Решения от Протокол № 11

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 11/14.11.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 615/06.11.2012г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „ Вяра в Несебър” по оперативна програма „ Регионално развитие” 2007-2013 г.

2. Докладна записка № 616/06.11.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на бюджета на община Несебър за2012 г.

3. Докладна записка № 617/06.11.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2012г.

4. Докладна записка № 628/12.11.2012г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

5. Докладна записка № 613/05.11.2012 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно параграф 27, ал.2 от ПЗр на ЗИДЗСПЗЗ.

6. Докладна записка № 589/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот по к.к на гр. Обзор в УПИ ХV, кв.5.

7. Докладна записка № 607/01.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имоти по к.к на с. Оризаре.

8. Докладна записка № 591/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти находящи се в ж.к «Черно море» – гр. Несебър.

9. Докладна записка № 612/02.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост с к.и 53045.502.294.5 по к.к на гр. Обзор.

10. Докладна записка № 603/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. от покривна тераса на административната сграда на кметство Равда.

11. Докладна записка № 602/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности – гр. Несебър.

12. Докладна записка № 585/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

13. Докладна записка № 584/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

14. Докладна записка № 586/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в кв.18 по плана на ж.к «Черно море» – гр. Несебър.

15. Докладна записка № 588/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с к.и 51500.503.415 по к.к на гр. Несебър.

16. Докладна записка № 601/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Кошарица.

17. Докладна записка № 600/31.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот с кад. № 73571.31.4 по к.к на с. Тънково.

18.Докладна записка № 610/02.11.2012г. от Иван Николов – кмет на гр. Свети Влас, относно изготвяне на ПУП ПРЗ за имот с ид.№ 11538.502.225.

19. Докладна записка № 570/10.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно съгласуване на трасе на линеен обект «Реконструкция и изместване на трасе на кабел 20кV» и вземане решение за право на прокарване.

20. Докладна записка № 577/24.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект «Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС 15.»

21. Докладна записка № 555/08.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на на община Несебър, относно одобряване на на ПУП-ПП за «Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване» с ПИ 61056.56.55 – дял ІV м. «Хендек тарла» в землището на с. Равда.

22. Докладна записка № 550/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на ЕВН за изграждане на линеен обект.

23. Докладна записка №579/25.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно УПИ ІІІ в кв. 44 по плана на к.к. «Сл. бряг – изток.»

24. Докладна записка № 597/30.10.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП за елементи на техничиската инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за достъп до имит с ид.№ 51500.243.12 и 51500.243.13 м. Бостанлъка.

25. Докладна записка № 580/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно процедиране на ПУП и учредяване право на преминаване за изграждане на линеен обект «Външно ел. захранване» в имот с ид.№ 51500.16.114 в м. «Бостанлъка».

26. Докладна записка № 581/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП и застрояване за УПИ ІV в кв.97 по плана на гр. Несебър.

27. Докладна Записка № 556/09.10.2012г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно съгласие за монтиране на 3 бр. Пилони за знамена в имот публично общинска собственост.

28. Докладна записка № 554/05.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Кабел 20кV» за захранване на имот 049003 в землището на с. Равда за мебелна къща « Явор Несебър» ЕООД.

29. Докладна записка № 553/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП за обект «Външен водопровод и канализация за магазин ЛИДЪЛ», землище на с. Равда.

30. Докладна записка № 525/18.09.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за планоснимачен номер 23 от кв. 6 по плана на гр. Обзор.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 615/06.11.2012г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Вяра в Несебър” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 312

„На основание чл.21, ал.1,т. 6 и т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър разрешава и упълномощава кмета на Община Несебър да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ, рег. № BG161PO001/3.1-03/2010/003 по проект “Вяра в Несебър”, с който Община Несебър неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед, да заплати на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата от 546 949,15 лв. (петстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и петнадесет стотинки), платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 23.11.2014 г.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 616/06.11.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на бюджета на община Несебър за 2012г.

Общинският съвет с 20 гл. „за”от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 313

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет – Несебър за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

 1. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

КМЕТСТВО ОБЗОР – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • Увеличава в дейност 623 Чистота – нов обект – §5309 – Проектиране на гаражни клетки със сервизни помещения на БКС гр. Обзор – 10 000лв.
 • Увеличава в дейност 623 Чистота – §5204 – за обект Оборудване БКС – транспортни средства със сумата 260 000лв.

КМЕТСТВО РАВДА – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • Увеличава в дейност 623 Чистота – §5204 – за обект Оборудване БКС – транспортни средства със сумата 60 000лв.

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • Увеличава в дейност 623 Чистота – §5206 – инфраструктурни обекти- нов обект –„Изграждане на временни пътища в местността „Козлука” гр.Свети Влас за преминаване на специализирана техника на БКС” – 100 000лв.

УПРАВЛЕНИЕ БКС

 • Увеличава в дейност 623 Чистота – §5204 – за обект Оборудване БКС – транспортни средства със сумата 11 000лв.

Средствата в размер на 441 000лв. да се осигурят от резерва на Община Несебър.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение .

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 617/06.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за2012 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 314

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за2012 г., както следва :

І. По приходите

Местни дейности

    • увеличава § 1304-данък при придобиване на имущество с сумата 1 000 000лв.

ІІ.По разходите – променя размера на разходите по дейности и параграфи със сумата 1 000 000лв., както следва:

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– увеличава в дейност 122 – Общинска администрация

 • §1052 – 5 000лв..
 • §5203 – Оборудване Общинска Администрация – 10 000лв.

– увеличава в дейност 123 – Общински съвет

 • §1016 – 2 000лв.
 • §1020 – 15 000лв.
 • §1040- 300лв.
 • § 9700- резерв – 50 000

– увеличава в дейност 619 – Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие.

 • §1015- 5 000лв.
 • §5206 – Изграждане на детски площадки с осветление в ж.к. Черно море – 100 000лв.

– увеличава в дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички

 • §4500 – 100 000лв.
 • §1016- 10 000лв.

– увеличава в дейност 629 – Други дейности по опазване на околната среда

 • §1020 – 15 000лв.

– увеличава в дейност 759 – Други дейности по културата

 • §1098 – 5 000лв.

– увеличава в дейност 849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

 • §5203 – Спиркови заслони в ж.к. Черно море – 30 000лв.

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– увеличава в дейност 122 – Общинска администрация

 • §1030 – 3 000лв.

– увеличава в дейност 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа

 • §1020 – 85 200лв.

– увеличава в дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

 • §1030 – 45 000лв.

– увеличава дейност 832 – Общинска пътна мрежа – с 212 000лв.

 • за обект „ Разширение път Слънчев бряг – Свети Влас” – било- 9 581лв. , става 221 581лв.

– увеличава в дейност 849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

 • § 5205- Оборудване Кметство Свети Влас – 6 000лв.

КМЕТСТВО ОБЗОР – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– увеличава в дейност 629 – Други дейности по опазване на околната среда

 • §1020 – 25 000лв.

– увеличава в дейност 603 – Водоснабдяване и канализация –

 • §1020 – 25 000лв.
 • §5100 – Реконструкция на водопровод на улица „3-ти март” – 100 000лв.

ОДЗ „ МЕЧО ПУХ” С.РАВДА

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – местни дейности

 • §1016 – 10 000лв.
 • §1020 – 5 000лв.

ОДЗ „КАЛИНА МАЛИНА” ГР.НЕСЕБЪР

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – местни дейности

 • §1030 – 31 500лв.
 • §5202 – Изграждане на пристройка за резервоар за парна инсталация към ОДЗ „Калина Малина” – 40 000лв.

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – дофинансиране

 • §0100 – 21 300лв.
 • §0551 – 2 700лв.
 • §0560 – 1 000лв.

ОДЗ „ ЯНА ЛЪСКОВА” ГР.НЕСЕБЪР

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – местни дейности

 • §1013 – 16 400лв.
 • §1014 – 2 000лв.
 • §1016 – 20 000лв.

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – дофинансиране

 • §0200 – 1 600лв.

ІІІ.Приема следните вътрешни компенсирани промени:

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– От §1030 в дейност 122 – Общинска администрация в §1020 – 90 000лв.

– От от §1030 в §5100 дейност 284- Ликвидиране на последствия от бедствия и аварии” за обект „Аварийно укрепване и възстановяване на крайбрежна алея с канализационен колектор Ф500” – 597 126лв.

КМЕТСТВО ОБЗОР – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • В дейност 606- Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа – от §1030 в §5100- Основен ремон на улици – 63 520лв.
 • в дейност 603 – Водоснабдяване и канализация – §5309 – Проект за водоем 4500куб.м. в землище на гр.Обзор – било 10 000, става 0лв.
 • в дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие-§5309 -Преотреждане на терен и проектиране на ПУП за детска площадка гр.Обзор

– било 15 000лв. , става 0лв.

Средствата в размер на 25 000лв. да се разпределят както следва:

 • В дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – §5309 – нов обект „Проектиране на скица- предложение по ЗУТ и ПУП- ПРЗ за УПИ 3 – общинска от кв.27 за „общински клуб” по плана на гр.Обзор.- 2 000лв.
 • В дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – §5309 – нов обект „Проектиране на скица- предложение по ЗУТ и ПУП- ПРЗ за УПИ 3 – общинска от кв.6 за отреждане на стадион по плана на гр.Обзор.- 2 000лв.
 • в дейност 849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – § 5309 – нов обект „ Проектиране на зони за паркиране и озеленяване на ул.”Черноморска „ гр.Обзор – 11 000лв.
 • в дейност 122- Общинска администрация –§5309 -нов обект – „ Проектиране на възстановка и експонация на мост от 30-те години и озеленяване на прилежащия терен в гр. Обзор” – 2 000лв.
 • в дейност 122 – Общинска администрация – §1016 – 8 000лв.

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • В дейност 606- Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа – от §1030 в §5100- Основен ремон на улици – 169 010лв.

ДЕЙНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • От §1030 в дейност 122 – Общинска администрация в §1030 в дейност 759 – Други дейности по културата – 6 000лв.

ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА САМООХРАНА

– в дейност 898 – Други дейности по икономиката

 • От §0100 в § 0200 – 2 000лв.

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ УОГСГС

– в дейност 829- Гори и селско стопанство

 • От § 1020 в §5301 – Програмен продукт – 1 200лв.
 • От §1020 в §5203 – Оборудване – 1 400лв.

ПГ ПО ТУРИЗЪМ СЛЪНЧЕВ БРЯГ

– в дейност 326 – Професионални училища

 • От §5100- Основен ремонт на сграда и парна инсталация – в §5201- Компютри – 20 000лв.

ОУ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.ГЮЛЬОВЦА

в дейност 322 – Общообразователни училища

 • От §1030- в §5100- Основен ремонт на сграда и фасада – 14 957лв.

На основание чл.60 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 628/12.11.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 315

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

Име, презиме, фамилия живущ в сума-лв.

Наско Славчев Белчев Кошарица 500

Мария Денчева Иванова Несебър 600

Ради Димитров Чобанов Несебър 600

Станка Георгиева Тотева Несебър 200

Петранка Райчева Василева Несебър 200

Тинка Роева Узунова Гюльовци 600

Николинка Вълкова Лечева Оризаре 600

Трифон Георгиев Андреев Козница 300

Лиляна Георгиева Делиатанасова Равда 1500

Илия Георгиев Христов Несебър 2000

Бистра Николова Пандарова Тънково 1500

Христо Траев Узунов Равда 1500

Евгения Атанасова Георгиева Равда 1500

Елена Христова Митева Несебър 1500

Стефан Янчев Алексиев Несебър 1000

Димитринка Лефтерова Кръстева Несебър 3000

Милка Христова Костова Оризаре 1000

Райна Павлова Христова Оризаре 1000

Калина Янакиева Неделчева Свети Влас 1500

Максим Василев Момчилов Несебър 1500

Елизавета Петровна Апостолова Несебър 1000

Радостина Атанасова Пирева Свети Влас 10 000

Мария Войнова Банова Несебър 3 000

Елена Станева Неделчева Кошарица 5 000

Петър Димитров Пенушев Равда 1500

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 613/05.11.2012 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно параграф 27, ал.2 от ПЗр на ЗИДЗСПЗЗ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 316

І. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с § 27 ал.2 т.2 т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет Несебър предоставя земеделски имоти от Общински поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение от ОС „Земеделие„ – Несебър за въстановяване правото на собственост, а именно:

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.63.24 по к.к. на гр. Несебър м. „Инджекьойско блато” /полугодните/ на площ от 4,989 дка с НТП – нива ІV категория, по искане на наследниците на Вангел Петров Карадоламов с признато право на собственост по Решение № 292/19.12.2007 год.

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.89.10 от КК на гр. Несебър м.Кокалу с НТП – „друг вид земеделска земя”, на площ от 858 кв.м. по искане на наследниците на Щеряни Евтимова Михайлова с признато право на собственост съгласно решение № 229/ 30.10.1996 год.на НСР и Решение № Ж-660/07.10.2008 год. на ОС „ Земеделие „.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 39164.18.993 по к.к. с. Кощарица м.„с.Морско„ на площ от 3,258 дка, образуван от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.222 по искане на наследниците на Лефтер Великов Жеков с признато право на собственост с Решение № 81/22.04.1998 год на НРС.

4. Поземлени имоти както следва: поземлен имот с идентификатор 39164.18.163 по к.к. на с. Кошарица м „с.Морско” на площ от 38,446 дка с НТП – Друг вид земеделска земя; поземлен имот с проектен идентификатор 39164.18.985 по к.к. с. Кошарица м. „с.Морско„ на площ 17,657 дка с НТП „друг вид земеделка земя„ образуван от поземлен имот с идентификатор 39164.18.636; поземлен имот с проектен идентификатор 39164.18.991 по к.к. с. Кошарица м. „с.Морско„ на площ от 52 579 дка с НТП „друг вид земеделка земя „образуван от поземлен имот с идентификатор 39164.18.536 по заявление на наследниците на Петър Симов Милев с признато прово на собственост съгласно решение на ПК №15-М/13.09.2007 год.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 39164.23.161 м. „Над село” на площ от 8 дка с НТП – Друг вид земеделска земя, образуван от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.23.2 по искане на наследниците на Христо Димитров Чапаров с признато право на собственост с решение ІІІ-14/01.02.2007 год. на БОС.

ІІ. Отказва да предостави за постановяване на решение за въстановяване на право на собственост от ОС „Земеделие” – Несебър на поземлен имот с проектен идентификатор 61056.15.107 образуван от поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.104 по КК на с. Равда м. „Чешма тарла „поради обстоятелството, че имота се засяга от проект на ПУП за изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2 м.”Мерата”, землището с. Равда.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 589/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот по к.к на гр. Обзор в УПИ ХV, кв.5.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 317

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2012 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.549 в КК на гр.Обзор, на площ от 100 кв.м, представляващ УПИ ХV кв.5 по плана на гр.Обзор, АчОС№5070/13.12.2011г.

ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190 , право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 8,40 кв.м и сервитутна зона за обслужването му – 49.60кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.549 в КК на гр.Обзор, на площ от 100кв.м, представляващ УПИ ХV кв.5 по плана на гр.Обзор, АчОС№5070/13.12.2011г., за сумата от 3341лв. /три хиляди триста четиридесет и един лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 607/01.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имоти по к.к на с. Оризаре.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 318

І. На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с :

1. Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м, м.”Острите чаири”, с начин на трайно ползване – „Друг вид ливада”, ІV категория, АОС 3772/17.02.2010г.

2.Поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м, м.”Острите чаири”, с начин на трайно ползване – „Друг вид ливада”, ІV категория, АОС №3775/17.02.2010г.

ІІ. На основание чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на:

1.Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м, м.”Острите чаири”, с начин на трайно ползване – „Друг вид ливада”, ІV категория, АОС 3772/17.02.2010г.;

2.Поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м, м.”Острите чаири”, с начин на трайно ползване – „Друг вид ливада”, ІV категория, АОС №3775/17.02.2010г.

ІІІ.Конкурса да се проведе при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна арендна цена -определена съгласно Заповед №РД-46-260/23.03.2012г. на министъра на МЗХ, както следва:

– за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

– за 5/пета/ до 7/седма/ година по 30 лв. за 1дка т.е:

За Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м – 294.27лв. без ДДС ;

За поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м – 721.08лв. без ДДС

– за следващите години по 45лв. на 1 дка т.е

За Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м – 440.40лв. без ДДС.

За поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м – 1081.62лв. без ДДС

2.Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.

3.Специфични условия :

3.1.Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

3.2.Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

4. Критерии за оценяване :

– Оферта относно експлоатацията на имота- К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие в конкурса -10% от началната конкурсна годишна арендна цена за първата година след гратисния период, а именно:

– За Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м – 29.43лв.;

– За поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м – 72.10лв.

ІV. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по конкурса за аренда.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 591/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти находящи се в ж.к « Черно море» гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 319

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2012г. , като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлени имоти- общинска частна собственост, както следва:

-УПИ Х в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.216 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 480кв.м, АчОС№5178/20.04.2012г.;

-УПИ І в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.181 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 432кв.м, АчОС№2664/20.06.2007г.;

-УПИ VІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.194 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, АчОС№2676/20.06.2007г.

– ½ идеална част – западна от УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.240 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 421кв.м, АчОС№5163/26.03.2012г.;

– ½ идеална част – западна от УПИ ІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.180 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 360кв.м, АчОС№5162/26.03.2012г.;

– ½ идеална част – източна от УПИ ХVІ в кв.26 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.301 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, АчОС№5179/20.04.2012г.;

– ½ идеална част – северна от УПИ ІІІ в кв.25 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.306 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 357кв.м, АчОС№5177/20.04.2012г.;

ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:

1. УПИ Х в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.216 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 480кв.м, АчОС№5178/20.04.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 78010лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

2. УПИ І в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.181 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 432кв.м, АчОС№2664/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 70210лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

3. УПИ VІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.194 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, АчОС№2676/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 81270лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

4. ½ идеална част – западна от УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.240 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 421кв.м, АчОС№5163/26.03.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 50%; Кинт – 2.00; Н – 12.00м, с начална тръжна цена в размер на 32980лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

5. ½ идеална част – западна от УПИ ІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.180 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 360кв.м, АчОС№5162/26.03.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 28120лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

6. ½ идеална част – източна от УПИ ХVІ в кв.26 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.301 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 500кв.м, АчОС№5179/20.04.2012г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 39060лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

7. ½ идеална част – северна от УПИ ІІІ в кв.25 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.306 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 357кв.м, АчОС№5177/20.04.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м., с начална тръжна цена в размер на 27880лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 612/02.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост с к.и 53045.502.294.5 по к.к на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 320

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет –Несебър –

Дава съгласие Кмета на Община Несебър да направи искане по реда на чл.54 от ЗДС до Министъра на регионалното развитие и благоустройство, чрез областен управител на област Бургас за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот – частна държавна собственост, с кадастрален идентификатор 53045.502.294.5 по КК на гр.Обзор, представляващ сграда със застроена площ от 162 кв.м находящ се в УПИ І, кв.24 по ЗРП на гр.Обзор, за предоставяне за нуждите на читалище ”Изгрев1927”гр.Обзор.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 603/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. от покривна тераса на адм. сграда на кметство Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 321

І. На основани чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка :чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със „70 кв.м от покривна тераса на административната сграда на кметство Равда с кадастр.№ 61056.15.11 по кадастралната карта на с.Равда , АОС 5187/08.05.2012 г.

ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „70 кв.м от покривна тераса на административната сграда на кметство Равда с кадастр.№ 61056.15.11 по кадастралната карта на с.Равда , АОС 5187/08.05.2012г., за срок от 5 /пет/ години за изграждане на електронно съобщително устройство.

– Специфично условие: до търга се допускат лица предоставящи електронни съобщителни услуги и притежаващи съответната индивидуална лицензия по Закона за електронните съобщения.

– Начална тръжна годишна наемна цена – 396.00лв. с ДДС.

– Стъпка за наддаване – 5лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 602/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 322

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с КАБИНЕТ №1 на площ 14.80 кв.м. ведно с манипулационна 1А на площ от 19.06 кв.м /кота 7.20/- да се предостави за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /личен лекар/ в общинска сграда за здравни дейности “Здравна къща” с кадастрален №51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.

ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на КАБИНЕТ №1 на площ 14.80кв.м. ведно с манипулационна 1А на площ от 19.06 кв.м /кота 7.20/- да се предостави за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /личен лекар/- с начална конкурсна цена в размер на 118.00лв. с ДДС.

ІІІ. Специфични условия на конкурса:

– Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.ІІ.1.;

– Кандидатите да са лекари по обща медицина;

– Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

– Кабинета да работи целогодишно.

ІV. Критерии за оценяване:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

– При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

– При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

– При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

– При 4 дневна работна седмица – 4точки;

– При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

– До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

4. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.”

ІV. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 585/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 323

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър, с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Илю Богданов Петков, ЕГН 4502050726 от гр. Несебър, ул.”Дюните” № 2 възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.22.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 500 кв.м, м.”Бостанлъка”, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №1305/01.07.2002 г. за срок от 10 години, срещу годишна наемна цена в размер на 20,30 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 584/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 324

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Богдан Манолов Бъчваров, ЕГН 5103210662 от гр.Несебър, ул.”Дюните” №2 възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.22.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 500 кв.м. в м.”Бостанлъка”, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №1305/01.07.2002 г. за срок от 10 години, срещу годишна наемна цена в размер на 20,30 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 586/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в кв.18 по плана на ж.к «Черно море» гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 325 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.199 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, отреден „За жил.строителство”.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на пристрояване и надстрояване върху построената на груб строеж жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.199.2 изградена върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.199 по КК на гр.Несебър, на собственика на сградата Милен Стойчев Георгиев, от гр. Несебър, ул.”Струма” № 2 за изграждане на пристройка на първи жилищен етаж на кота +3.40 и надстрояване на сградата с още два жилищни етажа на кота +6.20 и +9.00 и един складов етаж на кота +11.80, с обща бруто разгъната застроена площ на пристройката и надстройката – 378.45кв.м, съгласно одобрения на 25.07.2012г. идеен архитектурен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 67 910 лв. /шестдесет и седем хиляди деветстотин и десет лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 588/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с к.и 51500.503.415 по к.к на гр. Несебър.

Общинският съвет след проведеното поименно гласуване с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 326

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУ и чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет реши :

“1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.415 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 431кв.м, представляващ УПИ VІІІ в кв.8 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Определя пазарна цена за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор 51500.503.415 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 431 кв.м, представляващ УПИ VІІІ в кв.8 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”, АОС №2886/08.10.2008 г., на собствениците на законно изградената в имота сграда на груб строеж – Кирил Стефанов Трифонов и Златинка Стефанова Трифонова и двамата от гр. Несебър, ул.”Хан Крум” № 22, в размер на 52 365 лв. /петдесет и две хиляди триста шестдесет и пет лева / без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 601/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Кошарица.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 327

І. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА , Общински съвет Несебър отменя решение № 290 обектиривирано в Протокол № 9/ 27.09.2012 год. оспорено със заповед № 09-66/01.11.2012г. на Областния управител.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с „Дрогерия ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00 кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87кв.м и 4.30 кв.м, представляващи ½ ид.част от WC”.

ІІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение – Дрогерия ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „ Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87кв.м и 4.30кв.м, представляващи ½ ид.част от WC, при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена –179.50 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.23 и чл.24 на Наредба №5:

(27.00кв.м х 5.00лв. + 29.17кв.м х 0.50лв.) х 20% ДДС=179.50лв.

2..Срок за отдаване – 5/пет/ години.

3..Специфични условия :

– Имотът да се използва за дрогерия.

4 Критерии за оценяване :

4.1.Оферта относно експлоатацията на имота – К1 -до 10т.;

4.2. Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2.

5. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна немна цена.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 600/31.01.2012г. отНиколай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот с кад. № 73571.31.4 по к.к на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 328

І. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Несебър отменя решение № 290, обективирано в протокол Протокол № 9/27.09.2012 г. оспорено със заповед № 09-67/01.11.2012 г. на Областния управител.

ІІ. На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на дял”А”, представляващ ½ част – западна и дял”Б”, представляващ 1/2 част – източна /съгласно приложената скица/ от общински имот с кадастрален №73571.31.4. по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки”, целия на площ от 112535кв.м. /сто и дванадесет хиляди петстотин тридесет и пет кв.м./ , с начин на трайно ползване по кадастр.карта – нива, ІХ категория, АОС №2916/08.01.2009г., за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна арендна цена -определена съгласно Заповед №РД-46-41/11.02.2011г. на министъра на МЗХ, както следва:

– за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

– за 5/пета/ до 7/седма/ година по 30 лв. на 1дка или 1688.00лв. за всяка ½част от имота без ДДС.

– за следващите години по 45лв. на 1 дка или 2532.00лв. за всяка 1/2 част от имота без ДДС.

2.Срок за отдаване – 12/дванадесет/ години.

3.Специфични условия :

3.1.Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

2.2.Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

4. Критерии за оценяване :

– Оферта относно експлоатацията на имота- К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2.

5. Депозит за участие в конкурса – 16.88лв. представляващи 10% от началната конкурсна годишна арендна цена за първата година след гратисния период.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по конкурса за аренда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 610/02.11.2012г. от Иван Николов – кммет на гр. Свети Влас, относно изготвяне на ПУП ПРЗ за имот с ид.№ 11538.502.225.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 329

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик на терена допуска изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 11538.502.292 и 11537.502.225 / УПИ І-7022,УПИ ІІ-7042 и УПИ V 7045/ в кв. 28 по плана на гр. Св. Влас-юг.

2. В качеството си на собственик на терена в обхвата на разработката, упълномощава кмета на общината да допусне с мотивирано предписание по чл.135 от ЗУТ изготвяне на ПУП – ПРЗ и схема на уличната мрежа.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 570/10.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно съгласуване на трасе на линеен обект «Реконструкция и изместване на трасе на кабел20кV» и вземане решение за право на прокарване.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 330

1. На основание чл. от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет-Несебър допуска изготвяне на ПУП-ПП и дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект и процедиране на парцеларен план на линеен обект: „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от ПИ 11538.1.3 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на местността „Юрта” в землището на гр. Свети Влас през имоти общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори ПИ 11538.1.96-селскостопански, горски, ведомствен път и идентификатори ПИ 11538.1.98-селскостопански, горски, ведомствен път и учредяване право на прокарване през общински имоти с идентификатори ПИ 11538.1.96- селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 11538.1.98- селскостопански, горски, ведомствен път.”

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на безвъзмездно право на прокарване през горепосочените имоти публична общинска собственост.

 По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 577/24.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект «Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС 15.»

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 331

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ не възразява по представения парцеларен план на обект: „Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с.Тънково до КПС №15”, землище с. Равда и землище с.Тънково.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 555/08.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на на община Несебър, относно одобряване на на ПУП-ПП за «Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване» с ПИ 61056.56.55 – дял ІV м. «Хендек тарла» в землището на с. Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 332

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване” в поземлен имот 61056.56.55-дял ІV, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.

Трасето на кабелите е с дължина L=62,00м преминава през имот с идентификотор 61056.56.101-полски път собственост на Община Несебър и се включва в нов КРШ, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 550/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на ЕВН за изграждане на линеен обект.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 333

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване” в поземлен имот 61056.56.55, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка №579/25.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно ІІІ кв. 44 по плана на Сл. бряг – изток.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 334

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ІІІ в кв. 44 по плана на к.к „ Сл. бряг. Изток”.

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 597/30.10.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техничиската инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за достъп до имит с ид.№ 51500.243.12 и 51500.243.13 м. «Бостанлъка».

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 335

На основание правомощията си чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА О Д О Б Р Я В А ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Транспортно – комуникационно решение за достъп до имот с идентификатор 51500.243.12 и имот с идентификатор 51500.243.13 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”. Транспортния достъп ще се осъществява чрез имот с проектен идентификатор 51500.243.17 м.”Бостанлъка” /с площ 390кв.м./ и имот с проектен идентификатор 51500.200.25/с площ 386кв.м./ м.”Баира”. Новопредвиденият имот с идентификатор 51500.243.17 м.”Бостанлъка”, при съседи имоти с идентификатори 51500.243.16, 51500.243.11,

51500.200.25, 51500.200.24 и 51500.243.13 се обособява от имот с идентификатор 51500.243.12 – собственост на инвеститорите. Новопредвиденият имот с идентификатор 51500..200.25 м.”Баира”, при съседи имоти с идентификатори 51500.243.16., 51500.243.11, 51500.242.17, 51500.200.24 и 51500.243.17 се обособява от имот с идентификатор 51500.200.5 – общинска собственост. Съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 580/26.10.2012 г. от арх. В. Димов – гл. Арх. на община Несебър, относно процедиране на ПУП и учредяване право на преминаване за изграждане на линеен обект «Външно ел. захранване» в имот с ид.№ 51500.16.114 м. «Бостанлъка».

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 336

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ,

Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект

„Външно кабелно ел. захранване 20кV от БКТП ”Бостанлъка1”до БКТП 1х800кVА в имот с идентификатор 51500.16.114 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Бостанлъка”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 581/26.10.2012 г. от арх. В. Димов – гл. Арх. на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП и застрояване за УПИ ІV в кв.97 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 337

Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV в кв.97 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.492 по кадастралната карта.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна Записка № 556/09.10.2012г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно съгласие за монтиране на 3 бр. Пилони за знамена в имот публична общинска собственост.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 338

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна Общински съвет Несебър дава съгласие за монтиране на 3 бр. Пилони за знамена с височина15 метрав имот публична общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 53045.501.429 по к.к на гр. Обзор.

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 554/05.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП за обект « Кабел 20кV за захранване на имот 049003 в землището на с. Равда за мебелна къща «Явор Несебър» ЕООД.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 339

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Кабел 20 кV за захранване на имот049003”, м. “Чатал тепе”, землище с.Равда, за „Мебелна къща Явор-Несебър” ЕООД, с дължина998 м, в т.ч. през ССФ около 27м, преминаващо през ПИ 61056.29.28-собсвеност на Ваня Георгиева Банева и Красимира Георгиева Неделчева, през ПИ 000095-полски път-общинска собственост, през ПИ 000109-път ІV клас-собственост на община несебър и ПИ 078008-съоръжение на електропровод-собственост на община Несебър, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 553/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Външен водопровод и канализация за магазин ЛИДЪЛ», землището на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 340

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Външен водопровод и канализация за магазин „LIDL” до ПИ 61056.50.10, м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.

Трасето на новопредвидения водопровод и канализация с дължина L=151,00м и L=200,00м преминава по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 61056.51.100-общинска собственост и по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 61056.51.101-общинска собственост, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 525/18.09.2012 г. от Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за планоснимачен номер 23 от кв. 6 по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници не прие предложението за решение от докладната записка.

РЕШЕНИЕ № 341

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна не възразява по предложения проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имот планосничанен № 23 от кв. 6 по регулационния план на гр. Обзор с който се обособява нов УПИ ІХ- 139 на площ от 124 кв.м. с отреждане „ за трафопост”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

/БЛ. ФИЛИПОВ/

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 11/14.11.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 615/06.11.2012г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „ Вяра в Несебър” по оперативна програма „ Регионално развитие” 2007-2013 г.

2. Докладна записка № 616/06.11.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на бюджета на община Несебър за2012 г.

3. Докладна записка № 617/06.11.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2012г.

4. Докладна записка № 628/12.11.2012г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

5. Докладна записка № 613/05.11.2012 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно параграф 27, ал.2 от ПЗр на ЗИДЗСПЗЗ.

6. Докладна записка № 589/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот по к.к на гр. Обзор в УПИ ХV, кв.5.

7. Докладна записка № 607/01.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имоти по к.к на с. Оризаре.

8. Докладна записка № 591/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти находящи се в ж.к «Черно море» – гр. Несебър.

9. Докладна записка № 612/02.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост с к.и 53045.502.294.5 по к.к на гр. Обзор.

10. Докладна записка № 603/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. от покривна тераса на административната сграда на кметство Равда.

11. Докладна записка № 602/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности – гр. Несебър.

12. Докладна записка № 585/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

13. Докладна записка № 584/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

14. Докладна записка № 586/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в кв.18 по плана на ж.к «Черно море» – гр. Несебър.

15. Докладна записка № 588/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с к.и 51500.503.415 по к.к на гр. Несебър.

16. Докладна записка № 601/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Кошарица.

17. Докладна записка № 600/31.01.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот с кад. № 73571.31.4 по к.к на с. Тънково.

18.Докладна записка № 610/02.11.2012г. от Иван Николов – кмет на гр. Свети Влас, относно изготвяне на ПУП ПРЗ за имот с ид.№ 11538.502.225.

19. Докладна записка № 570/10.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно съгласуване на трасе на линеен обект «Реконструкция и изместване на трасе на кабел 20кV» и вземане решение за право на прокарване.

20. Докладна записка № 577/24.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект «Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС 15.»

21. Докладна записка № 555/08.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на на община Несебър, относно одобряване на на ПУП-ПП за «Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване» с ПИ 61056.56.55 – дял ІV м. «Хендек тарла» в землището на с. Равда.

22. Докладна записка № 550/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на ЕВН за изграждане на линеен обект.

23. Докладна записка №579/25.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно УПИ ІІІ в кв. 44 по плана на к.к. «Сл. бряг – изток.»

24. Докладна записка № 597/30.10.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП за елементи на техничиската инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за достъп до имит с ид.№ 51500.243.12 и 51500.243.13 м. Бостанлъка.

25. Докладна записка № 580/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно процедиране на ПУП и учредяване право на преминаване за изграждане на линеен обект «Външно ел. захранване» в имот с ид.№ 51500.16.114 в м. «Бостанлъка».

26. Докладна записка № 581/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП и застрояване за УПИ ІV в кв.97 по плана на гр. Несебър.

27. Докладна Записка № 556/09.10.2012г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно съгласие за монтиране на 3 бр. Пилони за знамена в имот публично общинска собственост.

28. Докладна записка № 554/05.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Кабел 20кV» за захранване на имот 049003 в землището на с. Равда за мебелна къща « Явор Несебър» ЕООД.

29. Докладна записка № 553/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП за обект «Външен водопровод и канализация за магазин ЛИДЪЛ», землище на с. Равда.

30. Докладна записка № 525/18.09.2012 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за планоснимачен номер 23 от кв. 6 по плана на гр. Обзор.

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 615/06.11.2012г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Вяра в Несебър” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 312

„На основание чл.21, ал.1,т. 6 и т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър разрешава и упълномощава кмета на Община Несебър да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ, рег. № BG161PO001/3.1-03/2010/003 по проект “Вяра в Несебър”, с който Община Несебър неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед, да заплати на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата от 546 949,15 лв. (петстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и петнадесет стотинки), платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 23.11.2014 г.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 616/06.11.2012г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на бюджета на община Несебър за 2012г.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за”от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 313

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет – Несебър за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

 1. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

КМЕТСТВО ОБЗОР – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 • Увеличава в дейност 623 Чистота – нов обект – §5309 – Проектиране на гаражни клетки със сервизни помещения на БКС гр. Обзор – 10 000лв.
 • Увеличава в дейност 623 Чистота – §5204 – за обект Оборудване БКС – транспортни средства със сумата 260 000лв.

КМЕТСТВО РАВДА – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • Увеличава в дейност 623 Чистота – §5204 – за обект Оборудване БКС – транспортни средства със сумата 60 000лв.

 

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • Увеличава в дейност 623 Чистота – §5206 – инфраструктурни обекти- нов обект –„Изграждане на временни пътища в местността „Козлука” гр.Свети Влас за преминаване на специализирана техника на БКС” – 100 000лв.

 

УПРАВЛЕНИЕ БКС

 • Увеличава в дейност 623 Чистота – §5204 – за обект Оборудване БКС – транспортни средства със сумата 11 000лв.

Средствата в размер на 441 000лв. да се осигурят от резерва на Община Несебър.

 

На основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение .

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 617/06.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за2012 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 314

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за2012 г., както следва :

І. По приходите

Местни дейности

    • увеличава § 1304-данък при придобиване на имущество с сумата 1 000 000лв.

ІІ.По разходите – променя размера на разходите по дейности и параграфи със сумата 1 000 000лв., както следва:

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– увеличава в дейност 122 – Общинска администрация

 • §1052 – 5 000лв..
 • §5203 – Оборудване Общинска Администрация – 10 000лв.

– увеличава в дейност 123 – Общински съвет

 • §1016 – 2 000лв.
 • §1020 – 15 000лв.
 • §1040- 300лв.
 • § 9700- резерв – 50 000

– увеличава в дейност 619 – Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие.

 • §1015- 5 000лв.
 • §5206 – Изграждане на детски площадки с осветление в ж.к. Черно море – 100 000лв.

– увеличава в дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички

 • §4500 – 100 000лв.
 • §1016- 10 000лв.

– увеличава в дейност 629 – Други дейности по опазване на околната среда

 • §1020 – 15 000лв.

– увеличава в дейност 759 – Други дейности по културата

 • §1098 – 5 000лв.

– увеличава в дейност 849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

 • §5203 – Спиркови заслони в ж.к. Черно море – 30 000лв.

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– увеличава в дейност 122 – Общинска администрация

 • §1030 – 3 000лв.

– увеличава в дейност 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа

 • §1020 – 85 200лв.

– увеличава в дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

 • §1030 – 45 000лв.

– увеличава дейност 832 – Общинска пътна мрежа – с 212 000лв.

 • за обект „ Разширение път Слънчев бряг – Свети Влас” – било- 9 581лв. , става 221 581лв.

– увеличава в дейност 849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

 • § 5205- Оборудване Кметство Свети Влас – 6 000лв.

КМЕТСТВО ОБЗОР – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– увеличава в дейност 629 – Други дейности по опазване на околната среда

 • §1020 – 25 000лв.

– увеличава в дейност 603 – Водоснабдяване и канализация –

 • §1020 – 25 000лв.
 • §5100 – Реконструкция на водопровод на улица „3-ти март” – 100 000лв.

ОДЗ „ МЕЧО ПУХ” С.РАВДА

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – местни дейности

 • §1016 – 10 000лв.
 • §1020 – 5 000лв.

ОДЗ „КАЛИНА МАЛИНА” ГР.НЕСЕБЪР

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – местни дейности

 • §1030 – 31 500лв.
 • §5202 – Изграждане на пристройка за резервоар за парна инсталация към ОДЗ „Калина Малина” – 40 000лв.

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – дофинансиране

 • §0100 – 21 300лв.
 • §0551 – 2 700лв.
 • §0560 – 1 000лв.

ОДЗ „ ЯНА ЛЪСКОВА” ГР.НЕСЕБЪР

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – местни дейности

 • §1013 – 16 400лв.
 • §1014 – 2 000лв.
 • §1016 – 20 000лв.

– увеличава в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – дофинансиране

 • §0200 – 1 600лв.

 

ІІІ.Приема следните вътрешни компенсирани промени:

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

– От §1030 в дейност 122 – Общинска администрация в §1020 – 90 000лв.

– От от §1030 в §5100 дейност 284- Ликвидиране на последствия от бедствия и аварии” за обект „Аварийно укрепване и възстановяване на крайбрежна алея с канализационен колектор Ф500” – 597 126лв.

 

КМЕТСТВО ОБЗОР – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • В дейност 606- Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа – от §1030 в §5100- Основен ремон на улици – 63 520лв.
 • в дейност 603 – Водоснабдяване и канализация – §5309 – Проект за водоем 4500куб.м. в землище на гр.Обзор – било 10 000, става 0лв.
 • в дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие-§5309 -Преотреждане на терен и проектиране на ПУП за детска площадка гр.Обзор

– било 15 000лв. , става 0лв.

Средствата в размер на 25 000лв. да се разпределят както следва:

 • В дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – §5309 – нов обект „Проектиране на скица- предложение по ЗУТ и ПУП- ПРЗ за УПИ 3 – общинска от кв.27 за „общински клуб” по плана на гр.Обзор.- 2 000лв.
 • В дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – §5309 – нов обект „Проектиране на скица- предложение по ЗУТ и ПУП- ПРЗ за УПИ 3 – общинска от кв.6 за отреждане на стадион по плана на гр.Обзор.- 2 000лв.
 • в дейност 849 – Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – § 5309 – нов обект „ Проектиране на зони за паркиране и озеленяване на ул.”Черноморска „ гр.Обзор – 11 000лв.
 • в дейност 122- Общинска администрация –§5309 -нов обект – „ Проектиране на възстановка и експонация на мост от 30-те години и озеленяване на прилежащия терен в гр. Обзор” – 2 000лв.
 • в дейност 122 – Общинска администрация – §1016 – 8 000лв.

КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 • В дейност 606- Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа – от §1030 в §5100- Основен ремон на улици – 169 010лв.

ДЕЙНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • От §1030 в дейност 122 – Общинска администрация в §1030 в дейност 759 – Други дейности по културата – 6 000лв.

ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА САМООХРАНА

– в дейност 898 – Други дейности по икономиката

 • От §0100 в § 0200 – 2 000лв.

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ УОГСГС

– в дейност 829- Гори и селско стопанство

 • От § 1020 в §5301 – Програмен продукт – 1 200лв.
 • От §1020 в §5203 – Оборудване – 1 400лв.

ПГ ПО ТУРИЗЪМ СЛЪНЧЕВ БРЯГ

– в дейност 326 – Професионални училища

 • От §5100- Основен ремонт на сграда и парна инсталация – в §5201- Компютри – 20 000лв.

ОУ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.ГЮЛЬОВЦА

в дейност 322 – Общообразователни училища

 • От §1030- в §5100- Основен ремонт на сграда и фасада – 14 957лв.

На основание чл.60 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 628/12.11.2012 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 315

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

ЕГН Име, презиме, фамилия живущ в сума-лв.

Наско Славчев Белчев Кошарица 500

Мария Денчева Иванова Несебър 600

Ради Димитров Чобанов Несебър 600

Станка Георгиева Тотева Несебър 200

Петранка Райчева Василева Несебър 200

Тинка Роева Узунова Гюльовци 600

Николинка Вълкова Лечева Оризаре 600

Трифон Георгиев Андреев Козница 300

Лиляна Георгиева Делиатанасова Равда 1500

Илия Георгиев Христов Несебър 2000

Бистра Николова Пандарова Тънково 1500

Христо Траев Узунов Равда 1500

Евгения Атанасова Георгиева Равда 1500

Елена Христова Митева Несебър 1500

Стефан Янчев Алексиев Несебър 1000

Димитринка Лефтерова Кръстева Несебър 3000

Милка Христова Костова Оризаре 1000

Райна Павлова Христова Оризаре 1000

Калина Янакиева Неделчева Свети Влас 1500

Максим Василев Момчилов Несебър 1500

Елизавета Петровна Апостолова Несебър 1000

Радостина Атанасова Пирева Свети Влас 10 000

Мария Войнова Банова Несебър 3 000

Елена Станева Неделчева Кошарица 5 000

Петър Димитров Пенушев Равда 1500

 

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 613/05.11.2012 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно параграф 27, ал.2 от ПЗр на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 316

І. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с § 27 ал.2 т.2 т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет Несебър предоставя земеделски имоти от Общински поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение от ОС „Земеделие„ – Несебър за въстановяване правото на собственост, а именно:

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.63.24 по к.к. на гр. Несебър м. „Инджекьойско блато” /полугодните/ на площ от 4,989 дка с НТП – нива ІV категория, по искане на наследниците на Вангел Петров Карадоламов с признато право на собственост по Решение № 292/19.12.2007 год.

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.89.10 от КК на гр. Несебър м.Кокалу с НТП – „друг вид земеделска земя”, на площ от 858 кв.м. по искане на наследниците на Щеряни Евтимова Михайлова с признато право на собственост съгласно решение № 229/ 30.10.1996 год.на НСР и Решение № Ж-660/07.10.2008 год. на ОС „ Земеделие „.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 39164.18.993 по к.к. с. Кощарица м.„с.Морско„ на площ от 3,258 дка, образуван от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.222 по искане на наследниците на Лефтер Великов Жеков с признато право на собственост с Решение № 81/22.04.1998 год на НРС.

4. Поземлени имоти както следва: поземлен имот с идентификатор 39164.18.163 по к.к. на с. Кошарица м „с.Морско” на площ от 38,446 дка с НТП – Друг вид земеделска земя; поземлен имот с проектен идентификатор 39164.18.985 по к.к. с. Кошарица м. „с.Морско„ на площ 17,657 дка с НТП „друг вид земеделка земя„ образуван от поземлен имот с идентификатор 39164.18.636; поземлен имот с проектен идентификатор 39164.18.991 по к.к. с. Кошарица м. „с.Морско„ на площ от 52 579 дка с НТП „друг вид земеделка земя „образуван от поземлен имот с идентификатор 39164.18.536 по заявление на наследниците на Петър Симов Милев с признато прово на собственост съгласно решение на ПК №15-М/13.09.2007 год.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 39164.23.161 м. „Над село” на площ от 8 дка с НТП – Друг вид земеделска земя, образуван от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.23.2 по искане на наследниците на Христо Димитров Чапаров с признато право на собственост с решение ІІІ-14/01.02.2007 год. на БОС.

ІІ. Отказва да предостави за постановяване на решение за въстановяване на право на собственост от ОС „Земеделие” – Несебър на поземлен имот с проектен идентификатор 61056.15.107 образуван от поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.104 по КК на с. Равда м. „Чешма тарла „поради обстоятелството, че имота се засяга от проект на ПУП за изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2 м.”Мерата”, землището с. Равда.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 589/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот по к.к на гр. Обзор в УПИ ХV, кв.5.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 317

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2012 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.549 в КК на гр.Обзор, на площ от 100 кв.м, представляващ УПИ ХV кв.5 по плана на гр.Обзор, АчОС№5070/13.12.2011г.

ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190 , право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 8,40 кв.м и сервитутна зона за обслужването му – 49.60кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.549 в КК на гр.Обзор, на площ от 100кв.м, представляващ УПИ ХV кв.5 по плана на гр.Обзор, АчОС№5070/13.12.2011г., за сумата от 3341лв. /три хиляди триста четиридесет и един лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 607/01.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имоти по к.к на с. Оризаре.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 318

 

І. На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с :

1. Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м, м.”Острите чаири”, с начин на трайно ползване – „Друг вид ливада”, ІV категория, АОС 3772/17.02.2010г.

2.Поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м, м.”Острите чаири”, с начин на трайно ползване – „Друг вид ливада”, ІV категория, АОС №3775/17.02.2010г.

ІІ. На основание чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на:

1.Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м, м.”Острите чаири”, с начин на трайно ползване – „Друг вид ливада”, ІV категория, АОС 3772/17.02.2010г.;

2.Поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м, м.”Острите чаири”, с начин на трайно ползване – „Друг вид ливада”, ІV категория, АОС №3775/17.02.2010г.

ІІІ.Конкурса да се проведе при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна арендна цена -определена съгласно Заповед №РД-46-260/23.03.2012г. на министъра на МЗХ, както следва:

– за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

– за 5/пета/ до 7/седма/ година по 30 лв. за 1дка т.е:

За Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м – 294.27лв. без ДДС ;

За поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м – 721.08лв. без ДДС

– за следващите години по 45лв. на 1 дка т.е

За Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м – 440.40лв. без ДДС.

За поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м – 1081.62лв. без ДДС

2.Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.

3.Специфични условия :

3.1.Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

3.2.Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

4. Критерии за оценяване :

– Оферта относно експлоатацията на имота- К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие в конкурса -10% от началната конкурсна годишна арендна цена за първата година след гратисния период, а именно:

– За Поземлен имот с кадастр.№ 53822.15.32 по КК на с.Оризаре, на площ от 9809кв.м – 29.43лв.;

– За поземлен имот с кадастр.№53822.15.88 по КК на с.Оризаре, на площ от 24036 кв.м – 72.10лв.

ІV. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по конкурса за аренда.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 591/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти находящи се в ж.к « Черно море» гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 319

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2012г. , като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлени имоти- общинска частна собственост, както следва:

-УПИ Х в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.216 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 480кв.м, АчОС№5178/20.04.2012г.;

-УПИ І в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.181 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 432кв.м, АчОС№2664/20.06.2007г.;

-УПИ VІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.194 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, АчОС№2676/20.06.2007г.

– ½ идеална част – западна от УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.240 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 421кв.м, АчОС№5163/26.03.2012г.;

– ½ идеална част – западна от УПИ ІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.180 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 360кв.м, АчОС№5162/26.03.2012г.;

– ½ идеална част – източна от УПИ ХVІ в кв.26 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.301 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, АчОС№5179/20.04.2012г.;

– ½ идеална част – северна от УПИ ІІІ в кв.25 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.306 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 357кв.м, АчОС№5177/20.04.2012г.;

ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:

1. УПИ Х в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.216 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 480кв.м, АчОС№5178/20.04.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 78010лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

2. УПИ І в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.181 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 432кв.м, АчОС№2664/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 70210лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

3. УПИ VІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.194 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, АчОС№2676/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 81270лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 2000лв.;

4. ½ идеална част – западна от УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.240 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 421кв.м, АчОС№5163/26.03.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 50%; Кинт – 2.00; Н – 12.00м, с начална тръжна цена в размер на 32980лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

5. ½ идеална част – западна от УПИ ІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.180 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 360кв.м, АчОС№5162/26.03.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 28120лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

6. ½ идеална част – източна от УПИ ХVІ в кв.26 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.301 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 500кв.м, АчОС№5179/20.04.2012г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, с начална тръжна цена в размер на 39060лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

7. ½ идеална част – северна от УПИ ІІІ в кв.25 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.306 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 357кв.м, АчОС№5177/20.04.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м., с начална тръжна цена в размер на 27880лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 1000лв.;

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 612/02.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост с к.и 53045.502.294.5 по к.к на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 320

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет –Несебър –

Дава съгласие Кмета на Община Несебър да направи искане по реда на чл.54 от ЗДС до Министъра на регионалното развитие и благоустройство, чрез областен управител на област Бургас за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот – частна държавна собственост, с кадастрален идентификатор 53045.502.294.5 по КК на гр.Обзор, представляващ сграда със застроена площ от 162 кв.м находящ се в УПИ І, кв.24 по ЗРП на гр.Обзор, за предоставяне за нуждите на читалище ”Изгрев1927”гр.Обзор.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 603/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. от покривна тераса на адм. сграда на кметство Равда.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 321

І. На основани чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка :чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със „70 кв.м от покривна тераса на административната сграда на кметство Равда с кадастр.№ 61056.15.11 по кадастралната карта на с.Равда , АОС 5187/08.05.2012 г.

ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „70 кв.м от покривна тераса на административната сграда на кметство Равда с кадастр.№ 61056.15.11 по кадастралната карта на с.Равда , АОС 5187/08.05.2012г., за срок от 5 /пет/ години за изграждане на електронно съобщително устройство.

– Специфично условие: до търга се допускат лица предоставящи електронни съобщителни услуги и притежаващи съответната индивидуална лицензия по Закона за електронните съобщения.

– Начална тръжна годишна наемна цена – 396.00лв. с ДДС.

– Стъпка за наддаване – 5лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 602/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 322

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с КАБИНЕТ №1 на площ 14.80 кв.м. ведно с манипулационна 1А на площ от 19.06 кв.м /кота 7.20/- да се предостави за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /личен лекар/ в общинска сграда за здравни дейности “Здравна къща” с кадастрален №51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.

ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на КАБИНЕТ №1 на площ 14.80кв.м. ведно с манипулационна 1А на площ от 19.06 кв.м /кота 7.20/- да се предостави за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /личен лекар/- с начална конкурсна цена в размер на 118.00лв. с ДДС.

ІІІ. Специфични условия на конкурса:

– Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.ІІ.1.;

– Кандидатите да са лекари по обща медицина;

– Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

– Кабинета да работи целогодишно.

ІV. Критерии за оценяване:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

– При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

– При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

– При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

– При 4 дневна работна седмица – 4точки;

– При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

– До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

4. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.”

ІV. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 585/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 323

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър, с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Илю Богданов Петков, ЕГН 4502050726 от гр. Несебър, ул.”Дюните” № 2 възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.22.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 500 кв.м, м.”Бостанлъка”, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №1305/01.07.2002 г. за срок от 10 години, срещу годишна наемна цена в размер на 20,30 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 584/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 324

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Богдан Манолов Бъчваров, ЕГН 5103210662 от гр.Несебър, ул.”Дюните” №2 възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.22.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 500 кв.м. в м.”Бостанлъка”, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №1305/01.07.2002 г. за срок от 10 години, срещу годишна наемна цена в размер на 20,30 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 586/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в кв.18 по плана на ж.к «Черно море» гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 325

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.199 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, отреден „За жил.строителство”.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на пристрояване и надстрояване върху построената на груб строеж жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.199.2 изградена върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.199 по КК на гр.Несебър, на собственика на сградата Милен Стойчев Георгиев, от гр. Несебър, ул.”Струма” № 2 за изграждане на пристройка на първи жилищен етаж на кота +3.40 и надстрояване на сградата с още два жилищни етажа на кота +6.20 и +9.00 и един складов етаж на кота +11.80, с обща бруто разгъната застроена площ на пристройката и надстройката – 378.45кв.м, съгласно одобрения на 25.07.2012г. идеен архитектурен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 67 910 лв. /шестдесет и седем хиляди деветстотин и десет лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 588/29.10.2012 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с к.и 51500.503.415 по к.к на гр. Несебър.

 

Общинският съвет след проведеното поименно гласуване с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 326

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУ и чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет реши :

“1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.415 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 431кв.м, представляващ УПИ VІІІ в кв.8 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Определя пазарна цена за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор 51500.503.415 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 431 кв.м, представляващ УПИ VІІІ в кв.8 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”, АОС №2886/08.10.2008 г., на собствениците на законно изградената в имота сграда на груб строеж – Кирил Стефанов Трифонов и Златинка Стефанова Трифонова и двамата от гр. Несебър, ул.”Хан Крум” № 22, в размер на 52 365 лв. /петдесет и две хиляди триста шестдесет и пет лева / без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 601/31.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на кметство с. Кошарица.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 327

І. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА , Общински съвет Несебър отменя решение № 290 обектиривирано в Протокол № 9/ 27.09.2012 год. оспорено със заповед № 09-66/01.11.2012г. на Областния управител.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с „Дрогерия ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00 кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87кв.м и 4.30 кв.м, представляващи ½ ид.част от WC”.

ІІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение – Дрогерия ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „ Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с кадастрален №39164.501.590.3, АпОС№4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87кв.м и 4.30кв.м, представляващи ½ ид.част от WC, при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена –179.50 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.23 и чл.24 на Наредба №5:

(27.00кв.м х 5.00лв. + 29.17кв.м х 0.50лв.) х 20% ДДС=179.50лв.

2..Срок за отдаване – 5/пет/ години.

3..Специфични условия :

– Имотът да се използва за дрогерия.

4 Критерии за оценяване :

4.1.Оферта относно експлоатацията на имота – К1 -до 10т.;

4.2. Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2.

5. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна немна цена.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 600/31.01.2012г. отНиколай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот с кад. № 73571.31.4 по к.к на с. Тънково.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 328

І. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Несебър отменя решение № 290, обективирано в протокол Протокол № 9/27.09.2012 г. оспорено със заповед № 09-67/01.11.2012 г. на Областния управител.

ІІ. На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на дял”А”, представляващ ½ част – западна и дял”Б”, представляващ 1/2 част – източна /съгласно приложената скица/ от общински имот с кадастрален №73571.31.4. по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки”, целия на площ от 112535кв.м. /сто и дванадесет хиляди петстотин тридесет и пет кв.м./ , с начин на трайно ползване по кадастр.карта – нива, ІХ категория, АОС №2916/08.01.2009г., за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна арендна цена -определена съгласно Заповед №РД-46-41/11.02.2011г. на министъра на МЗХ, както следва:

– за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

– за 5/пета/ до 7/седма/ година по 30 лв. на 1дка или 1688.00лв. за всяка ½част от имота без ДДС.

– за следващите години по 45лв. на 1 дка или 2532.00лв. за всяка 1/2 част от имота без ДДС.

2.Срок за отдаване – 12/дванадесет/ години.

3.Специфични условия :

3.1.Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

2.2.Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

4. Критерии за оценяване :

– Оферта относно експлоатацията на имота- К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2.

5. Депозит за участие в конкурса – 16.88лв. представляващи 10% от началната конкурсна годишна арендна цена за първата година след гратисния период.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по конкурса за аренда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 610/02.11.2012г. от Иван Николов – кммет на гр. Свети Влас, относно изготвяне на ПУП ПРЗ за имот с ид.№ 11538.502.225.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 329

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик на терена допуска изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 11538.502.292 и 11537.502.225 / УПИ І-7022,УПИ ІІ-7042 и УПИ V 7045/ в кв. 28 по плана на гр. Св. Влас-юг.

2. В качеството си на собственик на терена в обхвата на разработката, упълномощава кмета на общината да допусне с мотивирано предписание по чл.135 от ЗУТ изготвяне на ПУП – ПРЗ и схема на уличната мрежа.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 570/10.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно съгласуване на трасе на линеен обект «Реконструкция и изместване на трасе на кабел20кV» и вземане решение за право на прокарване.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 330

1. На основание чл. от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет-Несебър допуска изготвяне на ПУП-ПП и дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект и процедиране на парцеларен план на линеен обект: „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от ПИ 11538.1.3 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на местността „Юрта” в землището на гр. Свети Влас през имоти общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори ПИ 11538.1.96-селскостопански, горски, ведомствен път и идентификатори ПИ 11538.1.98-селскостопански, горски, ведомствен път и учредяване право на прокарване през общински имоти с идентификатори ПИ 11538.1.96- селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 11538.1.98- селскостопански, горски, ведомствен път.”

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на безвъзмездно право на прокарване през горепосочените имоти публична общинска собственост.

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 577/24.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект «Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС 15.»

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 331

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ не възразява по представения парцеларен план на обект: „Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с.Тънково до КПС №15”, землище с. Равда и землище с.Тънково.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 555/08.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на на община Несебър, относно одобряване на на ПУП-ПП за «Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване» с ПИ 61056.56.55 – дял ІV м. «Хендек тарла» в землището на с. Равда.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 332

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване” в поземлен имот 61056.56.55-дял ІV, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.

Трасето на кабелите е с дължина L=62,00м преминава през имот с идентификотор 61056.56.101-полски път собственост на Община Несебър и се включва в нов КРШ, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 550/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно учредяване право на преминаване в полза на ЕВН за изграждане на линеен обект.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 333

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване” в поземлен имот 61056.56.55, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка №579/25.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно ІІІ кв. 44 по плана на Сл. бряг – изток.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 334

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ІІІ в кв. 44 по плана на к.к „ Сл. бряг. Изток”.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 597/30.10.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техничиската инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за достъп до имит с ид.№ 51500.243.12 и 51500.243.13 м. «Бостанлъка».

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 335

На основание правомощията си чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА О Д О Б Р Я В А ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Транспортно – комуникационно решение за достъп до имот с идентификатор 51500.243.12 и имот с идентификатор 51500.243.13 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”. Транспортния достъп ще се осъществява чрез имот с проектен идентификатор 51500.243.17 м.”Бостанлъка” /с площ 390кв.м./ и имот с проектен идентификатор 51500.200.25/с площ 386кв.м./ м.”Баира”. Новопредвиденият имот с идентификатор 51500.243.17 м.”Бостанлъка”, при съседи имоти с идентификатори 51500.243.16, 51500.243.11,

51500.200.25, 51500.200.24 и 51500.243.13 се обособява от имот с идентификатор 51500.243.12 – собственост на инвеститорите. Новопредвиденият имот с идентификатор 51500..200.25 м.”Баира”, при съседи имоти с идентификатори 51500.243.16., 51500.243.11, 51500.242.17, 51500.200.24 и 51500.243.17 се обособява от имот с идентификатор 51500.200.5 – общинска собственост. Съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 580/26.10.2012 г. от арх. В. Димов – гл. Арх. на община Несебър, относно процедиране на ПУП и учредяване право на преминаване за изграждане на линеен обект «Външно ел. захранване» в имот с ид.№ 51500.16.114 м. «Бостанлъка».

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 336

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ,

Общински съвет Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ допуска изработване и процедиране на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект

„Външно кабелно ел. захранване 20кV от БКТП ”Бостанлъка1”до БКТП 1х800кVА в имот с идентификатор 51500.16.114 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Бостанлъка”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 581/26.10.2012 г. от арх. В. Димов – гл. Арх. на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП и застрояване за УПИ ІV в кв.97 по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 337

Общински съвет – Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV в кв.97 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.492 по кадастралната карта.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна Записка № 556/09.10.2012г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно съгласие за монтиране на 3 бр. Пилони за знамена в имот публична общинска собственост.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 338

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна Общински съвет Несебър дава съгласие за монтиране на 3 бр. Пилони за знамена с височина15 метрав имот публична общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 53045.501.429 по к.к на гр. Обзор.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 554/05.10.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП за обект « Кабел 20кV за захранване на имот 049003 в землището на с. Равда за мебелна къща «Явор Несебър» ЕООД.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 339

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Кабел 20 кV за захранване на имот049003”, м. “Чатал тепе”, землище с.Равда, за „Мебелна къща Явор-Несебър” ЕООД, с дължина998 м, в т.ч. през ССФ около 27м, преминаващо през ПИ 61056.29.28-собсвеност на Ваня Георгиева Банева и Красимира Георгиева Неделчева, през ПИ 000095-полски път-общинска собственост, през ПИ 000109-път ІV клас-собственост на община несебър и ПИ 078008-съоръжение на електропровод-собственост на община Несебър, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 553/26.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект «Външен водопровод и канализация за магазин ЛИДЪЛ», землището на с. Равда.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 340

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Външен водопровод и канализация за магазин „LIDL” до ПИ 61056.50.10, м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.

Трасето на новопредвидения водопровод и канализация с дължина L=151,00м и L=200,00м преминава по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 61056.51.100-общинска собственост и по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 61056.51.101-общинска собственост, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 525/18.09.2012 г. от Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за планоснимачен номер 23 от кв. 6 по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници не прие предложението за решение от докладната записка.

 

РЕШЕНИЕ № 341

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна не възразява по предложения проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имот планосничанен № 23 от кв. 6 по регулационния план на гр. Обзор с който се обособява нов УПИ ІХ- 139 на площ от 124 кв.м. с отреждане „ за трафопост”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

/БЛ. ФИЛИПОВ/

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/