Покана за заседание № 7

Print pagePDF pageEmail page

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.06.2012 г. /вторник / от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

         1. Докладна записка № 233/06.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ І – 57 в кв. 7401 по плана на к.к „Слънчев бряг – запад”

Докл.Димитър Транов

Зам. председател на комисия

2. Докладна записка № 278/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на  община Несебър, относно одобряване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура м. «Гюргенлика», землище с. Кошарица.

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

            3. Докладна записка №109/14.02.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно действия по промяна на ПУП – ПР за УПИ ІІІ–общ., кв.4 по плана на ж.к „Черно море”, гр. Несебър.

Докл. Димитър Транов                                                                                                                                               Зам. председател на комисия

4. Докладна записка № 277/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП–ПП за елементи на тихническата инфраструктура в м. «Сулуджана», с. Кошарица.

Докл. Димитър Транов                                                                                                                                                     Зам. председател на комисия

5. Докладна записка № 275/14.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП–ПП за обект «Тласкател от КПС 8 до съществуваща шахта» в землището на с. Равда.

Докл. Димитър Транов       

Зам. председател на комисия

6. Докладна записка № 274/14.05.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на Х. Тричков, Т. Христов, Р. Кулев и А. Кулева за изгражданен на линеен обект.

Докл. Димитър Транов                                                                                                                                                      Зам. председател на комисия

7. Докладна записка № 273/14.05.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на на Х. Тричков, Т. Христов, Р. Кулев и А. Кулева за изгражданен на линеен обект.

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

8. Докладна записка № 301/17.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на Решение № 1324 от Протокол № 36/11.04.2011 г.

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

9. Докладна записка № 251/24.04.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване” м. „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

                                                                                                        Докл. Димитър Транов       

Зам. председател на комисия

10. Докладна записка № 250/23.04.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект „Външен питеен водопровод и КПС с тласкател за БФК” м. „Домузбунар” в землището на с. Кошарица.

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

11. Докладна записка № 341/29.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП за кв. 46 по плана на гр. Свети Влас – юг с цел осигуряване на трасе за крайбрежна пешеходна алея.

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

12. Докладна записка № 333/29.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно допускане на ПУП – ИПР за УПИ ІІІ – 6054/ ПИ 11538.502.353 и УПИ ІХ 6054/ ПИ 11538.502.354  в кв. 8 и ПИ 11538.502.269 по плана на гр. Свети Влас.

                    Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

13. Докладна записка № 340/29.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно допускане на ПУП ИПР за УПИ VІІІ общ./ 61056.501.493/, кв. 38, ПИ 61056.501.499, 61056.501.500 и 61056.501.536 по к.к на с. Равда.

Докл. Димитър Транов       

Зам. председател на комисия

14. Докладна записка № 297/15.05.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам кмет на община Несебър, относно одобряване схема за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, слънцезащитни конструкции и схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба №2 на ОбС  за територията на гр. Несебър –  нова и стара   част.

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

15. Докладна записка № 007/09.01.2012 г. от арх. Атанас Пинков – арх. на община Несебър, относно допускане, съгласуване и проектиране на ПУП – ПП за външно ел. захранване в м. „Драката”, с. Кошарица.

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

16. Докладна записка № 034/20.01.2012 г. от арх. Атанас Пинков – арх. на община Несебър, относно допускане, съгласуване и проектиране на ПУП – ПП за външно ел. захранване в м. „Сулуджана”, с. Кошарица.

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

17. Докладна записка № 259/03.05.2012 г. от Христо Янев – кмет на кметство Обзор, относно съгласие за проектиране и изграждане на архитектурна композиция в имот частна общинска собственост с ПИ 53045.224.13 – гр. Обзор.

Докл. Димитър Транов

Зам.  Председател на комисия

18. Докладна записка № 258/03.05.2012 г. от Христо Янев – кмет на кметство Обзор, относно съгласие за извършване на предпроектни проучвания за изграждане на екопътека „Калето”

Докл. Димитър Транов

Зам. председател на комисия

19. Докладна записка № 328/28.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект  за безвъзмездна помощ „Помощ в дома” на ОП „ Развитие на човешките ресурси”.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

20.  Докладна записка № 263/04.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос ! на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. с проект „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

21. Докладна записка № 272/11.05.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на Община Несебър, относно съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетна сметка по «Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция».

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

22. Докладна записка № 320/23.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно предоставяне на част от пристанищен терминал на риболовно сдружение „Несебърски риболовци”

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

23. Докладна записка № 322/23.05.2012г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно отдаване чрез конкурс на дейността по репатриране на МПС в отсечката между гр. Несебър и с. Равда..

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

24. Докладна записка № 279/15.05.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012 г.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

25. Докладна записка № 335/17.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно избор на комисия по чл.10, ал.1 от Наредба №16.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

26. Докладна записка № 339/29.05.2012 г. от Пенко Пенчев – общински съветник, относно предложения за съдебни заседатели към РС Несебър.

Докл. Пенко Пенчев                                                                                                                                                        Председател на комисия

27. Докладна записка № 321/23.05.2012 г. от общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно увеличаване броя на автомобилите извършващи таксиметров транспорт.

Докл.  Пенко Пенчев                                                                                                                                               Председател на комисия

28. Докладна записка № 295/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закупуване на 90.223% от сграда /блок 2 и блок 3 – по арх. проект /Производствено техническа база с учебен център, нанесена в сгради с к.и 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по к.к на с. Равда.

                                                                                                      Докл.  Христо Тодоров

Председател на комисия

29. Докладна записка № 287/15.05.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно  обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

            30. Докладна записка №292/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

31. Докладна записка № 289/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на общински имот с кад. № 00833.5.108 по к.к на гр. Ахелой.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

32. Докладна записка № 290/15.05.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на общински имот с кад. № 73571.501.170 по кк на с. Тънково.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

            33. Докладна записка № 310/18.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ І, кв.84 по плана на гр. Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

34. Докладна записка № 281/15.05.2012 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ VІІІ, кв. 19 на с.о «Инцараки».

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

35. Докладна записка № 288/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за изграждане на един брой помощен стълб върху имот с к.и № 73571.501.271 по к.к на с. Тънково.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

            36. Докладна записка № 283/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на общински имот с к.и 61056.502.398 и 61056.501.132 по к.к на с. Равда и 51500.32.22 по к.к на гр. Несебър за частна общинска собственост.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

            37. Докладна записка № 285/15.05.2012 г. от Виктор Борисов –  зам.кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на управление на общинско помещение за нуждите на Пробационна служба.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

38. Докладна записка № 312/21.05.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно предоставяне и актуализиране на ползването на общински мери и пасища по реда на чл.37 от  ЗСПЗЗ.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

39. Докладна записка № 284/15.05.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот – общинска собственост с к.и 51500.27.21 по к.к на гр. Несебър.

                                                                                                                                                                                                                                        

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

40. Докладна записка № 286/15.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване върху жилищна сграда построена в УПИ ХV в кв.28 по плана на ж.к „Черно море” гр. Несебър.

                  Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

41. Докладна записка № 334/29.05.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълване на решение № 153 от Протокол № 6 /11.04.2012 г. на ОбС Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

42. Докладна записка № 307/18.05.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на Община Несебър, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект «Инвестиции в социални и инфраструктурни обекти » – община Несебър.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

43. Докладна записка № 305/17.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители, ученици и културни дейци по случай 24 май.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

44. Докладна записка № 308/18.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно актуализация на програмата за проектиране и строителната програма на Община Несебър за 2012г.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

45. Докладна записка № 309/18.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно завишаване плана на приходите и разходите на бюджета на община Несебър за 2012 г.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

46. Докладна записка № 280/15.05.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно допълване на списъка на пътуващите служители по решение № 87, т. 10 от Протокол № 5/20.02.2012 г.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

47. Докладна записка № 330/28.05.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

48. Докладна записка № 338/29.05.2012 г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно отпускане на финансови средства за ремонт на детска площадка на ОДЗ „ Обзорче” гр. Обзор.

Докл.Константин Лефтеров

Председател на комисия

49. Докладна записка № 343/30.05.2012 г. от Румен Кулев  – общински съветник, относно отпускане на средства на спортен клуб «Бушидо» и ОМК «Несебър 2000».

Докл.Константин Лефтеров

Председател на комисия

                  

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 31.05.2012 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/