Покана за заседание № 8

Print pagePDF pageEmail page

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 18.07.2012 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка № 403/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за трафопост върху УПИ ХХІХ кв.31 Б по плана на с. Равда.

Докл.Христо Тодоров

Председател на комисия

2. Докладна записка № 407/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.615 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

3. Докладна записка № 423/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Решение № 154 от Протокол № 6/11.04.2012 г. На Общински съвет – Несебър.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                    Председател на комисия

4. Докладна записка № 421/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект «Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал за ЦСМП с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по кадастралната карта на гр. Несебър».

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

5. Докладна записка № 422/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот по кадастралната карта на с. Тънково, за отглеждане на животни.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

6. Докладна записка № 411/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Гюловца, с кадастрален идентификатор 18469.501.223.2.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                       Председател на комисия

7. Докладна записка № 412/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в с. Равда.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

8. Докладна записка № 414/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на Училищен бюфет  в ОУ « Св. Св. Кирил и Методий» – с. Равда.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

9. Докладна записка № 415/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински помещения от Поликлиника – гр. Обзор за медико-диагностична лаборатория.

                                                                                      Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

10. Докладна записка № 293/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на Сдружение с нестопанска цел «Старият Несебър».

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

11. Молба № 426/05.07.2012 г. от Мария Маркова Георгиева.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

12. Докладна записка № 291/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.17 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

13. Докладна записка № 431/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване права на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имот с к.и.  11538.502.433 по к.к на гр. Свети Влас.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

14. Докладна записка № 416/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ кв.16 по плана на с. Оризаре, с кадастрален идентификатор 53822.501.49, чрез закупуване на идеалната част собственост на общината.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

15. Докладна записка № 413/02.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗР за ПИ 51500.503.399 по кадастралната карта на гр. Несебър и намаляване на начална тръжна цена на правата на строеж по т.1,2 и 3 на Решение № 135 от Протокол № 6/11.04.2012 г. на Общински съвет – Несебър за провеждане на търг с явно наддаване.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

16. Докладна записка № 420/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закупуване на 90,223 % от сграда /Блок 2 и Блок 3 – по арх. Проект/ – Производствено техническа база с учебен център, нанесена в сгради с идентификатори 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по кадастралната карта на с. Равда..

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

 

17. Докладна записка № 402/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда № 6 от ЗП-1, изградена в УПИ ІV в кв.12 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър,  с кадастрален идентификатор 51500.503.155 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

18. Докладна записка № 428/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти с кадастрални номера 51500.32.22 но к.к на гр. Несебър, 11538.4.85 по к.к на гр. Свети Влас, 61056.501.132 по к.к на с. Равда.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

19. Докладна записка № 404/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 3408 кв.м. от поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.11 по кадастралната карта на с. Равда..

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                  Председател на комисия

20. Докладна записка № 282/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кад. идентификатор 53045.120.19 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

21. Докладна записка № 406/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с к.и 27454.23.60 по к.к на с. Емона

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

22. Докладна записка № 405/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване върху постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

23. Докладна записка № 427/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно параграф 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл. Христо Тодоров

Председател на комисия

24. Докладна записка № 430/05.07.2012 г. от Виктор Борисов – зам кмет на община Несебър, относно определяне на общински жилища от жилищна сграда с акад. № 53045.502.156.1 по к.к на гр. Обзор по реда на чл.3, ал.1 от Наредба № 4 за отдаване под наем.

Докл. Христо Тодоров                                                                                                                                    Председател на комисия

25. Докладна записка № 438/11.07.2012 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ  и Наредба № 2 на ОбС Несебър на територията на к.к. „Сл. бряг – запад”.

 

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

26. Докладна записка № 387/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно вземане решение за учредяване право на преминаване в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за изграждане на линеен обект.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

27. Докладна записка № 388/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за изграждане на линеен обект.

 

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

28. Докладна записка № 371/21.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на Кооперация «Минибус-експрес Несебър» за изграждане на линеен обект.

 

Докл. Костадин Нищелков                                                                                                                             Председател на комисия

29. Докладна записка № 419/04.07.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Тласкател от КПС 8 до съществуваща шахта PE DN 500”, землището на с. Равда.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

30. Докладна записка № 384/27.06.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект «Външно кабелно захранване НН на жилищни сгради – Блок 1 и 2» в имот с идентификатор 39164.15.405 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. «Сулуджана».

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

31. Докладна записка № 381/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно допускане процедирането на парцеларен план и учредяване право на преминаване за изграждане на линеен обект «Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.83.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу”.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

32. Докладна записка № 380/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно допускане процедирането на парцеларен план и учредяване право на преминаване в полза на «АРТУР 2007» ООД – гр. Несебър, за изграждане на линеен обект «Битова канализация и водопровод» за захранване на сграда в имот с идентификатор 51500.83.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. «Кокалу».

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

33. Докладна записка №386/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решеине за учредяване право на преминаване в полза на «МКФ ПРОДЖЕКТС» ООД – гр. Несебър, за изграждане на линеен обект.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

34. Докладна записка № 385/27.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно вземане решение за предварително съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ПРЗ за изменение на ПУП – имоти общинска собственост.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

35. Заявление № 315/22.05.2012 г. от «ФОРТ НОКС» ООД – гр. София, относно одобряване ПУП-ПП на трасе за строеж на техническа инфраструктура, представляващ «Външен водопровод и канализация за «Месамбрия Форт Бийч» в м. «Козлука» в землището на гр. Св. Влас.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

36.  Докладна записка № 379/26.06.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно изработване на парцеларен план за обект «Реконструкция на път І-9 «Слънчев бряг-Бургас», участък п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно.

Докл. Костадин Нищелков

Председател на комисия

            37. Докладна записка № 348/31.05.2012 г. от д-р Петко Илиев – управител на Медицински център «Д-р Димитър Пеев», ЕООД – гр. Несебър, относно приемане на счетоводен отчет на Медицинския център.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

38. Докладна записка № 358/07.06.2012 г. от от д-р Петко Илиев – управител на Медицински център «Д-р Димитър Пеев» ЕООД – гр. Нсеебър, относно разрешение за кандидатстване за кредит от 15 000 лв.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

39. Докладна записка № 389/28.06.2012 г. от иерей Димитър Илиев  – председател на Църковното настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец” – с. Равда, относно отпускане на средства за строителни дейности.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

40. Докладна записка № 410/02.07.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2012 г.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

41. Докладна записка № 399/29.06.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

42. Предложение № 429/05.07.2012 г. от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба № 20, относно финансово подпомагане на спортните клубове в общината.

Докл. Константин Лефтеров

Председател на комисия

43. Докладна записка № 397/29.06.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, относно промени в показателите за численост на звена в структурата на дейност «Образование, извънучилищни и други дейности».

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

44. Докладна записка № 395/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за участие в „ Асоциация за развитие на културата на Бургас и бургаския регион”.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

45. Докладна записка № 382/26.06.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно отчет по изпълнение на заложените мерки в Програмата за околна среда.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

46. Докладна записка № 401/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет –  Несебър, относно отчет за дейността на Общинския съвет и постоянните комисии към него за периода ноември 2011 г. – юни 2012 г.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

47. Докладна записка № 408/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

Докл. Пенко Пенчев

Председател на комисия

48. Докладна записка № 400/29.06.2012 г. от Благой Филипов  – председател на Общински съвет –  Несебър, относно избор на новоизбрания общински съветник Антоанета Данаилова за член на комисия по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ.

Докл.Пенко Пенчев

Председател на комисия

49. Докладна записка № 357/07.06.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно допълване на списъка на пътуващите служители по решение № 87, т.10 от протокол №5 на Общински съвет – Несебър.

Докл.Пенко Пенчев

Председател на комисия

50. Докладна записка № 349/31.05.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, утвърждаване на маршрут за движение на пътни превозни средства, извършващи превоз с атракционна цел.

Докл.Пенко Пенчев

Председател на комисия

51. Докладна записка № 398/29.06.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващите звена в  Община Несебър за  учебната 2012/2013 г.

Докл.Пенко Пенчев

Председател на комисия

52. Докладна записка № 433/09.07.2012г. от Иван Гургов – зам кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 87 от Протокол № 5 на ОбС Несебър.

Докл.Пенко Пенчев

Председател на комисия

 

 

53. Докладна записка № 391/29.06.2012г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно проект за изменение на Наредба № 1 .

Докл.Пенко Пенчев

Председател на комисия                                                                                                      

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 13.07.2012 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/