Решения от протокол №10/16.10.2012г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 10/16.10.2012 г.

 ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка № 560/11.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за обект «Реконструкция на път I -9 Слънчев бряг – Бургас, участък от пк. Несебър – пк. Равда от км. 205 +300 до км. 207+800 с изграждане на второ пътно платно.»

2. Докладна записка № 559/11.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за обект «път I -9 Слънчев бряг – Бургас, участък от пк. Кошарица – пк. Несебър от км.199+048.49 до км.205+323.5»

3. Докладна записка № 558/11.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за обект «път I -9 Слънчев бряг – Бургас, участък обход на гр. Ахелой от км.207+500.0 до км.212+233.06.»

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 560/11.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за обект: «Реконструкция на път I -9 Слънчев бряг – Бургас, участък от п.к. Несебър – п.к. Равда от км. 205 +300 до км. 207+800 с изграждане на второ пътно платно.»

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 309

Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.3 от ЗУТ съгласува представения проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект: Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг –Бургас, участък: п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно, който на територията на община Несебър попада в землищата на гр. Несебър и с. Равда и засяга имоти частна, общинска и държавна собственост, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 559/11.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за обект: «път I -9 Слънчев бряг – Бургас, участък от п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км.199+048.49 до км.205+323.55.»

Общинският съвет с 16 гл. „за”от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 310

„Общински съвет – Несебър, на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.3 от ЗУТ съгласува представения проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект: Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км 199+048.49 до км 205+323.55, който на територията на община Несебър попада в землищата на гр. Несебър и с. Равда и засяга имоти частна, общинска и държавна собственост, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 558/11.10.2012 г. от Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за обект: «път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък – обход на с. Ахелой от км.207+500.0 до км.212+233.06.»

Общинският съвет с 16 гл. „за”от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 311

„Общински съвет – Несебър, на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.3 от ЗУТ съгласува представения проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект: ”Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на гр. Ахелой от км 207+500.00 до км 212+233.06”, който на територията на община Несебър попада в землището на с. Равда и засяга имоти частна, общинска и държавна собственост, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на Общинския съвет Благой Филипов закри десетото заседание на Общинския съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

/БЛ. ФИЛИПОВ/

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/

изтегли като файл