РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/27.09.2012 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 9/27.09.2012 г.

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 499/10.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на2012 г.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 270

 

На основание чл.22 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА отчет на Кмета на Община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, през първото шестмесечие на 2012 г.

 

                По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 518/17.09.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в Община Несебър за учебната 2012/2013 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 271

                  На основание  чл.21  ал.1, т.23  от ЗМСМА, утвърждава предложените от директорите на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър промени в паралелките и броя деца и ученици в учебните и детски заведения и обслужващи звена за учебната 2012/2013 година, както следва:

І. Учебни заведения, които прилагат системата на делегираните бюджети:

1. Средни общообразователни  училища:

1.1. Средно общообразователно училище “Любен Каравелов” –

гр. Несебър –  І – ХІІ клас:

брой ученици –  932

полуинтернатни групи – 3, брой ученици – 76

 

2. Професионални училища:

2.1. Професионална гимназия по туризъм  “Иван Вазов” –

Сл. бряг –   ІХ – ХІІІ клас:

паралелки – 12,  общ брой ученици – 292

 1. 3.       Основни училища  / от  І до VІІІ клас /:

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

брой  ученици – 150

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас:

паралелки – 7, брой  ученици –  137

полуинтернатни групи – 3 /І – ІV клас/,

брой ученици – 62

ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

брой  ученици – 155

полуинтернатни групи – 1 /І – ІІІ клас/,

брой ученици – 28

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда:

брой  ученици – 99

полуинтернатна група – 1 /І клас/,

брой ученици – 21

ОУ „Васил Левски” –  с. Тънково:

брой  ученици – 109

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца:

брой ученици –  89

полуинтернатни групи – 1 /І – ІV клас/,

брой ученици – 24

 

ІІ. Предучилищни детски заведения, които прилагат системата на

     делегираните бюджети:

1. Обединени детски заведения / ОДЗ /:

1.1. ОДЗ  “Яна Лъскова” – гр. Несебър  – общо 250 деца

–           целодневни  групи – 8, в т.ч.

подготвителни групи –6 г. – 2, брой деца – 56

подготвителни групи –5 г. – 2, брой деца – 66

–    яслени групи – 2, брой деца – 58

1.2. ОДЗ  “Калина Малина” – гр. Несебър – общо  182 деца

–          целодневни  групи – 5, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 56

–          яслена група – 1, брой деца – 26

1.3. ОДЗ „Делфинче” – гр. Св. Влас – общо 133 деца

– целодневни  групи – 4, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 25  ,

яслена група – 1,  брой деца – 25

 

ІІІ. Предучилищни детски заведения, които не прилагат системата на   

                 делегираните бюджети:

              1. Обединени детски заведения / ОДЗ /:

 

1.1. ОДЗ “Обзорче” – гр. Обзор – общо  96 деца

–          целодневни  групи – 4,  в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 18

–          яслена група – 1, брой деца – 16

 

2. Целодневни детски градини / ЦДГ /:

 1. ЦДГ „Пролет” – с. Тънково – 2 групи, брой деца – 36 в т.ч. подготвителна група – 1, брой деца – 23
 2. ЦДГ „Радост” – с. Оризаре – 2 групи, брой деца – 43,   в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 26

 1. ЦДГ „Усмивка” – с. Гюльовца – 2 групи, брой деца – 48, в т.ч.   подготвителна група – 1,  брой деца – 25
 2. ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица  – 2 групи, брой деца – 40,  в т.ч.

подготвителна група  – 1, брой деца –  16

 1.  ЦДГ „Слънце” – Сл. бряг – 3 групи, брой деца – 75, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 15

ІV. Обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните

      бюджети:

Общински детски комплекс – гр. Несебър – 31 групи /постоянни – 26; временни – 5/ , общо 317 деца

 

 1. 1.       Утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2012/2013 година следните  паралелки:

1. СОУ “Любен Каравелов” – гр. Несебър:

IVг  клас     –    16 ученика

Х б клас      –    16 ученика

2. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

І клас       –    16 ученика

V клас     –    14 ученика

VІII клас   –    6 ученика

3. ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

VІ клас     –    15 ученика

VІІ клас     –    17 ученика

VІІІ клас    –     14 ученика

4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  гр. Св. Влас :

IV  клас     –     16 ученика

V  клас     –     16 ученика

VІ клас      –    16 ученика

5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда :

IV  клас    –     13 ученика

VIІ клас     –     12 ученика

VІІІ клас   –    11 ученика

6. ОУ „Васил Левски” – с. Тънково :

І клас       –    15 ученика

ІІ клас      –    13 ученика

IV клас     –    13 ученика

V клас      –    13 ученика

VІІІ клас   –   11 ученика

 

7. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  с. Гюльовца :

I клас       –     12 ученика

ІІ клас     –    12 ученика

VIII клас  –     11 ученика

 

 

                По т.ТРЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 517/17.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно утвърждаване на правилник за дейността на обединена общинска школа по изкуствата – Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 272

             На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, утвърждава Правилник за дейността на Обединена общинска школа по изкуствата – Несебър.

/Правилникът е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 507/11.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно издаване на заповед за ОПС на Лъчезар Шапшалов.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 2 гл. „ въздържал се”от гласували 17 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 273

 

  Общински съвет-Несебър не приема проекта за решение от Докладна записка № 507/11.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно издаване на заповед за ОПС на Лъчезар Шапшалов, поради липса на компететност да задължи кмета на общината да издаде заповед и сключи договор  за отстъпване на право на строеж.

 

                По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 496/04.09.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, относно именуване на център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 274

               

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема именуването на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Несебър с името „Слънчице”.

 

                По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 462/30.07.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно утвръждаване на нова структура на общинска администроция Несебър и промяна в числеността на персонала в дейности към община Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 275

І. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от същия закон и чл.4 от Закона за администрацията, одобрява предложената структура на Общинската администрация, считано от 01.10.2012 г., както следва

Кмет на община

Кмет на кметство Обзор

Кмет на кметство Св. Влас

Кмет на кметство Равда

Кмет на кметство Оризаре

Кмет на кметство               Гильовца

Кмет на кметство               Кошарица

Кмет на кметство               Тънково

Кметски наместник с. Баня

Кметски наместник с. Паницово

Кметски наместник с. Раковсково

Кметски наместник с. Приселци

 

Зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост”

Зам. кмет „Бюджет и финанси”

Зам. кмет “Търговия и туризъм”

Секретар на община

 

/Звена, извън обща и специализирана администрация/

Звено “Вътрешен одит” –  3 щ.бр., в т.ч. ръководител на вътрешния одит по чл.  21 от ЗВОПС

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Гл. експерт “ОМП” – 1 щ.бр.

Зав. регистратура по ЗЗКИ – 1 щ.бр.

 

Отдел „Канцелария” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Финансово-счетоводно обслужване” – 11 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Правно обслужване”   – 7  щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Човешки ресурси и ТРЗ” – 4 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – 5 щ.бр.,

в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Център за административно и информационно обслужване” /фронт офиси/ – 12 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Административно обслужване на общински съвет” – 5 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Главен архитект – 1 щ.бр.

 

финансови  контрольори  – 2 щ.бр.

 

Отдел “Бюджет” – 5  щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Местни данъци и такси”28 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел “Общинска собственост” –  7 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Дирекция “Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството”  – 30 щ.бр., в т.ч. директор

Отдел “Устройство на територията” – 11 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Инвестиционна политика” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Инвеститорски контрол”   – 5 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Контрол върху строителството”  – 7 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Дирекция “Транспорт и пропускателен режим”  – 17 щ.бр., в т.ч. директор

 

Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология” – 14 щ.бр. в т.ч. директор

Отдел “Управление на проекти по еврофондове”  – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Екология” – 7 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел  “Туризъм и туристическа реклама”  – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел  „Търговия” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Отдел „Несебър-Световно наследство” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Дирекция „Хуманитарни дейности” – 15 щ. бр., в т.ч. директор

 

Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – 5 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел “Поддръжка общински сграден фонд” – 9  щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност” – 15 щ.бр., в т.ч. директор

Отдел „Контролен блок” – 8 щ.бр., в т.ч. началник отдел

Отдел „Информационна сигурност” – 6 щ.бр., в т.ч. началник отдел

 

Кметство Св.Влас – 10 щ.бр.

Кметство Обзор – 11 щ.бр.

Кметство Равда – 7 щ.бр.

Кметство Баня  – 1 щ.бр.

Кметство Оризаре – 1 щ.бр.

Кметство Кошарица – 1 щ.бр.

Кметство Тънково – 1 щ.бр.

Кметство Гюльовца  – 1 щ.бр.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от същия закон, завишава капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на 30 деца и увеличава числеността на персонала с една бройка – социален работник, считано от 01.10.2012 г.;

          ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от същия закон увеличава числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката” с три щатни бройки, считано от 01.10.2012 г.

 

            По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 531/19.09.2012 г. от Благой Филипов – председател на ОбС-Несебър, относно създаване и утвърждаване състава на наблюдателна комисия при Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет със  17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 276

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във вр. с чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията – създава наблюдателна комисия в състав:

Председател: Емил Митев Пергелов – общински съветник

Членове: 1.Аристид Антонов Каравидов – общински съветник.

2. Радостина Атанасова Пирева – н-к управление „Социални грижи и услуги”

3. Надежда Сергеева Атанасова – Представител на „Пробационна служба Несебър”

4. Красимира Тодорова Тодорова – зам. председател на Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър

ІІ. На основание чл.171, ал.4 от ЗИН материалната издръжка на наблюдателната комисия се осъществява от общинския бюджет, дейност „Общински съвет”.

 

          По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 505/11.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Обшщина Несебър с проект по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-20013 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 277

1.  На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър  дава съгласие Община Несебър да кандидатства по Оперативна програма за развитие на сектор „рибарство” 2007-2013 г., приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес”, мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” с проект за Промоция и популяризиране на продукти от риболов и аквакултура.

2. Възлага на Кмета на общината, при одобряване на проекта общината да финансира дейностите до възстановяване на средствата, необходими за изпълнението им, според изискванията на оперативната програма, както и да поеме всички необходими недопустими според Оперативна програма за развитие на сектор „рибарство” 2007-2013 г., разходи, свързани с проекта.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за актуализиране на „План за развитие на Община Несебър 2007-2013”и  приема, че гореописаният проект става част от „План за развитие на община Несебър 2007-2013”и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

 

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 474/17.08.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 278

 

1.  На основание чл.21, ал.1 т.12  от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 год., Мярка 226 –  Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности,  със следния проект:

„Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските пожари в Община Несебър”

2. Възлага на Кмета на общината, при одобряване на проекта общината да финансира дейностите, до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им, според изискванията на оперативната програма, както и да поеме всички необходими недопустими според „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 разходи, свързани с проекта.

3. Общински съвет – Несебър  приема, че проектът „Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските пожари в Община Несебър” става част от „План за развитие на община Несебър 2007-2013”и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 475/17.08.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно осигуряване на допълнителен собствен принос на Община Несебър за одобрен проект по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за”  от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 279

 

           На основание чл.21, ал.1 т.6  и т. 23  от ЗМСМА Общински съвет – Несебър  дава съгласие Община Несебър да осигури допълнителен собствен принос в размер до 5 330 лв. с ДДС необходими за изпълнение на проект с регистрационен номер BG161PO001-3.2.02-0025 „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт” съгласно Решение № РД-02-14-1659/29.06.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР.

       / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 506/11.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за присъединяване на Община Несебър към общините от Европейския съюз, подписали споразумение за устойчива енергия на Европа.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 280

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Несебър дава съгласие за присъединяване на Община Несебър към инициативата на ЕС “Споразумение на Кметовете”.

2. Общински съвет Несебър одобрява предложения текст на Споразумение на Кметовете и дава съгласие кмета на Община Несебър да подпише споразумение на кметовете за присъединяване към “Конвента на кметовете” за устойчива енергия за Европа.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие Община Несебър да осигури съ-финансиране в размер до 10 000 лева ( до 50% от общата стойност на разработката) за осъществяване на проекта.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

                По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка №527 /18.09.2012 г. от Иван Аврамов  – общински съветник, относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху „Пристанищен терминал Несебър” с решение №715/30.08.2012 г. на МС.

 

Общинския съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 281

 

               На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет възлага на Председателя на Общинският съвет  и  на Кмета на община Несебър да проведат разговори с Министъра на траспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството му на орган представляващ концедента по концесия „Пристанищен терминал Несебър, част от  пристанище за обществен транспорт с национално значение с цел предприемане на съответните действия  за  изключване от предмета на концесията, приета с решение № 715/30.08.2012  год.на МС, части от ПИ 51500.501.455  и  части от ПИ 51500.501.466 по КК на гр. Несебър .

 

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 490/31.08.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно премахване на общинска алейна търговия в границите на „Старинен град Несебър”.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 282

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър дава съгласие Общинската администрация да не внася схеми за алейна търговия на отрито – търговски площи за продажба на: картички, сладоледи, мед, ядки, подправки, сладкарски изделия, сувенири, атракциони за детски колички и места за приложници, с изключение на художниците, на територията на ценността „Старинен Несебър”, определена с Плана за опазване и управление на АИР „Старинен Несебър„.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

                По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна записка № 481/20.08.2012 г. от Иван Гургов  – зам. кмет на Община Несебър, относно информация за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Несебър към 30.06.2012 г.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 283

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема информацията за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Несебър към 30.06.2012 г., съгласно приложение форма 15Б.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 521/18.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно завишаване плана на приходите и разходите на бюджета на Община Несебър за2012 г.

 

Общинският съвет след проведеното поименно гласуване със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 284

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за2012 г., както следва :

 

І. По приходите

Местни дейности

    • увеличава §1301- данък върху недвижимите имоти  със сумата 1 200 000лв
    •  увеличава § 1304-данък  при придобиване на имущество 1 500 000лв.
    • увеличава § 2707- такса за битови отпадъци  със сумата  2 000 000лв.
    • променя  § 6202 – предоставени трансфери – било 0 става  (-) 200 000лв.
    • променя   § 8621- погашения по общински ценни книжа – било (-)1 500 000, става  (-)462 500лв.
    • намаля  § 8502- емисии на общински ценни книжа със сумата 750 000лв.
    • променя § 9339 – друго финансиране било

(–) 900 000лв  става  (-)1 000 000лв.

 

ІІ.По разходите – променя размера на разходите по дейности и параграфи със сумата  5 187 493лв., както следва:

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– увеличава в дейност 122 – Общинска администрация

  • §1016 – 120 000лв.
  • §1020 – 500 000лв.
  • §1040 –   30 000лв.
  • §5201 – Компютри –  10 000лв.
  • §5203 – Оборудване Общинска Администрация – 9 500лв.
  • §5204 – Автомобил за Участък „Полиция” гр.Обзор при РУП – Несебър – 6 000лв.

– увеличава в дейност 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии

  • §1030 – 150 000лв.
  • §5203 – Газанализатор – 1 400лв.

– намаля в дейност 311 –  Целодневни детски градини и обединени детски заведения

  • §1030 – 83 387лв.

–          увеличава в дейност 469 – Други дейности по здравеопазването

 • §1015 –   2 000лв.
 • §1016 – 20 000лв.
 • §1020 –   5 000лв.

–          увеличава в дейност 603 – Водоснабдяване и канализация

 • §1015 –   2 000лв.
 • §1020 – 10 000лв.

–          увеличава в дейност 604 – Осветление на улици и площади

 • §1015 –   5 000лв.

–          увеличава в дейност 619 – Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие

 • §5100 – Основен ремонт на детски площадки на територията на Община Несебър – 60 000лв.
 • §5100 –  Ремонтни дейности по провлака Несебър 240 000лв.

–          увеличава в дейност 621 – Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда

 • §1015 –   3 000лв.

–          увеличава в дейност 623 –  Чистота

 • §5309 –  ПУП – ПЗ на сметище гр.Несебър – 15 000лв.

–          увеличава в дейност 629 – Други дейности по опазване на околната среда

 • §1020 – 20 000лв.
 • §5309 – Проект по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане напревантивни дейности” – 18 000лв.

–          увеличава в дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички

 • §4500 – 200 000лв.

–          увеличава в дейност 759 – Други дейности по културата

 • §1098 – 40 000лв.
 • §5309 – Проектиране на културен център до новата поща гр.Несебър – 10 000лв.

–          увеличава в дейност 849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

 • §1020 – 100 000лв.
 • §5203 – Разширение на системата за контрол на достъп на ППС на „КПП Бариера” в Общинска Автогара Слънчев бряг-8 500лв.

–          увеличава в дейност 898 – Други дейности по икономиката

 • §4309 – 180 000лв.
 • §0560 –     3 000лв.
 • §0580 –     1 000лв.
 • §1015 –   20 000лв.
 • §1020 –   20 000лв.

–          намаля в дейност 910 – Разходи за лихви

 • §2110 –  380 000лв.

 

–          в резерв за непредвидени разходи – 1 645 086лв.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДОФИНАНСИРАНЕ

–          намаля в дейност 326 –  Професионални училища

 • §1030 – 36 606лв.

 

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

–          увеличава в дейност 122 – Общинска администрация

 • §1015 – 10 000лв.
 • §1020 -100 000лв.
 • §1040 –   8 000лв.
 • §1062 –   1 500лв.
 • §5205 – Система за пожароизвестяване  – 24 000лв.

– увеличава в дейност  284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии

 • §1020 – 15 000лв.

–          увеличава в дейност 603 – Водоснабдяване и канализация

 • §1015 –     3 000лв.
 • §1020 –   10 000лв.
 • §1030 – 377 000лв.

–          увеличава в дейност 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа

 • §1030 – 864 000лв.

–          намаля в дейност 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа

 • §51 00 – Основен ремонт на улици „Черноморска“, „Васил Левски“ и „Чайка“ гр.Свети Влас.- 177 000лв.

–          увеличава в дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

 • §1030 – 100 000лв.

–          увеличава в дейност 622 – Озеленяване

 • §1020 –   81 000лв.

–          увеличава в дейност 623 – Чистота

 • §5204 – Оборудване БКС – 170 000лв.

–          увеличава в дейност 629 – Други дейности по опазване на околната среда

 • §1020 – 50 000лв.
 • §1030 – 60 000лв.

–          увеличава в дейност 759 – Други дейности по културата

 • §1098 – 30 000лв.

–          увеличава в дейност 849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

 • §1020 – 55 000лв.

 

КМЕТСТВО ОБЗОР – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

–  увеличава в  дейност 122 – Общинска администрация

  • §1015 –   8 000лв.
  • §1016 – 15 000лв.
  • §1020 –   1 000лв.
  • §1030 –   6 000лв.
  • §5203 – Котелна централа за сграда Кметство Обзор – 35 000лв.
  • §5203 – Оборудване Кметство Обзор – 10 000лв.
  • §5206 – Вертикална планировка Кметство Обзор – 20 000лв.

–    прехвърля в дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

от Общинска администрация в Кметство Обзор

 • §1030 – 48 000лв.

–  увеличава в  дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички

  • §1020 –  2 000лв.

КМЕТСТВО РАВДА – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– увеличава в дейност 604 – Осветление на улици и площади

 • §1030 –   2 000лв.

– прехвърля в дейност 619 – Други дейности по жилищното        строителство, благоустройството и регионалното развитие

от Общинска администрация в Кметство Равда

 • §1030 – 40 000лв.

ПГ ПО ТУРИЗЪМ СЛЪНЧЕВ БРЯГ

–          увеличава в дейност 326 – Общообразователни училища

 • §1016 –  50 000лв.
 •  § 1020 със сумата в размер на  7 000 /седем хиляди лева /   за изплащане  на 50 % от стойността на картите  на  ученици пътуващи по линиите от  Слънчев бряг до населените им места извън рамките на общината  Несебър, считано от 1.10.2012 год до 31.12.2012 год. .

ДИРЕКЦИЯ  ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА САМООХРАНА

–          увеличава в дейност 898 – Други дейности по икономиката

 • §1015 –    3 000лв.

ДЕЙНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

–          увеличава в дейност 389 – Други дейности по образованието

 • §1016 –  20 000лв.
 • §1030 –  20 000лв.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ

–          увеличава в дейност 589 – Други служби и дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта

 • §1014 –   1 000лв.
 • §1015 –    3 000лв.
 • §1016 –    4 500лв.
 • §1020 –    2 200лв.
 • §1051 –    1 000лв.
 • §1062 –       800лв.
 • §1098 –       500лв.

ОДЗ „КАЛИНА МАЛИНА”  ГР.НЕСЕБЪР

–          увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ

 • §5203  –  9 000лв.- Резервоар за парна инсталация към  ОДЗ „Калина Малина”

МУЗЕЙ  СТАРИНЕН НЕСЕБЪР

–          променя в дейност 740 – Музеи, худ.галерии и паметници на културата с местен характер

 • от §1020  в  §5201 – 2 000лв.
 • §1098 – 50 000лв.

       УПРАВЛЕНИЕ  БКС НЕСЕБЪР

–          увеличава в дейност 623 – Чистота

 • §5203  – Оборудване  БКС – 170 000лв.

ІІІ.Отпуска на читалище „Яна Лъскова” гр.Несебър целеви средства в размер на 17 500лв. за изграждане на система за пожарно известяване, като увеличава дейност 738- Читалища, §4500.

ІV.Отпуска средства в размер на 25 000лв. на Църковно Настоятелство  към храм „Св.Параскева” с.Равда за изграждане на навес.

V.Отпуска средства на Областния инициативен комитет за организиране честванията по повод 100 годишнината от Балканските войни в размер на 1 000лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

             По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Молба № 500/10.09.2012 г. от Филип Александров, относно опрощаване на зъдължения на ЕТ „ИППМП – д-р Петя Кехайова”.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 285

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие да бъдат опростени задълженията към Община Несебър на ЕТ „Индивидуална практика за първична помощ  д-р Петя Алесандрова” –  в процедура по прекратяване и заличаване,  в общ   размер на 1032,53 лв., определен със заповед на кмета на Общината  № 1442 от 29.08.2012 г., дължими по договори  за наем № 53 от 03.07.3012 г. и договор № 21 /26.04.2012 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Молба № 514/12.09.2012 г. от Георги Маринов – председател на УС но ОФК „Несебър”, относно отпускане на допълнителни средства за нуждите на клуба.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 286

 

                     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър отпуска средства в размер на 250 000 лв. за покриване нуждите на ОФК „ Несебър”.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

                По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Заявление № 533/21.09.2012 г. от Христо Димитров – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество – Несебър”, относно отпускане на финансова помощ

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 287

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет отпуска сума в размер на  7500 лв. на СНЦ „Ловно рибарско дружество Несебър” за обезпечаване на дейността му.
 2. Средствата да бъдат отпуснати от фонд „ Резервен”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 522/18.09.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова  помощ на граждани на община Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 288

 

                    І. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 и чл.6 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ                                      Общинският съвет -Несебър отпуска финансова помощ на:

 

 

ЕГН Трите имена на лицето живущ в: Предложение За какво се отпуска
по ред за сума           лева: помощта     заболяване

1

2

3

4

5

6

1

Сребърна Георгиева Петрова Баня

600

лечение очи

2

Марийка Атанасова Делиатанасова Равда

1000

лечение на
онко забол.

3

Жана Николова Кръстева Оризаре

600

оперативно
лечение

4

Марийка Колева Петкова Несебър

600

лечение

5

Анка Недева Тръпчева Свети Влас

1000

лечение на
онко забол.

6

Татяна Райчева Маразова Несебър

600

лечение

7

Кремена Стефанова Георгиева Оризаре

1500

лечение на
болно дете

8

Любомира Йовкова Кръстева Несебър

1500

лечение на
болно дете

9

Елена Станева Неделчева Кошарица

1000

лечение на
онко забол.

10

Георги Димитров Марков Баня

1000

лечение

11

Надка Димитрова Вутова Несебър

1000

лечение на
болно дете

12

Павлина Кръстева Пенева Равда               5000 лечение на онко забол.

13

Андон Галев Рашидов Кошарица

600

трансп.разх.

14

Таня Тодорова Кунева Кошарица

600

трансп.разх.

15

Тодорка Иванова Василева Несебър

1000

лечение

16

Чанка Михова Гелова Несебър

1000

лечение на
онко забол.

17

Антоанета Стоянова Димитрова Оризаре

1000

лечение на
онко забол.
 18  Ангелина Костадинова Топалова Несебър

5000

За оперативно лечение

 

19                         Катерина Георгиева Симеонова  Несебър                          1500  онко.леч.

20                         Иван Апостолов Ставракиев        Кошарица                      1500  операция

21                         Димитър Манолов Христов           Св. Влас                          1500 операция

 

ІІ. Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следната двойка:

 

 

   ЕГН                         Име, презиме, фамилия                              живущ в               сума-лв.

 

Несебър                   2000

                Несебър

 

 

                По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 435/09.07.2012 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно съгласие за монтиране на 3 бр. знамена в имот частна общинска собственост.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 289

 

               На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна  Общински съвет Несебър дава съгласие за монтиране на 3 бр. Пилони за знамена с височина15.00 м. в имоти частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатори  53045.224.13 по к.к, м. „ Кметство –  гр. Обзор, землище – гр. Обзор, Община Несебър и ПИ с идентификатор 53045.502.142 по КК на гр. Обзор.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

                По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 510/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Кошарица, с кад. № 39164.501.590.3.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 290

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3 ал. 3 от  Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като  т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с „Дрогерия, ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00 кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87кв.м и 4.30кв.м, представляващи ½ ид.част от WC”.

2. На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  във връзка с   чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  общинско помещение – Дрогерия ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87кв.м и 4.30кв.м, представляващи ½ ид.част от WC, при следните условия:

І.Начална конкурсна месечна наемна цена –179.50 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.23 и чл.24 на Наредба №5:

(27.00кв.м х 5.00лв. + 29.17кв.м х 0.50лв.) х 20% ДДС=179.50лв.

ІІ.Срок за отдаване – 5/пет/ години.

ІІІ.Специфични условия :

– Имотът да се използва за дрогерия.

ІV.Критерии за оценяване :

1.Оферта относно експлоатацията на имота – К1 -до 10т.;

2. Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

 1. Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/;
 2. Договор с РЗОК – К4,

-ако в офертата кандидата посочва, че има договор с РЗОК – 15т.

-ако се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК  -10точки.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3+К4.

V. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна немна цена.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

                По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 511/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за”, 1 гл. „против” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 291

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА  и  чл.6, ал. 1, от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” следния общински имот:

Земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.27.21 по КК на гр. Несебър, м. ”Юрта/Балкана”, на площ от 999 кв.м, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

                По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 512/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 292

 

„1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.39, ал.3  от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Димитър Иванов Менчев, ЕГН 3310050685 от гр.Св.Влас, ул.”Цар Симеон”,№7 възмездно право на ползване, за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.231.4 по кадастралната карта на гр.Несебър,  на площ от 522кв.м, .”Юрта/Балкана”, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №5235/22.06.2012г.

2.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, при годишна  цена  на правото на ползване   в размер на 21.00лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 513/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кад. Идентификатор № 11538.502.431 по к.к на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 293

 

 „І. На основание  чл. 21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2012 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.431 по КК на гр. Св.Влас, на площ от 226 кв.м, представляващ УПИ ІІІ кв.32 по плана на гр.Св.Влас-юг, АчОС№5256/19.07.2012г.:

ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190 , право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 17,55кв.м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 68.14кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  11538.502.431 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 226кв.м, представляващ УПИ ІІІ кв.32 по плана на гр.Св.Влас-юг , АчОС№5256/19.07.2012г., за сумата от 5303лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

                По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 509/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот с кад. № 73571.31.4 по к.к на с. Тънково.

 

Общинският съвет с 14  гл. „за” и 4 гл. „ въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 294

 

“І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на дял”А”, представляващ ½ част – западна и дял”Б”, представляващ 1/2 част – източна /съгласно приложената скица/ от общински имот с кадастрален №73571.31.4. по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки”, целият на площ от 112535 кв.м. /сто и дванадесет хиляди петстотин тридесет и пет кв.м./, с начин на трайно ползване по кадастр. карта – нива, ІХ категория, АОС №2916/08.01.2009 г., за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при следните условия:

1. Начална конкурсна годишна арендна цена, определена съгласно Заповед №РД-46-41/11.02.2011г. на министъра на МЗХ, както следва:

– за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

– за 5/пета/ до 7/седма/ година по 30 лв. на 1дка или 1688.00лв. за всяка ½част от имота без ДДС.

– за следващите години по 45лв. на 1 дка или 2532.00лв. за всяка 1/2 част от имота без ДДС.

 1. Срок за отдаване – 12/дванадесет/ години.
 2. Специфични условия :

1.Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

2.Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

4. Критерии за оценяване :

–          Оферта относно експлоатацията на имота- К1/ от 0  до 10 точки/

–          Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

–          Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3.

5. Депозит за участие  в конкурса  –  16.88лв. представляващи 10% от  началната конкурсна годишна арендна цена  за първата година след гратисния период.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по конкурса за аренда.

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

                По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 501/10.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разширение на градското сметище посредством отчуждаване на имоти частна собственост и отреждането им за общинско сметище.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 3 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 295

 

            На основание чл.8 ал.9  – ІІ предл. във връзка с ал.6, във вр с ал.5 от ЗОС, актуализира Общинска програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, като включва общински обект от първостепенно значение „Разширение на общинско сметище, находящо се в м. „Хендек тарла” в землището на с. Равда”, за изграждането на който обект е необходимо отчуждаване на частни имоти.

След влизане в сила на решението за определяне на обект: „Разширеине на общинско сметище”, находящо се в м. „Хендек тарла” в землището на с. Равда” за обект с първостепенно общинско значение, общинската администрация да проведе необходимата процедура по изработване и одобряване на ПУП.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

                По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 440/11.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на равностоен урегулиран поземлен имот в процедура по одобряване на ПУП за имот с пл. № 486 и 561 по к.к на с. Равда.

 

Общинският съвет с 16  гл. „за” и 1 гл.”въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 296

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.4 от ЗУТ Общински съвет Несебър определя поземлен имот УПИ V, кв.22 по плана на с. Равда представляващ имот с идентификатор 61056.502.497 по к.к на с. Равда, на площ от 836 кв.м., отреден за жилищно строителство – АчОС № 4771/10.06.2011 г. да послужи в процедурата по чл.16 за определяне на равностойни урегулирани имоти с пл. № 561 по проект ПУП ПРЗ за имот с пл. № 486 и 561 по КВС на с. Равда.

ІІ. Кмета на общината да представи сключено предварително споразумение със  собствениците на имоти с № 486 и № 561 по КВС на с. Равда, че  имот с  идентификатор  № 61056.502.497 по к.к на с. Равда на площ от 836 кв.м. кйто  ще послужи за обезщетението им и същите ще оттеглят съдебните си претенции към Общината.

Така подписаното споразумение да бъде представено на Общинския съвет преди изповядване на сделката.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ от дневния ред – Докладна записка № 489/31.08.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно вземане решение за  допускане и процедиране на ПУП за УПИ І – общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 297

 

Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на проект за изменеие на ПУП за УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.429 по КК, при спазване на нормативно установения за това ред.”

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ от дневния ред – Докладна записка №503/10.09.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решение за изработване и процедиране на ПП за изграждане на обект «Пътна връзка и достъп» до имот с идентификотор 51500.61.2 по к.к на гр. Несебър, м. «Инджекьойско блато».

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 298

 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект  „Пътна връзка за достъп до имот  с идентификатор 51500.61.2 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”,  в обхвата  и обслужващата зона на път ІІІ-9061 ”/Оризаре – Каблешково/ – п.к.Тънково – о.п.Слънчев бряг” км 7+600 ляво”

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 495/04.09.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно урегулиране на имот с идентификатор № 02703.501.574 на наследници на Лазар Налбантов по к.к на с. Баня.

 

При проведеното гласуване, Общинският съвет с 5 гл. «за», 3 гл. « против» и 10 гл. «въздържал» се от 18 гласували общински съветници не прие направеното от комисията  предложение  за решение.

                Предложението за решение от докладната записка  бе подложено на  гласуване и Общинският съвет с 6  гл. „за”, 2 гл. „против” и 9 гл. „ въздържал се” от гласували 17  общински съветници не прие предложението за решение от докладната записка.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 480/20.08.2012 г. От арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно  съгласуване на ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ VІ – 68 в кв. 7401 по плана на к.к Сл. Бряг – запад.

 

Общинският съвет с 14  гл. „за”, 1 гл.” Против”  и 2 гл. „ въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 299

            На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ VІ – 68 в кв. 7401 по плана на к.к „ Слънчев бряг – запад”

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 498/10.09.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно процедиране и одобряване изменение на ПУП ПР за УПИ І, кв.7 А по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за”и 2 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 300

 

   Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ не възразява за процедиране и одобряване на проект за изменение на ПУП  – план за  регулация на УПИ І в кв.7”А” по плана на гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.82 по кадастралната карта.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 497/10.09.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на  община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техничиската инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект «Външен водопровод и канализация» за имот с инд. № 51500.82.14 по к.к на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 14  гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 301

 

На основание по чл.129 ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, одобрява ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външни водопровод и канализация за имот с идентификатор 51500.82.14 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”.” Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод, минава по полски пътища с идентификатор по кадастралната карта 51500.76.10 и 51500.80.42 собственост на Община Несебър и достига до имот с идентификатор по кадастралната карта 51500.82.14-собственост на възложителя. Трасето на канализацията минава по полски път с идентификатор по кадастралната карта 51500.80.42 и достига до съществуваща канализация в полски път с идентификатор 51500.77.38 – собственост на Община Несебър. Дължината на водопровода е370 м. а на канализацията е287 м. Определен е сервитут по3 м. от двете страни на трасетата. Имоти, засегнати от сервитута на водопровода и канализацията са: 51500.79.17, 51500.79.16, 51500.81.1, 51500.81.2, 51500.81.3 51500.81.4, 51500.81.5, 51500.81.6,   51500.80.42,   51500.82.24,  51500.82.23,    51500.82.22,  51500.82.21, 51500.82.20,     51500.82.19,   51500.82.18, 51500.82.17, 51500.82.16, 51500.82.15 и 51500.77.38 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 492/03.09.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП ПП за «Външно ел. Захранване на жилищна сграда с ПИ 39164.15.97» в землището на с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 302

 

                    На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от  ЗМСМА,  Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и  процедиране на линеен  обект ПУП-ПП „Външно ел.захранване за ПИ 39164.15.97 в землището на с.Кошарица, м.”Йовче дере” и учредяване правото на преминаване на линеен  обект  през имоти  – общинска собственост ПИ 39164.15.238 и ПИ 39164.15.65- полски пътища.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 488/28.08.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване  на ЧИ на  ПУП-ПРЗ за УПИ ІV от кв.75 по плана на к.к. Сл. бряг – изток.

Общинският съвет с 11  гл. „за” и 3 гл. „въздържал се”от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 303

 

             На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV в кв.75 по плана на к.к. Слънчев бряг – изток.

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 523/18.09.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на  община Несебър, относно допускане за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ, кв.6 по плана на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 304

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА в качеството на заинтересована страна по смисъла на чл. 131, ал.2, т.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ от кв.6 по плана на гр. Обзор, община Несебър/ ПИ с идентификатор 53045.502.35 по к.к на гр. Обзор/, съгласно приложената скица приложение.

като при разработката да се прецизира отреждането  в   новообразуваният  УПИ ІV – 35

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 524/ от Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно допускане за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв. 27 по плана на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 14  гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 305

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА в качеството на заинтересована страна по смисъла на чл. 131, ал.2, т.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане израбатване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ от кв 27 по плана на гр. Обзор община Несебър/ ПИ с идентификатор 53045.502.225 по к.к на гр. Обзор/, съгласно приложената скица приложение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка №538/26.09.2012г. от Валентин Димов – гл. Архитект на община Несебър, относно ПУП – ПРЗ за ПИ № 11538.502.291 по к.к на гр. Свети Влас

 

Общинският  съвет след проведено поименно гласуване  с 14  гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 306

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11  от ЗМСМА  ОбС – Несебър в качеството си на принципал на собствеността съгласува проекта на ПУП – ПРЗ за  ПИ № 11538.502.291 по к.к на гр.Свети Влас  приет с решение по т.5 от Протокол № 23/20.09.2012 год.на  ОбЕСУТ

с който от  улично простанство в състава на улица от о.т. 127 и о.т. 128 и паркинг с о.т. 261 и о.т. 263 с нереализирани благоустройствени мероприятия се обособява нов УПИ ІІІ – 291 в кв.27 с отреждане „за трафопост„ на площ от 56 кв.м   и устройствени показатели подробно описани в докладната .

Предвид разпореждането с терен  общинска собственост да се проведат процедурите по ЗУТ и ЗОС .

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 540/26.09.2012г. от Валентин Димов – гл. Архитект на община Несебър, относно ПУП – ПРЗ за ПИ 11538.502.291 по к.к на гр- Свети Влас

 

Общинският  съвет след проведено поименно гласуване  с 14  гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 307

 

                На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11  от ЗМСМА  ОбС – Несебър в качеството си на принципал на собствеността, съгласува проекта на ПУП – ПРЗ за  ПИ № 11538.502.291 по к.к на гр.Свети Влас, приет с решение по т.6 от Протокол № 23/20.09.2012 год.на ОБ ЕСУТ,

с който от  улично простанство в състава на улица от о.т. 127 и о.т. 128 и паркинг с о.т. 261 и о.т. 263 с нереализирани благоустройствени мероприятия се обособява нов УПИ ІІ  – 291 общ. в кв.27 на площ от 41  кв.м  с отреждане „за трафопост„ и устройствени показатели, подробно описани в докладната записка.

Предвид разпореждането с терен  общинска собственост да се проведат процедурите по ЗУТ и ЗОС .

По т.ЧЕТИРЕДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка №539/26.09.2012г. от Валентин Димов – гл. Архитект на община Несебър, относно ПУП- ПРЗ за УПИ ІІ –общ, в кв.29 на гр. Свети Влас

 

                Общинският  съвет  след проведено поименно гласуване с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 308

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11  от ЗМСМА  ОбС – Несебър в качеството си на принципал на собствеността съгласува проекта на ПУП – ПРЗ за  ПИ № 11538.502.291 по к.к на гр.Свети Влас – юг  приет с решение по  Протокол № 23/20.09.2012 год. на ОбЕСУТ   с който от УПИ ІІ- общ. в кв. 29  с идентификатор 11438.502.224  се обособяват  УПИ ІІ -224 общ. с площ от 450 кв.м. УПИ ІІІ- 224 – общ.  с  площ от 84 кв. и УПИ ІV – 224 – общ. с площ от 117 кв.м. с отреждане и устройствени показатели  подробно посочени в докладната           Предвид разпореждането с терен  общинска собственост  да се проведат процедурите по ЗУТ и ЗОС .

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                                                             /БЛ. ФИЛИПОВ/

 

                                                                Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/

Изтегли като Word файл