Решения от протокол № 12

Print pagePDF pageEmail page

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 12/14.12.2012 г.

 

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка № 665/30.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно приемане и утвърждаване на Правилник за устройство дейността на Музей «Старинен Несебър».

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 342

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.2 от Закона за културното наследство приема Правилник за устройството и дейността на Музей „Старинен Несебър”, неразделна част от настоящото решение.

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 661/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно създаване на доброволно формирование за защита при бедствия.

Общинският съвет с 20 гл. „за”от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 343

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 и чл.42 от Закона за защита при бедствия в интерес на гражданите на Община Несебър, с цел извършване на дейности по защита на населението, като: предупреждение, изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието, оповестяване, спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно възстановителни работи, оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации, разсредоточаване на културни и материални ценнасти и др. Общински съвет Несебър създава доброволно формирование с численост 25 души.

Да бъдат предвидени средства в бюджет 2013 г. за организация дейността на доброволците както следва:

– средства представяващи разходи на кандидатите доброволци във връзка с членството им в доброволното формирование, изискуеми документи съгласно чл.8 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

– Финансови средства необходими за дооборудване и закупуване на по-надеждна екипировка за доброволците – членове на формированието.

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 669/04.12.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно изпълнение на дейностите по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас».

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 344

1. На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24 и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-С001 и Договорно споразумение между община Бургас и община Несебър, упълномощава кмета на община Несебър да подпише запис на заповед, без протест и разноски, платима на предявяване в полза на община Бургас в срок до три месеца след одобряване на окончателния доклад за изпълнение по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-С001/25.08.2011 г., в размер на 995 324,61 лв. /словом – деветстотин деветдесет и пет хиляди триста двадесет и четири лева и 61 ст./, обезпечаващ пълния размер на авансово плащане, представляващ 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, която община Несебър ще получи за изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, Договор № DIR-5102118-С001, одобрен по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO005/10/2.10/05/18.

2. Общински съвет – Несебър разрешава поемане на задължение, платимо за предявяване запис на заповед, в размер на 995 324,61 лв. /словом – деветстотин деветдесет и пет хиляди триста двадесет и четири лева и 61 ст./, представляващо 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, която община Несебър ще получи за изграждането на Претоварна станция за отпадъци Несебър, като част от проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас.”

3. Общински съвет – Несебър възлага на Галина Бабева – координатор по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, Договор № DIR-5102118-С001, да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане и да ги представи пред община Бургас.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка № 691/07.12.2012 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет -Несебър, относно изменение на Решение № 323 от Протокол № 11/14.11.2012 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 345

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Несебър, допуска изменение на решение № 323 от Протокол № 11/14.11.2012 г. и дава съгласие същото да придобие следната редакция:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с с чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър и чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Илю Богданов Петков, ЕГН 4502050726 от гр. Несебър, к-с.”Стария възел” бл. 1/16 възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.22.75 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 1177 кв.м, м.”Бостанлъка”, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №1303/01.07.2002 г.

Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна наемна цена в размер на 48,00 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 680/05.12.2012 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет -Несебър, относно оттегляне на Решение № 296 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 346

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 156 ал.1 от АПК, Общинският съвет дава съгласие да бъде оттеглено решение № 296 от Протокол № 9/27.09.2012 г.

Възлага на председателя на Общински съвет-Несебър, да сезира административен съд Бургас с искане за прекратяване на производството по административно дело 2137/2012 г. по описа на Административен съд Бургас.

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 673/04.12.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на актуализация на бюджета на Община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „ против” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 347

1. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за 2012 г., както следва:

І. По приходите

МУЗЕЙ СТАРИНЕН НЕСЕБЪР

Местни дейности

 • увеличава § 2404-нетни приходи от продажби на услуги със сумата 45 460лв.
 • увеличава § 3619-други неданъчни приходи със сумата 400лв.
 • увеличава § 4501-текущи дарения с сумата 11 140лв.

ІІ. По разходите – променя размера на разходите по дейности и параграфи със сумата

57 000 лв., както следва:

МУЗЕЙ СТАРИНЕН НЕСЕБЪР

 • §0101 – 14 000лв.
 • §1015 – 10 000лв.
 • §1020 – 14 000лв.
 • §1098 – 17 000лв.
 • §5201-Преносим компютър – 2 000лв.

ІІІ. Приема следните компенсирани промени:

ОДЗ „ДЕЛФИНЧЕ” ГР.СВЕТИ ВЛАС

 • От §1030 – 30 000 лв.
 • в §5201 – Компютри – 10 000 лв.
 • в §5203 – Климатици – 20 000 лв.
 • От §5309 – Проект за свързване в един коридор на трите входа на ОДЗ – гр.Свети Влас – 2 200 лв.
 • в §5309 – Преустройство на подземен етаж в ОДЗ – гр.Свети Влас – 2 200лв.

ІV. Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат поети разходите за гориво от гр.Свети Влас до Помощно училище „Отец Паисий” –п гр. Бургас на Евдокия Валериева Костадинова ЕГН 9608300450 с придружител срещу представена справка за разходна норма на гориво, изминати километри и фактури за гориво.

V. Приема плана на бюджета на Община Несебър за 2012 г. по приходната и разходната част, съобразно касовото му изпълнение по пълна бюджетна класификация към 31.12.2012 г.

VІ. Общинският съвет дава съгласие средствата в размер на 5 800 лв. получени като целеви дарения да се разходват както следва:

за Църковно настоятелство към храм „Света Богородица” – гр. Несебър – 500 лв.

 • за закупуване на автомобил на РПУ – Обзор – 5 300 лв.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение .

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 676/04.12.2012 г. от Благой Филипов – Председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Св. Кирил и Методий” и храм „Света Параскева”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 348

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър реши:

1. Отпуска средства в размер на 8 000 лв. за ремонт на покрива на храм «Света Параскева» – с. Оризаре.

2. Отпуска средства в размер на 25 500 лв. за довършително монтажни дейности за храм „ Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца

3. Отпуска средства в размер на 15 000 лв. за покриване на част от разходите за извършените строително монтажни работи по изграждането на храм „Свети Николай Чудотворец” в кв. „Черно море”, гр. Несебър.

4. Средствата да бъдат подсигурени от дейност – други дейности по икономиката.

Предвид приключване на финансовата година и на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 675/04.12.2012 г. от Благой Филипов – Председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за Общински театър – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 349

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска средства в размер на 5 000 лв. за дейността на Общински Театър – Несебър.

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 – други дейности по културата.

Предвид приключване на финансовата година и на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка № 666/30.11.2012 г. от Стойко Стоянов – Секретар на Община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 350

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

ЕГН Име, презиме, фамилия живущ в сума-лв.

Надя Кръстева Христова Оризаре 1000

Красимир Георгиев Зайков Баня 1000

Таня Славчева Маноилова Несебър 1000

Марияна Константинова Симеонова Несебър 500

Надя Даниелова Домусчиева Несебър 500

Милена Тодорова Демирева Несебър 500

Радост Величкова Андонова Несебър 500

Ирина Страхилова Иванова Несебър 500

Желязка Стоянова Добрева Несебър 500

Красимира Ганчева Стоянова Несебър 500

Еленка Асенова Христова Гюльовца 500

Димитър Ангелов Атанасов Гюльовца 500

Стефка Миткова Гьодженова Гюльовца 500

Мария Василева Василева Тънково 500

Йордан Ангелов Гочев Тънково 500

Ивелина Стоянова Гочева Тънково 500

Радостина Илиева Пейкова Равда 500

Желанка Миладинова Стаматова Оризаре 500

Кръстьо Трифонов Пешев Свети Влас 500

Веска Христова Павлова Баня 500

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 685/06.12.2012 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 351

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на:

ЕГН Име, презиме, фамилия живущ в сума-лв.

Йордан Кръстев Роев Равда

600

Кина Николова Жекова Несебър

500

Коста Марков Вълчанов Несебър

300

Костадин Томов Джавтанов Равда

500

Костадин Апостолов Петров Несебър

300

Костадинка Тодорова Белчинова Обзор

1000

Костадинка Ганчева Великова Несебър

300

Кирил Асенов Живков Сл.бряг

100

Мария Стоянова Димитрова Несебър

400

Манушка Тодорова Маслинкова Равда

300

Михна Илиева Христова Обзор

500

Марко Стойков Янев Паницово

1000

Митко Янев Янев Равда

500

Марина Димова Станева Гюльовца

300

Мария Апостолова Атанаскова Несебър

400

Миглена Руменова Славчева Несебър

400

Мария Георгиева Бинчарова Равда

600

Милка Ангелова Сотирова Несебър

200

Милка Николова Кориева Оризаре

300

Митко Ангелов Николов Кошарица

200

Милада дафинова Борисова Несебър

300

Надежда Христова Цонева Тънково

300

Неделина Цветанова Георгиева Оризаре

1000

Никола Тодоров Хараламбов Обзор

400

Недялка Тодорова Стоянова Кошарица

400

Николай Младенов Горенов Равда

400

Нели Ангелова Зехтенджиева Несебър

500

Нели Емануилова Колева Несебър

500

Никола Трендафилов Киряков Баня

400

Пламен Тодоров Стоянов Несебър

300

Пенка Петрова Камиларова Несебър

400

Пенка Игнатова Климентова Сл.бряг

300

Петра Господинова Петкова Несебър

400

Пенка Андреева Ганева Несебър

150

Илиан Андреев Пехливанов Несебър

400

Радостин Иларионов Петков Тънково

400

Руска Куцарова Колева Гюльовца

400

Росица Георгиева Ракова Баня

500

Радка Иванова Дражева Несебър

200

Райна Николова Кърджалиева Оризаре

300

Светла Благоева Кусева Равда

200

Събка Кирова Костова Оризаре

150

Стойко Григоров Узунов Несебър

400

Стоян Луканов Петров Равда

500

Стефан Матеев Митев Несебър

300

Стоян Боянов Стоянов Св.Влас

300

Тодор Димитров Пурнарев Несебър

660

Тодор Петров Ташев Несебър

300

Таня Димитрова Кръстева Несебър

500

Тодорка Райкова Ценова Несебър

400

Тодор Великов Михов Паницово

200

Ташка Тодорова Върбанова Несебър

300

Тодор Стоянов Христов Кошарица

200

Фрушия Маринова Войнова Гюльовца

300

Хрусана Ставракиева Бадарова Св.Влас

300

Хранимира Миранова Велева Тънково

500

Христо Красимиров Пеев Несебър

1000

Христо Николов Берберов Оризаре

400

Цветана Асенова Маринова Равда

200

Анастасия Кирова Атанасова Несебър

300

Божана Иванова Иванова Несебър

660

Билка Александрова Митева Несебър

400

Божия Алексиева Шимова Несебър

500

Васил Иванов Костадинов Несебър

200

Веселина Стоева Иванчева Обзор

500

Венета Цанова Велкова Несебър

300

Венета Иванова Ангелова Равда

660

Ваня Тодорова Лефтерова Гюльовца

300

Вълчо Господинов Куртев Несебър

500

Весела Иванова Кръстева Несебър

400

Валентина Вескова Илиева Оризаре

150

Виолета Иванова Николова Несебър

500

Вера Иванова Шимова Несебър

300

Гана Георгиева Иванова Равда

300

Господина Минкова Гръкова Несебър

300

Георги Вангелов Пеев Несебър

150

Гюлшен Селяхтин Мустафова Сл. Бряг

500

Георги Георгиев Стоянов Оризаре

400

Гинка Димитрова Тодорова Обзор

1000

Георги Стефанов Балинов Св. Влас

500

Георги Димитров Щерев Баня

600

Георги Атанасов Русев Св. Влас

660

Димитър Стоянов Станев Несебър

300

Димо Иванов Абаджиев Обзор

300

Добринка Куцарова Тодорова Гюльовца

300

Донка Костадинова Наумова Несебър

300

Димитър Христов Димитров Несебър

150

Емилия Димитрова Йорданова Несебър

300

Елена Христова Балинова Св. Влас

1500

Емил Спиридонов Николов Обзор

500

Елена Щерева Линова Несебър

400

Живка Димитрова Митова-Иванова Несебър

660

Живка Янакиева Чернева Несебър

300

Желязка Лефтерова Янчева Гюльовца

400

Желязко Маринов Желязков Несебър

300

Златина Тодорова Сотирова Несебър

600

Захарина Костадинова Андонова Обзор

500

Ивелина Димитрова Димитрова-Минкова Несебър

300

Иван Христов Козаров Равда

400

Иванка Цветанова Димитрова Несебър

600

Иванка Димова Стоянова Гюльовца

500

Иван Георгиев Дражев Несебър

200

Иринка Василева Алиева Приселци

300

Иванка Димитрова Ставрева Несебър

500

Илия Янев Великов Равда

500

Иванка Кръстева Николова Приселци

300

Иван Нейчев Михнев Несебър

400

Йорданка Иванова Белчинова Св. Влас

300

Станка Христова Бъчварова Несебър

300

Виолета Иванова Офилова Несебър 2500
Нейка Атанасова Пеева Несебър 2500
Катя Костова Василева Несебър 2500

Пламен Петров Панчуков – с. Тънково – 1 500 лв.

Ена Георгиева Дукова – с. Равда – 300 лв.

Христо Николов Червенков – с. Баня – 400 лв.

Михайл Стоянов Михалев – гр. Несебър – 400 лв.

Ива Тодорова Русева – гр. Несебър – 400лв.

2. Средствата да се прехвърлят от дейност 123, параграф 1098 – 50 000 лв. и от параграф 1052 – 5750 лв. – в дейност 122, параграф 4219.

3. Предвид приключване на финансовата година и на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 640/22.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползване на дървесина от общински гори за 2013 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 352

І. Общински съвет Несебър, дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за 2013 г., съгласно приложение № 1.ІІ. На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите определя ползването на дървесина от горски територии да се осъществява както следва:

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен 3010 м3 в това число 810 м3 и 2200 м3 широколистна дървесина в насаждения, в които преобладава добива на едра дървесина.

2. Чрез добив и продажба на добита дървесина – 13510 м3

ІІІ. На основание чл. 115 ал.1 от ЗГ 1/3 от добива – 4053м3 стояща дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ.

ІV. На основание чл.71 ал.5 от Наредбата за за УРВИДГТДОСПДНГП определя цена за продажба на дървесина от склад в размер на 35 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 42 лв. с ДДС .

V. Определя лимит за продажба на дървесина от склад при цената, определена в т.ІV както следва: за физически лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Общината, които не са търговци – за лична употреба без право на продажба в размер на 8 /осем / пр.м3.

VІ. На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА, дава съгласие лицата над 75 год. възраст с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Несебър да закупуват дървесина от склад при цена 17,50 лв. без ДДС при лимит 8 пр.м3.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 679/05.12.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия за ОФК „Несебър”

Общинският съвет с 14 гл.”за”, 1 гл. „против” и 1 гл. „ въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ № 353

На основание чл.21 ал.1 т.23 и чл.54 от ЗМСМА и чл.14 от Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Несебър, Общински съвет – Несебър отпуска средства в размер на 100 000 лв. на ОФК „Несебър” за покриване на текущи задължения.

Средствата да се осигурят от дейност 714, § 4500.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка № 294/15.05.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 354

1. На основание чл.21 ал.1т.8 от ЗМСМА чл.39 ал.3 от ЗОС и чл.54 ал.4 т.6 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11 ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Димитър Костов Илчев, ЕГН 4007180468 от гр. Несебър, ул. „Дюни” бл.22 възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 51500.20.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, на площ от 1665 кв.м., м. „Бостанлъка”, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС № 1468/15.10.2002 г.

2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години срещу годишна наемна цена в размер на 75,00 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 660/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в ЖСК «Изгрев», гр. Несебър, кв. 89.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 355

I. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

Офис № 1, на площ от 21.72 кв.м, АчОС №1877/02.03.2004г., находящ се на партерен етаж на ЖСК ”Изгрев”,с кадастр.№51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр.Несебър.

ІІ. На основание чл.21 ал.1т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот- частна общинска собственост, представляващ Офис №1, на площ от 21.72 кв.м, АчОС №1877/02.03.2004 г., находящ се на партерен етаж на ЖСК ”Изгрев”, с кадастр. №51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър, построена в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр.Несебър

При следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от НРПУРОИ в размер на 218.94лв./двеста и осемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ с ДДС,

2.Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години.

3.Специфично условие: Помещението да се използва за офис или продажба на промишлени стоки.

4.Критерии за оценяване :

– За предложен бизнес – план- К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5.Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна немна цена.

6.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на конкурса.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка № 658/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот.

Общинският съвет след проведеното поименно гласуване с 18 гл. „за” и 2 гл. „ въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 356

І. На основание чл.21, ал. 1 т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с:

Земеделски имот с кадастрален идентификатор №73571.5.66 по КК на с.Тънково, на площ от 44194 кв.м, начин на трайно ползване: Нива, ІІІ категория, м. ”Малкия осенак”, АчОС № 5312/22.11.2012 г.

ІІ. На основание чл. 21 ал.1т.8 от ЗМСМА и 14,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а , ал.4 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор №73571.5.66 по КК на с.Тънково, на площ от 44194кв.м, начин на трайно ползване: Нива, ІІІ категория, м.”Малкия осенак”, АчОС №5312/22.11.2012г., при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна наемна цена- в размер на 916лв. без ДДС;

2.Срок за отдаване – 10 години.

3.Специфични условия :

– Имотът да се използва съобразно начина на трайно ползване – нива.

– Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

4.Критерии за оценяване :

– За предложен бизнес – план- К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна годишна немна цена.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 657/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно безвъзмездно право на ползване на общински имот от СНЦ «Клуб по спортни танци».

Общинският съвет с 19 гл. „за”и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 357

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС, да се учреди на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ”Клуб по спортни танци – Несебър”, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.”Любен Каравелов” №15, ЕИК 175722619, представлявано от Венелин Ташев – председател на Управителния съвет, безвъзмездно право на ползване на общински имот представляващ Зала № 2 обхваща помещения 6,7 и 8 /защрихованите на схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, находяща се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 построена в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, представляваща бивш Търговски център „Сочи”, АОС № 944/02.02.2001 г., за извършване на тренировъчната дейност на клуба.

2. Ползването на залата да се извършва по график, съгласуван с Общинската администрация с цел да не се препятства ползването й по предназначение.

3. С оглед съвместното ползване на имота, СНЦ ”Клуб по спортни танци –Несебър” следва да заплаща ежемесечно сумата от 150 лв. за консумативни разходи.

4. Правото на ползване се учредява за срок от 1 /една/ година.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка № 656/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.501.189 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 358

І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2012 г. , като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с:

13/253 кв.м идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.501.189 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 253 кв.м, представляващ УПИ VІІІ-17 кв.21 по плана на гр. Несебър – стара част, АчОС№5113/09.02.2012г.

ІІ. На основание чл.21 ал.1т.8 от ЗМСМА чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОбС-Несебър да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.501.189 по КК на гр.Несебър, чрез продажбата на дела на общината, представляващ 13/253 кв.м / тринадесет от двеста петдесет и три кавадратни метра/ идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.501.189 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 253 кв.м, УПИ VІІІ-17 кв.21 по плана на гр. Несебър – стара част, АчОС№5113/09.02.2012г. на съсобственика на имота Зоя Панайотова Зирова, ЕГН 2903220453 от гр. Несебър, ул.”Емона” №18 за сумата от 3 353 лв./три хиляди триста петдесет и три лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред Докладна записка № 655/29.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39164.501.319 по к.к на с. Кошарица.

Общинският съвет с 19 гл. „за” гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 359

1. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.501.319 по кадастралната карта на с. Кошарица на площ от 1729 кв.м, представляващ УПИ VІІІ-178 кв.31 по плана на с. Кошарица, отреден за „Жилищно строителство”, АчОС №5285/08.10.2012 г.

2. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя пазарна цена за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор 39164.501.319 по кадастралната карта на с. Кошарица на площ от 1 729 кв.м, представляващ УПИ VІІІ-178 кв.31 по плана на с. Кошарица, отреден за „Жилищно строителство”, АчОС № 5285/08.10.2012 г. на собственика на законно изградената в имота сграда – Симеон Димитров Горбанов, ЕГН 6901100760, от с.Кошарица, ул.”Стара планина” №16, в размер на 133 102 лв. /сто тридесет и три хиляди сто и два лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 692/07.12.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на строеж в собствен имот в УПИ І – кв.78б по плана на гр. Несебър по реда на чл.183, ал.3 от ЗУТ

Общинският съвет с 16 гл. „за”и 1 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 360

1. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с:

УПИ І, в кв. 78б по плана на гр. Несебър – нова част на площ от 6 068 кв.м, нанесен в кадастралната карта с идентификатор 51500.502.18 по КК на гр. Несебър с обща площ от 6 066 кв.м , отреден „За друг обществен обект, комплекс”.

2. На основание чл.49, ал.1 т.5 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, чл.37, ал.6, т.3 от ЗОС във връзка с чл.183, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Общински съвет- Несебър дава съгласието си Община Несебър, в качеството й на собственик на 23.3 %, представляващи 1412/6066кв.м ид.части от УПИ І, в кв. 78б по плана на гр.Несебър – нова част да учреди безвъзмездно право на строеж на „С.В.П.” ЕООД, ЕИК 175023971, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.”Хан Крум” № 2А, представлявано заедно от управителите: Ваня Димитрова Стоянова и Велко Генов Земярски, собственик на 76.7%, представляващи 4654/6066кв.м ид.части от УПИ І в кв.78б по плана на гр.Несебър – нова част, нанесен в кадастралната карта с идентификатори 51500.502.18 и 51500.502.20 по КК на гр.Несебър с обща площ от 6066 кв.м., отреден „За друг обществен обект, комплекс”, за изграждане на Апартаментен хотел с ресторант, подземни гаражи и басейн със следните характеристики – Застроена площ на партер – 1501 кв.м, Разгъната застроена площ – 17015 кв.м, от които 6772 кв.м – сутерени, 1254 кв.м – складове и РЗП надземнно /по смисъла на т.18 от §5 от ДР на ЗУТ в редакцията й от 13.07.2012г./ на площ от 8989кв.м, басейн – ЗП – 134 кв.м върху 4654 кв.м идеална част от имота реално отразени в Кадастралната карта на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.18.”

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка № 708/13.12.2012 г.от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ І кв. 2301 по плана на к.к „ Слънчев бряг – запад”

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 361

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І кв.2301 по плана на к.к „Слънчев бряг – запад” с идентификатор 51500.507.389 по к.к на гр. Несебър

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка № 662/29.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на схеми за информационни елементи и др. в «Старинен Несебър» по реда на Наредба № 10 на ОбС Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 362

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.56 и чл.57 от ЗУТ, Общински съвет съгласува приложените схеми /неразделна част от настоящото решение/ за поставяне на информационни елементи и др. под №1, №2 и №3 на територията на „Старинен Несебър”

Възлага на кмета на общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба № 10 на ОбС Несебър.

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка № 552/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно вземане на решение за учредяване право на преминаване в полза на „Прити Лайф” ООД за изграждане на линеен обект.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 363

1. Общински съвет Несебър на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект и процедиране на предоставения парцеларен план за реализация на линеен обект „Външни ВиК мрежи” за ПИ 73571.22.39, 73571.27.9, 73571.27.139 и 73571.29.173, м. „ Боруна”, землището на с. Тънково в община Несебър.

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за учредяване на възмездно право на прокарване в полза на „Прити лайф” ООД през горепосочените имоти публична общинска собственост.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 551/05.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно вземане на решение за учредяване право на преминаване в полза на „ЕВН Бългърия” АД за изграждане на линеен обект.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 364

Общински съвет-Несебър, на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект и процедиране на предоставения парцеларен план за реализация на линеен обект „ Кабел 20кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630кVА в поземлен имот 73571.18.11, м. „ Боруна”, землището с. Тънково.

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 642/23.11.2012 г. от арх. Атанас Пинков – арх. на община Несебър, относно съгласуване на ПУП-ПП за изграждане на обект ВЛ 110 кV за п/ст Айтос – п/ст Слънчев бряг – запад.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 365

На основание чл.129 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.21 т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър съгласува ПУП-ПП /частична преработка/ за обект: Нова ВЛ 110 кV п/ст „Айтос – п/ст „Слънчев бряг-запад” частична преработка на ПУП-ПП в участък от стълб № 161 /поземлен имот 39164.11.461/ до стълб № 163 /поземлен имот 39164.12.138 нова ВЛ 110 кV п/ст „Айтос – п/ст „Слънчев бряг-запад” през имоти, подробно описани в обяснителната записка и приложения към проекта регистър на засегнатите имоти публична общинска собственост в землището на с. Кошарица 39164.11.464, 39164.12.27 и 39164.12.33 и достигащ до имот с идентификатор 39164.13.61 собственост на НЕК-ЕАД.

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред –Докладна записка № 681/05.12 2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, м. „Чаирите”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 366

На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, одобрява ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.35.1 по КК на гр. Несебър, м. „Чаирите,съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Дължината на трасето на кабела е 450 м. Трасето започва от съществуващ БКТП „Чаирите 1” в имот с идентификатор 51500.36.8 и преминава през имоти с идентификатори 51500.36.9 – горски път, 51500.203.18 – горски път, 51500.203.17 – дере, 51500.34.40 – горски път и 51500.35.15 – горски път и достига до БКТП – нов в имот с идентификатор 51500.35.1 по КК на гр. Несебър, м. „Чаирите, собственост на инвеститора. Предвиден е сервитут по 3м. от оста на кабела, като са засегнати имоти, както следва: имоти, през които минава трасето на кабел 20 кV и сервитута: ПИ 51500.34.40 с ограничение 0,03070, ПИ 51500.35.15 с ограничение от 1,46024 дка, ПИ 51500.36.9 с ограничение от 0,19518 дка, ПИ 51500.203.17 с ограничение от 0,13575 дка и ПИ 51500.203.18 с ограничение от 0,03813 дка и имоти, през които минава линията на сервитута: ПИ 51500.35.2 с ограничение от 0,06901 дка, ПИ 51500.35.3 с ограничение от 0,07705 дка, ПИ 51500.35.7 с ограничение 0,10072 и ПИ 51500.36.1 с ограничение 0,08638 дка.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – Бургас.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред –Докладна записка № 682/05.12.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, м. „Кокалу”.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 367

На основание чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Съоръжения за присъединяване на „Цех за алуминиева дограма в имот с идентификатор 51500.74.53 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. ”Кокалу”, подобект „кабели 20КV” за обвързване на БКТП в имот с идентификатор 51500.74.53”, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Трасето започва от съществуваща кабелна линия МТП „Обреден дом” – БКТП ”Прима” в имот с идентификатор 51500.73.20 – полски път, преминава през имот с идентификатор 51500.74.74 – полски път и достига до имот с идентификатор 51500.74.53 собственост на „КА-2” ООД. В имотите, през които минават кабелите е определен сервитут по 0,6м. откъм страната на сградите и 2м. от другата страна на оста на кабелите, като са засегнати имоти през които минава трасето на кабел 20кV и сервитута както следва: ПИ 51500.74.53 с ограничение от 12 кв.м., ПИ 51500.74.74 с ограничение от 187 кв.м. и ПИ 51500.73.20 с ограничение от 21 кв.м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд.

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 683/05.12.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект „Уличен водопровод”, м. „Кокалу”.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 368

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА О Д О Б Р Я В А

ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Уличен водопровод и канализация за имот с идентификатор 51500.83.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Трасето на новопредвидения водопровод е с обща дължина 34,78 м. и започва от съществуващ водопровод, преминава по полски пътища с идентификатори по кадастрална карта на гр. Несебър, м. ”Кокалу” 51500.79.16 и 51500.82.50 собственост на Община Несебър и достига до имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.83.22 – собственост на възложителя. Трасето на канализацията е с обща дължина 207,05м., преминава по полски път с идентификатор по кадастрална карта 51500.82.50-собственост на Община Несебър и достига до съществуващата РШ в същия полски път. Предвиден е сервитут по 3м. от двете страни на оста на трасето на канализацията и сервитутна граница за трасето на водопровода съгласно чл.112, ал.2 от ЗВ. Приложен е регистър на засегнатите имоти през които минава трасето на водопровода:- ПИ 51500.79.16 с ограничение от 3 кв.м. и ПИ 51500.82.50 с ограничение от 18 кв.м. и имот ПИ 51500.82.50 през който минава трасето на канализацията – с ограничение от 1251 кв.м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в едномосечен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 664/30.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП ПП за обект «кабел 20 кV» за захранване на жилищен комплекс «Съни дей 6».

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 369

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Кабели 20 кV за захранване на 3 бр. БКТП 20/0,4 кV за жилищен комплекс „Съни Дей”6, находящ се в ПИ 73571.49.207, землището на с.Тънково, м.”Камарата”.

Трасето на кабела е с дължина 721.70 м за 689м. е изработен парцеларен план. Определен е сервитут по 1м от двете страни от оста на трасето. Площа на зоната за ограничение е 1378 кв.м. Трасето на кабела минава по общински полски пътища с идентификатор по КК 73571.49.69 и 73571.49.74.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд-Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред –Докладна записка № 578/25.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв. 48 по плана на к.к. «Слънчев бряг-изток».

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 370

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ І в кв.48 по плана на КК „ Слънчев бряг –изток”.

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка № 625/09.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ І – 409 в кв. 3704 по плана на к.к «Слънчев бряг – запад».

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 371

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ І – 409 в кв.3704 по плана на КК „ Слънчев бряг – запад”.

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –Докладна записка № 623/09.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ V – 278 в кв. 4902 по плана на к.к. «Слънчев бряг – запад».

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие предложението за решение от докладната записка.

 

РЕШЕНИЕ № 372

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ V – 278 в кв.4902 по плана на КК „ Слънчев бряг – запад”.

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –Докладна записка № 629/13.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VІ – общ. в кв. 5901 по плана на к.к. «Сл. бряг – запад».

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие предложението за решение от докладната записка.

РЕШЕНИЕ № 373

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ VІ – общ. в кв.5901 по плана на КК „ Слънчев бряг – запад”.

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред –Докладна записка № 624/09.11.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. арх. на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ – 332 в кв. 4003 по плана на к.к « Сл. Бряг- запад».

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие предложението за решение от докладната записка.

РЕШЕНИЕ № 374

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ ІІІ – 332 в кв.4003 по плана на КК „ Слънчев бряг – запад”.

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред –Докладна записка № 707/13.12.2012г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно кандидатстване по оперативна програма за развитие на сектор „ Рибарство” 2007-2013 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие предложението за решение от докладната записка.

РЕШЕНИЕ № 375

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за кандидатстване по мерки за кандидатстване по местната стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Поморие – Несебър” със заповед № 7/22.11.2012 г. за изграждане на:

 1. Спортен комплекс – мини игрище за футбол в УПИ ІІІ – общ. в кв.6 по плана на гр. Обзор, Община Несебър.
 2. „ Екопътека до крепоста „Калето” в ПИ с идентификатор 53045.560.17 по к.к на м. „Седлото” землище гр. Обзор, Община Несебър.

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред –Докладна записка № 705/13.12.2012г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно актуализация на бюджета на Община Несебър. 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие предложението за решение от докладната записка с направеното допълнение.

РЕШЕНИЕ № 376

I. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от Наредба № 12 на Общински съвет – Несебър за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет – Несебър одобрява следните промени както следва:

 

1.1.Изменя Решение № 86 от Протокол № 5/20.02.2012 г. в т.ІІ в следната му част:

– било „в това число 192 100 лв., целева субсидия за капиталови разходи от РБ, разпределена както следва :

За обект „Основен ремонт на общински участък на път с. Тънково – с. Ахелой – 104 500 лв.

За обект нови класни стаи СОУ „Любен Каравелов„ – 80 000 лв.

За обект „Основен ремонт на покрив ОУ – с. Кошарица„ – 7 600 лв.”става „в това число 192 100 лв., целева субсидия за капиталови разходи от РБ за обект „Основен ремонт на общински участък на път с. Тънково – гр. Ахелой”

1.2. Обект „Основен ремонт на покрив ОУ – с. Кошарица„ – било 15 000лв. става 18 600лв., като средствата в размер на 7 600лв. от целевата капиталова субсидия и завишението на обекта в размер на 3 600лв. да се осигурят от резерва на общината.

1.3. За обект „Проектиране на нов тръбопровод между помпена станция втори подем и напорен водоем „Чукаря“ с.Паницово” било 10 000лв. , става 0лв.

1.4. За обект „Частична подмяна на водопроводни тръби с.Паницово” – било 10 000лв. , става 0лв.

1.5. За обект „Изготвяне на проект за водопровод по улици в с.Приселци” – 5 000лв. , става 0лв.

1.6. Нов обект – „Реконструкция на колектор от ПСОВ гр.Обзор до река Двойница „ – 10 000лв.

1.7.Нов обект „Проектиране на ВИК връзки за четири стадиона – с.Оризаре, с.Гюльовци, с.Кошарица и с.Тънково” – 10 000лв.

1.8.Нов обект „ Проектиране на пътни връзки до ПСОВ – с.Оризаре” – 5 000лв.

1.9. Приема компенсираните промени в бюджета на ОП „УОГСГС” съгласно приложената докладна записка от директора на предприятието.неразделна част от решението.

II. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

/БЛ. ФИЛИПОВ/

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/