Покана за заседанеи №4

Print pagePDF pageEmail page

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.06.2012 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Докладна записка № 660/28.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на кметство в с. Баня във връзка с чл. 16, т.1 от ЗТУРБ.

Докл.Пенко Пенчев

Председател на комисия

2. Докладна записка № 700/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне размера на такса «Битови отпадъци» в община Несебър за 2012 г.

Докл.Константин Лефтеров

Председател на комисия

3. Докладна записка № 720/16.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/2008 г.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

4. Докладна записка № 722/16.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно завишаване плана на приходите и разходите на бюджета на община Несебър.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

5. Докладна записка № 702/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване нова структура на общинска администрация – Несебър.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

6. Докладна записка № 703/12.12.2011 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно определяне числеността на персонала за 2012 г. на дейностите, финансирани от общинския бюджет.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

7. Молба № 716/15.12.2011 г. от Димитър Трифонов- председател на УС на СНЦ „ФК – Кошарица”, относно изплащане на средства одобрени с решение на Общинския съвет.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

8. Докладна записка № 717/15.12.2011 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет  -Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

9. Докладна записка № 707/13.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно    актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 г.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

10.  Докладна записка № 689/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Гюльовца.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

11. Докладна записка № 708/13.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на лекарски кабинет в гр. Несебър, ул. «Тервел» № 5.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

12. Докладна записка № 690/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти с к.и 73571.4.11 по к.к на с. Тънково.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

13. Докладна записка № 691/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имоти за отглеждане на животни.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

14. Докладна записка № 692/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на общинско помещение за нуждите на филиал на Дирекция «Бюро по труда» – Несебър.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                  Председател на комисия

15. Докладна записка № 693/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален идентификатор 53045.502.257 по к.к на гр. Обзор за частна общинска собственост.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

16. Докладна записка № 694/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър, с. Равда, с. Кошарица и с. Гюльовца.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

17. Докладна записка № 695/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот с к.и 51500.501.295.1 по к.к на гр. Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

18. Докладна записка № 696/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ и УПИ ХІV в кв.12 по плана на гр. Обзор, чрез извършване на доброволна делба.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                      Председател на комисия

19. Докладна записка № 714/14.12.2011 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с к.и № 51500.503.319 по к.к на гр. Несебър, кв.28, ж.к. „Черно Море”.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

20. Докладна записка № 699/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на два броя бетонови стълбове върху имот с к.и 53822.501.5 по к.к на с. Оризаре.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

21. Докладна записка № 697/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

22. Докладна записка № 687/12.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на минерална вода от находище Слънчев бряг.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                      Председател на комисия

23. Докладна записка № 705/13.11.2011 г. от арх. Атанас Пинков, относно съгласуване и процедиране на ПУП-ПП  за уличен канал Ф 300 от сградно канализационно отклонение в землището на с. Емона.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

24. Докладна записка № 661/29.11.2011 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно ЧИ на ПУП–ПР за УПИ V–507 и УПИ VІ–507 в кв.2202 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад”.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

25. Докладна записка № 637/18.11.2011 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допускане за изменение  на ПУП-ПРЗ за ПИ 73571.55.30, м. «Герена», с. Тънково.

                                                                                    Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

26. Докладна записка № 718/15.12.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване ня ПУП-ПП за обект „Канално помпена станция с тласкател към ПСОВ за жилищен комплекс „Съни дей 5 и 6„ – с. Тънково, подобект и тласкател до заустването.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

27. Докладна записка № 719/15.12.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване ня ПУП ПП за обект „ Канално помпена станция с тласкател към ПСОВ за жилищен комплекс „ Съни дей 5  „ с. Тънково, подобект ситуация от шахта калник до ПСОВ

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 16.12.2011 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/