Поправка на явна фактическа грешка в решение № 292

Print pagePDF pageEmail page

 НАРЕЖДАНE

                            към протокол № 9 / 27.09.2012 год.  

       Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 292

 

            След като разгледах  Докладна записка с вх.  № 512 /12.09.2012 год.  и прегледах съдържанието на  протокол  № 9 /27.09.2012 год.   установих,  че e  допусната  явна фактическа грешка при изписване на  основния индивидуализиращ белег на имота предмет на решението, а именно неговият идентификатор, като вместо „ № 51500.31.4  в решението е  записан  № 51500.231.4.

                Към заявлението е приложена и  скица № 15834/03.05.2012 год. на службата по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас   на поземлен имот с идентификатор № 51500.31.4 от която се установява, че при изписването в Докладната записка е допусната явна фактическа грешка.

              Предивид изложеното и след като прецених, че допусаната грешка не влияе на волята на Общински съвет  обективирана  в решение № 292 от протокол  № 9/ 29.09.2012 г. на основание чл. 29 от ЗМСМА

          

                                                              НАРЕЖДАМ

 

         1.Да бъде извършена  поправка на явна фактическа   грешка в  Решение  № 292  обективирано в протокол № 9/27.09.2012год.  изразяваща се в следното :

           –  изразът „ кадастрален № 51500.231.4”   в точка 1  от решението да се чете „кадастрален № 51500.31.4” 

                      Настоящото  да се сведе до знанието  на кмета на Общината и  приложи към протокол № 9/27.09.2012год., като неразделна част.                                                                   

                                                     Председател на общински съвет – Несебър:

                                                                                             / Б. Филипов/