Покана за заседание № 9

Print pagePDF pageEmail page

На основание чл.28 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, з свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 27.09.2012 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Докладна записка № 499/10.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2012 г.

Докл.Румен Кулев

Зам.  председател на комисия

2. Докладна записка № 518/17.09.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в Община Несебър за учебната 2012/2013 г.

Докл.Румен Кулев

Зам. председател на комисия

3. Докладна записка № 517/17.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно утвърждаване на правилник за дейността на обединена общинска школа по изкуствата – Несебър.

Докл.Румен Кулев

Зам.  председател на комисия

4. Докладна записка № 507/11.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно издаване на заповед за ОПС на Лъчезар Шапшалов.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

5. Докладна записка № 496/04.09.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, относно именуване на център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Несебър.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

6. Докладна записка № 462/30.07.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно утвръждаване на нова структура на общинска администроция Несебър и промяна в числеността на персонала в дейности към община Несебър.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

7. Докладна записка № 531/19.09.2012 г. от Благой Филипов – председател на ОбС-Несебър, относно създаване и утвърждаване състава на наблюдателна комисия при Общински съвет – Несебър.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

8. Докладна записка № 505/11.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Обшщина Несебър с проект по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-20013 г.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

9. Докладна записка № 474/17.08.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони” 2007 -2013 г.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

10.  Докладна записка № 475/17.08.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно осигуряване на допълнителен собствен принос на Община Несебър за одобрен проект по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

11. Докладна записка № 506/11.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за присъединяване на Община Несебър към общините от Европейския съюз, подписали споразумение за устойчива енергия на Европа.

Докл. Румен Кулев

Зам.председател на комисия

12. Докладна записка №527 /18.09.2012 г. от Иван Аврамов  – общински съветник, относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху „Пристанищен терминал Несебър” с решение №715/30.08.2012 г. на МС.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

13. Докладна записка № 490/31.08.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно премахване на общинска алейна търговия в границите на „Старинен град Несебър”.

Докл. Румен Кулев

Зам. председател на комисия

14. Докладна записка № 481/20.08.2012 г. от Иван Гургов  – зам. кмет на Община Несебър, относно информация за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Несебър към 30.06.2012 г.

Докл. Константин Лефтеров                                                                                                                           Председател на комисия

15. Докладна записка № 521/18.09.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно завишаване плана на приходите и разходите на бюджета на Община Несебър за 2012 г.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

16. Молба № 500/10.09.2012 г. от Филип Александров, относно опрощаване на зъдължения на ЕТ „ИППМП – д-р Петя Кехайова”.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

17. Молба № 514/12.09.2012 г. от Георги Маринов – председател на Ус но ОФК „Несебър”, относно отпускане на допълнителни средства за нуждите на клуба.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

18. Заявление № 533/21.09.2012 г. от Христо Димитров – председател на СНЦ „Ловно-рибарско дружество – Несебър”, тносно отпускане на финансова помощ.

Докл. Константин Лефтеров                                                                                                                          Председател на комисия

19. Докладна записка № 522/18.09.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова  помощ на граждани на община Несебър.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

20. Докладна записка № 423/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Решение № 154 от Протокол № 6/11.04.2012 г. На Общински съвет – Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

21. Докладна записка № 435/09.07.2012 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно съгласие за монтиране на 3 бр. знамена в имот частна общинска собственост.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

22. Докладна записка № 510/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане конкурс за отдаване под наем на общинско  помещение в сградата на кметство с. Кошарица, с кад. № 39164.501.590.3.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                       Председател на комисия

23. Докладна записка № 511/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общивски земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

24. Докладна записка № 512/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

25. Докладна записка № 513/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кад. Идентификатор № 11538.502.431 по к.к на гр. Свети Влас.

                                                                                     Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

26. Докладна записка № 509/12.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот с кад. № 73571.31.4 по к.к на с. Тънково.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

27. Докладна записка № 501/10.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разширение на градското сметище посредством отчуждаване на имоти частна собственост и отреждането им за общинско сметище.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

28. Докладна записка № 440/11.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на равностоен урегулиран поземлен имот в процедура по одобряване на ПУП за имот с пл. № 486 и 561 по к.к на с. Равда.

                                                                                                Докл. Христо Тодоров

                                                                                                            Председател на комисия

29. Докладна записка № 489/31.08.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно вземане решение за  допускане и процедиране на ПУП за УПИ І – общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

30. Докладна записка №503/10.09.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решение за изработване и процедиране на ПП за изграждане на обект «Пътна връзка и достъп» до имот с идентификотор 51500.61.2 по к.к на гр. Несебър, м. «Инджекьойско блато».

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

31. Докладна записка № 495/04.09.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно урегулиране на имот с идентификатор № 02703.501.574 на наследници на Лазар Налбантов по к.к на с. Баня.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

32. Докладна записка № 480/20.08.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно  съгласуване на ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ VІ – 68 в кв. 7401 по плана на к.к Сл. бряг – запад.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

33. Докладна записка № 498/10.09.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно  процедиране и одобряване изменение на ПУП ПР за УПИ І, кв.7 А по плана на гр. Несебър.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

34. Докладна записка № 497/10.09.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на  община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техничиската инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект «Външен водопровод и канализация» за имот с инд. № 51500.82.14 по к.к на гр. Несебър.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

35. Докладна записка № 492/03.09.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП ПП за «Външно ел. Захранване на жилищна сграда с ПИ 39164.15.97» в землището на с. Кошарица.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

36. Докладна записка № 488/28.08.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване  на ЧИ на  ПУП-ПРЗ за УПИ ІV от кв.75 по плана на Сл. бряг – изток.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

37. Докладна записка № 523/18.09.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на  община Несебър, относно допускане за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ, кв.6 по плана на гр. Обзор.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

38. Докладна записка № 524/ от Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно допускане за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв. 27 по плана на гр. Обзор.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 22.09.2012 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/