НАРЕДБА № 5 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО /обновена/

Print pagePDF pageEmail page

                                         

Н А Р Е Д Б А № 5

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 (1) С тази наредба се уреждат редът и условията за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с имуществото – собственост на Община Несебър,  както и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства,  в съответствие със Закона за общинската собственост,

Чл.2 Наредбата не се прилага:

1.При разпореждане с общинско имущество, извършено по реда и условията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

2.По отношение на общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества.

3. /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г. При предоставяне на концесия върху обекти – публична общинска собственост

4. /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г. При отдаване под наем и продажба на Общински жилища.

Чл.3 /изменен и допълнен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./1/Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината, под общото ръководство на Общинския съвет.

     /2/ Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината.

/3/ В изпълнение на стратегията по ал. 2 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината.  Проектът за програмата се внася за разглеждане в Общински съвет заедно с проекта за бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

/4/ Стратегията по ал. 2 и програмата по ал. 3 се съставят на основата на общинския план за развитие, предложенията на местната общност, постъпилите инвестиционни намерения и предложенията на кметовете на кметствата, кметските наместници и ръководителите на бюджетните звена чрез консултации, срещи и публични обсъждания.

/5/ Постъпилите предложения по ал. 4 се разглеждат от комисия, назначена от Кмета на общината.

/6/ Проектите на стратегията и програмата, проектите за техните актуализации, както и датата и мястото на провеждане на публичното обсъждане се обявяват на сайта на община Несебър и в сградите на общината, най-малко 14 дни преди деня на публичното обсъждане. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проектите при внасянето им от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

/7/ Стратегията и програмата се обявяват на населението , чрез публикуването им в сайта на Общината и един местен вестник.

Чл.4 Общинската собственост е публична и частна, съгласно определенията на ЗОС.

Чл.5  (1) Имоти  – частна общинска собственост, които са придобили  качеството на публична общинска собственост, в следствие на реализирано по влязъл в сила подробен устройствен план мероприятие,  както и имоти придобити от Общината в резултат на принудително отчуждаване се обявяват за публична общинска собственост.

(2) Имоти – публична общинска собственост, които вследствие промяна в начина на ползване, стопанисване и управление или  на реализирано по влязъл в сила  ПУП  мероприятие  са престанали да имат предназначението  чл.3 ал.2 от ЗОС се обявяват за частна общинска собственост .

(3) Отдел “Общинска собственост”, кметовете на кметства и кметските наместници следят за съответствието на предназначението на имотите и тяхното използване. При несъответствие те задължително изготвят доклад до Кмета за откриване на процедура по /ал.1 или ал. 2 /.

(4) Предложения за откриване на процедура по /ал.1 и 2/ се правят от кмета на общината и от лицата имащи право да внасят предложение за решение съгласно правилника за работа на Общински съвет.

(5).Предложенията се правят в писмена форма и  съдържат:

-вида и местоположението на имота;

-вида и основанието за извършването на предлаганата промяна;

-конкретни мотиви за извършване на промяната;

-акт за общинска собственост;

-скица по действащия план;

(6) Въз основа на  предложението, кметът или председателят на Общински съвет   внася предложението за     разглеждане от  Общински съвет.

Чл.6. / изменен и допълнен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г. /Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, а по ал. 2 – с повече от две трети от общия им брой.

ГЛАВА ВТОРА

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

РАЗДЕЛ І

ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Чл.7 (1)Общината може да придобива  възмездно или безвъзмездно правото на собственост и на други  ограничени вещни права  върху имоти и вещи по силата на закон или въз основа на решение на Общинския съвет.

Чл.8  (1) С решение на Общинския съвет се придобива собственост в следните случаи;

 1. покупко продажба на имоти или части от тях;
 2. замяна на имоти и вещи – частна общинска собственост – с имоти и вещи на държавата, на физически или юридически лица;
 3. замяна на право на строеж върху имот частна общинска собственост с имот или ограничени вещни права, собственост на физически и на юридически лица;
 4. придобиване на собственост върху имот срещу учредено право на строеж или друго ограничено вещно право върху имот – частна общинска собственост;
 5. обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот частна общинска собственост;
 6. делба;
 7. предоставяе на Общината с акт на компетентен държавен орган;

(2)Чрез акт  на кмета на  Общината се придобива собственост в следните случаи:

1.При дарение или завещание в полза на общината при условията на чл. 61  ал.2  от ЗН.

2.При завладяване /заемане/ на безстопанствени имоти на територията на Общината, чиито собственик не може да бъде установен;

3.При позоваване на придобивна давност в полза на Общината – със заповед на Кмета;

Чл.9 /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г. / (1) При придобиване на имущества, включително и на идеални части от имущество, на основание покупка, замяна или делба, същото трябва да бъде освободено от ипотека и други вещни тежести,  преди предобиването.

(2) Договорите и другите актове, с които се придобива или прехвърля право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти, общинска собственост, подлежат на вписване.

(3) Ипотекирането и обременяването с вещни тежести на недвижими имоти и вещни права, общинска собственост, става с решение на Общинския съвет.

РАЗДЕЛ ІІ 

Придобиване на ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Чл.10 (1) Придобиването на движими вещи /машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни активи/, необходими за осъществяване дейността на общината, се извършва в рамките на предвидените бюджетни средства;

(2)Движими вещи, необходими за дейността на Общинския съвет и Общинската администрация се закупуват от Кмета на Общината или упълномощено от него лице. Кметовете на кметства на самостоятелен бюджет закупуват движимите вещи, предвидени по техните бюджети.

(3) Движими вещи, необходими за административни и стопански нужди за дейността на звената и предприятията, работещи със самостоятелни бюджетни кредити се закупуват от съответните ръководители.

Чл.11 Придобиването на движими вещи от Общината може да става и:

(1)  По силата на закон;

(2) По решение на Общинския съвет за закупуване, извън размера на утвърдените бюджетни средства;

(3) Чрез замяна на движими вещи, собственост на общината, с движими вещи, собственост на други физически и юридически лица, след решение на Общинския съвет.

(4) Чрез дарение от физически и юридически лица. Даренията на движими вещи в собственост на Общината се приемат от Кмета на Общината или от Кмет на кметство. Видът, стойността и произходът на дарението се обявяват пред Общинския съвет;

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

РАЗДЕЛ І

Управление на имоти публична общинска собственост

Чл.12 /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/.29.05.2008 г. / (1) / изменен и допълнен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г. / Имотите и вещите – общинска  собственост се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин и в сьответствие със стратегията по чл.8 ал.8 и годишната програма по чл.8, ал.9 от ЗОС.”

(2) Имотите и вещите – общинска  собственост се използват съобразно предназначението им и нуждите, за които са предоставени.

(3) Управлението се изразява в използване, поддържане, ремонт, опазване на общинската собственост както и отдаване  под наем .

         Чл.13  (1)Публична общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на  общинския съвет и общинската администрация, се управлява пряко от Кмета на общината.

(2) Публична общинска собственост предназначена  за осъществяване функциите на общинската администрация на територията на съответното населено място  се управлява от   кметовете на кметствата и кметските наместници .

(3)Поддържането на имотите и вещите – публична общинска собственост се извършва от лицата, които ги управляват в рамките на предвидените за това бюджетни разходи, които се определят с ежегодния бюджет на общината .

Чл.14(1) Публичната общинска собственост, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, включително и имотите за здравни, културни, образователни и социални мероприятия от общинско значение, предоставени от Общинския съвет за ползване от съответните организации или юридически лица на бюджетна издръжка, се управлява от ръководителите на съответните организации;

(2) Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на действащата нормативна уредба.

Чл. 15а / нов – с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г.  (1) Части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят под наем след решение на Общински съвет.

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка по ал.1, желаещи да предоставят под наем имоти или части от тях,  предоставени им за управление депозират заявления  до Общински съвет- Несебър с мотивирано искане.

(3) С  решението на Общински съвет се определя процедурата за предоставяне на имота публичен търг или публично оповестен конкурс, срока за предоставяне и началната наемна цена.

(4) Публичните търгове и публично оповестените конкурси за имотите по ал.1 се организират от ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка под общото ръководство на кмета на общината, при спазване на законовите изисквания и правилата в глава шеста на настоящата наредба.

(5) Типовата документация се съгласува от правния отдел на общината и се утвърждава от ръководителя на съответното юридическо лице или звено на общинска бюджетна издръжка.

(6) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, ръководителя на съответното юридическо лице или звено на общинска бюджетна издръжка издава заповед за определяне  на спечелилия участник, сключва договор за наем и следи за изпълнението на договорните отношения.

(7) Препис от сключения договор по предходната алинея се изпраща в 7- дневен срок от сключването му на кмета на община Несебър за прилагане към досието на имота.

(8) Наемните правоотношения се прекратяват при реда и условията на чл.15 от ЗОС.

Чл.15 (1) Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите подлежащи на концесиониране могат да се отдават под наем след решение на общински съвет за срок до 5 години.

(2) Отдаването под наем на имотите по предоходната алинея се осъществява след провеждане на търг или конкурс по реда на глава пета.

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 2 кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.

РАЗДЕЛ ІІ

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ  И ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Чл.16 (1) Имотите и вещите – общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.

(2) Имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

(3) Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи – общинска собственост става със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

(4) Общинският съвет може да откаже да даде съгласие за предоставяне на имоти по ал.3, когато на територията на общината има държавни имоти, подходящи за задоволяване на потребностите на държавните органи или на техни териториални звена.

(5) Имотите и вещите – общинска собственост, които не са предоставени за управление, се управляват от кмета на общината.

(6) Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той не се управлява в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин,  имотът се отнема със заповед на кмета на общината.

/7/ Имотите по ал. 1 или части от тях – частна общинска собственост могат да се предоставят под наем след решение на Общински съвет по реда и при условията на чл.15а.

Чл.17 / изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г. / /изменен и допълнен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г. / (1) Свободните нежилищни имоти  – частна общинска собственост, могат да се отдават под наем на трети лица от кмета на общината  след провеждане на търг или конкурс по реда на глава шеста от настоящата  наредба.

(2) По предложение на кмета на общината Общинският съвет определя имотите, които ще бъдат отдавани чрез търг и имотите които ще бъдат предоставени под наем чрез конкурс. В решението общинския съвет определя и срока за отдаване под наем на всеки конкретен  имот, които не може да бъде по дълъг от 10 години.

             (3) При провеждане на конкурса  по предходната алинея, в неговите условия могат да бъдат установени изисквания за осъществяване на точно определени производствени или стопански дейности в отдаваните под наем помещения, както и за не променяне характера на тези дейности и  възможностите за удължаване срока на договора по реда на чл. 17 а

.                         (4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса кметът на общината сключва договор за наем. Наемното правоотношение се прекратява по реда на чл.15 от ЗОС .

Чл.17а / нов – с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г.  (1) Ако срока на наемното правоотношение възникнало по реда на чл.17 е по-малък от 10 години, същият може да бъде  продължен с решение на Общинският съвет, при наличието на следните предпоставки:

1.  наемателят е изряден платец и ползва наемания имот с грижата на добър стопанин

2. имота е включен в годишната програма по чл.8, ал.9 от ЗОС за отдаване под наем.

(2) С решението си по ал.1 Общинският съвет определя срока на договора и наемната цена.

(3) Лицата желаещи да им бъде удължен срока на наемния договор подават заявление до кмета на Общината, към което прилагат  удостоверение за липса на задължения към Община Несебър, копие на договор за наем и удостоверение за актуално състояние, но не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока на договора.

(4) Въз основа на решението на Общинският съвет,  кмета  на Общината  сключва,  анекс към договора за наем.

Чл.18(1) С решение на Общински съвет могат да се отдават под наем без търг или конкурс свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза по реда на чл. 19.

Чл.19 / изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г. /(1) Желаещите  да бъдат настанени в помещения, съгласно предходният член, подават молба до кмета на общината, в която се посочва:

 1. Наименованието на юридическото лице с нестопанска  цел и адреса на управление и адрес за кореспонденция.
 2. Помещението, в което се иска настаняването;
 3. Подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани в помещението по т. 2;
 4. Срока, за който се иска настаняване;
 5. Декларация, че юридическото лице  не притежава в собственост годни за постоянно ползуване помещения от вида на това, в което се иска настаняване.
 6. Решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние и  документ удостоверяващ вписването на юридическото лице в централния регистър;

(2) Отдел общинска собственост проучва молбата и след като установи, че юридическото лица с нестопанска цел  осъществява дейност в обществена полза  и дейността, която ще извършва е съвместима с предмета му на дейност, подготвя проект за решение, който в едномесечен срок се внася в ОбС от кмета на общината.

(3) В случай, че молбата постъпи в Общински съвет, председателят на Общинският съвет я внася за разглеждане в Общински съвет след становище по ал.2 от отдел  общинска собственост.

(4)  Договорът за наем се сключва за срок не по-дълъг от три години.

(5) При предаване на помещението се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, който е неразделна част от договора, описващ състоянието му.

(6) Ако настаненото лице не заеме  предоставеното му помещение в едномесечен срок от датата на предоставянето му, договорът за наем се счита прекратен.

(7) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на кмета на общината, при настъпване на обстоятелства по чл. 15 от ЗОС.

Чл.20 (1)Предоставянето на помещения – частна общинска собственост на местните ръководства на политическите партии, отговарящи на условията  предвидени в  Закона за политическите партии, както и на синдикалните организации, се извършва  от кмета на общината без търг или конкурс.

(2)Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица , както и да се ползват за стопанска дейност.

(3) Искането за предоставяне на помещение се извършва чрез молба до кмета на общината, в която се посочват::

1.Наименованието на партията или организацията;

2.Копие от съдебната регистрация;

Чл.21(1) При наличието на свободно помещение, кмета на общината  издава заповед за отдаване под наем.

        Чл.22(1)Кметът на общината предоставя помещения за нуждите на общинските ръководства на синдикална организация .

(2) договорите по предходната алинея се сключват за срок до 3 год.

Чл.23 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г. Общинския съвет определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията, отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, на помещенията, предоставяне на политическите партии и на общинските ръководства на синдикалните организации, съгласно приложение № 1.

Чл.24 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ Общинския съвет определя първоначалната цена при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, предназначени за административн и стопански нужди, съгласно приложение №1.

Чл. 24а. / нов  – с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г. / Наемните цени на договорите, сключени по реда на чл. 23 и чл. 24 се актуализират ежегодно от първи януари на всяка следваща година с годишния инфлационен индекс, отчетен от НСИ за предходната календарна година.

         Чл.25  (1) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия.

(2) Наличието на безстопанствени имоти се установява от комисия, назначена от кмета на общината.

(3) При установяваване на безстопанствени имоти комисията съставя протокол в който подробно се описва вида, размера, местонахождението и състоянието на имота.

(4) Имотите по ал.3 се обявяват в поне един местен ежедневник и на местата за обяви в сградата на общината и в кмествата.

(5) Ако в едномесечен срок от обявлението не се явят собственици на имота в общината, кмета издава заповед за установяване на владение.

(6) От датата на издаване на заповедта по ал.5 започва да тече срокът на придобивна давност в полза на общината.

(7) Обстоятелствата по ал.5 и ал.6 се отбелязват в обявлението по ал.4.

РАЗДЕЛ ІІІ

Управление на движими вещи-частна общинска собственост 

       Чл.26 (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на движимите вещи, необходими за осъществяването на дейността на Общинския съвет и Общинската администрация.

(2) Кметовете на кметства организират и ръководят управлението на движимите вещи, необходими за осъществяване на дейността на общинската администрация на територията на кметството.

        Чл.27/изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ (1) Движимите вещи, предоставени за нуждите на общински здравни, културни, образователни и спортни заведения, както и на общинските предприятия се управляват от техните ръководители.

(2) Кметът на общината упражнява контрол върху правилното и законосъобразното управление на движимите вещи по ал. 1.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

РАЗДЕЛ І

Общи разпоредби 

          Чл.28 Имотите и вещите, публична общинска собственост не могат да се  отчуждават и  да се  прехвърлят в собственост на трети лица.

Чл.29  Имоти и вещите – публична общинска собственост, както и части от такива имоти, могат да се  обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон

Чл.30/ изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./ (1) Разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез:

 1. Продажба на имоти или на идеални  части от тях;
 2. Замяна на имоти или на идеални части от тях;
 3. Дарение
 4. Доброволна делба
 5. Възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права
 6. /отмененa с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./

7.Прехвърляне безвъзмездно право на собственост на юридически лица на бюджетна издръжка.

8.Сделки по чл. 15 ал.3 и чл.17 ал.3 от ЗУТ.

9.Други способи, предвидени със закон.

(2) Разпореждането с движими вещи – частна общинска собственост се осъществява чрез:

 1. Продажба;
 2. Замяна /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./
 3.  Предоставяне право на ползуване;
 4. Дарение;
 5. /отмененa с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./

5.   Бракуване.

 1. Други способи, предвидени със закон.

 Чл. 31  /отменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./

 Чл. 32 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./      

(1) Предложения за разпореждане с общинско имущество се правят от:

1. Кмета на общината

2. Общински съветници или комисии на Общинския съвет;

3. Кметове на населени места или кметски наместници от общината;

4. Заинтересовани лица

5. /Нова с Решение № 660 Протокол № 20/18.12.2013 г./

Заместник-кмет

(2) Предложенията по ал.1 се правят в писмена форма и трябва да съдържат;

1. Описание на имуществото;

2. Причини, поради които се иска разпореждането;

3. Начин на разпореждане с имуществото;

4. Пазарна оценка;

5. /Нова с Решение № 660 Протокол № 20/18.12.2013 г./

                Данъчна оценка

(3) Кагато предложението е отправено от заинтересована страна до Общинския съвет,  председателят  го внася за становище в съответната постоянна комисия съобразно правилника за работа на Общинския съвет, която го разглежда и предлага проект за решение.

Чл.33 Решението за разпореждане трябва да съдържа:

1.Основание, на което се взема решението;

2.Вид на разпореждането;

3.Ред за определяне на лицата, приобретатели на имуществото или ограниченото вещно право върху него;

4.Описание на имуществото;

5.Цената, на която ще се извърши разпореждането или на която ще започне процедурата по разпореждане;

6. Други условия на бъдещата сделка, ако има такива – срок, начин на плащане и др.

         Чл.34 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват в Агенцията по вписванията по местонахождението на общинския имот, а при замени с държавни имоти – по местонахождението на държавния имот.

     Чл. 34а. / нов  – с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ (1) Разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост се вписват в публичен регистър. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;

2. начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;

3.насрещната страна по сделката;

4.номера  на решението на общинският съвет за разпоредителната  сделка

(2) Публичният регистър се поддържа на хартиен носител, съгласно Приложение № 2, а извлечение от него се публикува в електронен вариант на сайта на община Несебър.

(3) Вписванията в публичния регистър на хартиен носител се извършват при подписване на договора за разпореждане от двете страни, а вписванията в електронния регистър се извършват в едномесечен срок от получаване на вписания договор за разпореждане.

(4) Кметът на община Несебър със заповед упълмощава длъжностни лица от администрацията, които отговарят за вписванията в регистъра.

Чл.35 (1) /Нова с Решение № 660 Протокол № 20/18.12.2013 г./ При възмездно и безвъзмездно разпореждане с имоти общинска собственост или ограничени вещни права върху имоти общинска собственост, приобритателите заплащат разходите по вписване на сделката в Службата по вписвания

          (2) / отменена  с Решение № 593 от Протокол № 18/15.10.2013 г./

(3) Физическите и юридически лица, направили предложение за разпореждане с имот частна общинска собственост заплащат на каса / и или по сметка на общината разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки възложени по реда на чл. 22 ал.3 от ЗОС

РАЗДЕЛ ІІ 

Прекратяване на съсобственост Продажба, дарение на имоти – частна общинска собственост

Чл.36 / изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./ (1) Продажбата на нежилищни имоти-частна общинска собственост, се извърша с решение на Общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава шеста.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината сключва договор за продажба на имота, в който се посочват: купувача, цената, начина и срока на плащането й, както и други условия договорени от страните.

 Чл.37 / изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./ /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ (1) Продажбата на земя – частна общинска собственост, представляваща урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината,  на собственика на законно построена върху нея сграда, се извършва от кмета на общината, без провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на Общински съвет за одобряване на пазарната оценка, определена по реда на чл.41 ал.2  от ЗОС”;.

(2) Заинтересованите лица по ал.1 подават заявление до кмета на общината, към която прилагат:

1.Договор за учредено право на строеж , удостоверение за признато правно на строеж или нотариален акт за собственост на право на строеж;

2. За имоти, за които има влязла в сила кадастрална карта:

2.1. Скица на имота, издадена от Агенцията по геодезия, картография кадастър;

2.2. Извадка от действащия ПУП, с посочено реализирано и максимално допустимо застрояване, съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията, издадена от Община Несебър;

3. За имоти, за които няма влязла в сила кадастрална карта: скица на имота, издадена от Община Несебър с посочено реализирано и максимално допустимо застрояване, съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията;

4. Домумент за собственост или констативен акт от отдел „ТСУ”, че сградата е завършена в груб вид;

5. Документи, доказващи, че сградата е законно изградена.

6. /отменена с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./

(3) Преписката се окомплектова служебно с акт за общинска собственост, данъчна оценка и пазарна оценка на имота по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.

(4) Постъпилите заявления с приложените към тях документи се разглеждат от 5 членна комисия, назначена от кмета на Общината, в  която се включват задължително един правоспособен юрист и архитект. Комисията заседава един път месечно, при пълен кворум и взима решение относно законосъобразността и целесъобразността на сделката. За своите решения комисията съставя протокол.

                    Чл.38 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ (1) Въз основа на протокола на  комисията по чл.37, ал.4 от наредбата, Кмета на общината внася до Общински съвет докладна записка за одобряване на пазарните оценки на продаваните имоти, изготвени от оценител на имоти по реда на чл. 22 ал.3 от ЗОС.

(2) когато с влязъл в сила ПУП към момента на подаване на искането се предвижда ново застрояване върху имота или надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и стойността на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по ПУП. Главният архитект на Общината осигурява служебна скица от ПУП и изготвя становище за реализираното и предвиденото застрояване.

(3) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и стойността на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване, съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на Общината изготвя становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.

(4) След влизане в сила на  решението на Общински съвет по чл.38, ал.1 кмета на общината издава заповед. Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.

(5) След плащане на цената по заповедта, на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта срок, кметът на общината сключва договор за продажба.

(6) Когато плащането не се извърши в определения срок кмета на Общината отменя заповедта и прекратява преписката.

Чл. 39 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ (1) Предварителния и окончателен договор при продажба  по чл. 15 ал.5 и чл.17 ал.5 от ЗУТ, се сключват от кмета на Общината по цени, определени от общинския съвет по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС”;

(2) Предварителният договор по чл.1се сключва след решение на Общинския съвет въз основа на разработен проект за ПУП.

(3)  Решението на Общински съвет по ал.2 се взема въз основа на становище на гл. архитект, че ПУП е изработен съобразно правилата на ЗУТ, информация за конкретната площ, данъчна и пазарна оценка на имотите, предмет на предварителния договор .

(4) В  случай, че експертния съвет по чл.5 ал.4 от ЗУТ установи, че проекта на ПУП не може да бъде приет без изменение, главният  архитект на общината прави служебно предложение до Общинския съвет за изменение на предварителния договор.

(5) В случай, че проекта за изменението на  ПУП не влезе в сила  шест месеца след сключване на предварителният договор, се извършва нова оценка на частта на имота общинска собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която  сключва окончателния договор.

(6) В предварителния договор се вписват условията по ал.4 и ал.5.

(7) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението на ПУП.

          Чл.40 (1) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет чрез:

1.  делба;

2.  продажба на частта на общината;

3.  откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица;

4.  замяна.

(2) При прекратяване на съсобствеността по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и на Гражданския процесуален кодекс.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.41. Продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет:

 1. в случаите по чл.15, ал.5 и чл.17, ал.5 от ЗУТ – след решение на общинския съвет
 2. на инвеститори, получили сертификат за инвестиции от първи клас – при условията и по реда на чл.18, ал.1 и 4 от ЗНИ ;
 3. на безимотни и малоимотни граждани при оземляване със земеделски земи при условията и по реда на ЗСПЗЗ и наредбата по чл.20, ал.1 от ЗСПЗЗ ;
 4. на основния пощенски оператор в случаите на чл.30 от ЗПУ;
 5. в други случаи, определени със закон;

            Чл.42. Дарение на недвижим имот частна общинска собственост се извършва с решение на Общински съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.

(2) Дарение на имот – частна общинска собственост може да се извърши:

 1. на инвеститори, получили сертификат за инвестиции от първи клас – при условията и по реда на чл.18, ал.1 и 2 от ЗНИ ;
 2. на държавата или на юридически лица на бюджетна издръжка;
 3. на други лица, определени в закон или от общинския съвет.

         РАЗДЕЛ ІІІ 

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ

Чл.43. / изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./  /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ (1) Правото на строеж върху имот-частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината  чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съобразно предвижданията на  влязъл в сила подробен устройствен план.

(2 В решението  за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс Общинският съвет може да предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на Общината на равностоен имот в новопостроената сграда.

(3)Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.

(4) С решението си по ал. 2 Общинският съвет определя кои имоти, съобразно предвижданията на ПУП и одобрения инвестиционен проект /идеен или работен устройствен проект/ от предвидената за изграждане сграда ще се придобият от Общината, както и срокове и други условия за извършване на строителството.

(5) Стойността на придобиваните от Общината имоти не може да бъде по-малка от пазарната цена на правото на строеж  на частта от сградата, която ще остане в собственост на строителя.

Чл.44 /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./ /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ (1) В случаите на чл.37, ал.4 от Закона за общинска собственост, кметът на общината внася предложение в общинския съвет за предоставяне на съответните права.

(2)  Решение по предходната алинея може да се вземе само когато в подробния устройствен план е предвидено застрояване със съответното предназначение – културно, религиозно, образователно или др.

(3) Лицата, желаещи да придобият права по чл.37, ал.4 от ЗОС подават заявление до кмета на общината, към което задължително прилагат документи за тяхната регистрация и удостоверение за актуално състояние.

(4) Алинеи 4, 5, 6 отменени с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./

  Чл. 44 а /нов с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./   Предложенията по  чл. 44 ал.1 трябва да съдържат следните данни :

1. Лицата на които ще бъде учредено право на строеж

2. Описание на имотът за който  ще се предоставя съответното право с неговите характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на имота

Чл.45  Предложението по чл.44, ал.1 трябва да съдържа данни за:

1.имотът за който ще се предоставя съответното право с неговите характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на имота.

2.нуждите, за които ще се използва имота.

3.срока за който се предоставя съответното право.

Чл.46 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./ (1) Правото на строеж в случаите на чл.37, ал.4 от ЗОС се учредява след решение на Общински съвет , прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, по цени определени по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС .

(2) На основение решението на Общински съвет по предходната алинея, кмета издава заповед и след заплащане на определената цена сключва договор за отстъпено право на строеж.

(3) Ако в едномесечен срок от получаване на заповедта не се заплати цената, преписката по учредяването на правото на строеж се прекратява.

Чл. 47 /отменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./  

Чл.48  С решение прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците Общинския съвет може да учредява безвъзмездно право на строеж .

  Чл.49 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г. /

(1) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява  с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:

1.Юридически лица на бюджетна издръжка

2.На религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за изграждане на обредни, молитвени или  богослужебни домове за публични религиозни обредни служби, за храмове и манастири.

 1. на инвеститори, получили сертификат за инвестиции от първи клас – при условията и по реда на чл.18, ал.1 и 7 от ЗНИ ;
 2. в съсобствени имоти в случаите по чл.183, ал.3 от ЗУТ;
 3. на енергийни предприятия в случаите по чл.62, ал.1 отЗЕ;
 4. на обществени далекосъобщителни оператори в случаите по чл.168 от ЗД;

8 Други лица, когато това е предвидено в закон.

(2) Лицата, желаещи да придобият права по предходната  алинея подават заявление по реда чл.44.

          (3) На основание на решението по чл.48 и чл.49 кметът на общината издава заповед и след заплащане на таксите по чл.35, ал.2 от Наредбата”.

   Чл.49а. /изменение с  Решение № 621 от Протокол № 17/08.05.2009г./  

(1) Право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища се учредява със заповед на кмета на Общината , след решение на Общински съвет на лица с установени жилищни нужди, на жилищно строителни кооперации и сдружения, в които членуват само такива лица.Като на едно лице може да се отстъпва до 150 кв.м. разгъната застроена бруто площ.

(2) Лицата, желаещи да придобият права по ал.1 подават заявление до кмета на общината, към което прилагат документ за доказани жилищни нужди

(3) Лицата по ал.1 се определят от 9 членна комисия, назначена със заповед на кмета на Общината, в чийто състав се включват 5 общински съветници, определени от председателя на Общински съвет и 4 служители на Общинската администрация, определени от кмета на Общината.

(4) Комисията заседава при наличие на 2/3 от членовете и.

(5) Комисията изготвя списък с лицата и съответните поземлени имоти, на които да се учреди право на строеж.

(6) Въз основа на изготвения списък по ал. 5  кмета на Общината , внася предложение до Общински съвет за учредяване право на строеж  за изграждане на социални жилища. След влизане в сила на решението , кмета на Общината издава заповед за учредяване право на  строеж по  цени определени от Общинския съвет, съгласно приложение № 3 към наредбата.

(7) След заплащане на сумите по заповедта, кметът на общината сключва договор.

(8) Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта не се заплати определената дума, преписката  се прекратява.

Чл.50 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./   Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда-частна общинска собственост или на сграда, построена в имот частна общинска собственост съобразно предвижданията на влязъл в сила устройствен план се учредява с решение на общинския съвет след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Чл.51 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./   (1) Кметът на общината може да  учреди   право на надстрояване и/или пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост без търг или конкурс, за жилищни нужди на:

– собственика на сградата;

-на съсобственици на жилища в сгради етажна собственост или на техни сдружения;

(2) Кметът на общината може да  учреди без търг или конкурс,   право на надстрояване и/или пристрояване на нежилищна сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, когато това не води до обособяване на самостоятелен обект.

(3) Лицата, желаещи да придобият право по предходната алинея подават заявление до кмета на общината

(4) Заедно със заявлението се представят идеен проект за бъдещата надстройка/пристройка и документи за собственост на сградата. Кметът може да изиска и други документи,  в зависимост от конкретния случай.

Чл.52. /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г. и  с  Решение № 621 от Протокол № 17/08.05.2009г./  

/   Правото на надстрояване и пристрояване в хипотезите на чл. 51 ал. 1 и ал. 2 се учредява по пазарна оценка, определени по реда на чл. 22 ал.3 от ЗОС, но не по- ниска от данъчната и одобрена от Общински съвет.

Чл.53 Безвъзмездно право на надстрояване и/ или пристрояване може да се учреди по реда и условия на на чл 48 или чл. 49.

РАЗДЕЛ ІV

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАМЯНА

Чл.54 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./   (1) Общински съвет приема решение за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за учредяване  право на ползване на имоти и вещи общинска собственост.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кмета на общината сключва договор с лицето определено за ползвател.

(3) Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен:

 1. в случаите по $3 от ПЗР на ЗНЧ;
 2. в случаите по чл.16 от ЗГ – до 30 години;
 3. в случаите по чл. 62 от ЗВСН – не по-малко от 35 години;
 4. в случаите на предоставяне под аренда на земедески земи по ЗАЗ – максималния срок се определя от общинския съвет;
 5. на концесионерите за добив на подземни богатства – за срока на концесията;
 6. в други случаи, определени в закон.

(4) Право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, по предложение на кмета на общината:

 1. на основния пощенски оператор, в случаите по чл.30 от ЗПУ;
 2. на инвеститори, получили сертификат за инвестиции от първи клас – при условията и по реда на чл.18, ал.1 и 7 от ЗНИ ;
 3. на титулярите на разрешения за търсене или проучване и на концесионерите за добив на подземни богатства по ЗПБ;
 4. в случаите по чл.16, ал.5 от ЗГ;
 5. на обществените оператори, в случаите по чл.176 от ЗД;
 6. на спортни обекти и съоръжения, в случаите по ЗФВС на спортни организации;
 7. в други случаи, определени в закон.

(5) Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по предложение на кмета на общината:

 1. на инвеститори, получили сертификат за инвестиции от първи клас – при условията и по реда на чл.18, ал.1 и 8 от ЗНИ ;
 2. на основния пощенски оператор, в случаите по чл.31 от ЗПУ;
 3. на енергийни предприятия, в случаите по чл.67, ал.2 и 3 от ЗЕ;
 4. на спортни обекти, в случаите по чл.50 отЗФВС;
 5. в случаите по чл.13 от ЗОЗЗ.
 6. в други случаи, определени в закон.

(6) Право на ползване на движими вещи се учредява от кмета на общината след провеждане на търг или конкурс.

Чл.55 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./   (1) Замяна на имот – частна общинска собственост, на правото на строеж върху имот –  частна общинска собственост и на правото на строеж в полза на общината с имот или с правото на строеж собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица се извършва с решение на Общинския съвет.

(2) Замяна може да се извършва,в съответствие с програмата по чл.8, ал.9 т.3 от ЗОС :

1. При прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица;

2. Когато с влязъл в сила ПУП се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината ;

3. Между общината и друга община или между общината и държавата;

4. В други случаи предвидени в закон.

(3) Към писменото предложение за замяна  по чл.40, ал.3 от ЗОС, кмета на общината  и заинтересованите лица прилагат следните документи:

– документ за собственост на имотите или ограничените вещни права, които се предлагат за замяна;

– актуални скици на имотите, а за имотите в регулация и извадка от действащия ПУП  с отразени характеристики и параметри на застрояване;

– данъчни оценки

–  пазарни оценки по реда на чл.22 ал.3 от ЗОС, а  за земеделските имоти и оценки по Наредбата по чл.36ал.2 от ЗСПЗЗ ;

-ако собствениците са ЮЛ – копие от учредителен акт, удостоверение за актуално състояние и решение на управителния орган за извършване на замяната.

– документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 40, ал.7 от ЗОС.

4. Алинеи 4 и 5 се отменят.

Чл. 55 а / нов – реш. № 703 протокол №  22/14.09.06/ Не се допускат замени на урегулирани общински имоти със земеделски земи и със земи и гори от горски фонд.

 Чл. 56 (1) /допълнена – реш. № 703 протокол № 22/14.09.06/ Замяна на земеделски земи  частна общинска собственост, със земеделски земи – собственост на граждани и юридически лица, се допуска при парична равностойност, определена по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи при условие, че заменяните имоти са в землищните граници на Община Несебър.

((2) Замяната по ал.1 се извършва с решение  на общинския съвет въз основа на мотивирано предложение от Общинска служба земеделие и гори, като договора за замяна се сключва от Кмета на Общината по цени, определени по реда на чл. 41, ал.2 от ЗОС.

(3). Алинеи 3, 4, 5 и 6 се отменят.

Чл. 56 а / нов – реш. №703 протокол № 22/14.09.06/    (1) Замяна на земи и гори от общинския горски фонд със земи и гори от държавен горски фонд и земи и гори – собственост на физически и юридически лица се извършва, с решение на Общински съвет по пазарни оценки, определени по реда на Наредбата за определяне на

(2) Собствениците на земи и гори от горски фонд, желаещи да ги заменят с такива от общинския горски фонд, подават Молба за замяна до Общински съвет – Несебър с копие до Кмета на Община Несебър. Към Молбата се прилагат:

-Документ за собственост на имота, който молителят предлага за замяна;

-писмени становища на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите, в чийто териториален обхват на дейност се намират имотите;

– скици на имотите с обозначени координатни точки;

-данъчна оценка;

–  доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд за

имота предмет на замяната, изготвени от лицензиран оценител по реда на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи – горски фонд.

(3)Молбата служебно се окомплектова от административното звено при Общински съвет, като към нея се прилагат:

– Становище от Общинската администрация, относно законосъобразността и целесъобразността на предложението за замяна;

-вписан акт за общинска собственост;

-писмени становища на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите, в чийто териториален обхват на дейност се намират имотите;

– скици на имотите с обозначени координатни точки;

-данъчна оценка;

–  доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд за

имота предмет на замяната, изготвени от лицензиран оценител по реда на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи – горски фонд.

(4) Кмета на Общината се задължава в 14 – дневен срок от получаване на искането за окомплектоване на молбите от административното звено при Общински съвет, да осигури документите по ал. 3.

(5) При непредоставяне на становището по ал.3  преписката с наличните документи се внася без становище за разглеждане от Общински съвет по реда на Правилника за работа на Общински съвет – Несебър.

Чл. 56 б / отменен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./ 

 

ГЛАВА  ПЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

 

Чл.57(1) Общинският горски фонд включва:

1. гори и земи възстановени по Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горски фонд и Правилника за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи горски фонд.

2. гори залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

3. гори създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в общински горски фонд

4.гори,  придобити по реда на Закона за общинската собственост.

Чл.58(1)Ползването на горите и земите от общинския горски фонд и разпореждането с тях   се осъществява с решение на Общински съвет по един от следните начини :

1.  по такси на корен;

2.  чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад;

3. чрез публичен търг или публично оповестен конкурс или преговори за предоставяне на сечища;

4. чрез публичен търг или публично оповестен конкурс или преговори за предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за цели лесничейства или за части от тях;

5.  чрез концесия;

Чл.59 Концесия върху гори –  общинска собственост, се предоставя по реда  на Закона за общинската собственост, при спазване на изискванията на лесоустройствените проекти, като се допуска ползване на дървесина само в насаждения, в които е предвидено по лесоустройствен проект извеждане на възобновителни сечи с последващо изкуствено или издънково възобновяване.

Чл.60 Годишното ползване  на горите общинска собственост се извършва по одобрен от Държавно лесничейство План–извлечение от действащия Лесоустройствен проект.

Чл.61(1) Ползването на дървесина от гори и земи от обшинския горски  фонд се осъществява с Решениe на общински съвет  по един от  начините, посочени  в чл. 51.ойственпска собственост се извършва по одобрен от Държавно лесничейство „включване в общински горски фонд

(2)Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват дървесина от горите – общинска собственост, като заплащат такса на корен определен с тарифа приета от Общинския съвет.

(3) Обемът на годишното ползване на лицата по ал.2 се определя с Решение на Общинския съвет.

Чл.62 Странични ползвания по смисъла на чл.63 ал.1 от ЗГ на гори и земи  Общинска  собственост се извършват след заплащане  на такса определена с тарифа, приета с решение на общинския съвет.

Чл.63 Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно позволително издадено от държавно лесничейство въз основа на годишен план приет с решение на общински съвет, съгласуван с държавно лестничейство и утвърден от Регионалното управление на горите.

Чл.64 Строителство в горите и земите от Общинския горски фонд, без промяна на предназначението им се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление на горите и се допуска съгласно предвижданията на Общата устройствена схема .

Чл.65 Кметът на Общината съвместно с кметовете на населените места организират мероприятия по осигуряване на пожарната безопасност в Общинския горски фонд. 

ГЛАВА  ШЕСТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

Раздел I
Общи правила
 

     Чл.66.(1) По реда на тази глава се провеждат публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на:

1. имоти -публична общинска собственост, които не подлежат на концесиониране;

2. имоти-частна общинска собственост, предназначени за стопанска дейност, продажба;

3.вещи-частна общинска собственост; машини съоръжения, оборудване, транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;

4. отстъпване право на строеж върху общинска земя;

(2) По реда на тази глава се извършва продажба чрез публични търгове и публично оповестени конкурси на

1.нежилищни имоти частна общинска собственост;

2.вещи – частна общинска собственост;

3.отстъпване право на строеж по реда на чл. 37 ал.1 от ЗОС и право  на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти по реда на чл. 38 ал.1 от ЗОС;

4. учредяване право на ползуване върху недвижим имот-частна общинска собственост;

    Чл.67 /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./  (1) Решение за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси се приема от:

1.Общинския съвет;

2.Кмета на общината за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти.

(2) Решението или заповедта  съдържат:

1.Вид, предмет и срок на сделката;

2.Начина на определяне на приобретателя – явен търг, таен търг или конкурс;

3.Специфични изисквания;

4.Други условия.

5.Размера на депозита за участие

  Чл.68 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./   (1) Подготовката и организацията на публичните търгове и публично оповестени те конкурси се извършва от отдел Общинска собственост или от специализирано звено, определено със заповед на Кмета на Общината.

(2) Пазарните оценки се изготвят от оценител на имоти по реда на чл. 22 ал.3.

(3) Началните тръжни цени при отдаване под наем се определят с съгласно приложение №1  по чл. 24 от настоящата наредба.

(4) В зависимост от вида на сделката, се изготвя типова документация за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, която може да съдържа:

А. При процедура публичен търг:

1.Предмет и срок на сделката;

2.Вид на търга –таен или явен;

3.Начална цена;

4.Начина за плащане на цената и изискваните обезпечения и гаранции за изпълнение на задълженията по договора;

5.Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие;

6.Място, където може да се получи документацията, нейната цена и начин на заплащане;

7.Стъпка на наддаване, която не може да бъде по-малка от 1% и по-голяма от 10% от началната тръжна цена при тръжна процедура.

8.Време и начин за оглед на обекта;

9.Място и срок за приемане на предложенията;

10.Място, ден и час на търга;

11.Образци на документите, които участникът следва да попълни;

12.Място, ден и час за провеждане на повторен търг, ако такъв се наложи;

13.Анализ на правното състояние, когато това е необходимо

14.Когато предмет на сделката е недвижим имот, към документацията задължително се прилагат: акт за общинска собственост, скица на имота по действащия ЗРП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, заверена от техническата служба, градоустройствени параметри по влезлите в сила ЗРП и КЗСП и скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при влязла в сила кадастрална карта.

Б. При процедура „конкурс“.

1.Предмет и срок на сделката;

2.Условия на конкурса;

3.Начална цена;

4.Начина за плащане на цената и изискваните обезпечения и гаранции за изпълнение на задълженията по договора;

5.Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие;

6.Място, където може да се получи документацията, нейната цена и начин на заплащане;

7.Време и начин за оглед на обекта;

8.Място и срок за приемане на предложенията при процедура „конкурс“;

9.Място, ден и час на конкурса;

10.Образци на документите, които участникът следва да попълни;

11.Други изисквания, свързани със спецификата на сделката;

12.Място, ден и час за провеждане на повторен конкурс, ако такъв се наложи;

13.Анализ на правното състояние, когато това е необходимо

14.Когато предмет на сделката е недвижим имот, към документацията задължително се прилагат: акт за общинска собственост, скица на имота по действащия ЗРП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, заверена от техническата служба, удостоверение за градоустройствени параметри по влезлите в сила ЗРП и КЗСП и скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при влязла в сила кадастрална карта.

(5). Типовата документацията по (ал.4 ) се съгласува с отдел правен.

(6) Изготвената и съгласувана типова документация, надлежно комплектована, се предоставя на kмета на общината за утвърждаване.

Чл.69 (1) Откриването на процедурата по провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси се извършва от kмета на общината със заповед, която съдържа:

1. Предмет, място, дата, час на конкурса или търга;

2. Вид на процедурата;

3.Описание и цена на документацията за провеждане на търга или конкурса;

4.Право на участие;

5.Други условия, ако има такива;

Чл.70 /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./   (1) Въз основа и в съответствие с утвърдената документация, организаторът обявява публични търгове и публично оповестени конкурси поне в един местен ежедневник, най-малко 15 дни преди датата за провеждането им. Обявата се поставя и на специалното табло за обяви на входа на сградата на общината.

(2) Обявата трябва да съдържа:

1.Наименование, адрес и телефон на организатора;

2.Основание и предмет на търга или конкурса;

3.Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие;

4.Дата, час и място на провеждане.

(3) В обявата могат да бъдат посочени и дата, място и час за повторното провеждане на търга или конкурса при условията на чл. 80, ал.3 или чл.93, ал.1.

Чл.71 (1) Задължителни документи за участие в търг или конкурс са:

1.Заявления за участие по образец;

2.Препис от съдебното решение за регистрация на участника;

3.Документ за данъчна регистрация и номер по БУЛСТАТ регистър ;

4.Изрично пълномощно за участие в търга или конкурса, с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

5. Удостоверение за липса на задължения към Община Несебър;

6.Документ за закупени книжа;

7.Документ за внесен депозит;

8.Банкови референции от обслужващата банка, когато се изискват такива;

(2) Изискванията по т. т. 2 и 3 не се прилагат за участници – физически лица, които нямат качества на търговец.

(3) За чуждестранните участници съответните документи по ал. 1 трябва да бъдат легализирани по установения ред.

(4) Офертните документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в книжата.

            Чл.72 /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./  /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./   (1) За провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси Кмета на общината назначава комисия в състав от 9 души. В комисията се включват 5 общински съветници определени от председателя на ОбС поне един правоспособен юрист от общинска администрация и квалифицирани специалисти с практически опит в съответствие с предмета на сделката.

(2) В случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на кметството се извършва от кмета на общината, в състава на комисията се включва кмета на кметството или определен от него служител от съответната администрация.

(3) В работата на комисията могат да бъдат включвани с право на съвещателен глас и външни експерти.

Чл.73 (1) В състава на комисията не могат да участвуват лица, които са:

1.Заинтересовани от резултата на търга или конкурса;

2.“Свързани“ лица по смисъла на Търговския закон с участниците в конкурса или с членовете на техните управителни и контролни органи;

(2) В случай, че такива лица бъдат включени в комисията, те са задължени незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.

(3)Членовете на комисията и експертите подписват декларация за обстоятелствата по ал. 1 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните оферти.

Чл.74 (1) Комисията може да заседава и да приема решения, ако присъстват повече от 2/3 от всички членове, при задължително присъствие на юрист.

(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите с явно гласуване.

(3) За своята работа комисията води протоколи, които се подписват от всички членове.

Чл.75  /отменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./

Чл.76 Участниците в публи          ния търг или публично оповестения конкурс могат да подадат жалба по реда на ЗАП за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане.

Чл.77 Документацията за проведените публични търгове и публично оповестени конкурси се съхранява в отдел „Общинска собственост” не по-малко от 5 години от датата на провеждането им.                       

                                                                       РАЗДЕЛ ІІ   

публични търгове с явно и тайно наддаване

Чл.78 (1) Кандидатите за участие в публичен търг освен документите по чл.71 ал. 1 представят и документ за самоличност.

(2) При публичен търг с тайно наддаване кандидатите внасят и оферта по реда и условията, записани в тръжните книжа.

Чл.79 (1) Регистрирането на участниците в публичен търг се извършва от тръжната комисия в обявения ден и час на откриване на търга.

(2) Комисията може да откаже регистрация на участник в случай, че установи:

1.Непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа;

2.Кандидатът е лице, неизправно по договор, сключен с Общината или системно нарушава актове на Общинския съвет.

          Чл.80(1) Когато на публичен търг с явно наддаване се яви само един кандидат при регистрирани повече от един участник, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

(2) В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

(3) Когато търгът е насрочен отново поради неявяване на кандидати, органът, който го провежда може да намали началната тръжна цена с не повече от 40 на сто.

           Чл.81(1) При публичен търг с явно наддаване председателят обявява предмета на търга, началната цена, и стъпката на наддаване, след което поканва участниците към наддаване.

(2)Наддаването се извършва чрез вдигане на номера на участника, след гласно обявяване на следващата цена от председателя на комисията, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 1.

Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

(3) Преди третото обявяване на последната цена, председателят прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение – обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник по предложената окончателна цена и закрива търга.

(4) В случай, че участниците в търга след изричната трикратна покана от председателя не изявяват желание да наддават, търгът се закрива и внесените от тях депозити не се възстановяват. Депозитът за участие не се възстановява и на регистриралите се, но неявили се за наддаване участници.

Чл.82(1) При търгове с тайно наддаване представянето на пликовете с предложенията се прави пред комисията по търга в деня и часа, определени за начало на търга.

(2) Върху плика се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.

(3) В предложението, поставено в плика, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналът или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя.

(4) Всяко предложение, поставено в незапечатен плик или което не съдържа данните по ал. ал. 1, 2, и 3, е недействително.

Чл.83 (1) Председателят на комисията при отваряне на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в публичен търг, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.

(3) Публичния търг се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена, което се обявява пред всички участници, и търгът се закрива.

(4) При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях по правилата на търг с явно наддаване, като започва от тази цена.

Чл.84 /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./   (1) За резултатите от публичния търг комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и спечелилия участник, след което един от екземплярите му се връчва.

(2) В седемдневен срок от провеждането на търга Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилият участник, цената и условията на плащане.

(3) Заповедта на Кмета на Общината се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересовани лица.

(4) След като заповедта за обявяване на спечелилият участник  влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на ГПК.

Чл.85(1) Участникът, спечелил публичния търг внася в 7-дневен срок от връчване на заповедта по предходния член  достигнатата цена или първата вноска, ако е предвидено разсрочено плащане. Внесеният депозит се прихваща от цената.

(2) При неплащане на цената в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит.

(3) По предложение на комисията Кмета на общината може да покани за сключване на договор следващите участници, съобразно класирането им. При отказ от сключване на договор в 7-дневен срок от поканата, поканеният участник губи внесеният депозит за участие.

Чл.86 (1) Договорът по предмета на публичния търг се подписва от кмета на общината в 7-дневен срок след представяне на документа за извършеното плащане.

(2) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно-предавателен протокол от представителите на отдел “Общинска собственост” на спечелилия участник. Протоколът е неразделна част от договора. Когато сделката се отнася за имот извън гр.Несебър, копие от протокола се изпраща на съответния кмет или кметски наместник.

Чл.87 /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./ Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7-дневен срок от сключване на сделка по предмета на търга.

Раздел ІІІ 

ПУБЛИЧНО  ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

 

Чл.88 (1) Решение за разпореждане  с общинско имущество чрез конкурс се взема от Общинския съвет .

(2)  С решението си по предходната алинея Общинския съвет може освен размера на цената да постави и други условия  изисквания към предмета на сделката

(3) Примерни условия на конкурса могат да бъдат,

запазване предназначението на обект;

 1. запазване или създаване на работни места;
 2. извършване на инвестиции;
 3. опазване и възстановяване на околната среда;
 4. начин и условия на плащане на наема или прехвърляне на собствеността ;
 5. дарения за общински дейности или мероприятия;
 6. Определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса.
 7. Специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт;

Чл.89(1) Освен документите по чл.71 ал.1 предложението на участниците трябва да съдържа:

1.Наименование на обекта на конкурса;

2.Становище и разработки по отделните условия на конкурса;

3.Проект за стопанско развитие на обекта;

4.Насрещни предложения на участника, благоприятни за общината.

5.Цена и условия за плащане.

(2) Комисията може да откаже да допусне до конкурса участник в случай, че установи:

1.Непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в документацията;

2.Участникът е лице, неизправно по правоотношение с Общината или системно нарушава актове на Общинския съвет.

Чл.90(1) В определения в конкурсните книжа срок, участиците в конкурса подават писмени оферти в запечатан плик. Върху плика се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на конкурса.

(2) Заедно с офертата в плика се прилагат и всички задължителни документи, описани в конкурсните книжа.

(3) Всяко предложение, поставено в незапечатен плик или което не съдържа данните по ал. ал. 2, е недействително.

           Чл.91(1) След изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и подрежда представените предложения.

(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията.

Чл.92/изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г./  (1) За резултатите от конкурса комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от членовете на комисията

(2) За спечелил конкурса се обявява участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия.

Чл.93(1) Когато в срока е постъпило предложение само от един кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия, срокът за предаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни по преценка на кмета на общината

(2) Ако в удължения срок не постъпят други предложения, конкурсът се провежда дори, ако кандидата е само един и офертата му отговаря на конкурсните условия.

            Чл.94(1)  Кметът на общината, в срок до десет дни от получаване на протокола, определя със  заповед участника, спечелил конкурса и окончателните условия по сделката.

(2) Заповедта на Кмета на Общината се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересовани лица.

(3) След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на ГПК.

             Чл.95 /изменен и допълнен с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./ (1) Участникът, спечелил конкурса, внася в 7-дневен срок от връчване на заповедта по предходния член  достигнатата цена или първата вноска, ако е предвидено разсрочено плащане. Внесеният депозит се прихваща от цената.

(2) При неплащане на цената в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит.

(3) В случаите по ал.2  Кмета на общината може да покани за сключване на договор следващите участници, съобразно класирането им. При отказ от сключване на договор в 7-дневен срок от поканата, поканеният участник губи внесеният депозит за участие.

Чл.96(1) Договорът по предмета на конкурса се подписва от кмета на общината и спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за извършеното плащане и постъпване на сумата по сметка на общината, и изпълнение на условията по Заповедта по чл. 94.

(2) Имуществото – предмет на сделката, се предава с приемателно-предавателен протокол между представители на общината и спечелилия участник и е неразделна част от договора.

 

ГЛАВА   СЕДМА 

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

           Чл.97(1) За  общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образец утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството .

(2) Актовете за общинска собственост се утвърждават  от кмета на общината и се вписват  по реда на ЗКИР в седем дневен срок от утвърждаването му.

(3) В три дневен срок  от вписването на актовете  за общинска собственост препис от акта  се връчва на началник отдел “Счетоводство” за осчетоводяване по баланса на общината .

(4) Разпоредителни сделки   с общинско имущество  се извършват само с имоти, актовете на които са вписани по съответния ред.

(5) Надзора по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, както и тяхното актуване и деактуване се извършват от кмета на общината чрез отдел Общинска собственост

            Чл. 98(1) Всяко лице може да поиска справка за конкретен недвижим имот – общинска собственост, по актовите книги за общинска собственост, когато справката е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване или погасяване на негови права или задължения.

(2) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на удостоверение, информацията може да бъде предоставена и устно. В случай на отказ да бъде удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.

(3) В случаите, когато се налага справката да бъде извършена по досието на съответния недвижим имот или се иска издаване на удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

(4) В 14 дневен срок от датата на подаване на заявлението отдел „Общинска собственост“ издава удостоверение по заявлението или мотивиран отказ.

(5) Ако в срока по ал. 4 отдел „Общинска собственост“ не представи исканата справка се счита, че е налице мълчалив отказ.

(6) Отдел „Общинска собственост“ може да откаже исканата справка, в случай, че исканата информация може да засегне правата на трети лица, както и в случай, че част от данните представляват класифицирана информация.

                   ГЛАВА ОСМА 

                        АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

               Чл.99 За нарушение на разпоредбите на тази Наредба на виновните лица се налага глоба до 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.

Чл.100(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от оправомощени от него лица.

Чл.101 Административно-наказателното производство се извършва по реда на ЗАНН.

                          П Р Е Х О Д Н И  И  З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И

                Р А З П О Р Е Д Б И 

§ 1. Наредбата се приема на основание Чл.8 ал.2 от ЗОС с решение на Общинския съвет № 397 от протокол № 13/20.05.2005 г. и отменя Наредба № 4, 5 и 6 на Общински съвет – Несебър. Наредбата е променена с решение  № 703 протокол №  22/14.09.2006 год./     

§  2. Започнатите по досегашните Наредби № 4, 5 и 6 на Общински съвет се довършват по тази наредба.

§ 2 а: / нов – реш. 703 протокол 22/14.09.06/     Ако е налице  влязло в сила решение на Общински съвет за замяна, за което не е издадена Заповед за извършване на замяна или е издадена Заповед, но няма подписан договор за замяна и пазарните оценки са с изтекъл срок на валидност, следва същите да се актуализират, като в случай, че:

1. Актуалните пазарни оценки са на по-ниска стойност от тези към моменти на приемане на решението на Общински съвет – Несебър, разпореждането следва да се извърши по цените, утвърдени от ОС в решението за замяна.

2.  Актуалните пазарни оценки са на по-висока стойност от тези към момента на приемане  на решението на Общински съвет – Несебър, разпореждането следва да се извърши по актуалните пазарни оценки.

§ 3. До приемане на Тарифи по настоящата Наредба се прилагат приетите по  досега действащата Наредба 5 наемни цени.

§ 4.Цените на сделките по Наредбата, които са облагаеми по ЗДДС да се считат без ДДС.

Към всички договори за облагаеми с ДДС сделки по Наредба № 5 да се изготвят анекси и се добави размера на ДДС.

§ 5. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Общината.

§ 6 /нов с Решение № 260 Протокол № 8/29.05.2008 г./ /изменен с Решение № 380 Протокол № 11/13.10.2008 г.  (1)    При разлика между определената с договора за учредяване на право на строеж за жилищни нужди,/ сключен до влизане в сила на измененията на ЗОС обн. В бр. 54 на ДВ / на    разгъната застроена бруто площ и площта, определена по одобрения инвестиционен проект на сградата, суперфициарите дължат доплащане за увеличаването на обема на правото на строеж. Доплащането се извършва преди издаването на разрешение за строеж. Заявлението се подава до кмета на общината.

(2)Кметът на общината издава заповед за доплащане на право на строеж по пазарна цена, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, но не по-ниска от данъчната.

/3/ нова приета с решение №486 Протокол 14/29.01.2009г.      В разгънатата застроена бруто площ по смисъла на ал.1 се включва застроената площ на всички етажи и използваеми подпокривни пространства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ЦЕНИ НА1 КВ. МБРУТО  РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ПО РЕДА НА ЧЛ. 49 А

1.Гр. Несебър  и  КК ”Слънчев бряг” – 150 лв.;

2.Гр. Обзор,  гр. Свети Влас  и с. Равда – 100 лв.;

3.СО “Чолакова чешма” и СО “Инцараки”  – 100 лв.;

4.с.Тънково  и с.Кошарица – 70лв.;

5.с.Емона – 50лв.;

6.с.Оризаре , с.Гюльовца и с.Баня  – 40лв.;

7.с.Приселци , с.Раковсково – 30лв.;

8.с.Паницово – 20лв.;

9.с.Козница  – 15лв.

–  При промяна в данъчната оценка на правото на строеж , горепосочените цени да се актуализират, с решение на Общински съвет – Несебър.

* В сила от 31.05.2005 г.

променена с решение  № 703 протокол №  22/14.09.2006 год./ в сила от 27.09.2006 г. 

Променена с протокол 8/2008, протокол11/2008, протокол 17/2009 

             Изменена  с решение  № 660 от Протокол №  20/18.12.2013 год./

          Измененията влизат в сила в от 18.01.2014г.

                                                                                                   Председател на Общински съвет