РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 8/18.07.2012 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 8/18.07.2012 г.

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Докладна записка № 403/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за трафопост върху УПИ ХХІХ кв.31 Б по плана на с. Равда.

2. Докладна записка № 407/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.615 по кадастралната карта на гр. Несебър.

3. Докладна записка № 351/31.05.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно съгласуване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-общ. от кв.2 по плана на гр. Обзор.                                                                  

4. Докладна записка № 421/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект «Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал за ЦСМП с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по кадастралната карта на гр. Несебър».

5. Докладна записка № 422/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот по кадастралната карта на с. Тънково, за отглеждане на животни.

6. Докладна записка № 411/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Гюловца, с кадастрален идентификатор 18469.501.223.2.

7. Докладна записка № 412/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в с. Равда.

8. Докладна записка № 414/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на Училищен бюфет  в ОУ « Св. Св. Кирил и Методий» – с. Равда.

9. Докладна записка № 415/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински помещения от Поликлиника – гр. Обзор за медико-диагностична лаборатория.

10. Докладна записка № 293/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на Сдружение с нестопанска цел «Старият Несебър».

11. Молба № 426/05.07.2012 г. от Мария Маркова Георгиева.

12. Докладна записка № 291/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.17 по кадастралната карта на гр. Несебър.

13. Докладна записка № 431/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване права на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имот с к.и.  11538.502.433 по к.к на гр. Свети Влас.

14. Докладна записка № 416/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ кв.16 по плана на с. Оризаре, с кадастрален идентификатор 53822.501.49, чрез закупуване на идеалната част собственост на общината.

15. Докладна записка № 413/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗР за ПИ 51500.503.399 по кадастралната карта на гр. Несебър и намаляване на начална тръжна цена на правата на строеж по т.1,2 и 3 на Решение № 135 от Протокол № 6/11.04.2012 г. на Общински съвет – Несебър за провеждане на търг с явно наддаване.

16. Докладна записка № 420/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закупуване на 90,223 % от сграда /Блок 2 и Блок 3 – по арх. Проект/ – Производствено техническа база с учебен център, нанесена в сгради с идентификатори 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по кадастралната карта на с. Равда..

17. Докладна записка № 402/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда № 6 от ЗП-1, изградена в УПИ ІV в кв.12 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър,  с кадастрален идентификатор 51500.503.155 по кадастралната карта на гр. Несебър.

18. Докладна записка № 428/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти с кадастрални номера 51500.32.22 но к.к на гр. Несебър, 11538.4.85 по к.к на гр. Свети Влас, 61056.501.132 по к.к на с. Равда.

19. Докладна записка № 404/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 3408 кв.м. от поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.11 по кадастралната карта на с. Равда..

20. Докладна записка № 282/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кад. идентификатор 53045.120.19 по кадастралната карта на гр. Обзор.

21. Докладна записка № 406/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с к.и 27454.23.60 по к.к на с. Емона

22. Докладна записка № 405/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване върху постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково.

23. Докладна записка № 427/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно параграф 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

24. Докладна записка № 430/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно определяне на общински жилища от жилищна сграда с акад. № 53045.502.156.1 по к.к на гр. Обзор по реда на чл.3, ал.1 от Наредба № 4 за отдаване под наем.

25. Докладна записка № 438/11.07.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ  и Наредба № 2 на ОбС Несебър на територията на к.к. „Сл. бряг – запад”.

26. Докладна записка № 387/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно вземане решение за учредяване право на преминаване в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за изграждане на линеен обект.

27. Докладна записка № 388/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за изграждане на линеен обект.

28. Докладна записка № 371/21.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на Кооперация «Минибус-експрес Несебър» за изграждане на линеен обект.

29. Докладна записка № 419/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Тласкател от КПС 8 до съществуваща шахта PE DN500”, землището на с. Равда.

30. Докладна записка № 384/27.06.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект «Външно кабелно захранване НН на жилищни сгради – Блок 1 и 2» в имот с идентификатор 39164.15.405 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. «Сулуджана».

31. Докладна записка № 381/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно допускане процедирането на парцеларен план и учредяване право на преминаване за изграждане на линеен обект «Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.83.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу”.

32. Докладна записка № 380/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно допускане процедирането на парцеларен план и учредяване право на преминаване в полза на «АРТУР 2007» ООД – гр. Несебър, за изграждане на линеен обект «Битова канализация и водопровод» за захранване на сграда в имот с идентификатор 51500.83.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. «Кокалу».

33. Докладна записка №386/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решеине за учредяване право на преминаване в полза на «МКФ ПРОДЖЕКТС» ООД – гр. Несебър, за изграждане на линеен обект.

34. Докладна записка № 385/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решение за предварително съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ПРЗ за изменение на ПУП – имоти общинска собственост.

35. Заявление № 315/22.05.2012 г. от «ФОРТ НОКС» ООД – гр. София, относно одобряване ПУП-ПП на трасе за строеж на техническа инфраструктура, представляващ «Външен водопровод и канализация за «Месамбрия Форт Бийч» в м. «Козлука» в землището на гр. Св. Влас.

36.  Докладна записка № 379/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно изработване на парцеларен план за обект «Реконструкция на път І-9 «Слънчев бряг-Бургас», участък п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно.

            37. Докладна записка № 348/31.05.2012 г. от д-р Петко Илиев – управител на Медицински център «Д-р Димитър Пеев», ЕООД – гр. Несебър, относно приемане на счетоводен отчет на Медицинския център.

38. Докладна записка № 358/07.06.2012 г. от от д-р Петко Илиев – управител на Медицински център «Д-р Димитър Пеев» ЕООД – гр. Нсеебър, относно разрешение за кандидатстване за кредит от 15 000 лв.

39. Докладна записка № 389/28.06.2012 г. от иерей Димитър Илиев  – председател на Църковното настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец”, относно отпускане на средства за строителни дейности.

40. Докладна записка № 410/02.07.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2012 г.

41. Докладна записка № 399/29.06.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

42. Предложение № 429/05.07.2012 г. от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба № 20, относно финансово подпомагане на спортните клубове в общината.

43. Докладна записка № 397/29.06.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, относно промени в показателите за численост на звена в структурата на дейност «Образование, извънучилищни и други дейности».

44. Докладна записка № 395/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за участие в „ Асоциация за развитие на културата на Бургас и бургаския регион”.

45. Докладна записка № 382/26.06.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно отчет по изпълнение на заложените мерки в Програмата за околна среда.

46. Докладна записка № 401/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет –  Несебър, относно отчет за дейността на Общинския съвет и постоянните комисии към него за периода ноември2011 г. – юни2012 г.

47. Докладна записка № 408/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

48. Докладна записка № 400/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет –  Несебър, относно избор на новоизбрания общински съветник Антоанета Данаилова за член на комисия по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ.

49. Докладна записка № 357/07.06.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно допълване на списъка на пътуващите служители по решение № 87, т.10 от протокол №5 на Общински съвет – Несебър.

50. Докладна записка № 349/31.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, утвърждаване на маршрут за движение на пътни превозни средства, извършващи превоз с атракционна цел.

51. Докладна записка № 398/29.06.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващите звена в  Община Несебър за  учебната 2012/2013 г.

52. Докладна записка № 433/09.07.2012г. от Иван Гургов – зам кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 87 от Протокол № 5 на ОбС Несебър.

53. Докладна записка № 391/29.06.2012г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно проект за изменение на Наредба № 1 .

54.  Докладна записка № 447/13.07.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно цени за ползване на дървесина от общински гори.

 

            По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 403/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за трафопост върху УПИ ХХІХ кв.31 Б по плана на с. Равда.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за”  от гласували 16 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 216

 

1. На основание чл.21 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с: поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.501.518 по к.к. на с.Равда,  върху който ще се  учредява  право на строеж за трафопост.

2. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се продаде на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190  право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост, с кадастрален идентификатор 61056.501.518.1 на площ от на площ от 14.52 кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста от 101.08 кв.м върху УПИ ХХІХ кв.31Б по плана на с.Равда, с кадастраен идентификатор  61056.501.518 по КК на с.Равда,. на площ от 177, АчОС №5213/29.05.2012г., срещу цена в размер на 5 000 лв./пет хиляди лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

            По т.  ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 407/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.615 по кадастралната карта на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 217

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА  и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.615 по к.к. на гр.Несебър на площ от 1006 кв.м, представляващ УПИ І кв.5703 по плана на кк ”Сл.бряг- запад, отреден „За курортно строителство”.

2. На основание чл.41 ал.2 от ЗОС  Общински съвет – Несебър определя пазарна цена за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.615 по к.к. на гр.Несебър на площ от 1006 кв.м, представляващ УПИ І кв.5703 по плана на К.К. ”Сл.бряг-запад”, АОС №2756/09.10.2007 г., на собственика на законно изградената в имота сграда –  „Глобус-2000”ЕООД, ЕИК 115252684, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р.н ”Централен”, бул.”6-ти септември” №38, представлявано от Стефан Заимов Калемджиев в размер на 165 036 лв. /сто шестдесет и пет хиляди  и тридесет и шест лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 351/31.05.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно съгласуване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-общ. от кв.2 по плана на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  218

               На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ приема така предложения проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ – общ. от кв.2 по плана на гр. Обзор, общ. Несебър /ПИ с идентификатор 53045.501.130 по к.к на гр. Обзор/.

 

            По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 421/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект «Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал за ЦСМП с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по кадастралната карта на гр. Несебър».

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 219

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ,   да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински имот „Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал за ЦСМП с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по к.к. на гр.Несебър, предназначена за Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология, както следва: на кота +7.20  – Гинекологично отделение с операционен сектор с полезна площ от 756.99 кв.м, от които 351,12 кв.м основни и 405.87 кв.м обслуващи помещения, На кота +10.93 – Родилно отделение с операционен сектор с полезна площ 900.26 кв.м, от които 454.90 кв.м основни и 445.36 кв.м. обслужващи помещения”, представляващ част от сграда с кадастр. №51500.502.454.1 – Здравна къща, находяща се в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр. Несебър., АпОС № 3671/25.01.2010 г. , при следните условия:

ІІ. Начална конкурсна месечна наемна цена – 6 314.00лв. ( шест хиляди триста и четиринадесет лева)  с ДДС.

ІІ.Специфични условия  на конкурса:

– Отдавания имот да се използват по предназначението посочено в т.І  или за други здравни цели;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно предназначението му;

– Разходите по извършването  на вътрешно преустройство, поради използване на имота за здравни цели, различни от предназначението по акт за ползване, са за сметка на наемателя.

ІІІ.Критерии  за оценяване:

       К1 – оферта относно експлоатацията на имота – 20точки

К2 – Договор с РЗОК – 15 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в шестмесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -10точки.

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

 К5– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

           

ІV. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

            По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 422/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот по кадастралната карта на с. Тънково, за отглеждане на животни.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 220

 

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а , ал.4 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор №73571.36.2 по к.к. на с.Тънково, на площ от 1959 кв.м, м.”Над селото”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделски нужди, VІІІ категория, АчОС №5236/22.06.2012г. за отглеждане на животни, при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна наемна цена-  в размер на 64.65лв. без ДДС;

2.Срок за отдаване – 10 години.

3.Специфични условия :

– Имотът да се използва за отглеждане на животни.

– Кандидатите да са регистрирани като земеделски производители.

4.Критерии за оценяване :

–          За предложен бизнес – план- К1/ от 0  до 10 точки/

–          Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

–          Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3.

5. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна годишна немна цена.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.  ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 411/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Гюловца, с кадастрален идентификатор 18469.501.223.2.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 221

             І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с .14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имот – аптека, находяща се на първи етаж от Административна сграда-северно крило с кад.№18469.501.223.2 по к.к. на с.Гюльовца, АпОС №2370/17.04.2006г., на площ от 30.00 кв.м и обслужващи помещения на площ от 10.95 кв.м, при следните условия:

ІІ.Начална конкурсна месечна наемна цена – 130.00 лв. с ДДС:

ІІІ.Срок за отдаване – 5/пет/ години.

ІV.Специфични условия :

– Имотът да се използва за аптека или дрогерия.

V.Критерии за оценяване :

1.Оферта относно експлоатацията на имота – К1

– ако предложението е за разкриване на аптека от 5 до 10т.;

– ако предложението е за разкриване на дрогерия от 0 до 4т.

2. Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

3.Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/;

4.Договор с РЗОК – К4,

-ако в офертата кандидата посочва, че има договор с РЗОК – 15т.

-ако се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК  -10точки.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3+К4.

. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна немна цена.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 412/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в с. Равда.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували  17 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 222

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с   чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Кабинет за индивидуална практика  за първична извънболнична помощ №6 с полезна площ 22.40 кв.м и 4.07 кв.м ид.части от WC, находящи се на  първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, в УПИ І, кв.28, АпОС №5171/04.04.2012г. и АОС за поправка №5187/08.05.2012г.  – с начална конкурсна месечна наемна цена – 136.84лв. (сто тридесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки)  с ДДС.

ІІ.Специфични условия  на конкурса:

– Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;

– Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

– Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

– Кабинета да работи целогодишно.

ІІІ.Критерии  за оценяване:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–          При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

 К7– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7

            При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

ІV. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.”

 

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 414/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на Училищен бюфет  в ОУ « Св. Св. Кирил и Методий» – с. Равда.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 223

І. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА  във връзка с чл.14, ал.7  от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, “Училищен бюфет”, на площ от 20 кв.м – находящ се на партерния етаж на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с кад.№61056.501.336.1  по КК на с.Равда, построено в УПИ ХІV, кв.21 по плана на с.Равда, АпОС№171/19.02.1998г., при следните условия:

ІІ.Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 48.00лв. с ДДС, определена както следва: 20 кв.м. х 2.00лв. х 20% ДДС = 48.00лв.

ІІІ.Специфично  условие:

Отдавания обект “Училищен бюфет” да се използва за предлагане на разнообразна храна, съобразена с изискванията за здравословно и балансирано хранене на учениците.

      ІV.Критерии  за оценяване са:

1.  Предложена оферта относно експлоатацията на имота и храната, която ще се предлага- К1/ от 0  до 10 точки/;

2. Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

3. Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3

 

V Депозит за участие  в конкурса е 10% от  началната месечна  наемна цена.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

            По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 415/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински помещения от Поликлиника – гр. Обзор за медико-диагностична лаборатория.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 224

 

1. На основание чл.21, ал.1  т.12,  от ЗМСМА във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като раздел ІІІ, т. А „ Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с Медико-диагностична лаборатория, на площ от 41.14 кв.м, от които 17 кв.м са за основната дейност на лабораторията, а 24.14кв.м са обслужващи помещения,   находяща се на първи етаж от сградата с кадастрален идентификатор 53045.502.331.1, представляваща Градска поликлиника – Обзор, в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, АпОС № 1017/26.03.2001г.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Кабинет за Медико-диагностична лаборатория на площ от 41.14кв.м, от които 17 кв.м са за основната дейност на лабораторията, а 24.14кв.м са обслужващи помещения, находящи се на първи етаж от Градска поликлиника, с кадастрален №53045.502.331.1, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, при следните условия:

І. Начална конкурсна месечна наемна цена – 116.48лв. /сто и шестнадесет лева и четиридесет и осем стотинки/ с ДДС,  определена съгласно Приложение №1 към чл.24от наредба №5, т.ІІ -5.

ІІ. Специфични условия  на конкурса:

– Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.2.;

– Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

– Кабинета да работи целогодишно.

ІІІ. Критерии  за оценяване:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–          При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

– При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

 К6– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 5точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

            При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5

ІV. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.”

            V. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

              /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

По т.  ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 293/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на Сдружение с нестопанска цел «Старият Несебър».

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 225

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със следния имот: Офис на площ от 38.43 кв.м, от които 2,90 кв.м – склад, находящ се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по к.к. на гр.Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998г.

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години  имот – частна общинска собственост представляващ офис на площ от 38.43 кв.м, от които 2,90 кв.м – склад, находящ се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по к.к. на гр.Несебър, находяща се в УПИ ІІІ, кв.44 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998г. на Сружение с нестопанска цел действащо в обществена полза „Стария Несебър”, Булстат 176014950, представлявано от Ивайло Денчев Ляхович, ЕГН 7205250804, в качеството му на председател на Управителния съвет, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Митрополитска” №26, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20110711010, регистрирано по ф.д.№130 по описа на БОС за 2010г.,  срещу месечна наемна цена в размер на 78.48 лв. /седемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС-Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Молба № 426/05.07.2012 г. от Мария Маркова Георгиева.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 226

           На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, предвид мотивите изложени в молбата и становището от зам. кмета на Общината, Общинският съвет  реши:

 

1.На основание чл.З, ал.З от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет-Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Д  „Имоти които  Община Несебър има намерение да придобие се допълва с:  право на строеж с обща бруто разгърната застроена площ от 810 кв.м./ върху УПИ XVІІІ , кв.1 по плана с.о. „ Инцараки” – Св. Влас, представляващ имот  с  кадастрален № 11538.504..88  по кадастралната карта на гр.Св.Влас урегулиран на площ от 677 /шестстотин седемдест и седем / кв.м.

2. Дава съгласие и упълномощава кмета на Общината да подпише договор по реда на чл.34 ал.2 от Закона за общинската собственост по силата който Община Несебър  да придобие  от  Мария Маркова Берберова – Георгиева , правото  на  строеж  за изграждане на жилищна сграда/ с обща бруто разгърната  застроена площ от 810 кв.м./ върху УПИ XVІІІ , кв.1 по плана с.о. „ Инцараки” – Св. Влас, урегулиран на площ от 677 /шестстотин седемдест и седем/ кв.м.,  представляващ имот с кадастрален №11538.504.88 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, при съседи: 11538.504.888,11538.504.9,11538.504.729,11538.504.847,11538.504.872, за сумата от 80 320 лв./осемдесет хиляди триста и двадесет лева / .

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

По т.  ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 291/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.17 по кадастралната карта на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 227

1. На основание чл.З, ал.З от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет -Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба“ се допълва с имот с кадастрален идентификатор 51500.22.17 по кадастралната карта на гр.Несебър, находящ се в м.“Бостанлъка“, с трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория VIII, на площ от 500 кв.м, АОС№1307/01.07.2002г.

2. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36,ал.1 от НРПУРОИ  да се проведе публичен  конкурс  за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.17 по кадастралната карта на гр.Несебър, находящ се в м.“Бостанлъка“, с трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория VIII, на площ от 500 кв.м, при съседи: 51500.22.176, 51500.22.21, 51500.22.105, 51500.22.20, 51500.200.8, 51500.22.102; АОС№1307/01.07.2002 г., при начална продажна цена – 16 014.00 лв.и следните специфични условия :

1. Поземленият имот не по малко от три години след сключване на договора за покупко продажба  да се използва  за  отглеждане на  пчели / и да не се променя предназначението и .

Критерии за оценяване :

Конкурсна цена – К 1, максимум 10 т., като за всяко следващо низходящо предложение се намаляна с 0,5т.

Предложение относно  ползването на имота : К2  от 0 –  5 точки .

К 3  – Брой регистрирани пчелни кошери  0-5 точки. Максимум точки  точки получава  , лице регистрирано като пчелар ,     което  притежава най – голям брои пчелни кошери .

Краен резултат за оценяване : К = К1+К2 + К3

Депозит за участие в конкурса – 10 % от началната продажна цена .

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

             По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 431/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване права на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имот с к.и.  11538.502.433 по к.к на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 228

             І. На основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2012 г., като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.433 по к.к. на гр.Св.Влас, на площ от 120 кв.м, представляващ УПИ ІХ кв.7 по плана на гр.Св.Влас – юг, АчОС№5250/04.07.2012г.:

ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС  и чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190:

1. Право на строеж за площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 7,83 кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 30,65 кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  11538.502.433 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 120 кв.м, представляващ УПИ ІХ кв.7 по плана на гр.Св.Влас – юг, АчОС№5250/04.07.2012г., за сумата от 2760 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.

2. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 11,44 кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 53,13 кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  11538.502.433 по к.к. на гр.Свети Влас, представляващ УПИ ІХ, кв.7 по плана на гр.Св.Влас – юг, АчОС№5250/04.07.2012 г., за сумата от 4430 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 416/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ кв.16 по плана на с. Оризаре, с кадастрален идентификатор 53822.501.49, чрез закупуване на идеалната част собственост на общината.

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 229

 1. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет–Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имот като раздел ІІІ, т. Б „ Имоти, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с „40 кв.м ид.части от поземлен имот с кадастр.№53822.501.49, на площ от 1587 кв.м. по к.к. на с.Оризаре”.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА  и  чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОбС-Несебър да се продадат собствените на Община Несебър 40/1587 кв.м идеални части от имот с кад.№ 53822.501.49 по кадастралната карта на с.Оризаре, целият на площ от 1587 кв.м представляващ УПИ ІХ-40 в кв.16 по плана на с.Оризаре, актуван с АчОС №5232/16.06.2012 г. на съсобственика на имота Яни Димов Лечев, гр.Бургас, кв.”Долно езерово”, ул.”Есперанто” №9 за сумата от 828лв. /осемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

            По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 413/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗР за ПИ 51500.503.399 по кадастралната карта на гр. Несебър и намаляване на начална тръжна цена на правата на строеж по т.1,2 и 3 на Решение № 135 от Протокол № 6/11.04.2012 г. на Общински съвет – Несебър за провеждане на търг с явно наддаване.

 

Общинският съвет  с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 230

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА  в  качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде допусната процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ  51500.503.399 по к.к. на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІ , кв.12 по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.

ІІ. На основание чл.80, ал.3 от Наредба №5 на ОбС-Несебър определя начална тръжна цена на правата на строеж в УПИ Х, кв.12 по плана на ж.к.”Черно море” – гр. Несебър, с кад.№51500.503.400 по к.к. на гр.Несебър предмет на Решение №135 от Протокол №6/11.04.2012 г. на Общински съвет – Несебър , както следва:

1. Правото на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по к.к. на гр.Несебър, целият на площ от 1980 кв.м за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид.част от Застроително петно №1 цялото с РЗП- 660 кв.м и ЗП-123 кв.м.с начална тръжна  цена в размер на 47577 лв.

2. Правото на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по к.к. на гр.Несебър, целият на площ от 1980 кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 330 кв.м, върху ½ ид.част от Застроително петно №4 цялото с РЗП- 660 кв.м и ЗП-129 кв.м с начална тръжна  цена в размер на 47577 лв.

3. Правото на строеж върху 1/6 идеална част от УПИ Х, кв.12, по плана на  ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по к.к. на гр.Несебър, целият на площ от 1980 кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 660 кв.м и ЗП – 129 кв.м върху Застроително петно №5 с начална тръжна  цена в размер на 95153 лв.

Останалите условия по  търга остават непроменени.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

             По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 420/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закупуване на 90,223 % от сграда /Блок 2 и Блок 3 – по арх. Проект/ – Производствено техническа база с учебен център, нанесена в сгради с идентификатори 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по кадастралната карта на с. Равда..

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 231

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.33 от ЗС   Община Несебър, в качеството си на съсобственик, да придобие срещу сумата от 1 813 130лв. /един милион осемстотин и тринадесет хиляди сто и тридесет лева/ без ДДС, правото на собственост върху недвижим имот – собственост на „Български пощи” ЕАД, а именно: 90,223% ид.части от „Производствено техническа база с учебен център”, представляваща Блок 2 и Блок 3 – по архитектурен проект, нанесена в Кадастралната карта на с.Равда с кадастрален идентификатор 61056.501.76.2 и  част от 61056.501.76.1 , построена в  УПИ І, кв.28, по плана на с.Равда, при граници на УПИ І : североизток – УПИ ІІІ, югозапад – улица, северозапад – улица, югоизток- улица, съгласно АДС№3394/21.09.2004г., включваща сутерен със Застроена площ 1047,58 кв.м – складове към техническите помещения и столовата, І етаж – застроена площ 672.57 кв.м – технически помещения, вход с рецепция за учебен център и столова, ІІ етаж – застроена площ 722.41 кв.м – осем стаи и пет апартамента, всички със санитарни възли, ІІІ етаж – застроена площ 847.58 кв.м  – единадесет стаи и пет апартамента – всички със санитарни възли, ІVетаж  – застроена площ 149.68кв.м – кафене и  открита тераса с площ 695,52 кв.м или общо Разгъната застроена площ – 4135.34 кв.м

2. Дава съгласие продажната цена по сделката – 1 813 130лв. /един милион осемстотин и тринадесет хиляди сто и тридесет лева/ без ДДС да бъде изплатена при спазване на следния погасителен план:

– 20% от цената – 362626лв.- да се заплатят при сключване на сделката,

– 30% от цената   – 543 939лв. -до края на 2012г.,

– 25% от цената – 453282.50лв. – до края на месец  юни 2013г.,

– 25% от цената  – 453282.50лв. – до края на  месец  декември 2013г.;

3. Утвърждава предложения проект на предварителен договор за покупко-продажба със следните корекции , които да бъдат обсъдени с продавача, а именно :

В т.1.т.6, изразът ,„да осигури на Купувача„ да бъде коригиран с думите „да осигури на „Продавача„

В т.4.2 , да отпадне изразът „както и да не променя физическото му състояние”

В т.4.6  текста на изречение последно да отпадне, като след думите предмет на договора се добави запетая и текста „за което Продавача дава съгласието си при подписване на настоящият договор„

               / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.  СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 402/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда № 6 от ЗП-1, изградена в УПИ ІV в кв.12 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър,  с кадастрален идентификатор 51500.503.155 по кадастралната карта на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 232

1. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.155 по к.к. на гр.Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, отреден „За жил.строителство”.

2.На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  и чл.38, ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.51 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на надстрояване върху построената на груб строеж жилищна сграда №6 от ЗП-1 в УПИ ІV в кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.503.155 по к.к. на гр.Несебър, АОС №3015/06.07.2009г., на собственика на сградата Вадим Едуардович Чапурин, Булстат 176054311, от гр.Баня, ул.”Йордан Ноев” №30, бл.Б, ет.2, ап.Б6 за изграждане на надстройка с обща бруто разгъната застроена площ 146.92 кв.м, състояща се от трети жилищен и четвърти складов етажи,   съгласно одобрения на 09.05.2012 г. архитектурен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на  21 181.40 лв. /двадесет и една хиляди сто осемдесет и един лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

                 

            По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 428/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти с кадастрални номера 51500.32.22 но к.к на гр. Несебър, 11538.4.85 по к.к на гр. Свети Влас, 61056.501.132 по к.к на с. Равда.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 233

І.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2012 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

-51500.32.22 по к.к. на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІV, кв.21 по плана на СО”Инцараки”, м.”Юрта-Балкана”, на площ от 194кв.м, АчОС№5242/ 22.06.2012г.

-11538.4.85 по к.к. на гр.Свети Влас, представляващ УПИ ІІІ, кв.24 по плана на м.”Юрта –под пътя”-Св.Влас, на площ от 104кв.м,  АчОС№ 5244/ 28.06.2012г.;

-61056.501.132 по КК на с.Равда, представляващ УПИ ІV, кв.30 по плана на с.Равда, на площ от 348кв.м, АчОС№5241/22.06.2012г.

ІІ.На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190  :

1. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 26кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 46,20кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  51500.32.22 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІV, кв.21 по плана на СО”Инцараки”, м.”Юрта-Балкана”, на площ от 194кв.м, АчОС№5242/22.06.2012г., за сумата от 5 860лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.

2. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 18,75кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 49.99кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  11538.4.85 по КК на гр.Свети Влас, представляващ УПИ ІІІ, кв.24 по плана на м.”Юрта –под пътя”-Св.Влас, на площ от 104кв.м, АчОС№ 5244/ 28.06.2012г., за сумата от 5240лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител

3. Право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 17кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 77.75кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  61056.501.132 по КК на с.Равда, представляващ УПИ ІV, кв.30 по плана на с.Равда, на площ от 348кв.м, АчОС№5241/22.06.2012г., за сумата от 5 910лв.без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител. ”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

            По т.  ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 404/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 3408 кв.м. от поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.11 по кадастралната карта на с. Равда..

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 234

 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър не приема  предложението за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на дял  Б от поземлен имот с кадастрален инедтификатор 61056.15.11 по к.к. на с. Равда на площ от 3408 кв.м., представляващ земеделска земя, целият на площ от 5908 кв.м. м. „Чокур чалък „ с начин на трайно ползване – нива.

     Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.  ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 282/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кад. идентификатор 53045.120.19 по кадастралната карта на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 235

На  чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА  и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини”  се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.120.19 по к.к. на гр.Обзор, представляващ земеделска земя, на площ от 6842 кв.м, м.”Лонгоз чеир”, с начин на трайно ползване – нива, ІІІ категория.

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8  от ЗМСМА д а се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.120.19 по КК на гр.Обзор, представляващ земеделска земя, на площ от 6842кв.м, м.”Лонгоз чеир”, с начин на трайно ползване – нива, ІІІ категория,  за срок от 10 /десет/ години, за земеделски нужди.

– Начална тръжна годишна наемна цена  – 194.15лв. без ДДС.

– Стъпка за наддаване – 15лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

  / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

По т.  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка № 406/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с к.и 27454.23.60 по к.к на с. Емона

 

Общинският съвет с 13  гл. „за”  и 5 гласа „против”от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 236

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.З, ал.З от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет-Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат  предмет на продажба се допълва с: имот с кад. № 27454.23.60 по к.к на с. Емона с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Дере, на площ от 1700 кв.м,.

2.  На основание чл.21 ал.1 т.8  и 35, ал.1 от ЗОС и чл.36,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.23.60 по кадастралната карта на с.Емона, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Дере, на площ от 1700 кв.м, при съседи: 27454.23.68, 27454.23.23, 27454.23.22, 27454.23.88; АОС№5231/18.06.2012г., при следните условия:

1.Начална тръжна продажна цена – 33 288.00лв.

2.Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3.Стъпка за наддаване – 500лв.“

 / Списъкът с поименно гласуване е неразделна часто от настоящото решение /

 

            По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка № 405/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване върху постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за”от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 237

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.39, ал.3  от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Господин Стоянов Динев, ЕГН 5101085920 от гр.Несебър, „Старият възел”, бл.6, ап.14, ет.2 възмездно право на ползване, за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.4.11 по кадастралната карта на с.Тънково,  на площ от 1818 кв.м, м.”Върбалака”, ІV категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №5188/09.05.2002г.

2.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна наемна цена в размер на 64.00 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

3. В договора за ползване да бъде вписана клауза за едностранно прекратяване с едномесечно предизвестние при инвестиционни намерения на общината.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

            По т.  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка № 427/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно параграф 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет с 14  гл. „за”, 1 гл. „против” и 2 гл. „въздържали се” от гласували 17 общински съветници прие  следното решение :

 

РЕШЕНИЕ № 238

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.6, ал.1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост поради отпадане на предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС следните общински имоти:

1. Проектен имот №27454.14.644 по КК на с.Емона, на площ от 3866кв.м, м.”Клая”, НТП- „Друг вид земеделска земя”;

2. Проектен имот №39164.18.993 по КК на с.Кошарица, на площ от 3258кв.м, м.”с.Морско”, НТП- „Друг вид земеделска земя”;

3. Проектен имот №39164.18.985 по КК на с.Кошарица, на площ от 17657кв.м, м.”с.Морско”, НТП- „Друг вид земеделска земя”;

4. Проектен имот №39164.18.991 по КК на с.Кошарица, на площ от 52580кв.м, м.”с.Морско”, НТП- „Друг вид земеделска земя”;

5. Проектен имот №39164.23.161 по КК на с.Кошарица, на площ от 8000кв.м, м.”Над село”, НТП- „Друг вид земеделска земя”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

            По т.  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 430/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно определяне на общински жилища от жилищна сграда с акад. № 53045.502.156.1 по к.к на гр. Обзор по реда на чл.3, ал.1 от Наредба № 4 за отдаване под наем.

 

Общинския съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 239

На основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА , чл.3, ал.4 от Наредба №4 за РУУЖНУРОЖТОН на Общински съвет – Несебър определя общинските жилища, находящи се в жилищна сграда с кад.№53045.502.156.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ ХVІІ кв.21 по плана на гр.Обзор – АчОС №№10/16.04.1997г. за:

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди както следва :

– Апартамент №4 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 48.55кв.м, находящ се на втори етаж от сградата;

– Апартамент №5 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 48.55кв.м, находящ се на втори етаж от сградата;

– Апартамент №6 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 45.08кв.м, находящ се на втори етаж от сградата

– Апартамент №7 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 48.55кв.м, находящ се на трети етаж от сградата

– Апартамент №8 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 48.55кв.м, находящ се на трети етаж от сградата

– Апартамент №9 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 45.08кв.м, находящ се на трети етаж от сградата

 

2. Ведомствени жилища

– Апартамент №1 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 48.55кв.м, находящ се на първи етаж от сградата;

– Апартамент №2 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 48.55кв.м, находящ се на първи етаж от сградата;

– Апартамент №3 състоящ се от кухненски бокс, две стаи и санитарно помещение, с полезна площ от 45.08кв.м, находящ се на първи етаж от сградата;

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

            По т.  ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 438/11.07.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ  и Наредба № 2 на ОбС Несебър на територията на к.к. „Сл. бряг – запад”.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 240

1. Общинският съвет утвърждава приложените схеми – 19 броя за територията на к.к „Слънчев бряг – запад”, неразделна част от настоящата докладна записка.

2. Възлага на кмета на общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба №10 и Наредба № 2 на ОбС Несебър.

 

По т.   ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка № 387/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно вземане решение за учредяване право на преминаване в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за изграждане на линеен обект.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 241

1. Дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на представения парцеларен план за реализацията на линеен обект: „Кабел 20kV за захранване на нови БКТП” в поземлени имоти 53822.13.123, 53822.13.125, 53822.13.338 и 53822.13.524, м.”Пандакли”, землището на с.Оризаре.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на безвъзмездно право на прокарване в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД през горепосочените имоти публична общинска собственост.

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 388/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за изграждане на линеен обект.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от общо гласували 18 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 242

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните териториr – обект: „Външно ел.захранване на Апартаментен хотел „Аполон8”  в поземлен имот 61056.56.113, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда, община Несебър.

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на безвъзмездно право на прокарване

 

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 371/21.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на Кооперация «Минибус-експрес Несебър» за изграждане на линеен обект.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за”  и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 243

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Захранващ водопровод за питейно-битови нужди” за поземлен имот 61056.29.25, м.”Чешме тарла”, землище с.Равда.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на възмездно право на прокарване в полза на Кооперация „Минибус-експрес Несебър”  през горепосочените имоти публична общинска собственост.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 419/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Тласкател от КПС 8 до съществуваща шахта PE DN500”, землището на с. Равда.

 

Общинският съвет със 17 гл.”за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 244

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, одобрява ПУП-парцеларен план за обект: „Тласкател от КПС 8    до съществуваща шахта РЕ DN500”, землище с.Равда. Трасето  е с дължина1129 ми преминава  по полски пътища, представляващи по кадастрална карта ПИ 61056.51.102,  61056.52.100, 61056.52.101, 61056.68.101-частна общинска собственост и ПИ 61056.100.439-друг вид нива-собственост на „Сарк груп” ЕООД.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд-Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 384/27.06.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект «Външно кабелно захранване НН на жилищни сгради – Блок 1 и 2» в имот с идентификатор 39164.15.405 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. «Сулуджана».

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо 18 гласували  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 245

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.10 от протокол №7/07.03.2012 г. от заседание на ОбЕСУТ—Несебър, писмо изх.№2836/17.05.2011 г. от РИОСВ-гр.Бургас, Решение №3/23.03.2012 г.т.13 на МЗХ-Областна дирекция „Земеделие“-гр.Бургас за утвърждаване площака /трасе/ за горепосоченият обект,ОДОБРЯВА:

ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии — обект: „Външно кабелно захранване НН на жилищни сгради-Блок 1 и 2″ в имот с идентификатор 39164.15.405, започващ от съществуващ кабел в имот с идентификатор 39164.15.34-полски път ,преминава през имот 39164.15.28 -дере, през имот 39164.15.404-полски път всички собственост на община Несебър и достига до имот 39164.15.405. в землището на с.Кошарица, местност „Сулуджана“, с дължина200.47 м.л., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

 

 

 По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –      Докладна записка № 381/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно допускане процедирането на парцеларен план и учредяване право на преминаване за изграждане на линеен обект «Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.83.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу”.

 

 

Общинският съвет с 16 гласа ”за” от общо гласували 16  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 246

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабел 20кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.83.54 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”.

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите  действия  за учредяване на безвъзмездно право на строеж

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 380/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно допускане процедирането на парцеларен план и учредяване право на преминаване в полза на «АРТУР 2007» ООД – гр. Несебър, за изграждане на линеен обект «Битова канализация и водопровод» за захранване на сграда в имот с идентификатор 51500.83.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. «Кокалу».

 

Общинският съвет със 17 гласа ”за”  от общо гласували 17  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 247

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ,

Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Битова канализация и водопровод за захранване на сграда в имот с идентификатор 51500.83.54 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”.

 

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите  действия  за учредяване на възмездно право на строеж.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка №386/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решеине за учредяване право на преминаване в полза на «МКФ ПРОДЖЕКТС» ООД – гр. Несебър, за изграждане на линеен обект.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 248

1.Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на  представения парцеларен план за реализацията на линеен обект: „Водопровод за захранване на сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника” в поземлени имоти 53822.13.123, 53822.13.125, 53822.13.338 и 53822.13.524, м.”Пандакли”, землище с.Оризаре.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на възмездно право на прокарване в полза на „МКФ ПРОДЖЕКТС” ООД” през горепосочените имоти публична общинска собственост.

            По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 385/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решение за предварително съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ПРЗ за изменение на ПУП – имоти общинска собственост.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 249

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране изменение на ПУП – ПРЗ за имотите  общинска собственост по приложените скици с цел обособяване на самостоятелни имоти с приблизителна площ от 60 кв.м. с отреждане за „ Трафопост” както следва :

 1. Поземлен имот с идентификатор : 11538.501.468  по КК На   гр. Свети Влас на площ от 1673 кв.м.
 2. Поземлен имот с идентификатор : 11538.502.213  по КК на   гр. Свети Влас на площ от 214 кв.м.  кв.м.
 3. Поземлен имот с идентификатор : 11538.502.269 по к.к. гр. Свети Влас на площ от 6385 кв.м.
 4. Поземлен имот с идентификатор : 11538.502.262  по КК гр. Свети Влас на площ от 14414 кв.м.
 5. Поземлен имот с идентификатор : 11538.502.224 по КК  гр. Свети Влас на площ от  651 кв.м.
 6. Поземлен имот с идентификатор : 11538.502.291  по КК  гр. Свети Влас на площ от  6702  кв.м.
 7. Поземлен имот с идентификатор : 51500.507.521  по КК  ГР. Несебър с на площ от  2195  кв.м.
 8. Поземлен и мот с идентификатор : 39164.502.629 по КК   с. Кошарица с.о. Чолакова чешма  на площ от 420 кв.м.
 9. Поземлен и мот с идентификатор : 39164.502.461 по КК  с. Кошарица с.о. Чолакова чешма  на площ от 504 кв.м.
 10. Поземлен имот с идентификатор : 51500.506.37   по КК  ГР. Несебър с на площ от  633  кв.м.
 11. Поземлен имот с идентификатор 27454.501.362 по к.к. с. Емона  на площ от 432 кв.м.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Заявление № 315/22.05.2012 г. от «ФОРТ НОКС» ООД – гр. София, относно одобряване ПУП-ПП на трасе за строеж на техническа инфраструктура, представляващ «Външен водопровод и канализация за «Месамбрия Форт Бийч» в м. «Козлука» в землището на гр. Св. Влас.

 

Общинският съвет със  17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 250

І. На основание чл. 21 ал.1.т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър  дава съглаие да бъде допусната процедура  по изработване на ПУП-ПП на трасе за строеж от техническата инфраструктура, представляващ: „Външен водопровод и канализация за Месамбрия Форт Бийч“ в м. „Козлука” в землището на гр. Свети Влас, община Несебър, преминаващи през следните поземлени имоти общинска собственост: в землището на гр. Свети Влас ПИ 11538.15.9, в землището на гр. Свети Влас ПИ 11538.15.11, в землището на гр. Свети Влас ПИ 11538.13.155, землището на гр. Свети Влас ПИ 11538.13.83, землището на гр. Свети Влас ПИ 11538.13.170.

ІІ.Упълномощава кмета на Общината да учреди възмездно право на преминаване през  имотите общинска собственост.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 379/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно изработване на парцеларен план за обект «Реконструкция на път І-9 «Слънчев бряг-Бургас», участък п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 251

    На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 124, ал.4 от ЗУТ дава съгласие за разрешаване изработване и процедиране на проект за парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Реконструкция на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък  п.к.Несебър – п.к.Равда от км 205+300  до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно”, при спазване на нормативно установения за това ред.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

            По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 348/31.05.2012 г. от д-р Петко Илиев – управител на Медицински център «Д-р Димитър Пеев», ЕООД – гр. Несебър, относно приемане на счетоводен отчет на Медицинския център.

 

Общинският съвет със  17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 252

                На основание чл.21, ал.1, т.9  от ЗМСМА  във връзка с чл.20 ал.1 т.3 от Наредба № 7  Общинският съвет:

1.  Приема  годишния отчет и баланса на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър към 31.12.2011 г.

2.  Дава съгласие реализираната печалба  в размер на 3111.38 лв. да  бъде  изразходвана за покриване на част от загубата от минали години.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 358/07.06.2012 г. от от д-р Петко Илиев – управител на Медицински център «Д-р Димитър Пеев» ЕООД – гр. Нсеебър, относно разрешение за кандидатстване за кредит от 15 000 лв.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 253

          На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА дава съгласие Управителя  на Медицински център «Д-р Димитър Пеев»ЕООД – гр Несебър  да  изтегли  овърд рафт в размер на 15 000 лв. без ипотека и обезпечение за разплащане на текущи задължения.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решени)

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 389/28.06.2012 г. от Иерей Димитър Илиев  – председател на Църковното настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец” – относно отпускане на средства за строителни дейности.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 254

            1.На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Несебър отпуска средства в размер на 20 000 /двадесет хиляди лв. на Църковното настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец” – гр. Несебър, ж.к „Черно море” за извършване на строителни  дейности по изграждане на храма.

2.Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на общината.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

                По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 410/02.07.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2012 г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за”  и 1 гл. „ въздържал се”от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 255

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и  чл.15, ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет – Несебър за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на  Община Несебър, както следва:

 • Нов обект „ Покупка на земя за изграждане на претоварна станция” – 195 761лв. , като средствата се прехвърлят от §9700- Резерв за непредвидени разходи в   дейност 623 –Чистота, §5400 – Земя.
 •  Обект „Проектиране на фитнес зала над физкултурен салон към ОУ – с.Равда” – било 15 000лв. , става 0 лв. , като средствата в размер на 15 000лв. се прехвърлят както следва – в §1030- Текущ ремонт – 8 000лв., в §1015 – Материали  – 7 000лв. за обособяване на две класни стаи за целодневно обучение.
 • Асансьор за сграда Община Несебър – било 25 000, става 0лв.
 • Нов обект – Помпен агрегат  за ПСОВ гр.Обзор – 10 000лв.
 • Благоустрояване на пространство около блока на телевизията гр.Несебър – било 110 000 лв., става 125 000лв.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 399/29.06.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

Предложението за решение  бе подложено на  гласуване и Общинският съвет със  17 гласа „за”  от общо гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 256

               На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

 


по ред
ЕГН Трите имена на лицето живущ в: Предло-       жение
за сума           лева:
За какво се отпуска
помощта/заболяване
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.

6011110470

Марийка Николова Христова Несебър

1000

Лечение на онкологично заболяване
2.

8204300564

Атанас Христов Иванов Несебър

1000

Лечение
3.

4611030500

Стефан Златев Раднев Несебър

1000

Лечение на дете с онкологично заболяване
4.

7210250558

Николина Петкова Андонова Несебър

1000

Лечение на онкологично заболяване
5.

7804240470

Мария Любенова Ватева Несебър

1000

Лечение на онкологично заболяване

 6.

4801020477

Костадинка Атанасова ЛековаНесебър

1000

За лечение на онкологично заболяване7.

5003260490

Радка Димитрова ОгледаловаНесебър

2000

За лечение на онкологично заболяване

 

 

Всичко:  8000 лв.

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение № 429/05.07.2012 г. от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба № 20, относно финансово подпомагане на спортните клубове в общината.

Общинският съвет с 14 гласа „за”  и 4 гл. „против” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 257

           На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15 ал.5  от  Наредба № 20,  Общинският съвет  одобрява  списък  на  спортни клубове  и размера на средствата за финансовото им за2012 г. както следва:

 1. Ф.К „ Устрем”  с. Тънково  – 5000лв.
 2. Ф.К „ Футболен клуб Оризаре” – 6000лв.
 3. Ф.К „ Кошарица „  – 5000лв.
 4. Ф.К „ Свети Влас 08 „  – 5000лв.
 5. Ф.К „ Свети Влас” – 5000лв.
 6. Ф.К „ Черноморски спортист” гр. Обзор –  12000лв.
 7. Ф.К „ Черномерец” – 5000лв.
 8. Спортен Клуб „ Бушидо” –  40 000 лв. в това число получените авансово 10 000 лв. по решение на ОбС.
 9. „Уиндсърф клуб – Обзор”  1 500 лв.
 10. С.К по водни спортове „ Месембрия” – 20 000 лв.
 11. ОМК „Несебър2000”–  50 000 лв. в това число получените авансово 10 000 лв. по решение на ОбС.
 12. Фехтовален клуб – Несебър –  5 000 лв.
 13. „Несебър Яхт клуб” –  10 000 лв.
 14. „Несебър Мото” –  20 000 лв.
 15. Колоездачен клуб Несебър –  40 000лв.
 16. „ Яхт и сърф клуб Несебър2009”  – 15 000лв.
 17. Клуб по спортни танци „ Несебър”–  30 000лв.
 18. Спортен модел клуб Несебър –  1 000лв.
 19. Клуб по тенис на маса „ Златен дракон” –  500лв

П. Утвърждава на основание чл.14 от Наредба № 20 годишна субсидия  за ОФК „Несебър„ в  общ  размер на  580  000 лв. в това число получената  авансово сума в размер на 350 000 лв.

ІІІ. Средствата в размер на 44 000 лв. утвърждава   като резерв .

ІV На основание чл. 60 от АПК  допуска предварително изпълнение на  решението в  частта му относно  утвърдената субсидия  за ОФК „Несебър„ в  общ  размер на  580  000 лв. в това число получената  авансово сума в размер на 350 000 лв.

 

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка № 397/29.06.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, относно промени в показателите за численост на звена в структурата на дейност «Образование, извънучилищни и други дейности».

 

Общинският съвет със 17 гл.”за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 258

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, одобрява промени в показателите за численост на звена в структурата на дейност „Образование, извънучилищни и други дейности”, считано от 01.07.2012 г., както следва:

 1. Намалява числеността на персонала в звено „Детска млечна кухня” с 1 щатна бройка от 01.07.2012 г.
 2. Увеличава числеността на персонала в ЦДГ „Усмивка” – село Гюльовца с 0,5 щатна бройка от 01.07.2012 г.

Увеличава числеността на персонала в Общински детски комплекс – Несебър с 0,5 условна щатна бройка от 01.07.2012 г.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 395/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за участие в „ Асоциация за развитие на културата на Бургас и бургаския регион”.

 

Общинският съвет с 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 259

1. На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА дава съгласие Община Несебър да участва в учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитие на културата за Бургас и Бургаския регион”.

2. Упълномощава кмета на община Несебър да представлява Община Несебър при учредяване на сдружението.

3. Избира кмета на община Несебър или упълномощено от него лице да представлява Община Несебър в Общото събрание на сдружението.

4. Дава съгласие с предложения проект на устав.

Списикът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.

 

  По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 382/26.06.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно отчет по изпълнение на заложените мерки в Програмата за околна среда.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 260

 

На основание чл.79, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда Общински -съвет Несебър приема отчет по изпълнение на заложените мерки в Програма за околната среда.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка № 401/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет –  Несебър, относно отчет за дейността на Общинския съвет и постоянните комисии към него за периода ноември2011 г. – юни2012 г.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 261

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА  отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комисии.

/Приложеният отчет е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 408/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 262

                                 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация, както следва:

§ 1. Текста на  чл. 12 ал.3 се изменя и придобива следната редакция: Председателят  на Общинския съвет получава месечно възнаграждение, в размер на 90 процента от месечното възнаграждение на кмета на общината.

§2  В чл.62 т.5  се правят следните изменения: цифрата „60„ се заменя с цифрата „30„

             § 3 Текста на чл. 91 ал.2буква /а/  се изменя и придобива  следната редакция:

/а/ началник отдел, главен експерт административно обслужване на гражданите, технически секретар – протоколист, юристконсулт и шофьор, които се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на Общински съвет.

Изменението  на  чл.12 ал.3  влиза в сила, считано  от 01.07.2012 г.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка № 400/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет –  Несебър, относно избор на новоизбрания общински съветник Антоанета Данаилова за член на комисия по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 263

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър, избира Антоанета Николова Данаилова за член на комисията по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

            По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка № 357/07.06.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно допълване на списъка на пътуващите служители по решение № 87, т.10 от протокол №5 на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 264

На основание чл.29  ал.1, т.2 и ал.2 и чл.67, ал.3 от ПМС 367/29.12.2011г. допълва списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, както следва:

Длъжностни наименования Име, презиме, фамилия Пътува от -до:
1. Мед.сестра в ЦДГ с.Тънково Ангелина Каменова Стоянова гр.Несебър — с.Тънково
2. Хигиенист в Общ.Несебър Донка Иларионова Стоянова с.Тънково – гр.Несебър
3. Диспечер Автогара Сл.бряг Весела Димитрова Георгиева с.Кошарица- Сл.бряг
4. Перач в ДДУИ с.Кощарица Мария Атанасова Пенчева    . гр.Несебър – с.Кошарица
5. Мед.сестра с. Оризаре Росица Дончева Иванова с.Гюльовца ^ с. Оризаре
6. Учителка в ЦДГ с.Оризаре Пенка Маринова Стойкова с.Гюльовца – с.Оризаре

 

            По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 349/31.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, утвърждаване на маршрут за движение на пътни превозни средства, извършващи превоз с атракционна цел.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за”  от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 265

 І. На  основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър утвърждава маршрут за движение на пътни превозни средства, извършващи превоз с атракционна цел на територията на Община Несебър, съобразен с утвърдената транспортна схема и изискванията за безопасност на движение по пътищата както следва :

1.Направление – „с. Равда център”, спирка –  лагер „Чайка”;  по ул. „Несебър” – спирка кв. „Аурелия”, спирка ж.к. „Черно море” ул. „Иван Вазов„ през „Провлака” до „гр. Несебър – стара част”„ Автобусен обръщач”, Несебър – нов град спирка „Пощата”, Слънчев бряг спирка „Генерална Дирекция” и обратно.

2.Направление к.к. „Слънчев бряг” – к-с „Елените” – к-с „Елените” обръщалото, спирка „Форд Нокс”, спирка „Свети Влас –юг”, спирка „Казиното”, спирка в.з „Инцараки”, спирка в.з. „Зора”, спирка хотел „Северина”, спирка „Главна Дирекция”, обръщало „Град де Лукс”.

ІІ. Местата за спиране на атракционните превозни средства да се обозначат  и  да отговарят на изискванията за безопасност на движението .

 

            По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –  Докладна записка № 398/29.06.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващите звена в  Община Несебър за  учебната 2012/2013 г.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за”  от общо гласували  15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 266

 1. 1.      Утвърждава предложените от директорите на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър групи, паралелки и брой деца и ученици в учебните и детски заведения и обслужващи звена за учебната 2012/2013 година, както следва:

І. Учебни заведения, които прилагат системата на делегираните

бюджети:

1. Средни общообразователни  училища:

1.1. Средно общообразователно училище “Любен Каравелов” –

гр. Несебър –  І – ХІІ клас:

паралелки – 42, брой ученици – 930

полуинтернатни групи – 3, брой ученици – 76

2. Професионални училища:

2.1. Професионална гимназия по туризъм  “Иван Вазов” –

Сл. бряг –   ІХ – ХІІІ клас:

паралелки – 13,  общ брой ученици – 360

3. Основни училища  / от  І до VІІІ клас /:

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

паралелки – 8, брой  ученици – 151

полуинтернатни групи – 4 /І – VІІІ клас/,

брой ученици – 89

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас:

паралелки – 8, брой  ученици – 140

полуинтернатни групи – 3 /І, ІІ, ІІІ и ІV класове/,

брой ученици – 56

ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

паралелки – 8, брой  ученици – 156

полуинтернатни групи – 1 /І – ІІІ клас/,

брой ученици – 25

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда:

паралелки – 7, брой  ученици – 100

полуинтернатни групи – 2 /І и ІІІ класове/,

брой ученици – 40

ОУ „Васил Левски” –  с. Тънково:

паралелки – 8,  брой  ученици – 102

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца:

паралелки – 8, брой ученици – 85

полуинтернатни групи – 1 /І – ІV клас/,

брой ученици – 23

ОУ „Св. Иван Рилски” –  с. Кошарица:

паралелки  –  7,  брой  ученици – 66, в т.ч.:

–  слети паралелки – 4;

– самостоятелни помощни паралелки за деца със СОП /специални

образователни потребности/ – 3

 

 

 

ІІ. Предучилищни детски заведения, които прилагат системата на

     делегираните бюджети:

1. Обединени детски заведения / ОДЗ /:

1.1. ОДЗ  “Яна Лъскова” – гр. Несебър  – общо 278 деца

–          целодневни  групи – 8, в т.ч.

подготвителни групи –6 г. – 2, брой деца – 56

подготвителни групи –5 г. – 2, брой деца – 66

–    яслени групи – 2, брой деца – 58

1.2. ОДЗ  “Калина Малина” – гр. Несебър – общо 172 деца

–          целодневни  групи – 5, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 58

–    яслена група – 1, брой деца – 18

1.3. ОДЗ “Мечо Пух” – с. Равда –  общо 138 деца

– целодневни  групи – 4, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 24

– яслена група – 1, брой деца – 24

1.4. ОДЗ „Делфинче” – гр. Св. Влас – общо 144 деца

– целодневни  групи – 4, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 25  ,

–          яслена група – 1,  брой деца – 25

 

 

ІІІ. Предучилищни детски заведения, които не прилагат системата на

         делегираните бюджети:

 

              1. Обединени детски заведения / ОДЗ /:

1.1. ОДЗ “Обзорче” – гр. Обзор – общо 105 деца

–          целодневни  групи – 4,  в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 19

–          яслена група – 1, брой деца – 20

2. Целодневни детски градини / ЦДГ /:

 1. ЦДГ „Пролет” – с.Тънково – 2 групи, брой деца – 46 в т.ч. подготвителна група – 1, брой деца – 23
 2. ЦДГ „Радост” – с. Оризаре – 2 групи, брой деца – 51,   в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 26

 1. ЦДГ „Усмивка” – с. Гюльовца – 2 групи, брой деца – 50, в т.ч.   подготвителна група – 1,  брой деца – 25
 2. ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица  – 2 групи, брой деца – 45,  в т.ч.

подготвителна група  – 1, брой деца –  22

 1. ЦДГ „Слънце” – Сл. бряг – 3 групи, брой деца – 75, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 14

 

ІV. Обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните

       бюджети:

 1. Общински детски комплекс – гр. Несебър – 31 групи /постоянни – 22; временни – 9/ , общо 286 деца

 

 

 1. 2.      Утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2012/2013 година следните  паралелки:

 

    2.1.    СОУ “Любен Каравелов” – гр. Несебър: 

                              ІV а клас     –   15 ученика

                              ХІІ б клас     –    15 ученика

2.2.            ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

                           V клас     –    13 ученика

                                VІII клас   –    8 ученика

2.3.            ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

VІ клас     –    16 ученика

VІІ клас     –    16 ученика

VІІІ клас    –     15 ученика

2.4.    ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  гр. Св. Влас :

ІІ клас       –     14 ученика

IV  клас     –     14 ученика

VІ клас      –     14 ученика

VIII клас  –     11 ученика

2.5.   ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда :

ІІ клас       –     5 ученика

IV  клас    –     14 ученика

VІ клас     –     16 ученика

VIІ клас     –     11 ученика

VІІІ клас   –    10 ученика

2.6.   ОУ „Васил Левски” – с. Тънково :

І клас       –    14 ученика

ІІ клас      –    12 ученика

ІІІ клас     –    10 ученика

IV клас     –    14 ученика

V клас      –    14 ученика

VІ клас     –   13 ученика

VІІ клас    –   17 ученика

VІІІ клас   –   8 ученика

2.7.   ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  с. Гюльовца :

I клас       –     11 ученика

ІІ клас     –    11 ученика

ІІІ клас    –    8 ученика

IV клас    –     12 ученика

V клас     –    9 ученика

VI клас    –     12 ученика

VІI клас   –    12 ученика

VIII клас  –     10 ученика

2.8.  ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

І и ІІІ – слята   –   14 ученика,

II  и  IV – слята  –  12 ученика  ,

V и VІ – слята  –   16 ученика;

VІІ и VІІІ- слята  –  11 ученика

 

– IV клас – самостоятелна помощна паралелка за деца със СОП /специални образователни потребности/  – обучението е в ДДМУИ „Св. Стилиян Пафлагонийски” – с. Кошарица – 5 ученика

– VIІ клас – самостоятелна помощна паралелка за деца със СОП /специални образователни потребности/ – 4 ученика

– самостоятелна помощна паралелка за деца със СОП /специални                  образователни потребности/ – с различна степен на увреденост, които се  обучават по индивидуални програми – обучението се провежда в ДДМУИ „Св. Стилиян Пафлагонийски” – с. Кошарица от външен лектор, който е към ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица – 4 ученика

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 433/09.07.2012 г. от Иван Гургов – зам кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 87 от Протокол № 5 на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували  16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 267

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър приема изменение в т. 11.4 от Решение № 87 към Протокол № 5/22.02.2012 г., т. 11.4 става както следва: „За сдружение с нестопанска цел „Черно море – Несебър” – 92 400 лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 391/29.06.2012 г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно проект за изменение на Наредба № 1.

 

Думата бе дадена на Пенко Пенчев – председател на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет, който предложи на общинските съветници да приемат проекта за  решение от докладната записка.

Предложението за решение от докладната записка бе подложено на  гласуване и Общинският съвет със  17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 268

             На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за измение  на Наредба № 1 за осигуряване на  обществения ред, спокойствието  и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър,  както следва:

§1  Текста на чл.3 ал.1 изр. последно придобива следната редакция „От месец май до месец септември  включително  след 24,00 часа до 07,00 часа” .

По т.ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 447/13.07.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно цени за ползване на дървесина от общински гори.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували  15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 269

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.71 ал.4 т.З от Наредбата за възлагане ползването в горските територии Общинският съвет-Несебър определя:

1.Цена за събиране на 1 пр.мЗ отпадъчна дървесина/суха и паднала, клони и вършина/-5 лв. без ДДС.

2. Цена 1бр позволително -2 лв. без ДДС.

З. Цена дърва за горене 1пр.мЗ за временно живеещи  и фирми на територията на общината до

8 прмЗ от временен склад – 45 лв. без ДДС.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/

 

 

                         Технически секретар-протоколист:………………………….                                                         /Р. Бинчарова/

Изтегли като Word файл

нареждане2 към 8 изтегли като word файл