Наредба № 13

Print pagePDF pageEmail page

Н А Р Е Д Б А № 13

ЗА ДЕЙНОСТТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ , АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

І. РАЗДЕЛ – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ІІ. РАЗДЕЛ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ , РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ІІІ. РАЗДЕЛ – АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

ІV. РАЗДЕЛ – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

V. РАЗДЕЛ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 . С настоящата наредба се уреждат : организацията, основните функции и задълженията на общинската администрация, търговските дружества и едноличните търговци и задълженията на гражданите за провеждане на превантивна дейност по опазване живота и здравето на хората, частната, общинската и държавна собственост, както и мерките за ограничаване и ликвидиране на последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи / Б А К / .

Чл. 2. Общинската и кметски администрации на територията на община Несебър, ръководители или управители на търговски дружества и едноличните търговци, осъществяват извършването на превантивни действия, организацията, ръководството, координацията и контролът на дейността за предотвратяване и ликвидиране на последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

Чл. 3. Основните функции по смисъла на чл. 1 са :

( 1 ) Извършване на превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на бедствия, аварии и катастрофи ;

( 2 ) Създаване на организация, подготовка на органи за ръководство, сили и средства, поддържането им в готовност и провеждане на спасителни и неотложно аварийно възстановителни работи при възникване на бедствия , аварии и катастрофи ;

( 3 ) Обучение на населението за поведение и действие при възникване на бедствия , аварии и катастрофи ;

( 4 ) Събиране, обработване , обмен и разпространяване на информация за съществуващите потенциални опасности, за възникването на бедствия , аварии и катастрофи.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Чл. 4. ( 1 ) Кметът на общината и кметовете на населени места със свои заповеди определят състава на Постоянните комисии и щабове към тях на територията на община Несебър за защита на населението при бедствия аварии и катастрофи /ПК ЗНБАК / от съответните администрации.

( 2 ) Задължават се физическите и юридически лица развиващи производствена и търговска дейност на територията на община Несебър да съставят със Заповед комисии за защита на работниците, служителите и населението при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/.

( 3 ) Комисиите по ( 1 ) и ( 2 ) ежегодно разработват и провеждат, съгласувано с Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи / ПОбК ЗНБАК /, а така също и план за провеждане на спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи /СНАВР / за ликвидиране на последствията при бедствия аварии и катастрофи

Чл. 5. ( 1 ) Постоянните комисии към общините изпълняват следните основни задачи :

1. анализират състоянието и готовността на съответните търговски дружества и предприятия на еднолични търговци за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи в общините и разработват програми, планове и мерки за повишавене на тяхната готовност, извадка от програмите и плановете изпращат в съответното планово министерство или ведомство;

2. организират и провеждат превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последствия от бедствия, аварии и катастрофи ;

3. създават и поддържат в готовност органи за ръководство и формирования за изпълнение мероприятията по защитата;

4. организират привеждането им в готовност на подчинените им комисии, щабове и формирования с цел проверка;

5.планират, организират, ръководят, координират и контролират предоставянето и участието на формирования и средства в спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи ;

6. събират информация за възникналите бедствия, аварии и катастрофи в общината и информират постоянната комисия към Министерския съвет и застрашеното население за създалата се обстановка, за предприети мерки за ликвидиране на последствията и за начините на поведение и действие ;

7. осигуряват и поддържат в готовност средствата за оповестяване, за колективна и индивидуална защита на населението от общината;

8. осигуряват и поддържат в готовност средствата за оповестяване, за колективна и индивидуална защита на населението в общината ;

9. планират средства в годишните си бюджети за изпълнение по мероприятията по защитата;

10. осъществяват контрол върху дейността на търговските дружества и едноличните търговци и предприемат мерки за повишаване на тяхната безопасност и за санкциониране на нарушителите; информация за констатираните нередности, за предприетите мерки и за наложените санкции изпращат в съответните отраслови министерства и ведомства ;

11. оказват помощ и контрол по изпълнението на задачите по защитата на населението и обектите от националното стопанство , на територията на общината;

12. подпомагат работата на териториалните органи на централните ведомства ;

( 2 ) Решенията на постаянната камисия в рамките на тяхната компетентност се вземат с обикновено мнозинство и са задължителни за подчинените им органи на местната администрация, за съответните търговски дружества, еднолични търговци и гражданите на територията на общината.

( 3 ) Постоянната общинска комисия /ПОбК / разработва следните документи :

1. годишен план за работата на ПОбК в който се включват задачи и мероприятия, осигуряващи изпълнението на функциите по защитата на населението и националното стопанство при бедствия, аварии и катастрофи;

2. план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВР /, който план се утвърждава от Председателя на постоянната общинска комисия / кмета на общината /, и се съгласува с Председателя на постоянната областна комисия /ПОК/

/ областния управител /.

3. план за взаимодействие с поделенията на въоръжените сили на територията на общината при възникване на бедствия, аварии и катастрофи и за тяхното участие в спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи. Плановете се съгласуват с командирите на поделения с въоръжените сили и се утвърждават от председателя на постоянната общинска комисия / кмета на общината /;

4. Планът за провеждане на СНАВР се въвежда в действие от председателя на ПОбК / кмета на общината / в рамките на неговата компетентност.

Чл. 6. ( 1 ) Ръководството на СНАВР се осъществява от постояната общинска комисия – щаба, или от излъчена от нея състав – оперативна група настанена в помещение / работна зала / или пункт за управление /ПУ/.

( 2 ) Работните зали / места / се изграждат в специално оборудвани и комуникационно осигурени помещения, снабдени с необходимата апаратура и технически средства за решаване на широк кръг от задачи, които биха възникнали в условията на бедствия, аварии и катастрофи.

( 3 ) Работните зали / места / се оборудват със средства и материали за оперативна работа и се осигуряват условия за непрекъсната дейност – да има обособено място за временен отдих / с постелъчен комплект – най-малко 2 бр./ , тоалетен възел снабден с топла вода /бойлер/, телевизор, радиоприемник, хладилник и всичко необходимо за денонощтна оперативна работа, а в пунктовете за управлени /ПУ/ допълнително и апаратура за радиационно и химическо разузнаване .

Чл. 7. ( 1 ) Търговските дружества и едноличните търговци на територията на община Несебър създават, подготвят,оборудват с наличните средства и поддържат в готовност формированията за изпълнение на мероприятия по ликвидиране на последствията при Б А К.

( 2 ) При възникване на бедствия и аварии търговските дружества и едноличните търговци се задължават да предоставят на органите за управление на постоянните комисии към общинската и кметските администрации формирования и техника и да участват с тях в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при ликвидиране на последствията при Б А К.

( 3 ) Задължават се търговските дружества и едноличните търговци ежегодно да планират средства за превантивна дейност и провеждане на мероприятия за ликвидиране на последствията при Б А К.

Чл. 8. ( 1 ) Задължават се собствениците и управителите на търговски дружества и фирми, собствениците или наемателите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване и привеждане в готовност за ползване след Б А К прилежащите на сградите и имотите територии / тротоари, алеи, улични платна и зелени площи /

( 2 ) Задължават се собствениците или управителите на супермаркети, магазини и складове за хранителни стоки да предприемат необходимите мерки за своевеременно разчистване и осигуряване на свободен достъп на превозни средства и граждани до местата за снабдяване и търговия с хранителни стоки.

( 3 ) Задължават се собствениците или управители на аптеки и аптечни складове да предприемат необходимите мерки за своевременно разчистване и осигуряване свободен достъп на превозни средства и граждани до местата за снабдяване и търговия с лекарствени средства.

( 4 ) Задължават се председателите на управителните съвети / управителите / на етажната собственост в сгради или части от етажи, в режим на съсобственост и гражданите живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки, за обезопасяване, разчистване и ликвидиране на последствията при Б А К на прилежащите към сградите и дворовете територии / тротоари, алеи, тревни площи /

( 5 ) Задължават се председателите на управителните съвети и гражданите живеещи в самостоятелни къщи да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с необходимия инвентар / кофи, лопати, гребла за снегопочистване и др. / за участие в ликвидирането на последствията при БАК.

Чл. 9 . ( 1 ) При обявяване на “Бедствено положение “ със Заповед на кмета на общината се забранява движението на превозни средства по указаните в заповедта участъци и райони на общината, с цел осигуряване приоритетно движение на МПС със специален режим на движение, специализирани машини и техника и превозни средства за снабдяване с хранителни продукти и медикаменти.

Чл. 10 . ( 1 ) Задължава се секретаря на ПОбК ЗНБАК при получаване на предупреждение от НИМХ – филиал Бургас или от органите на Гражданска защита – София и Бургас за възможни неблагоприятни атмосферни и техногенни условия, застрашаващи живота и здравето на населението, незабавно писменно или по телефона да уведомява ЦСМП , РЗ ПАБ , “Група за охрана и обществения ред“ – РПУ – Несебър , “В и К“ – Несебър, Електроразпределение – Несебър, БТК – Сл.бряг и Подвижен продоволствен отряд – търговски обект, който ще доставя пакетирана храна и топли напитки .

( 2 ) Задължават се управителите на дружествата “В и К“, “Електроразпределение“ БТК – АД, ЦСМП, РЗ ПАБ, СПЗ “Група охрана на обществения ред – РПУ Сл.бряг и Подвижен продоволствен отряд, при получаване на предупреждението за предстоящи възможни неблагоприятни атмосферни и техногенни условия, да подготвят и приведат в готовност аварийно-ремонтните си групи и екипи за незабавна реакция при възникване на Б А К . Непосредствено след получаване на предупреждението, същите писменно или по телефона да информират председателя / секретаря / на Постоянната общинска комисия към общината, или Дежурния по общински съвет за сигурност при община Несебър .

( 3 ) Задължават се управителите на търговски дружества и ЕТ на обекти и фирми, които са в договорни отношения с община Несебър относно изграждане и поддържане на обекти и инфраструктура на територията на общината, до 2 / два / часа след обявяване на “ Бедствено положение “ да предоставят наличната си техника и средства, ведно с обслужващия персонал, в подчинение на Постоянната общинска комисия за извършване на спасителни и аварийно-възстановителни дейности.

( 4 ) При обявяване на “Бедствено положение “ и привличане на допълнителни сили и техника, кметът на общината издава заповед за назначаване на комисии за контрол на разходваните от фирмите, участващи в ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи, средства / по обем и видове дейности /.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. ( 1 ) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица , определени със заповед на кмета на общината и кметовете на населени места в община Несебър.

( 2 ) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на общината и кметове на населени места в община Несебър.

( 3 ) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.

Чл. 12. ( 1 ) За нарушаване разпоредбата по чл. 8 (1), (2), (3) и (4) се налага глоба в размер от 50 до 500 лева.

Чл. 13. ( 1 ) Неспазването на чл. 10 ( 3 ) от Наредбата от собствениците или управителите на търговски дружества и фирми ще се счита за предпоставка за прекратяване на договорните отношения с община Несебър.

Чл. 14. ( 1 ) В случаи, при които неизпълнението на разпоредбите е довело до застрашаване живота и здравето на хората и са нанесени щети по частна и държавна собственост, наказателно постановление не се издава, а събраните материали се изпращат на съответния районен прокурор.

ІV . ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1 . По смисъла на допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи / ПМС 18/1998 год / :

1. “Бедствено положение “ е особено състояние вследствие на възникнало природно бедствие, авария или натастрофа с трайни последици, засягащи част от територията / области, общини / или цялата страна, изискващо прилагането на специални мерки за определен период, имащи за цел провеждане на мероприятия за намаляване на загубите и ликвидиране на последствията.

2. “Бедствие “ е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове , бури , снежни виелици , лавини , специфични пожари, продължителни суши и епидемии, радиационно, химическо и бактериологично заразяване, когато са причинени жертви и тежки щети на собствеността или са застрашени здравето и животът на населението.

3. “Авария “ е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводени със спиране или сериозно нарушение на технологичния процес, с взривове, образуване на пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението.

4. “Катастрофа “ е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна локализационна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.

5“Зона на бедствено положение “ е територията, на която са се проявили резултатите от възникналото бедствие, авария или катастрофа и се прилагат мерки за намаляване на загубите и за ликвидиране на последствията .

6. “Ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи “ са спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, насочени към спасяване на живота и опазване здравето на хората, намаляване размерите на щетите на околната среда и материалните загуби, а така също локализиране на зоните на бедствено положение и прекратяване действието на характерните за тях опасни фактори .

V . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

& 2. Тази Наредба се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА и е приета с

решение № 787 протокол № 23/02.11.2006 год. Влиза в сила един месец след приемането и в Общинския съвет и след обявяването и в сайта на община Несебър.

& 3. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана и отменена с решение на Общински съвет – Несебър.

………………………………..

Председател на Общински съвет

 

ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 686/12.08.2009Г