НАРЕДБА № 8 – ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ

Print pagePDF pageEmail page

Наредба № 8

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ

     ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на концесии върху обекти, публична общинска собственост, включително такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера, провеждането на търговете и конкурсите, сключването на договорите за концесии и контролът за тяхното изпълнение.
(2) При предоставянето на концесии органите на общината и общинската администрация се ръководят от обществените интереси, опазването на общинската собственост – развитието на икономиката и закрилата на инвестициите.
(3) Не може да се предоставя концесия при опастност за националната сигурност и отбраната на страната.за общественият ред, за околната среда и за защитените със закон територии и обекти.
Чл.2. (I) Концесията включва предоставянето на вещни, облигационни и други права върху следните обекти – публична общинска собственост:

 1. води, водни обекти и водностопански системи и съоръжения:
 2. подземни богатства;
 3. пътища;
 4. гори;
 5. енергийни мрежи и съоръжения;
 6. спортни обекти и съоръжения
 7. други имоти – публична общинска собственост или части от тях, за осъществяване на търговска дейност,предназначеяа за обществено обслужване на населението, определени от общинския съвет;
 8. други обекти – публична общинска собственост, за които това е предвидено в закон.

(2) Концесията за обекти по ал. ] може да включва и прилежаща инфраструктура и принадлежности – общинска собственост.
(3) При предоставяне на концесия върху обектите по ал.] се спазват и изискванията на съответното специализирано законодателство.

Чл.З. (1) Концесия се предоставя чрез учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.2 за срок не по дълъг от тридесет и пет години.
(2) Срокът по ал.1 може да бъде продължен със съгласието на страните по концесионния договор въз основа на решение на общинския съвет-Общият срок на концесията не може да бъде по дълъг от петдесет години.
(3) Концесионерът , чиийто срок на договора е изтекъл се предпочита пред други кандитати при равни други условия при предоставяне на нова концесия за същия обект.

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл.4. (1) Всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия до общинския съвет чрез кмета на общината.

(2) Молбата следва да бъде мотивирана. Към нея се прилага и удостоверение за съдебна регистрация на търговеца.

(3) Молбата трябва да съдържа точно описание на обектите по чл.69 от ЗОС, за които се прави предложението и срока за който се иска предоставянето на концесията.
(4) Кметът на общината в едномесечен срок преценява целесъобразността на съдържащото се в молбата предложение и може да го внесе в общинския съвет с мотивирано становище за вземане на решение.

(5) Преди внасянето на предложение за предоставяне на концесия кмета на общината изисква информация от Националния концесионен регистър дали за съответния обект има предоставена концесия.
Чл.5. Кметът на общината организира подготовката на предложения до общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесии, независимо дали за това са постъпили предложения по чл.4 като:

1.възлага изготвянето на анализите

2.назначава комисия за изготвяне на становища и предложения за концесия.

Чл.б. (1) Кметът на общината одобрява изготвеното от комисията предложение за решение и въз основа на него прави мотивирано предложение за предоставяне на концесии до общинския съвет.

(2) При приватизиране на търговско дружество с общинско имущество, което ползва обекти и/или извършва дейности, подлежащи на концесиониране, предложението по ал.1 се прави в срок до три месеца от обнародването на решението за приватизация. Общинският съвет приема решението за предоставяне на концесия на това дружество в срок до три месеца от предложението на кмета на общината.
Чл.7 (I) Предложението за предоставяне на концесия съдържа:

1. предмета, срока и мотивите за предоставянето на концесията, начин на определяне на концесионера – конкурс или търг;

2. финансов и икономически анализ на концесията;

3. социален анализ на концесията;

4. екологичен анализ на концесията;

5. правен анализ на концесията;

6. други анализи , когато това е необходимо в завимост от предмета и характера на концесията;
(2) Финансово-икопомическият анализ се основава на правния анализ и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. описание и характеристики на обекта , определяне на техническите параметри и граници;
2. описание на технологията, свързана с ползването на обекта ;

3. технически изисквания и нива, необходими във връзка с ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на изискванията по опазване на околната среда:

4. инвестиционна програма във връзка с осъществяването на концесията по години, включително индивидуализиране и оценяване на задължителните подобрения;
5. гаранции и форми на контрол от страна на концедента за изпълнение на програмата;
6. обосновка на срока на концесията;

7. анализ нз разходите по години – инвестиционни, експлоатационни, ликвидационни, рекултивационни и другя, свързани с ползването на обекта.

8. анализ на очакваните приходи по години в резултат на ползването на обекта, принципи, начин и особености на ценообразуването ка дадения пазар;

9. предварителна оценка и предложение за вида, размера и начина на плащане на концесионното възнаграждение;

10. предложение за други финансови условия, свързани с контрола и управлението на концесията от страна на концендента;

11. анализ и изводи за ефективността на проекта, в т.ч. бюджетната, на основата на дисконтираните парични потоци за предлагания срок на концесията, нетната настояща стойност, вътрешната норма на възвръщаемост, срока на откупуване и оценка на риска;
12. анализ относно правото на обезщетение на концесионера за направените подобрения при прекратяване на концесията и предложение за размера му;

13. предложение за вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга.

(3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.

(4) Екологичният анализ се изготвя от експерти, лицензирани от Министерството на околната среда и водите и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. обща характеристика на обекта — предмет на концесията: местонахождение: описание на обекта ; технически параметри и граници; свързана с ползването на обекта технология; инфраструктура; етапи на концесията;

2. описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които се очаква да бъдат обект на въздействие в резултат от предоставянето на концесията: атмосферен въздух; повърхностни и подземни води; геоложка основа, релеф и почви; растителен и животински свят, включително защитени територии; ландшафт; санитарно-хигиенни условия; културно наследство; за действащите обекти — предмет на концесия, се описват и условията на съществуващата околна среда — обект на въздействие;
3. прогноза за предполагаемото въздействие върху засегнатите в резултат на предоставянето на концесията компоненти и фактори на околната среда;

4. мерки за намаляване отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда;
5. план за действие при аварийни ситуации; мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване (ликвидиране) на аварийни изпускания на замърсяващи вещества;
6. план за собствен мониторинг за наблюдение на засегнатите в резултат на осъществяване на концесията компоненти на околната среда;

7. заключение за допустимото замърсяване на околната среда в съответствие с действащите в страната норми и стандарти.

(5) Правният анализ се изготвя от правоспособен юрист и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

 1. правното основание за концесиониране на обекта ;
 2. правни характеристики и индивидуализация на обекта като предмет на концесия, включително анализ на принадлежащата инфраструктура и принадлежности, когато има такива;
 3.  установяване и анализ на съществуващи права или фактически отношения на ползване на обекта, на части от него или прилежащата инфраструктура; представяне на нолзвателя и на основанията за ползването;
 4. определяне на правата и задълженията на концесионера и на концедента; конкретизиране на правата на концесионера върху плодовете, приращенията и подобренията на вещите, свързани с предмета на концесия;
 5. установяване на наличие или липса на права на трети лица, имащи отношение към ползването на обекта , включително на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица;
 6. установяване на наличие или на липса на особености, свързани със защитени със закон територии и обекти, с националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др;
 7. установяване и квалифициране на правомерността на придобити или осъществявани права върху обекта;
 8. препоръчителни условия и приоритети в зависимост от обекта с оглед на евентуално провеждане на конкурс;
 9. предложение за вида на гаранциите за изпълнение на задълженията на концесионера;
 10. други елементи с оглед на характера и особеностите на обекта.

(6) Други анализи се представят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл.б9 от Закона за общинската собственост.

Чл.8. (1) Кметът на общината може да поставя и допълнителни изисквания към съдържанието на анализите.

(2) При техническа сложност на проекта или при наличие на изградени съоръжения, инфраструктура, принадлежности и др. се изготвя отделен технически анализ. Когато предмет на концесия е обект, който ще бъде изграден от концесионера с негови средства, се изготвя подробно описание с определени основни строително-технически и икономически параметри;

(3) При определяне за концесионер без търг или конкурс на търговец, който към момента на изготвяне на анализите ползва обекта , подлежащ на концесиониране, той е длъжен да предостави необходимите данни и документи за изготвяне на анализите и отговаря за пълнотата и верността на предоставените от него изходни данни.
(4) Анализите се датират и подписват от извършителите. Към анализите се прилагат копия от документи, легитимиращи собствеността, техническа документация, карти, чертежи, инвентарни описи и други документи, послужили при изготвянето ка анализите, както и надлежно предоставените изходни данни, заверени от издалите ги органи.

(5) към предложението за предоставяне на концесия се прилага:

 1. проект на решение на общинския съвет;
 2. проект на концесионен договор;
 3. предложение за състава на тръжната, съответно конкурсната комисия;
 4. вписан акт за общинска собственост – когато концесията е за съществуващ обект, който съобразно естеството си подлежи на актуване по реда на Закона за общинската собственост;

ГЛАВА ТРЕТА

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл.9 (1) Общинският съвет се произнася по направеното предложение за предоставяне на концесия с решение.

(2) Решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.10 (1) С решението за предоставяне на концесия се определят:

 1. предмета на концесията;
 2.  срока на концесията;
 3. начина на определяне на концесионера — конкурс или търг, или определеният без търг или конкурс концесионер;
 4. видът, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;
 5. основни права и задължения по концесията;
 6. видът и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия;
 7. видът, размера и начинът на изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение;
 8. други изисквания свързани с характера на концесията или посочените в други закони;

 

(2) В решението се посочва и срока за провеждане на търга или конкурса от кмета на общината.
Чл.13 Решението ка Общинския съвет за предоставяне на концесия се обнародва в „Държавен вестник“ и в поне един местен всекидневник.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл.12 Концесионерът се определя чрез конкурс или търг, освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 13(1) Начинът за определяне на концесионера се определя от общинския съвет.

(2) Общинският съвет определя вида на конкурса (присъствен или неприсъствен) или на търга (с тайно или с явно наддаване). Общинският съвет може да определи и свои представители в комисията за провеждане на търга или конкурса.
Чл. 14 (1) Кметът на общината в 7 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на решението на общинския съвет назначава комисия за организацията и провеждането на конкурса или търга в състав: председател , заместник “ председател и трима членове.

(2) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставяната концесия.

(3) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на концесионното възнаграждение.

(4) Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на конкурса или търга информация, за което при назначаването си попълват клетвена декларация, по образец, утвърден от кмета на общината.

Чл.15 (1) Кметът на общината обявява в поне един местен вестник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението по чл.9, ал.1.
(2) Съобщението по ал.1 съдържа: датата, мястото и часа за провеждане на конкурса или търга и срока за подаване на молбите; размера на депозита, цената на конкурсните или тръжните книжа; мястото, срока, реда и начина на закупуването им; реда и начина за оглед на обекта; начина за съобщаване на решението на комисията за допускане до участие в конкурса или търга.

(3) Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и определя цената им.

(4) В своята работа комисията се подпомага от определени от нейния председател служители от общинската администрация.

(5) Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в едномесечен срок и най-късно в тримесечен срок от обнародването на решението по чл.9 ал. 1.

Чл.16 (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е писмено.

(2) Към заявлението се прилагат:

 1. удостоверение за регистрация на участника като търговец и за актуално състояние на фирмата;
 2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;
 3. удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит;
 4. декларация за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация.

(3) Ако документите по ал.1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередности.

     РАЗДЕЛ I

КОНКУРС

Чл.17 (1) Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, като отбелязва на пликовете поредния им номер, датата и часът на постъпването им, вписва ги в специален регистър по реда на постъпването и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.

(2) Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.
(3) Комисията се произнася с писмено разрешение за допускане на участниците до конкурс в 7-дневен срок от изтичането на срока за подаване документи, като решението се обявява чрез поставяне на таблото за обяви на общината.

(4) Комисията допуска до конкурс всички лица, представили редовни документи , като се произнася с писмено решение.

(5) Решението на комисията може да се обжалва чрез председателя на комисията в 7-дневен срок от обявяването му пред кмета на общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.18 (1) . Към конкурсните книжа се предоставя голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати и представляват неразделна част от конкурсните книжа.
(2) В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в големия плик запечатано своето предложение относно конкурсните изисквания. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си.
Чл.19 (1) .След изтичането на срока на подаване на книжата по чл. 18, ал. 2 на заседанието на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаването им, след което отваря пликовете.

(2) Неявяването на участник или на негов упълномощен представител не е пречка за провеждането на конкурса. Не явилият се участник се счита за отпаднал, ако не се яви до изслушването на последния от участниците, които са се явили.

Чл.20 (I) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.

(2) В деня на конкурса кандидатите , поотделно, по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса, представят устно пред комисията своите писмени предложения относно конкурсните изисквания при предварително определен от комисията регламент за време на изложението.

(3) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение. Разясненията на участниците не могат да представляват допълнения или изменения на депозираните предложения.
Чл.21 (1) При провеждането на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.

(2) Комисията не може да иска допълнителни писмени разяснения по предложенията.

Чл.22 Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди решението за определяне на спечелилия
конкурса участник, за което подписват декларация.

     РАЗДЕЛ II

ТЪРГ

Чл.23 (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до търг в 7-дневен срок от изтичането на срока за подаване на документи.

(2) Комисията допуска до търга всички лица, представили редовни документи и комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията въз основа на условията , предвидени в решението на Общинския съвет.
(3) Кандидатите за участие в търга не могат да правят изменения в представения комплексен план- Те са обвързани със съдържанието му при сключването на концесионния договор.

(4) Комисията преценява редовността на документите.

(5) Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред кмета на общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.
Чл.24 (1) При провеждането на таен търг към тръжните книжа се предоставят пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно цената на концесията.

(2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.

(3) След изтичане на срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността ва тяхното приемане и отваря пликовете.

(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно цената и прилага представените комплексни планове.

Чл.25 (1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя стъпката за наддаване, като я включва в тръжните книжа.

(2) На датата и в часа, обявени за провеждане на явен търг, председателят проверява и отбелязва в протокол присъствието на допуснатите участници и на членовете на комисията. Ако се констатира присъствие само на един участник, комисията взема решение за провеждане на търга или за удължаване на срока за подаване на предложения . Присъстващият участник се уведомява за решението на комисията. Решението за удължаване на срока се обявява, а тръжната процедура се провежда на датата, на която изтича удълженият срок.

(3) Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно в присъствието на всички кандидати с наддаване.
(4) Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно цената на концесията
(5) Председателят на комисията обявява приключването на търга, като за резултатите от него веднага се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участниците в търга.

 

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл.2б (I) След приключване на конкурса или търга председателят па комисията в 7-дневен срок представя пред общинския съвет доклад и проект за решение за резултатите от търга или конкурса.

(2) В доклада комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласията и особените мнения на членовете на комисията при изготвянето на доклада и се прилагат мотиви, както и комплексният план на всеки участник в конкурса.

(3) Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.

Чл.27 (1) Общинският съвет утвърждава доклада на комисията и приема решение за предоставяне на концесия и упълномощава кмета на общината да сключи договор за концесия.
(2) В случай, че не утвърди доклада на комисията , общинският съвет приема решение за:

1. обявяване на нов търг или конкурс;
2. измекнение на решението си по чл.10, ал.1;
3. приключване на процедурата по предоставяне ка концесия без определяне на спечелил конкурса или търга участник.

Чл.28 (1) Кметът на общината се произнася по задържането к освобождаването на депозитите за участие в конкурса или търга.
(2) Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушили договора за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса, данни за което се посочват в доклада по чл.2б.
(3) При отказ за сключване на договора в съответствие със задълженията, които е поел и изискванията, с които се е задължил, спечелилият конкурса или търга кандидат губи внесения депозит.
(4) При сключване на договор със спечелилия конкурса или търга участник задържаният депозит се прихваща от цената на концесията.
Чл.29 Резултатите се обявяват в поне един местен всекидневник.

ГЛАВА ШЕСТА

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл.30 (3) Кметът на общината и спечелилият търга или конкурса кандидат в едномесечен срок от обявяване на решението, сключват договор за концесия. В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс, концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародване на решението на общинския съвет.
(2) Определеният за спечелил конкурса участник при сключването на договора е обвързан с направеното на конкурса предложение относно конкурсните изисквания.
(3) Определеният за спечелил търга участник е обвързан с предложения комплексен план по чл.23, ал.2 и 3 и с направеното на търга предложение относно цената на концесията.
Чл.31 (1) Общинският съвет може да приеме решение за провеждането на нов търг или конкурс за същата концесия:

1. при непостигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните;
2. при отказ от страна на спечелилия търга или конкурса участник да сключи договора.
(2) Новият търг или конкурс се провежда в срокове по чл. 15, ал. 1.
(3) В случаите по ал.1, т.1 общинският съвет в решението си постановява освобождаването на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.
(4) Решението по ал.1 се обнародва в „Държавен вестник“.
Чл.32 В случаите по чл.31, ал. 1 общинският съвет може да приеме решение, с което да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или в конкурса, или да измени решението си.
Чл.33. (I) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, един за досието на концесията, един за службата по вписваиията и един за националния концесионен регистър.
(2) Концесионният договор подлежи на вписване в службата по вписванията.

Чл.34. (1) Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му.
(2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.
Чл.35. Договорът за предоставяне на концесия съдържа:

 1. изискванията по чл-72 от Закона за общинска собственост;
 2. конкретизиране на други имуществени права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете от обекта на концесията и правото на обезщетение във връзка с приращенията и подобренията му:
 3. забраните за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права;
 4. вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
 5. контрола по изпълнението на задълженията на страните;
 6. начините за уреждане на споровете между страните;
 7. основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
 8. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.

ГЛАВА СЕДМА

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.36. Концесионерът получава достъп до обекта на концесията със съдействието на кмета на общината или кмета на кметството по местонахождението му.
Чл.37. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това кмета на общината.
(2) В случаите по ал.1 концесионерът може да поиска:

 1. общинският сънет чрез компетентните органи да предлиеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване иа пречките или ограниченията;
 2. изменение на концесионния договор;

(3) В случаите по ал.2 общинският съвет може да предпиеме отчуждаване на имоти на трети лица за общински нужди или учредяване на ограничени вещни права в полза на концендента. Обезщетяването на третите лица – собственици на отчуждени или обременени имоти, е за сметка на общината.

(4) В случаите по ал.2 страните по концесионния договор могат да спрат за определено време действието на договора.
Чл.38. При последващото възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред страните по концесионния договор могат:

 1. да изменят концесионния договор;
 2. да го прекратят по взаимно съгласие;
 3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.

Чл.39. (1) В случаите по чл.37 и чл.38, т.1 страните по концесионния договор могат да договорят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в концесионния регистър. Към досието на концесията се прилага копие от анекса.

(2) При необходимост от съществено изменение на изискванията, включени в решението по чл.10. ал.1, общинският съвет приема решение за изменение на договора за концесия.

Чл.40. (1) Договорът за концесия се прекратява:

 1. с изтичане на срока;
 2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване;
 3. при смърт на физическото лице – концесионер, или при прекратяването на юридическото лице – концесионер, освен ако общинския съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник;
 4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;
 5.  по взаимно съгласие;
 6. по силата на съдебно илк арбитражно решение;
 7. при други предвидени от закона кли договорени от страните основания.

(2) При прекратяване на договора без вина на концесионера, общината му дължи  обезщетение в размер, определен в договора за концесия.

(3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане, на обезщетението по ал.2.

Чл.41. Контролът по изпълнение на задълженията на концесионера се осъществява от кмета на общината или упълномощено от него лице.

ГЛАВА ОСМА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ

Чл.42. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.

Чл.43. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите и контролът по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.

Чл.44. По проекта на общинския бюджет ежегодно се предвиждат средства във връзка с изплащане на обезщетения в полза на трети лица в случаите по чл.37, ал.З или в полза на концесионера в случаите ло чл.38-, т.2 и чл.40, ал.2.
Чл.45. Кметът на общината осъществява контрола върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрола въхру концесионната дейност, като ежегодно внася в общинския съвет информация за изпълнението на концесионните договори.

     ГЛАВА ДЕВЕТА
РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ

Чл.46. (I) В общината се създава общински концесионен регистър, в който се вписват данни за предоставените концесии.

(2) Образецът на регистъра, редът за воденето и съхраняването му се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Към общинския концесионен регистър се поддържа публичен архив , в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.

(4) Общинският концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп, включително и чрез Интернет.

(5) Общинският концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:

 1. идентификационен номер на вписването;
 2. номерът и датата на решението на общинския съвет по чл.71, ал.1, т.1 от ЗОС, както и всички следващи решения на общинския съвет по отношение на предоставената концесия;
 3. заповедта за търга или конкурса;
 4. предмет на концесията;
 5. индивидуализация наобекта на концесията;
 6. срок на концесията;
 7. дата на скючване и дата на влизане в сила на концесионния договор;
 8. наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера;
 9. длъжностно лице или структура, осъществяващи контрол по изпълнението на договора за концесия;
 10. основни параметри на концесията:

а/ имуществени права и задължения на страните по договора;
б/ вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
в/ основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;

 1. методика за определяне на концесионното възнаграждение;
 2. дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право – дата и основание за прекратяване;
 3. забележки по вписаните обстоятелства.

(6) По партидата на всяка концесия се отбелязват и всички промени относно вписаните данни.

(7) В архива към общинския концесионен регистър се съхраняват:

1. оригинали на концесионните договори и на всички анекси и приложения към тях;
2. копие от решението на общинския съвет по чл.71,а л.1, т.1 от ЗОС, както и от всички следващи решения по отношение на предоставената концесия:

3. копия от предложенията по чл.71, ал.2 от ЗОС;

4. оригинали или надлежно заверени копия от други документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 5 и 6.
Чл.47. Вписването в регистъра, предоставянето на справки и информация, в това число и задължителната информация до Националния концесионен регистър, се извършва от определено от кмета на общината длъжностно лице.

     ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Лицата, правомерно придобили разрешения за осъществяване на дейности по отменения чл.70 от ЗОС до влизане в сила на ЗИДЗОС ,обн. ДВ, бр. 101 от 2004 г. запазват правата си до изтичането на срока на концесионните договори.

§2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.

§3. Наредбата се приета с Решение № 488 от Протокол №16/21.10.2005 г. на основание чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС и отменя Наредба № 8 за предоставяне на концесии , приета от Общински съвет – Несебър с Протокол № 5 от М.07.2000 година и променена и допълнена с Решение № 163 от Протокол № 7 от 25.06-2004 година на Общински съвет – Несебър.

*В сила от ….11.2005 г.

                                                                                            ………………………………………………..
Председател на Общински съвет:

Изтегли като Word файл