Покана за заседание на общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 22.02.2013 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 059/31.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет2012 г. и отчет на бюджета за2012 г. на община Несебър.

2. Докладна записка с вх.№ 064/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на  община Несебър за 2013 година.

3. Докладна записка с вх.№ 062/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за2013 г.

4. Докладна записка с вх.№ 074/04.02.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства и вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на населени места в община Несебър.

5. Докладна записка с вх.№ 071/04.02.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, гарантиращо пълния размер на авансово плащане, което ще бъде извършено от Договарящия орган но ОПОС 2007-2013 г. към община Несебър, относно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

6. Докладна записка с вх.№ 070/04.02.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за издаване запис на заповед от кмета на община Несебър за обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Несебър и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проект: „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

7. Докладна записка с вх.№ 058/31.01.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

8. Докладна записка с вх.№ 085/07.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за спортен клуб  – ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

9. Докладна записка с вх.№ 092/12.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места  за разтоварване и закрити лодкостоянки” по приоритетна ос „Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

10. Докладна записка с вх.№ 075/04.02.2013 г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинска администрация – Несебър и промени в числеността на персонала в дейности към община Несебър.

11. Докладна записка с вх.№ 082/06.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

12. Докладна записка с вх.№ 076/04.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – м. юли – м. декември2012 г.

13. Докладна записка с вх.№ 078/04.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър.

14. Докладна записка с вх.№ 087/11.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне  размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 8/2702.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

15. Докладна записка с вх.№ 053/30.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър за сезон2013 г.

16. Докладна записка с вх.№ 034/22.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през2013 г.

17. Докладна записка с вх.№ 055/30.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър за2013 г.

18. Докладна записка с вх.№ 051/30.01.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за2012 г.

19. Докладна записка № 047/29.01.2013 г. от Стойко Стоянов. – Секретар на община Несебър, относно приемане на План за действие на община Несебър в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация – 2013-2014 г.

20. Докладна записка с вх.№ 024/14.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за реда и начина за безплатно осигуряване на акушеро-гинекологични услуги на нуждаещи се жени от рискови социални групи и в тежко социално положение.

21. Докладна записка с вх.№ 068/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в ЖСК „Пролет”, гр. Несебър ул. „ван Вазов” № 23 с идентификатор 51500.502.460.

22. Докладна записка с вх.№ 067/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки”, с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

23. Докладна записка с вх.№ 066/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Офис № 4, находящ се жилищна сграда с идентификатор 51500.502.411.9 по КК на гр. Несебър – нова част в ЖСК „Съгласие”, ул. „Еделвайс” № 44.

24. Докладна записка с вх.№ 065/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на сдружение с нестопанска цел „За Обзор.”

25. Докладна записка № 086/08.02.2013 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване схеми за поставяне на музеен експонат – самолет тип МИГ-21 в имот с идентификатор 51500.503.326 по кадастралната карта на гр. Несебър, ж.к. „Черно море, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет-Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

26. Докладна записка с вх.№ 072/04.02.2013 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно монтиране на монументално декоративен елемент „140 години от обесването на Васил Левски” в гр. Обзор, община Несебър.

27. Докладна записка с вх.№ 060/01.02.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Външно кабелно захранване на многофункционална сграда, гаражи и паркинги” до имот с идентификатор № 39164.13.30 по кадастралната карта на с. Кошарица, местността „Драката”.

28. Докладна записка № 096/14.02.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно отпускане на безплатни дърва за горене на фронтоваци, участвали във войните на България, живеещи на територията на община Несебър.

29. Докладна записка № 098/14.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разпореждане с имот общинска собственост, чрез премахване на строеж по чл.197 ал.1 от ЗУТ.

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 15.02.2013 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/