Дневен ред за заседание на Общински съвет Несебър

Print pagePDF pageEmail page

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам  редовно заседание на Общинския съвет – Несебър на 14.12.2012 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

       1. Докладна записка № 665/30.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно приемане и утвърждаване на Правилник за устройство дейността на Музей «Старинен Несебър».

                                                                                                             Докл. Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

2. Докладна записка № 661/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно създаване на доброволно формирование за защита при бедствия.

                                                                                                           Докл. Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

            3. Докладна записка № 669/04.12.2012 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на Община Несебър, относно изпълнение на дейностите по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас».

                                                                                                           Докл. Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

4. Докладна записка № 691/07.12.2012 г. от Благой  Филипов – председател на Общински съвет  -Несебър, относно изменение на Решение № 323 от Протокол № 11/14.11.2012 г.

                                                                                                            Докл. Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

5. Докладна записка № 680/05.12.2012 г. от Благой  Филипов – председател на Общински съвет  -Несебър, относно оттегляне на Решение № 296 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

                                                                                                             Докл. Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

6. Докладна записка № 673/04.12.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно приемане на актуализация на бюджета на Община Несебър.

                                                                                                            Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                   Председател на комисия

 

                 7. Докладна записка № 676/04.12.2012 г. от Благой Филипов  – Председател на Общински съвет  – Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Св. Кирил и Методий” и храм „Св. Параскева”.

                                                                                                             Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                    Председател на комисия

8. Докладна записка № 675/04.12.2012 г. от Благой Филипов – Председател на Общински съвет  -Несебър, относно отпускане на средства за Общински театър – Несебър.

                                                                                                              Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                    Председател на комисия

9. Докладна записка № 666/30.11.2012 г. от Стойко Стоянов – Секретар на Община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                                             Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                    Председател на комисия

10. Докладна записка № 685/06.12.2012 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                                             Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                   Председател на комисия

11. Докладна записка № 640/22.11.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, ползване на дървесина от общински гори за 2013 г.

                                                                                                              Докл. Константин Лефтеров

                                                                                                    Председател на комисия

12. Докладна записка № 679/05.12.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия за ОФК „Несебър”

                                                                                                              Докл. Константин Лефтеров                                                                                                                                        Председател на комисия

            13. Докладна записка № 294/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

                                                                                                              Докл. Христо Тодоров

                                                                                                    Председател на комисия

            14. Докладна записка № 660/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в ЖСК «Изгрев», гр. Несебър, кв. 89.

                                                                                                             Докл. Христо Тодоров

                                                                                                   Председател на комисия

            15. Докладна записка № 658/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно  провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот.

                                                                                                              Докл. Христо Тодоров

                                                                                                    Председател на комисия

            16. Докладна записка № 657/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно безвъзмездно право на ползване на общински имот от СНЦ «Клуб по спортни танци».

                                                                                                               Докл. Христо Тодоров

                                                                                                     Председател на комисия

            17. Докладна записка № 656/29.11.2012 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.501.189 по кадастралната карта на гр. Несебър.

                                                                                                               Докл. Христо Тодоров

                                                                                                     Председател на комисия

18. Докладна записка № 655/29.11.2012 г. от Николай Димитров  – кмет на Община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39164.501.319 по к.к на с. Кошарица.

                                                                                                               Докл. Христо Тодоров

                                                                                                     Председател на комисия

 

           19. Докладна записка № 692/07.12.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на строеж в собствен имот в УПИ І – кв.78б по плана на гр. Несебър по реда на чл.183, ал.3 от ЗУТ

                                                                                                          Докл. Христо Тодоров

                                                                                    Председател на комисия

            20. Съгласуване на разрешение № 688/07.12.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПУР за пешеходна алея по реда а чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                   Председател на комисия

21. Докладна записка № 662/29.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект  на община Несебър, относно съгласуване на схеми за информационни елементи и др. в «Старинен Несебър» по реда на Наредба № 10 на ОбС Несебър.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

22. Докладна записка № 552/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно вземане на решение за учредяване право на преминаване в полза на „Прити Лайф” ООД за изграждане на линеен обект.

                                                                                                           Докл. Костадин Нищелков

                                                                                     Председател на комисия

  23. Докладна записка № 551/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно вземане на решение за учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН Бългърия” АД за изграждане на линеен обект.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

24. Докладна записка № 642/23.11.2012 г. от арх. Атанас Пинков – арх. на  община Несебър, относно съгласуване на ПУП-ПП за изграждане на обект ВЛ 110 кV за п/ст Айтос – п/ст Слънчев бряг – запад.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                    Председател на комисия

            25. Докладна записка № 681/05.12 2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, м. „Чаирите”

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                   Председател на комисия

            26. Докладна записка № 682/05.12.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, м. „Кокалу”.

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                   Председател на комисия

            27. Докладна записка № 683/05.12.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект „Уличен водопровод”, м. „Кокалу”.

                                                                                                         Докл. Костадин Нищелков

                                                                                  Председател на комисия

            28. Докладна записка № 664/30.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП за обект «кабел 20 кV» за захранване на жилищен комплекс «Съни дей 6».

                                                                                                        Докл. Костадин Нищелков

                                                                                  Председател на комисия

29. Докладна записка № 578/25.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на  община Несебър, относно  съгласуване на ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв. 48 по плана на к.к. «Слънчев бряг-изток».

                                                                                                        Докл. Костадин Нищелков

                                                                                  Председател на комисия

30. Докладна записка № 625/09.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх.  на  община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ І – 409 в кв. 3704 по плана на к.к «Слънчев бряг – запад».

                                                                                                         Докл. Костадин Нищелков

                                                                                  Председател на комисия

 

             31. Докладна записка № 623/09.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на  ПУП-ПЗ за УПИ V – 278 в кв. 4902 по плана на к.к. «Слънчев бряг – запад».

                                                                                                          Докл. Костадин Нищелков

                                                                                   Председател на комисия

32. Докладна записка № 629/13.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на  община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на  ПУП-ПР за УПИ VІ – общ. в кв. 5901 по плана на к.к. «Сл. бряг – запад».

                                                                                                         Докл. Костадин Нищелков

                                                                                  Председател на комисия

            33. Докладна записка № 624/09.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на  ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ – 332 в кв. 4003 по плана на к.к « Сл. Бряг- запад».

                                                                                                        Докл. Костадин Нищелков

                                                                                  Председател на комисия

 

             Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 09.12.2012 г.

                        Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..