Поправка на явна фактическа грешка

Print pagePDF pageEmail page

 НАРЕЖДАНЕ

             към протокол № 8 / 18.07.2012 год.  

       Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 233

             След като разгледах  Докладна записка с вх.  № 428 /05.07.2012 год.  и прегледах съдържанието на  протокол  № 8 /18.07.2012 год.   установих,  че e  допусната  явна фактическа грешка при изписване на  основния индивидуализиращ белег на имота предмет на решението, а именно неговият идентификатор, като вт.І второ тире вместо  № 11538.4.103  в решението е  записан  № 11538.4.85  , и в т.ІІ.2 вместо  № 11538.4.103  в решението е  записан  № 11538.4.85 .

                Към заявлението е приложена и  скица № 22947/20.06. 2012 год. на службата по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас   на поземлен имот с идентификатор № 11538.4.103 от която се установява, че при изписването в Докладната записка е допусната явна фактическа грешка.

              Предивид изложеното и след като прецених, че допусаната грешка не влияе на волята на Общински съвет  обективирана  в решение № 292 от протокол  № 9/ 29.09.2012 г. на основание чл. 29 от ЗМСМА

                                                                        НАРЕЖДАМ

          1.Да бъде извършена  поправка на явна фактическа   грешка в  Решение  № 233  обективирано в протокол № 8/18.07.2012год.  изразяваща се в следното : В т.І второ тире вместо  № 11538.4.103  в решението е  записан  № 11538.4.85  , и в т.ІІ.2 вместо  № 11538.4.103  в решението е  записан  № 11538.4.85 .    

              Настоящото  да се сведе до знанието  на кмета на Общината и  приложи към протокол № 8 /18.07.2012год., като неразделна част.                                                                  

                                                     Председател на общински съвет – Несебър:

                                                                                             / Б. Филипов/