.2009год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№2855/16.05.2011г. от РИОСВ-гр.Бургас, Решение №4/27.04.2012г. т.8  на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия на земеделските земи за утвърждаване площака /трасе/ за горепосоченият обект и здравно заключение  с изх.№94-Г-61/03.05.2011г. на РИОКОЗ-Бургас,съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка №109/14.02.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно действия по промяна на ПУП – ПР за УПИ ІІІ–общ., кв.4 по плана на ж.к „Черно море”, гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №170

             На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна  по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ,  дава  съгласие  за  допускане  на  изменение на ПУП – ПР, за УПИ – ІІІ-общ. кв.4 по плана на ж.к.”Черно море„ гр. Несебър, съгласно представеното от съсобствениците  нотариално заверено ситуационно решение на предвиденото застрояване.

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 277/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП–ПП за елементи на тихническата инфраструктура в м. «Сулуджана», с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 171

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, решение т.5 от протокол №18 от 15.09.2011 г. от заседание на ОбЕСУТ–Несебър, писмо изх.№1186/11.04.2012 г.  от РИОСВ-гр.Бургас, Решение №4 от 24.04.2012г. на МЗХ-Областна дирекция ”Земеделие”-гр.Бургас за утвърждаване площадка /трасе/ за горепосоченият обект, одобрява ПУП – парцеларен план: „Външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване в имот с идентификатор 39164.15.98  по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана”. Трасето на електропровода 20 кV започва от съществуващи кабели разположени в ПИ 39164.15.88-местен път, минава през ПИ 39164.15.56-общинска собственост, пресича ПИ 39164.15.62-полски път и достига до ПИ 39164.15.98 съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

            По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 275/14.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП–ПП за обект «Тласкател от КПС 8 до съществуваща шахта» в землището на с. Равда.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 172

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ не възразява по представения парцеларен план на обект: „Тласкател от КПС 8 до съществуваща шахта PE DN 500”, землище с.Равда.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.  ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 274/14.05.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на Х. Тричков, Т. Христов, Р. Кулев и А. Кулева за изгражданен на линеен обект.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №173

1.Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на  представения парцеларен план за реализацията на линеен обект: „Трасе на кабелно захранване 0.4кV” в поземлен имот 39164.15.488, м.”Сулуджана”, землище с.Кошарица.

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на безвъзмездно право на прокарване в полза на Христо Стоянов Тричков, Тома Илиев Христов, Румен Кулев Кулев и Андреяна Иванова Кулева през горепосочените имоти  общинска собственост.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 273/14.05.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на на Х. Тричков, Т. Христов, Р. Кулев и А. Кулева за изгражданен на линеен обект.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №174

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на  представения парцеларен план за реализацията на линеен обект: „Външен водопровод и канализация ” за поземлен имот № 39164.15.488, м.”Сулуджана”, землище с.Кошарица”.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на възмездно право на прокарване в полза на Христо Стоянов Тричков, Тома Илиев Христов, Румен Кулев Кулев и Андреяна Иванова Кулева, през горепосочените имоти частна общинска собственост

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 301/17.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на Решение № 1324 от Протокол № 36/11.04.2011 г.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 175

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА отменя точка 2 от Решение №1324 обективирано в протокол №36/11.04.2011 г.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 251/24.04.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване” м. „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 176

              На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, одобрява ПУП- парцеларен план за обект „Външно ел. захранване- кабели НН за захранване на сграда за обществено обслужване- блок „А” в ПИ с идентификатор 11538.2.146, местност „Юрта”, землище гр. Свети Влас”, преминаващ през имоти с идентификатори 11538.5.46-местен път и 11538.2.106- селскостопански, горски, ведомствен път. Дължината на трасето е 194 м., с определен сервитут по 0.60 м. от страната на сградите и 1.50 м. от другата страна на трасето, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. ”

 

 

По т.  ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 250/23.04.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект „Външен питеен водопровод и КПС с тласкател за БФК” м. „Домузбунар” в землището на с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 177

 

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ,

Общински съвет-Несебър одобрява: ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външен питеен водопровод и КПС с тласкател за БФК” за ПИ 39164.11.122 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Домузбунар”, водопровод преминаващ през имоти с идентификатори 39164.24.2-пасище общинска собственост; 39164.24.1; 39164.24.52; 39164.11.3  и  39164.11.149-полски пътища  собственост на община Несебър, канализация преминаваща по полски пътища с идентификатори 39164.11.149 ; 39164.11.3 и  39164.24.52, разгледан и приет с решение т.8 от протокол №8  проведено на 12.04.2011г.  от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№3546/27.06.2011г. от РИОСВ-гр.Бургас,  Решение №2/24.02.2012г. т.9  на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия на земеделските земи за утвърждаване площака /трасе/ за горепосоченият обект и здравно заключение с изх.№94-К-113/27.07.2011 г. на РЗИ-Бургас,съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

    По т.          ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – . Докладна записка № 341/29.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП за кв. 46 по плана на гр. Свети Влас – юг с цел осигуряване на трасе за крайбрежна пешеходна алея.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 178

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър упълномощава кмета на общината да предприеме действия по промяна на ПУП за кв.46 по плана на гр. Свети Влас – юг, предвид разпореждането с терени общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ.

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

 

По т.  ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 333/29.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно допускане на ПУП – ИПР за УПИ ІІІ – 6054/ ПИ 11538.502.353 и УПИ ІХ 6054/ ПИ 11538.502.354  в кв. 8 и ПИ 11538.502.269 по плана на гр. Свети Влас.

 

 

Общинският съвет със 17 гл. „за”  и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 179

                  На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да предприеме  действия  по промяна на ПУП – ИПР за УПИ ІІІ – 6054/ ПИ 11538.502.353, УПИ ІХ – 6054/ПИ 11538.502.354 в кв. 8  и ПИ 11538.502.269 по плана на гр. Свети Влас – юг  след което да се проведат процедурите по ЗУТ.

                   / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

По т.  ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 340/29.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно допускане на ПУП ИПР за УПИ VІІІ общ./ 61056.501.493/, кв. 38, ПИ 61056.501.499, 61056.501.500 и 61056.501.536 по к.к на с. Равда.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл.” въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 180

             На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА  Общински съвет Несебър упълномощава кмета на общината да предприеме действия по промяна на ПУП- ПР за УПИ VІІІ – общ., кв.38 /61056.501.493/ по плана на с. Равда, ПИ 61056.501.499, 61056.501.500 и 61056.501.536 по к.к на с. Равда, в предвид разпорежданено с терени общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ.

       / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 297/15.05.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам кмет на община Несебър, относно одобряване схема за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, слънцезащитни конструкции и схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба №2 на ОбС  за територията на гр. Несебър –  нова и стара   част.

 

Общинският съвет със 18 гл. „за” и 1 гл.” въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 181

 1. Общински съвет – Несебър утвърждава приложените схеми за разполагане на преместваеми обекти  – част І, част ІІ, част ІІІ и част ІV за територията на гр. Несебър – нова и стара част, неразделна част  от настоящото решение.
 2.  Общински съвет – Несебър възлага на кмета на общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба № 10 и Наредба № 2 от ОбС – Несебър.

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 007/09.01.2012 г. от арх. Атанас Пинков – арх. на община Несебър, относно допускане, съгласуване и проектиране на ПУП – ПП за външно ел. захранване в м. „Драката”, с. Кошарица.

 

Общинският съвет  със 17 гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 182

        На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от  ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на „Външно ел.захранване на многофункционална сграда,гаражи и паркинги”  в ПИ 39164.13.30 в землището на с.Кошарица,  м.”Драката” и учредяване правото на преминаване на линеен  обект  през имоти 39164.13.11 и  имот  39164.13.87  общинска собственост.

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 034/20.01.2012 г. от арх. Атанас Пинков – арх. на община Несебър, относно допускане, съгласуване и проектиране на ПУП – ПП за външно ел. захранване в м. „Сулуджана”, с. Кошарица.

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 183

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и  процедиране на линеен обект ПУП-ПП „Външно ел.захранване за ПИ 39164.15.252   в землището на с.Кошарица, м.”Сулуджана”, през имоти  – общинска собственост 39164.15.103- полски път.

               / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 259/03.05.2012 г. от Христо Янев – кмет на кметство Обзор, относно съгласие за проектиране и изграждане на архитектурна композиция в имот частна общинска собственост с ПИ 53045.224.13 – гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 184

 

                   На основание чл. 21 ал.1 т.11 и т.23 от ЗМСМА , Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработване на проект за Архитектурна композиция с емблемата на гр. Обзор. Проекта да бъде внесен за разглеждане  и съгласуване в Общински съвет,  за издаване на разрешение за   изграждането му  в имот частна общинска собственост с индентификатор 53045.224.13  в местност „Кметство гр. Обзор” на площ от 873 кв.м. с начин на трайно ползване : дере.

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 258/03.05.2012 г. от Христо Янев – кмет на кметство Обзор, относно съгласие за извършване на предпроектни проучвания за изграждане на екопътека „Калето”

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 185

              На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна Общински съвет – Несебър дава съгласие за извършване на предпроектни проучвания за уточняване на трасето за проектиране и последващо изграждане на екопътека „Билето“, разположена в имот частна общинска собственост, съгласно АОС № 4909 / 13.09.2011 г., а именно: ПИ с идентификатор 53045.560.17, м.“Седлото“,  землище на гр. Обзор, Община Несебър на площ от 6547178 кв.м., начин на трайно ползване: широколистна гора.

 

По т.  ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 328/28.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект  за безвъзмездна помощ „Помощ в дома” на ОП „ Развитие на човешките ресурси”.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 186

 1. Общинският съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидаства за безвъзмездна помощ с проектно предложение за създаване на Звена за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при Община Несебър по процедура „Помощ в дома”, бюджетна линия: ВО 051РО001-5.1.04, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социална икономика”, област на интервенция: „Подкрепа на социалната икономика на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

2. При одобрение на проектното предложение, създава Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при Община Несебър.

3. Утвърждава Инструкция за определяне на потребителска такса за предоставяне на почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности по проект „Помощ в дома”,/ неразделна част от настоящото решение/.

4. Осигурява устойчивост на проекта за една година от приключването му, като за целта  осигурява средства в общинския бюджет до 60 000 лв.

5. Упълномощава кмета на Община Несебър да извърши всики необходими действия, свързани с кандидатстването по проекта, а при одобрение и с реализирането му.

     Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 263/04.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. с проект „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 187

           На основание чл. 21 ал.2  от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър променя текста на т.3 от Решение № 100 от Протокол № 5/20.02.2012 г. на Общински съвет – Несебър, който придобива следната редакция: „Дава съгласие, всички необходими финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС, както и всички необходими финасови ресурси за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, включително и собствения принос, да бъдат осигурени със средства от общинския бюджет за времето на изпълнението на проекта.”

    / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка № 272/11.05.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на Община Несебър, относно съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетна сметка по «Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция».

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 188

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от „Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция”, в размер до 355 317 евро със срок на погасяване – незабавно след получаване на междинни и окончателно плащане от страна на МРРБ – Управляващ орган по „Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция”, по договор № РД-02-29-048/30.06.2011, проект: „Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Едирне”.

 / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка № 320/23.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно предоставяне на част от пристанищен терминал на риболовно сдружение „Несебърски риболовци”.

Общинският съвет със 17  гл. „за”от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 189

               На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  Общински съвет-Несебър приема и подкрепя инициативата за безвъзмездно предоставяне от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията   на   Министерството   на   земеделието   и   храните   на   части   от пристанищен терминал „Несебър“в ПИ №51500.501.455 по КК на гр.Несебър, кейови места „1″ и „2″ с предназначение за места за приставане, домуване и разтоварване  на улова  на  рибарски  кораби  и  част от  съседния  имот ПИ №51500.501.466 по КК на гр.Несебър за изграждане на закрита лодкостоянка, рибна борса и съпътстващи дейности.

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 322/23.05.2012г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно отдаване чрез конкурс на дейността по репатриране на МПС в отсечката между гр. Несебър и с. Равда..

Предложението за решение от докладната записка бе подложено на поименно гласуване и Общинският съвет с 9  гл. „за” , 5 гл. „против” и 3 гл. „ въздържал се” от гласували 17 общински съветници не прие решението от докладната записка, поради не постигане на необходимото мнозинство.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

            По т.  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 279/15.05.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012 г.

 

Общинския съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 190

             На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет – Несебър приема общинска програма за закрила на детето за 2012 г., неразделна част от настоящото решение/

            По т.  ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 335/17.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно избор на комисия по чл.10, ал.1 от Наредба №16.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 1 гл. „против„ и 2 гл. „въздържал се” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 191

            На основание чл.10, ал.1 от Наредба № 16  Общински съвет Несебър избира комисия в състав:

1.Стойко Димитров Стоянов – секретар на община Несебър

2.Янка Иванова Христова – н-к дейност „Образование, извънучилищни и други дейности”

3. Митошка Георгиева Великова – гл. юристконсулт – община Несебър

4. Кирил Донев Киров – общински съветник

5. Константин Димов Лефтеров – общински съветник

6. Славчо Стойчев Станелов – общински съветник

7. Пенко Пламенов Пенчев – общински съветник

 

По т.    ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка № 339/29.05.2012 г. от Пенко Пенчев – общински съветник, относно предложения за съдебни заседатели към РС Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 192

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с  чл. 6  ал.4 от Наредба № 1/03.02. 2011 г. за съдебните заседатели,  Общински съвет – Несебър предлага на Окръжен съд – Бургас за съдебни заседатели  към Районен съд – Несебър следните  кандидати:

 1. Даниел Костадинов Горанов –
 2. Велина Георгиева Георгиева –
 3. Георги Петров Георгиев –
 4. Адреан Величков Шимов –
 5. Таня Славова Стойчева –

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 321/23.05.2012 г. от общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно увеличаване броя на автомобилите извършващи таксиметров транспорт.

Общинският съвет с 10 гл. „за” 7 гл. „ против „ и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 193

Не приема предложението за увеличаване броя на автомобилите, извършващи таксиметров превоз на територията на Община Несебър за календарната 2012 г.

 

 

Предложението за решение от докладна записка № 322/23.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно отдаване чрез конкурс на дейността по репатриране на МПС в отсечката между гр. Несебър и с. Равда. бе подложено отново на поименно гласуване и Общинският съвет с 14 гл. „за” и 5  гл. „против„ от общо гласували 19  общински съветници прие  следното

РЕШЕНИЕ № 194

                 На основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 67 ал.1 т.1 от Наредба № 5, Общински съвет Несебър дава съгласие  да се  отдаде  чрез конкурс дейността по репатриране на МПС – зона „Местен път Несебър-Равда, в отсечката – от кръстовище до почивна станция „Лада” – гр. Несебър до кръстовище ул. „Македония”, ул. „Изгрев” – с. Равда”, за срок от 3 /три/ години, при следните критерии за кандидатите:

 1. Да разполагат със собствени или наети специализирани автомобили.
 2. Да осигурят паркинг /собствен или нает/ на територията на гр. Несебър, с параметри, отговарящи на изискванията на извършване на дейността.
 3. Да осигурят присъствие и съдействие от полицейски органи, съобразно изискванията на ЗДвП.
 4. Да се събират такси за репатриране и престой в наказателен паркинг, съобразно утвърдените в Наредба № 11.
 5. Месечната начална цена за един специализиран автомобил се определя ва 1000 /хиляда/ лв. съобразно приложена експертна оценка от лицензиран експерт-оценител. Експертната оценка ще се възлага всяка година, за срока на договора, с оглед необходимостта от актуализация на месечната начална цена.
 6. Период, за който се отдава дейността – 3 /три/ години от датата на подписването на договора.

    / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 295/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закупуване на 90.223% от сграда /блок 2 и блок 3 – по арх. проект /Производствено техническа база с учебен център, нанесена в сгради с к.и 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по к.к на с. Равда

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №195

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.33 от ЗС,  Общински съвет – Несебър  дава съгласие  :

1. Община Несебър, в качеството си на съсобственик, да придобие чрез заплащане на сумата от 1 812 800 лв. /един милион осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, правото на собственост върху недвижим имот – собственост на „Български пощи” ЕАД, а именно: 90,223% ид.части от „Производствено техническа база с учебен център”, представляваща Блок 2 и Блок 3 – по архитектурен проект, нанесена в Кадастралната карта на с.Равда с кадастрален идентификатор 61056.501.76.2 и  част от 61056.501.76.1 , построена в  УПИ І, кв.28, по плана на с.Равда, при граници на УПИ І : североизток – УПИ ІІІ, югозапад – улица, северозапад – улица, югоизток- улица, съгласно АДС№3394/21.09.2004г., включваща сутерен със Застроена площ 1047,58 кв.м – складове към техническите помещения и столовата, І етаж – застроена площ 672.57 кв.м – технически помещения, вход с рецепция за учебен център и столова, ІІ етаж – застроена площ 722.41 кв.м – осем стаи и пет апартамента, всички със санитарни възли, ІІІ етаж – застроена площ 847.58 кв.м  – единадесет стаи и пет апартамента – всички със санитарни възли, ІVетаж  – застроена площ 149.68кв.м – кафене и  открита тераса с площ 695,52 кв.м или общо Разгъната застроена площ – 4135.34 кв.м

2. Упълномощава кмета на Община Несебър да сключи договор за покупко-продажба съгласно предложения към докладната записка проект, като заплащането на продажната цена в размер на 1 812 800лв. /един милион осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС да се извърши при спазване на следния погасителен план:

– 20% от цената – да се заплатят при сключване на сделката,

– 30% от цената  до края на 2012г. ,

– 25% от цената до края на месец  юни 2013г.,

– 25% от цената до края на  месец  декември 2013г.

3. Утвърждава предложения проект на договор за покупко-продажба.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 287/15.05.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно  обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване.

Общинският съвет с 18 гл.”за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 196

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.6, ал. 1, от ЗОС   Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Друг вид земеделска земя” следните общински земеделски имоти:

1. Земеделски имот с кад.идентификатор 51500.30.2, по КК на гр.Несебър, м.”Юрта/Балкана”, на площ от 1049 кв.м, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, VІІІ категория;

2. Земеделски имот с кад.идентификатор 11538.5.39, по КК на гр.СветиВлас, м.”Юрта”, на площ от 2500кв.м, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, VІІІ категория;

3. Земеделски имот с кад.идентификатор 73571.36.2, по КК на с.Тънково, м.”Над селото”, на площ от 1959кв.м, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, VІІІ категория;

4. Земеделски имот с кад.идентификатор 51500.27.22, по КК на гр.Несебър, м.”Юрта/Балкана”, на площ на 1046кв.м, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, VІІІ категория;

5. Земеделски имот с кад.идентификатор 51500.31.4, по КК на гр.Несебър, м.”Юрта/Балкана”, на площ на 522кв.м, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, VІІІ категория.”

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

            По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка №292/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо 18 гласували  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №197

  1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със следния имот: Част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ “Столова” – находяща се в сутерена на сградата на СОУ “Л.Каравелов” – гр.Несебър с кад.№51500.502.429.8  в УПИ І, кв.57 по плана на гр.Несебър – нова част, с площ 193 кв.м.;

2. На основание чл.14, ал.7  от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ,   да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ “Столова” – находяща се в сутерена на сградата на СОУ “Л.Каравелов” – гр.Несебър с кад.№51500.502.429.8  в УПИ І, кв.57 по плана на гр.Несебър – нова част, с площ 193 кв.м., от които 151 кв.м – търговска площ, а 42кв.м. – помощни помещения, при следните условия:

– Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 387.60лв. с ДДС, определена както следва:

1/  151 кв.м. х 2.00лв. х 20% ДДС = 362.40лв.

2/  42 кв.м. х 0.50лв. х 20%ДДС=25.20лв.

или общо 1+2 = 387.60лв. с ДДС

-Специфични условия:

1. Отдавания обект “Столова” да се използва за предлагане на диетична храна, съобразена с изискванията за здравословно и балансирано хранене на учениците.

2. Наемателя да предоставя безпрепятствено използването на останалата част от столовата за нуждите на училищното ръководство.

        Критерии  за оценяване са: – Предложена оферта относно експлоатацията на имота и храната, която ще се предлага- К1/ от 0  до 10 точки/;

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

-Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3

 

Депозит за участие  в конкурса е 10% от  началната месечна  наемна цена.”

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

             По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –      Докладна записка № 289/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на общински имот с кад. № 00833.5.108 по к.к на гр. Ахелой.

 

Общинският съвет с 18 гласа ”за” от общо гласували 18  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 198

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  и   чл.6, ал. 2, от ЗОС  във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя и обявява за публична общинска собственост, поземлен имот с кадастрален идентификатор 00833.5.108 по КК на гр.Ахелой, м. ”Пречиствателната”, на площ от 10888 кв.м, с трайно предназначение на територията ”Урбанизирана” и с начин на трайно ползване: „За съоръжение на канализация”.”

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 290/15.05.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на общински имот с кад. № 73571.501.170 по кк на с. Тънково

 

Общинският съвет с 15 гласа ”за”  от общо гласували 15  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  199

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА ,  чл.6, ал. 2, от ЗОС  във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя и обявява за публична общинска собственост, поземлен имот с кадастрален идентификатор № 73571.501.170 по кк на с. Тънково на площ от 5324 кв.м., представляващ УПИ І, кв.15 по плана на с. Тънково , отреден за „ Училище”.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 310/18.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ І, кв.84 по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 200

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.43, ал.1 и ал.2 от наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет –Несебър,  да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.837 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 2821кв.м, представляващ УПИ І, кв.84 по плана на гр.Несебър, отреден „За жилищно строителство, магазини и гаражи”, АчОС №4047/01.06.2010г., с градоустройствени показатели: Кинт=3.00, К плътност = 65%, максимална височина Н=21.00м (7 етажа) и минимално озеленена площ 30%, според които може да бъде изградена сграда със смесено предназначение с допустима застроена площ- 1833 кв.м и допустима разгъната застроена площ по смисъла на §5, т.18 от ДР към ЗУТ – 8460кв.м, с обща бруто РЗП по смисъла на §6, ал.3 от ПЗР на Наредба № 5 на Общински съвет Несебър в размер на 13 113 кв.м, включваща: надземна площ с РЗП-8460кв.м и подземна площ с РЗП-4653кв.м.

 

При следните условия:

І. Начална конкурсна цена на правото на строеж – 2 120 560 лв. /Два милиона сто и двадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/ без ДДС определена съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, заплащането на която да се извърши чрез :

1.Проектиране и построяване, за сметка на Суперфициара, на друг обект за нуждите на общината, а именно: „Жилищна сграда” в УПИ ІV, кв.19 по плана на ж.к.”Черно море”с РЗП 3794 кв.м., с кадастрален идентификатор 51500.503.426 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 1813кв.м., и която съгласно действащите градоустройствени показатели: Кинт=2.00, К плътност = 60%, максимална височина Н=12.00м и минимално озеленена площ 40%, ще бъде със застроена площ /ЗП/ – 1087кв.м, допустима разгъната застроена площ /РЗП/ по смисъла на §5, т.18 от ДР към ЗУТ – 3626кв.м, с обща бруто РЗП по смисъла на §6, ал.3 от ПЗР на Наредба № 5 на Общински съвет Несебър в размер на 3794кв.м, включваща: 15 броя гаражи, всеки един по 24кв.м; 42 броя складови помещения, всяко по 4 кв.м и 42 броя жилища с обща РЗП – 3194кв.м.

2. Доплащане на разликата между стойността на сградата и цената на правото на строеж предложени в офертата на купувача на вещното право.

 

 ІІ. Специфични условия:

1. При проектиране на сградата в УПИ ІV, кв.19 по плана на ж.к.”Черно море” спечелилият участник да съгласува с Община Несебър заданието и проектите, по време на тяхното изготвяне и преди внасянето им за одобряване.  Община Несебър може да проверява изпълнението на строежа и да дава препоръки във всяко време, стига това да не пречи на изпълнителя на строежа.

2. При предаването на жилищната сграда на Община Несебър, същата следва да е въведена в експлоатация, с изпълнена вертикална планировка, а обектите в нея предадени „До ключ”,  и изпълнени най –малко, както следва:

Четириетажна сграда- стоманобетонна конструкция (с плочи и колони), със скатен покрив – неизползваемо подпокривно пространство; извършено покриване и водоотвеждане; с енергоспестяваща дограма – стъклопакет; външна изолация и мазилка, съгласно изискванията за топлоизолация и енергийна ефективност; изпълнени общи части – с парапет, под –терикот, стени – шпакловани, латекс; изпълнени „В и К” , „Ел”, „ОВ” , звънчева  и др.инсталации, с поставени осветителни тела във всички помещения, включително и на балконите и по стълбището; жилищните помещения – стени и таван  – шпакловани, латекс, подово покритие – ламинат; кухня и коридор – под – теракот, монтирана мивка и смесителна батерия в кухнята, интериорни врати на всички стаи и входни врати на апартаментите, тоалетна и баня – стени и под теракот, с монтиран санитарен фаянс, смесителни батерии и бойлер; да се предвидят възможности за различни варианти отопление; складови помещения и гаражи – с монтирани външни врати, под на замазка, стени – мазилка и осветително тяло. Довършителните работи, които не са изброени да бъдат извършени по категория „Стандарт”.

3. Започване на строителство в УПИ І кв.84 – не по-рано от 6/шест/ месеца след въвеждане в експлоатация и предаване на сградата в УПИ ІV кв.19 по плана на ж.к.”Черно море”.

 

ІІІ.  Срокът за изграждане, въвеждане в експлоатация на сградата в УПИ ІV кв.19 по плана на ж.к.”Черно море” и предаването й на Община Несебър е до 30 месеца от сключване на договора за ОПС.

ІV. Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна цена

V. Критерии  за оценяване:

1. Цена на правото на строеж / в лева/ – К1 – до 50т., който се изчислява по формулата:

К1 = (Цпсо/Цпс макс) х 50,

-Цспо е цената на правото на строеж предложена от оценявания участник;

-Цспмакс   е  най-високата цена на правото на строеж, предложена  в конкурса .

Предложената цена на правото на строеж не може да бъде по-ниска от началната конкурсна цена в размер на 2 120 560 лв. /Два милиона сто и двадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/

 2. Стойност на сградата / в лева/– К2 – до 25т. , който се изчислява по формулата:

К2 = (Цсмин/Цсо) х 25,

-Цсмин е най ниската стойност на сградата, предложена от участник в конкурса

-Цсо е стойността на сградата, предложена от оценявания участник

Предложената цена от участника не може да бъде по-висока от цената посочена в пазарната оценка в размер на 2103280лв. /Два милиона сто и три хиляди двеста и осемдесет лева/.

3. Срок за изпълнение на сградата в УПИ ІV кв.19 по плана на ж.к.”Черно море”/в месеци/ –К3 – до 20т.., който се изчислява по формулата:

К3 =( Смин / Со) х 20

-„Смин” е най – краткия срок за изграждане на сградата предложен от участник;

– „Со” е срока  предложен от  оценяваният кандидат

4. Насрещни предложения – К3 – до 5т.

 

Комплексна оценка К= К1+ К2+ К3+ К4

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

            По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 281/15.05.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ VІІІ, кв. 19 на с.о «Инцараки».

 

Общинският съвет с 16 гласа „за”от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 201

               1.  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър , актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.916, по КК на гр.Св.Влас, представляващ УПИ VІІІ в кв.19 по плана на с.о.”Инцараки”, на площ от 188кв.м, отреден „За трафопост”.

2. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди  на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190  право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост, на площ от 7.92 кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста от 50.95 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.916, по КК на гр.Св.Влас, представляващ УПИ VІІІ в кв.19 по плана на с.о.”Инцараки”, на площ от 188кв.м, отреден „За трафопост”,  АчОС №2828/18.04.2008г., за сумата от 3500лв. /три  хиляди и петстотин лева/ без ДДС.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 288/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за изграждане на един брой помощен стълб върху имот с к.и № 73571.501.271 по к.к на с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 202

                1.  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общински съвет – Несебър и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.501.271 по КК на с.Тънково,  върху който ще се  учредява  право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м.

2. На основание чл.34, ал.6 и чл.7, ал.2, изр.2 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, с цел разширение на линеен енергиен обект, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190  право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.501.271 по КК на с.Тънково, представляващ второстепенна улица „Шипка” за сумата от 4.20лв. /четири лева и двадесет стоники/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

            По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 283/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с к.и 61056.502.398 и 61056.501.132 по к.к на с. Равда и 51500.32.22 по к.к на гр. Несебър за частна общинска собственост.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за”  и 1 гл. „ против” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 203

  На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и  чл.6, ал. 1 от ЗОС   Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, следните имоти:

– УПИ VІІІ, кв.22а по плана на с.Равда, на площ от 202кв.м, отреден „За трафопост”, с кад.№ 61056.502.398  по КК на с.Равда, с начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод” ;

– УПИ ІV, кв.30 по плана на с.Равда, на площ от 348кв.м, отреден „За трафопост”, с кад.№ 61056.501.132  по КК на с.Равда, с начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод”;

–  УПИ ХІV, кв.21 по плана на с.о.”Инцараки”, м.”Юрта – Балкана”, землище на гр.Несебър, отреден „За трафопост и озеляване”, с кад.№ 51500.32.22 по КК на гр.Несебър, на площ от 194кв.м, с начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод”.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

                        По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 285/15.05.2012 г. от Виктор Борисов –  зам.кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на управление на общинско помещение за нуждите на Пробационна служба.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за”  от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 204

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър, да се предостави на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” безвъзмездно управление върху имот-частна общинска собственост, представляващ  помещение №1, на площ  от 17.16 кв.м и помещение №4, на площ от 9.58 кв.м., и двете  находящи се в  ап. №2, на първи етаж от сграда на ул.„Струма” №6, кв.82, УПИ І по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.15.2, АчОС № 225/06.05.1997 год., за срок от  5 / пет/  години.

Помещенията да се използват за нуждите на Пробационна служба, звено гр.Несебър, без право за отдаване под наем.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 312/21.05.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно предоставяне и актуализиране на ползването на общински мери и пасища по реда на чл.37 от  ЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №205

          На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл. „37”о”, ал.1,т.2 и т.3 от ЗСПЗЗ    Общински съвет – Несебър

1. Дава съгласие за предоставяне на мерите и пасищата-общинска собственост, разпределени по землища и площ, съгласно Приложение №1 за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения, регистрирани като юридически лица.

         2. Определя площи за осигуряване минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания съгласно националния стандарт 4.1:

при пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и ливади/ в съотношение:

– минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 възрастно животно от рода на ЕРД /на възраст над 24 месеца/;

– минимум 0,1 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 2 до 8 месеца/;

– минимум 0,2 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 8 до 24 месеца/;

– минимум 0,05 ха за отглеждане на 1 животно от рода на ДРД ;

– минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 животно от рода на еднокопитните.

3. Упълномощава Кмета на Община Несебър да сключи договори за наем със земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, при следните условия:

3.1. Срок на договора за наем – 5 години, освен  ако земеделския стопанин не желае за по-кратък срок.

3.2. Годишна цена в размер на 1.00лв. /един/ лев на декар.

3.3. Лицата, които желаят да им бъдат  предоставени пасище, мера-общинска собственост подават писмено заявление, до Кмета на общината, в което се описват размера и местоположението на земята, която желаят да ползват. Към Заявлението се прилага копие от анкетна карта за регистрация като земеделски производител, в която е отбелязано, че лицето отглежда пасищни животни или удостоверение от съответния участъков ветеринарен лекар за броя на регистрираните пасищни животни. След заплащане на определената годишна цена се сключва договор за наем.

3.4. При постъпване на две или повече заявления за един и същи общински имот, предоставянето ще се извършва чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда  на НПУРОИ на Общински съвет Несебър.

3.5. В договорите да има клауза за санкция на некоректните ползватели на мерите и пасищата ;

3.6. Договорът може да се прекрати преди изтичане на срока по отношение на имоти, които са предоставени на трети лица по реда на чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ.

3.7. За разглеждане на заявленията за предоставяне под наем на общински мери и пасища, кмета назначава комисия.

            4.1. Мерите и пасищата по приложение №1, за които не са сключени договори за наем със  земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни в община Несебър  могат да се предоставят под наем на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско  и екологично състояние по реда на т.3 от настоящото решение.

            4.2. Списъкът с Мерите и пасищата по приложение №1, за които не са сключени договори за наем със  земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни в община Несебър се публикува на интернет страницата на Общината, в един местен седмичник, както и на информационните табла на кметствата в населените места на общината  до 30.06.

            4.3. Заявления по т.4.1 се приемат в срок до 1 месец от публикуването на списъка по реда на т.4.2.

            5. Дава съгласие пасища и мери – общинска собственост, за които не са сключени договори, по реда на т.3 и т.4 да останат за общо ползване от животновъдите в съответното населено място. Списъкът със свободните имоти се предоставя на кметовете на населените места, за да извършат уведомяване на жителите чрез поставяне му на информационните табла на кметствата в населените места на общината.

            6. Утвърждава задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние съгласно Приложение №2; неразделна част  от настоящото решение

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решени)

 

 

                   По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния редДокладна записка № 284/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот – общинска собственост с к.и 51500.27.21 по к.к на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за”от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 206

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.45и, ал.1  и с чл.78а от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Несебър дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от “Пасище” в  “Друг вид земеделска земя” на  земеделски имот-общинска собственост с кад.идентификатор 51500.27.21, по КК на гр.Несебър, м.”Юрта/Балкана”, на площ от 999 кв.м, с начин на трайно ползване – пасище, VІІІ категория, АпОС №3143/29.09.2009г.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

                По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 286/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване върху жилищна сграда построена в УПИ ХV в кв.28 по плана на ж.к „Черно море” гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 207

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.376 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХV в кв.28 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, отреден „За жил.строителство”.

 

2.На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на надстрояване върху построената на груб строеж жилищна сграда – ЗП-1, в УПИ ХV в кв.28 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.503.376 по КК на гр.Несебър, АОС №2586/02.03.2007г., на собственика на сградата „Гарант2000”ООД, ЕИК 147081202, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Хр.Ботев” №10а, представлявано от Петя Пеева Бахчеванова, ЕГН 6811070571 за изграждане на надстройка с обща бруто разгъната застроена площ 160.30кв.м, състояща се от трети етаж на кота +8.40 и тавански етаж на кота +11.20,   съгласно одобрения на 15.03.2012г. архитектурен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на  25392.90лв. /двадесет и пет хиляди триста деветдесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 334/29.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълване на решение № 153 от Протокол № 6/11.04.2012 г. на ОбС Несебър.

Общинският съвет с 14 гласа „за” 1 гл.”против” и 2 гл. „въздържал се” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 208

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде обособен самостоятелен обект на площ от 65 кв.м с отреждане за банков офис и самостоятелен обект на площ от 260 кв. м. с отреждане за търговска дейност.

След провеждане на процедурите по ЗУТ и Закона за Кадастъра и имотния регистър  възлага на кмета на общината да внесе предложение по реда на Наредба №5 за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособените самостоятелни обекти.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 307/18.05.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на Община Несебър, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект «Инвестиции в социални и инфраструктурни обекти » – община Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за”  и 4 гл. „против” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 209

На основание чл.4, ал.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг  и  чл.52, ал.4 във връзка с чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за издаване на облигации при условията на частно предлагане, като определя:

 

 1.  На основание чл.17, ал 1, т. 1 от ЗОД- максимален размер на облигационния заем  – 9 250 000 лв. минимален размер, в рамките на който заемът ще се счита за сключен  е 9 250 000 лв.

 

Средствата ще бъдат използвани за реализиция на проект „Инвестиции в социални и инфраструктурни обекти” – Община Несебър., /съгласно Приложение №2/

 

 1.  На основание чл.17, ал 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева.

 

 1. На основание чл.17, ал 1, т. 3 от ЗОД    – вид на дълга  –  общински дълг по чл.3 , т.1 от ЗОД – емисия на общински ценни книжа – облигации.

 

 1.  На основание чл.17, ал 1, т. 4 от ЗОД  – начин на обезпечаване – облигациите се емитират като обезпечени с първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи общински вземания, собствени приходи на Община Несебър по чл.6, ал.1 т.1 от Закона за общинските бюджети,  включително по чл.6, ал.1 от ЗМДТ, както и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34 , ал.1 , т.3  от Закона за общинските бюджети.

 

 1.  На основание чл.17, ал 1, т. 5 от ЗОД  –  условия за погасяване

 

Падежът на емисията е 5 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в «Централен депозитар» АД , като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

 

Срокът за плащане на главницата е 5 години.

Начин на издължаване на главницата – на  тримесечни вноски,  на датите на лихвените плащания, като първата вноска е дължима на третия месец от датата на емисията.

 

Амортизационните плащания се правят в края на всяко тримесечие .

 

Институцията, обслужваща  плащанията по лихви и главници е  «Централен депозитар» АД.

 

             6. На основание чл.17, ал 1, т. 6 от ЗОД   – плаващ лихвен процент –  3 – месечен SOFIBOR   плюс надбавка на година , но не по – висок от 7% към датата на издаване на емисията.Лихвата се плаща на тримесечие.

 

7. На основание чл.17, ал 1, т. 6 от ЗОД   – такси и комисионни

 

7.1. Такса на инвестиционния посредник-  в размер до  22 000лв. покриваща такси и комисионни за инвестиционно посредничество;

 

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен депозитар – по Тарифа;

 

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка- по тарифа на банката;

 

7.4. Такси за доверителни услуги на банката- довереник – до 44 000лв.  за периода на облигационния заем.

 

8. На основание чл.17, ал 1, т. 6 от ЗОД   –  други –

 

8.1.Максимален брой облигации – 9 250 броя.Номиналната и емисионната  стойност на  всяка една облигация са  равни и са в размер на  1000лв.

 

8.2.Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни ,безналични, лихвоносни,свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в «Централен депозитар»АД (ЦД).Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината.

 

8.3. Права , които облигацията дава –  Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации / амортизационно плащане/ и право на лихва /купонно плащане/.Не се предоставят права на облигационерите по отношение на други кредитори на Общината.

 

8.4. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори и само срещу пари.Няма ограничение на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно заемът за валидно сключен , когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е минималният размер от 9 250 000 лева, при който облигационният заем се счита за сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно- заемът за валидно сключен и когато не е изтекъл обявеният срок за записване, но е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите.

 

8.5.Началната дата  за записване на облигациите ще се определи допълнително, след приемане на настоящото решениеи след преговори с потенциални институционални инвеститори, но не по – късно от 1 година.

 

8.6.Крайният срок за записване на облигациите е 14 дни от началната дата.В случай , че срокът на подписката изтича в неработен ден, то за краен ден се счита първия следващ работен ден.В случай, че в обявения срок не е записан пълния размер на емисията, Общинският съвет овластява Кмета на Общината с правото да удължи еднократно срока за записване на облигациите с още 30 дни.

 

8.7. Датата на обяваване на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в ЦД.Регистрацията се осъществява в срок до два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите.

 

8.8.Облигационери – първичното предлагане на основание чл.50 , ал.1 от ЗОД , ще е само на институционални инвеститори  по смисъла на §1, т.1, буква „в”  от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.

 

8.9.Инвестиционен посредник – Облигациите се записват и заплащат чрез инвестиционен посредник- член на „Българска фондова борса –София” АД /БФС/, осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни книги за негова сметка или за сметка на негов клиент.

 

8.10.Набирателна сметка – Паричните суми , съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка.Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност.

 

8.11. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежния документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен посредник.

 

8.12.Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила –  Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до кройния и срок, вкл. и удължения, бъдат записани по – малко от 9 250 облигации. Ако подписката приключи , без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислена лихва в срок до един месец от окончателния край на записването.

 

8.13. Обратно изкупуване на облигациите – възможно по инициатива на издателя,  след първата година от датата на издаване, на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по – малко от 1 млн.лв. или суми, кратни на тази , при допълнително договорена цена на обратно изкупуване.

 

8.14. Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите .

 

9.  На основание чл.17, ал.3 ,възлага на кмета на Общината да проведе процедура по избор на инвестиционен посредник, който да изготви предложение за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение .

 

10. Възлага на кмета на Общината да проведе процедура по избор на банка – довереник по облигационна емисия.

 

11. Възлага на кмета на Общината след постъпване на средствата от облигационния заем , временно свободните ресурси , до момента на тяхното разходване  в конкретни дейности по проект  ”Инвестиции в социални и инфраструктурни обекти„, да вложи при постигане на оптимална доходност.

 

12.Упълномощава Кмета на Общината да учреди залог върху бъдещи вземания в полза на облигационерите.

 

13. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани   с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет страницата на общината.

 

14.Кметът на Общината да предложи на сесия на Общинския съвет  процедури за контрол върху разходването на средствата от заема. При реализирани икономии и /или в случаите на друго финансиране на проекта, Общинския съвет дава съгласие  Кмета на Общината да предложи пренасочване на свободните средства от облигационния заем за други капиталови разходи. Средствата , платени  за обекти, елемент на облигационния заем със собствени приходи на  Общината, подлежат на възстановяване от  заема.

 

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение, поради неотложна  и спешна необходимост от средствата.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка № 305/17.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители, ученици и културни дейци по случай 24 май.

 

Общинският съвет с 18 гл.”за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 210

            На основание чл.21, ал.1 т.6  и т.23 от ЗМСМА  Общинският съвет реши :

І. За принос в издигане авторитета на образователните институции и за активно участие в разработването и прилагането на иновативни практики в педагогическата дейност награждава с   индивидуални награди в размер на 290 лв.  Учителите, предложени от училища и детски градини с решение  на Педагогическия персонал както следва :

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Учебно заведение

Мотивация на предложението

1.1.

Снежана Петкова Петкова Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

град Обзор

За издигане авторитета на училището чрез работата си като класен ръководител и прилагане на иновативни практики в педагогическата си дейност

1.2.

Слави Ангелов Чанков Старши учител ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг За издигане авторитета на училището

1.3.

Елена Славова Баева Старши учител ОУ „Васил Левски” село Тънково За прилагане на иновативни практики в образователно-възпитателния процес

1.4.

Николай Атанасов Атанасов Учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

село Гюльовца

За издигане авторитета на училището

1.5.

Димитрина Томова Узунова Старши учител ОДЗ „Мечо Пух” село Равда За активно участие в разработването и прилагането на иновативни практики в педагогическата си дейност

1.6.

Румяна Методиева Караиванова Учител ОДЗ „Обзорче” град Обзор За активно участие в разработването и прилагането на иновативни практики в педагогическата си дейност

1.7.

Румяна Чанева Иванова Преподавател по български народни танци Обединена общинска школа по изкуствата За издигане авторитета и популяризиране успехите на  възпитаниците на ООШИ и на община Несебър

1.8.

Желязка Едрева Тодорова Старши учител ОУ „Г.С. Раковски”

село Оризаре

За издигане авторитета на училището като конкурентноспособно и даващо качествено образование и прилагане на иновативни практики в педагогическата дейност

1.9.

Божанка Атанасова Тошева Старши учител СОУ „Любен Каравелов”

град Несебър

За прилагане на иновативни практики в педагогическата дейност

1.10.

Марина Петрова Янкова Учител ОДЗ „Яна Лъскова”

град Несебър

За прилагане на иновативни практики в педагогическата дейност и презентация на тема „Моята детска градина – минало, настояще, бъдеще”

 

 

ІІ. За представяне на община Несебър с доклади и публикации на педагогически практики в научнопрактическа конференция по предучилищна подготовка и учители, автори на презентации по темите „ Моя детска градина – минало настояще бъдеще” и „Мое училище – любимо място на учениците”, награждава с индивидуални награди от 100 лв. учители, предложени от Дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” както следва:

 

 

2.1.

Албена Желязкова Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

град Обзор

За презентация на тема „Моето училище – любимо място на учениците”

2.2.

Таня Петкова Делиатанасова Директор ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

село Равда

За презентация на тема „Моето училище – любимо място на учениците”

2.3.

Соня Любенова Великова Старши учител ОДЗ „Яна Лъскова”

град Несебър

За презентация на тема „Моята детска градина – минало, настояще, бъдеще”

2.4.

Маргарита Бонева Стоянова Старши учител ОДЗ „Калина Малина”

град Несебър

За презентация на тема „Моята детска градина – минало, настояще, бъдеще”

2.5.

Христина Страхилова Касамаркова Директор ЦДГ „Усмивка” село Гюльовца За представяне на община Несебър с доклад и публикация на педагогическа практика  в научно-практическа конференция по предучилищна подготовка

2.6.

Мария Димитрова Нанева Директор ОДЗ „Мечо Пух” село Равда За представяне на община Несебър с доклад и публикация на педагогическа практика  в научно-практическа конференция по предучилищна подготовка

 

ІІІ. За  отличен  успех и постижения в олимпиади, конкурси и спортни състезания с индивидуални награди в размер на 100 лв. награждава  ученици предложени от ръководствата на общинските училища  както следва :

3.1.

Таня Емилова Чакърова ученичка  12-ти клас  

 

ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг

Отличен успех и първо място в национално състезание

3.2.

Мария Димитрова Митева ученичка  12-ти клас Отличен успех и трето място в национално състезание

3.3.

Анифе Мусса Ибрям ученичка  12-ти клас Отличен успех през целия курс на обучение

3.4.

Мария Андонова Мутафова ученичка  4-ти клас  

 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

град Обзор

Отличен успех и победител на финалния кръг в националното състезание на СБНУ

3.5.

Михаела Любчева Любчева ученичка  5-ти клас Отличен успех и постигнати високи резултати в национални състезания

3.6.

Теодора Георгиева Темелкова ученичка  6-ти клас Отличен успех и постигнати високи резултати в национални състезания

3.7.

Христо Миленов Христов ученик 7-ми клас Отличен успех и постигнати високи резултати в национални състезания и олимпиади

3.8.

Диляна Емилова Недева ученичка  12-ти клас  

 

 

СОУ „Любен Каравелов”

град Несебър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОУ „Любен Каравелов”

град Несебър

 

 

 

Отличен успех и постигнати високи резултати на национални и международни конкурси, областни кръгове на олимпиади, спортни и други състезания, свързани с образователно-възпитателния процес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличен успех и постигнати високи резултати на национални и международни конкурси, областни кръгове на олимпиади, спортни и други състезания, свързани с образователно-възпитателния процес

3.9.

Теодора Георгиева Костадинова ученичка  12-ти клас

3.10.

Магдалена Недкова Илиева ученичка  12-ти клас

3.11.

Иво Димитров Демерджиев ученик 11-ти клас

3.12.

Анна Димитриевна Долидзе

 

ученичка  10-ти клас

3.13.

Маргарита Стойчева Стойчева ученичка  10-ти клас

3.14.

Питър Петров Петков ученик  10-ти клас

3.15.

Хаджер Недрет Махмуд ученичка  9-ти клас

3.16.

Ина Деянова Добрева ученичка  7-ми клас

3.17.

Мария Андонова Сотирова ученичка  7-ми клас

3.18.

Златина Юлиянова Белчева ученичка  7-ми клас

3.19.

Мариела Кънчева Арнаудова ученичка  6-ти клас

3.20.

Йоана Росенова Хаджиева ученичка  6-ти клас

3.21.

Димитър Георгиев Николов ученик  6-ти клас

3.22.

Симеон Венциславов Цолов ученик  6-ти клас

3.23.

Самуил Василев Лечев ученик  6-ти клас

3.24.

Даниел Боянов Асенов ученик  5-ти клас

3.25.

Нелиян Илков Илиев ученик  5-ти клас

3.26.

Сиана Наскова Нунчева ученичка  5-ти клас

3.27.

София Андонова Сотирова ученичка  5-ти клас

3.28.

Виолета Панчева Чаталбашева ученичка  5-ти клас

3.29.

Мария Димитрова Стоянова ученичка  5-ти клас

3.30.

Патриция Мериан Брилинска ученичка  4-ти клас

3.31.

Тодор Тодоров Тодоров ученик  4-ти клас

3.32.

Симеон Иванов Георгиев ученик  4-ти клас

3.33.

Василена Лъчезарова Лекова ученичка  4-ти клас

3.34.

Маргарет Ергюн Юсеин ученичка  3-ти клас

3.35.

Сани Александрова Попова ученичка  3-ти клас

3.36.

Цветелина Янчева Либчева ученичка  3-ти клас

3.37.

Десислава Красимирова Сливовска ученичка  3-ти клас

3.38.

Карина Александровна Кузнецова

 

ученичка  2-ри клас

3.39.

Калин Ангелов Червенков ученик 7-ми клас  

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

село Равда

Отличен успех и отлично представяне в училищни прояви

3.40.

Силвия Тодорова Бакалова ученичка  6-ти клас Отличен успех и отлично представяне в училищни прояви

3.41.

Веселин Светославов Цветков ученик  6-ти клас Отличен успех и отлично представяне в училищни прояви

3.42.

Димитър Събев Михнев ученик 7-ми клас  

 

ОУ „Г.С. Раковски”

село Оризаре

 

 

Отличен успех и постижения в извънучилищни дейности

3.43.

Димитрина Вълкова Стоянова ученичка  6-ти клас

3.44.

Мирела Минчева Ганчева ученичка  5-ти клас

3.45.

Милена Петкова Христова ученичка  6-ти клас

3.46.

Атанаска Димитрова Станчева ученичка  6-ти клас  

ОУ „Васил Левски” село Тънково

 

Отличен успех и постижения в извънучилищни дейности

3.47.

Яница Тенева Бойчева ученичка  7-ми клас
3.48

 

Иванина Ангелова Атанасова

 

 

Ученичка VІ В клас

 

СОУ „ Л. Каравелов „ Гр. Несебър

 

Отличен успех и постижения в извънучилищни дейности

 

ІV. З а постижения в областта на културата  с индивидуални награди в размер на 250 лв. награждава Културни дейци предложени от отдел „ Несебър – Световно наследство” както следва :

1. Дафина Налбантова  – читалищен деятел – за първо място на ФФ „Българка“ в „Тракийски събор“ -Поморие -2012

2.Мария Карагьозова – експерт в рекламата и връзки с общественостт – за активна и иновативна  културна дейност

З.Димитьр Кузов – самодеец към читалище „Яна Лъскова“ – за активно участие в художествената самодейност.

4.Панайот Катрафилов – учител -за дългогодишна и активна културна дейност.

5.Виолета Дъбова – Пенева – музеен работник – за активна музейна дейност.

6. Руска Димова – ръководител на дискусионен клуб в ОДК и група по краезнание, учител по история и психология в ПГТ Сл. Бряг.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 308/18.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно актуализация на програмата за проектиране и строителната програма на Община Несебър за 2012 г.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 211

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и  чл.15, ал.2 от Наредба №12

Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на  Община Несебър, както следва:

 

 

дейност Наименование на обекта било става разлика
122 План за опазване и управление стар град Несебър 40 000 70 000 -30 000
604 Реконструкция ел.захранване на осветление Южна крайбрежна алея и резервни ел.табла гр.Обзор 1 000 0 1 000
629 Проект за екопътека до м.Калето гр.Обзор 7 000 9 500 – 2 500
604 Проектиране на ново улично осветление между х-л Парк и х-л Кристал Слънчев бряг 7 000 5 500 1 500
311 Проектиране на топла връзка между кухнята и осн. сграда в ЦДГ с.Тънково 15 000 10 000 5 000
311 Проект за свързване в един коридор на трите входа на ОДЗ гр.Свети Влас 2 000 7 000 – 5000
619 Проектиране на мост над р.Двойница гр.Обзор – север 17 000 0 17 000
619 Проектиране на корекция на речното корито  на р.Двойница гр.Обзор – север 0 17 000 -17 000
832 Разширение на пътя Свети Влас – Слънчев бряг 0 9 581 – 9 581
89 000 128 581 -39 581

 

2. Средствата в размер на 39 581лв. да се осигурят от дейност 759- Други дейности по културата, §1098.

  (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка № 309/18.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно завишаване плана на приходите и разходите на бюджета на община Несебър за 2012 г.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 212

На основание чл.21 ал.1 т.6  и чл.52 ал.1 от ЗМСМА да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за 2012 г., както следва :

 

І. По приходите

                   Местни дейности                                              

    • увеличава §4040- постъпления от продажба на земя  със сумата 960 000лв.

ІІ.По разходите-увеличава размера на разходите по дейности и параграфи със сумата 960 000 лв, като утвърждава и следните поименни обекти:

-в  дейност 122 – Общинска администрация- в § 52-02 – „Придобиване на сгради” със сумата от 906 400лв. за обект „  Покупка на Производсвено – техническа база с учебен център , нанесена в сгради с кадастрални идентификатори 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2  по КК на  с.Равда”

–   в дейност 604- Осветление на улици и площади – в §52-06 – „Инфраструктурни обекти” със сумата 53 600лв. за обект „ Инженеринг на улично осветление в  Община Несебър” .

  (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка № 280/15.05.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно допълване на списъка на пътуващите служители по решение № 87, т. 10 от Протокол № 5/20.02.2012 г.

 

               Иван Гургов – в качеството си на зам. кмет по „Бюджет и финанси”,  оттеглям  докладната записка от дневния ред на заседанието.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 330/28.05.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 213

                   На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на:

 


по ред
ЕГН Трите имена на лицето живущ в: Предло-       жение
за сума           лева:
За какво се отпуска
помощта/заболяване
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Христо Димитров Пеев Несебър

1500

Лечение на онкологично заболяване
2. Здравко Христов Георгиев Несебър

1500

Лечение на онкологично заболяване
3. Иванка Кирова Георгиева Несебър

2000

Лечение на дете с онкологично заболяване
4. Лиляна Георгиева Делиатанасова Равда

1500

Лечение на онкологично заболяване
5. Людмил Киров Кехайов Несебър

2000

Лечение на онкологично заболяване

 

Всичко:  8500 лв.

 

 

ІІ. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 6 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следните двойки:

 

1.                           Надежда                                                2000 лв.

 

2.                           Виолета                                                 2000 лв.

 

4000лв.

 

      По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка № 338/29.05.2012 г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно отпускане на финансови средства за ремонт на детска площадка на ОДЗ „ Обзорче” гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 214

1. На основание чл.21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Несебър отпуска средства в размер на 25 000лв. на ОДЗ „ Обзорче“ гр. Обзор за извършване на довършителни дейности по изграждане на детска площадка.

2.   Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на общината.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка № 343/30.05.2012 г. от Румен Кулев  – общински съветник, относно отпускане на средства на спортен клуб «Бушидо» и ОМК «Несебър 2000».

 

Общинският съвет с 12 гласа „за” 1 глас „против” и 4 гласа „ въздържал се”от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 215

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат отпуснати авансово средства на:

1.Спортен клуб „Бушидо,, за закупуване на самолетни билети, съгласно представените проформа фактури в размер на 10 000 лв.

2. На „Общински морски клуб Несебър – 2000” в размер на 10 000 лв.

На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/

 

                         Технически секретар-протоколист:………………………….

                                                                                                                     /Р. Бинчарова/

Изтегли като Word файл