Покана за заседание №5

Print pagePDF pageEmail page

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 20.02.2012 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка № 058/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 -2015 г.

Докл.Христо Тодоров

Председател на комисия

2. Докладна записка № 059/30.01.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2012 г.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

3. Докладна записка № 067/30.01.2012г. от Виктор Боросов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с кадастрален № 51500.507.234 по к.к на гр. Несебър и имот № 53045.502.224 по к.к на гр. Обзор за частна общинска собственост.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                    Председател на комисия

4. Докладна записка № 066/30.01.201 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на явен търг за продажба на поземлени имоти в кв.47, по плана на с. Равда.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

5. Докладна записка № 061/30.01.2012 г. от Виктор Боросов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм в с. Гюльовца.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

6. Докладна записка № 65/30.01.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на процедура за отдаване под наем на кафе – сладкарница в с. Оризаре.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                       Председател на комисия

7. Докладна записка № 064/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

8. Докладна записка № 062/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с  кадастрален номер 51500.507.389 по к.к на гр. Несебър за частна общинска собственост

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

9. Докладна записка № 063/30.01.2012 г. от Виктор Борисов –  зам.кмет на община Несебър, относно промяна статута на общински имот от публична в частна собственост поради отпаднало предназначение.

                                                                                      Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

10. Докладна записка № 710/13.12.2011г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

11. Докладна записка № 060/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

12. Докладна записка № 086/03.02.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2011 г. и отчет на бюджета за 2011 г. на община Несебър.

Докл.Константин Лефтеров

Председател на комисия

13. Докладна записка № 068/30.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за строителна програма и програма за проектиране за 2012 г. на Община Несебър.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

14. Докладна записка № 069/30.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2012 г.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

15. Докладна записка № 096/08.02.2012 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет  -Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

16. Докладна записка № 050/25.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно изпълнение решенията на общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2011 г.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

17. Докладна записка № 080/03.02.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари в Община Несебър.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

18. Докладна записка № 037/21.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на организацията на дейността на общинско предприятие «Управление на общински гори, селско и горско стопанство» – гр. Несебър.

 

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

19. Докладна записка № 726/16.12.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на първо четене на Наредба за управление на горските територии на община Несебър.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

20. Докладна записка № 031/19.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно съгласуване на плана за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър, Анекс към стратегическия план за периода 2011 -2013 г. и Годишен план за 2012 г.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

21. Докладна записка № 046/24.01.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопастност на движението на територията на община Несебър за сезон 2012г.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

22. Докладна записка № 044/24.01.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно реда и организацията на таксимитровия превоз на територията на община Несебър за 2012г.

 

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

23. Докладна записка № 087/06.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за създаване на обществен съвет по чл.35 от ЗСП, осъществяващ обществен контрол на системата за социално подпомагане.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

24. Докладна записка №032/19.01.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011г.

Докл. Пенко Пенчев                                                                                                                                                    Председател на комисия

25. Докладна записка № 100/09.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на представител на община Несебър в « Местна инициативна група Несебър ».

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

26. Докладна записка №081/03.02.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по проект «Красива България».

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

27. Докладна записка №085/03.02.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно проект «Околна среда 2007-2013 г.».

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

28. Докладна записка № 099/09.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър в проект по Оперативна програма «Регионално развитие «2007-2013 г.»

Докл. Пенко Пенчев                                                                                                                                         Председател на комисия

29. Докладна записка № 070/30.01.2012 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

30. Докладна записка № 004/05.01.2012 г. от арх. А. Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор 55350.200.26 по к.к на с. Паницово, общ. Несебър.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

31. Докладна записка № 082/03.02.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно ПУП –ПП за обект „Външни ВиК за ж.к „ Съни Дей 5”.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

32. Докладна записка № 048/24.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ VІ – 611 в кв. 401 по плана на к.к Сл. Бряг – запад.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

33. Докладна записка №27/17.01.2012 г. от арх. А. Пинков –  архитект на Община Несебър, относно ПУП-ПП във връзка с чл.129 от ЗУТ за обект п/ст Айтос – п/ст Слънчев бряг – запад.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

34. Докладна записка № 074/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно разширение за проектиране на ПП за обект „Път – !-_ Сл. Бряг – Бургас, участък Кошарица.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

35. Докладна записка № 076/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно разрешение за проектиране на ПП за обект „ Път І -9 Сл.  Бряг – Бургас, участък обход на гр. Ахелой.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

36. Докладна записка № 009/09.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет  на Община Несебър, относно ПУП.ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект „Външно ел. захранване” с. Кошарица, м. „Домузбунар”.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

37. Докладна записка № 075/31.01.2012 г. от арх. В. Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно процедиране на ПУП ПРЗ за имот с идентификатор 51500.510.113 по к.к на гр. Несебър, м. „Акротирия”.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

38. Докладна записка № 036/21.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно цени за ползване на дървесина от общински гори за 2012 г.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

39. Докладна записка № 077/31.01.2012 г. от арх. А. Пинков – архитект на Община Несебър, относно съгласуване на схема – концепция на рекламно информационни елементи в „Старинен Несебър” във връзка с чл.57 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия                                                                           

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 14.02.2012 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/