Решения от Протокол № 13

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 13/22.02.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 059/31.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет2012 г. и отчет на бюджета за2012 г. на община Несебър.

2. Докладна записка с вх.№ 064/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Несебър за 2013 година.

3. Докладна записка с вх.№ 062/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за2013 г.

4. Докладна записка с вх.№ 074/04.02.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства и вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на населени места в община Несебър.

5. Докладна записка с вх.№ 071/04.02.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, гарантиращо пълния размер на авансово плащане, което ще бъде извършено от Договарящия орган но ОПОС 2007-2013 г. към община Несебър, относно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

6. Докладна записка с вх.№ 070/04.02.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за издаване запис на заповед от кмета на община Несебър за обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Несебър и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проект: „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

7. Докладна записка с вх.№ 058/31.01.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

8. Докладна записка с вх.№ 085/07.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за спортен клуб – ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

9. Докладна записка с вх.№ 092/12.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки” по приоритетна ос „Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

10. Докладна записка с вх.№ 075/04.02.2013 г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинска администрация – Несебър и промени в числеността на персонала в дейности към община Несебър.

11. Докладна записка с вх.№ 082/06.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

12. Докладна записка с вх.№ 076/04.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – м. юли – м. декември2012 г.

13. Докладна записка с вх.№ 078/04.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър.

14. Докладна записка с вх.№ 087/11.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 8/2702.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

15. Докладна записка с вх.№ 053/30.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър за сезон2013 г.

16. Докладна записка с вх.№ 034/22.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през2013 г.

17. Докладна записка с вх.№ 055/30.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър за2013 г.

18. Докладна записка с вх.№ 051/30.01.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за2012 г.

19. Докладна записка № 047/29.01.2013 г. от Стойко Стоянов. – Секретар на община Несебър, относно приемане на План за действие на община Несебър в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация – 2013-2014 г.

20. Докладна записка с вх.№ 024/14.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за реда и начина за безплатно осигуряване на акушеро-гинекологични услуги на нуждаещи се жени от рискови социални групи и в тежко социално положение.

21. Докладна записка с вх.№ 068/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в ЖСК „Пролет”, гр. Несебър ул. „Иван Вазов” № 23 с идентификатор 51500.502.460.

22. Докладна записка с вх.№ 067/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки”, с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

23. Докладна записка с вх.№ 066/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Офис № 4, находящ се жилищна сграда с идентификатор 51500.502.411.9 по КК на гр. Несебър – нова част в ЖСК „Съгласие”, ул. „Еделвайс” № 44.

24. Докладна записка с вх.№ 065/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на сдружение с нестопанска цел „За Обзор.”

25. Докладна записка № 086/08.02.2013 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване схеми за поставяне на музеен експонат – самолет тип МИГ-21 в имот с идентификатор 51500.503.326 по кадастралната карта на гр. Несебър, ж.к. „Черно море, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет-Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

26. Докладна записка с вх.№ 072/04.02.2013 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно монтиране на монументално декоративен елемент „140 години от обесването на Васил Левски” в гр. Обзор, община Несебър.

27. Докладна записка с вх.№ 060/01.02.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Външно кабелно захранване на многофункционална сграда, гаражи и паркинги” до имот с идентификатор № 39164.13.30 по кадастралната карта на с. Кошарица, местността „Драката”.

28. Докладна записка № 096/14.02.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно отпускане на безплатни дърва за горене на фронтоваци, участвали във войните на България, живеещи на територията на община Несебър.

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка с вх.№ 059/31.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет2012 г. и отчет на бюджета за2012 г. на община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за”, 5 гл.” против” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 377

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ и Наредбата на Общински съвет по чл.9 от ЗОБ, Общински съвет Несебър приема уточнен годишен план на Бюджета на общината за2012 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1.ПО ПРИХОДА, в т.ч. – 59 452 240лв

За делегирани от държавата дейности – 7 442 613лв

За местни дейности – 52 009 627лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

 

1.2.ПО РАЗХОДА, в т.ч. – 59 452 240лв

За делегирани от държавата дейности – 7 442 613лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи – 5 445 002лв

За местни дейности – 46 564 625лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

1.3.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за2012 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3, със следното изменение:

Във връзка с указания на Сметна палата и на основание §5 от ЗУТ, т.42 и т.43, завишава обект „Основен ремонт на улици l гр.Свети Влас” в дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа със сумата 615 941 лв. като средствата се осигуряват от §1030 – Текущ ремонт в същата дейност.

1.4.Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за2012 г. /съгласно Приложения № 4 и № 5/

ІІ.Приема отчета за изпълнение на бюджета за2012 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

2.1.ПО ПРИХОДА, в т.ч. – 42 106 613лв

За делегирани от държавата дейности – 6 997 287лв

За местни дейности – 35 109 326лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

2.2.ПО РАЗХОДА, в т.ч. – 42 106 613лв

За делегирани от държавата дейности – 6 997 287лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи – 4 635 479лв

За местни дейности – 30 473 847лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/

2.3.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за2012 г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3.

2.4.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за2012 г. /съгласно Приложение №4 и № 5/

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на Община Несебър за2012 г., съгласно Приложение № 6.

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за2012 г. – субсидии за „СНЦ Черно море” на план – 92 400 лв. на разход – 92 400 лв.

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2011г., съгласно Приложение № 7.

2.8.Приема отчета за изпълнението на задълженията по емисия

Общински облигации, съгласно Приложение № 8 и Приложение № 9.

2.9. Приема отчет на представителните разходи в размер, както следва:

– представителни разходи на

Кмета на Община Несебър, в т.ч.

на кметове на кметства Тънково, Гюльовца, Кошарица,

Паницово, Приселци, Раковсково, Баня, Оризаре – 96 394 лв. Кметове на кметства Свети Влас, Равда, Обзор – 30 000 лв.

– представителни разходи на

Председателя на Общински съвет Несебър – 32 656лв

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 064/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Несебър за 2013 година.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 378

На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, приема Програма за управление и разпореждане с имоти общиска собственост за2013 г., неразделна част от настоящото решение

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 062/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за2013 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за”и 6 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 379

На основание чл.52 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА , чл.11 ал.9, чл.12 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г., ПМС 17/09.01.2013 г. и Наредба № 12 на Общински съвет-Несебър:

1.Приема бюджета на Община Несебър за 2013 година, както следва в лева:

1.1 .По приходите в размер на 61 690 000 лв.

/Приложение № 1 /

В т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на

6 867 287лв . в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия зя делегирани дейности в размер на

6 405 569лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2012 г. в размер на 461 901лв., разпределен както следва:

 • 41 651лв – за Функция „Общи държавни служби”
 • 41 813лв – за Функция „Отбрана и сигурност”
 • 312 075в – за Функция „Образование”
 • 37 313лв – за Функция „Здравеопазване”
 • 6 358лв – за Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
 • 9 012лв – за Функция „ Почивно дело, култура ,религиозни дейности”
 • 13 679лв – за Функция „Икономически дейности и услуги”,

разпределени по съответните дейности и параграфи.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 54 822 530лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 21 850 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в раземр на 14 481 657лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 255 900лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 285 300лв., в т.ч.

 • За строителство,основен ремонт и придобиване на ДМА – 162 400лв.
 • За изграждане и основен ремонт на пътища – 122 900лв.

1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа – 36 100лв.

1.1.2.6.Друго финансиране в размер на – 1 738 000лв. в т.ч.

 • Възстановени временни безлихвени заеми в размер на

112 000лв.

 • Погашения на главници по ОбЦКв размер на 1 850 000лв.

1.1.2.7.Отчисления по Закона за управление на отпадъците в раземр на – 2 500 000лв.

1.1.2.8. Преходен остатък от 2012г. в размер на 22 151 573 лв., разпределен както следва:

 • 13 310 054 лв. – целеви средства от такса битови отпадъци, разчетени в дейност „Чистота”- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” .
 • 5 087 831лв. – целеви средства от общински облигационен заем, разпределени в строителната програма на Община Несебър.
 • 3 753 688 – за Функция „Образование” – в т.ч. 1 796 900 лв. за капиталови разходи.

1.2. По разходите 61 690 000 лв.

Разпределени по функции, групи , дейности и параграфи – съгласно Приложения

1.2.1. Държавни дейности 11 512 882 лв.от тях:

В.т.ч.

1.2.1.1. От държавни приходи 6 867 470 лв.

Функция „Общи държавни служби” 715 351

Функция „Отбрана и сигурност” 134 163

Функция „Образование” 5 192 589

Функция „Здравеопазване” 342 702

Функция „Социално осигуряване и грижи” 312 238

Функция „ Почивно дело, култура,

религиозни дейности” 121 890

Функция „Икономически дейности и услуги” 13 679

1.2.1.2.От местни приходи 4 645 412 лв.

Функция „Общи държавни служби” 2 288 900

Функция „Отбрана и сигурност” 170 000

Функция „Образование” 1 336 062

Функция „Здравеопазване” 91 450

Функция „Социално осигуряване и грижи” 459 000

Функция „ Почивно дело, култура и

религиозни дейности” 300 000

1.2.2. Местни дейности 50 177 118 лв.

Функция „Общи държавни служби” 7 151 406

Функция „Отбрана и сигурност” 861 000

Функция „Образование” 3 171 555

Функция „Здравеопазване” 138 300

Функция „Социално осигуряване и грижи” 638 108

Функция „Жилищно строителство,БКС и

опазване на околната среда” 27 336 334

Функция „ Почивно дело, култура и

физкултура” 3 841 331

Функция „Икономически дейности и услуги” 4 825 484

Функция „Други” 480 000

Резерв за непредвидени разходи 1 733 600 

1.3.Капиталов бюджет 14 570 226 лв.

Функция „Общи държавни служби” 728 028

Функция „Отбрана и сигурност” 32 000

Функция „Образование” 430 378

Функция „Здравеопазване” 1 000

Функция „Социално осигуряване и грижи” 32 000

Функция „Жилищно строителство,БКС

и опазвание на околната среда” 12 289 745

Функция „ Почивно дело, култура и

религиозни дейности” 842 075

Функция „Икономически дейности и услуги” 215 000

2. Общински съвет – Несебър приема:

2.1.План–сметките на извънбюджетните сметки и фондове.

/Приложение №3/

2.2. Приема Поименен списък на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на 23 273 918 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4. в т.ч. разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 285 300 лв. за обект „Пътна връзка над моста на р. „Хаджийска” и прави следните изменения:

– Намалява средстава от Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Ремонт и изграждане на пътища” от Обект „Пътна връзка над мост на река Хаджийска”, §5206 сумата 100 000 лв., от Функция ”Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” от обект „Преизграждане, преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на сграда на ОБНС в обществена сграда в Несебър – стар град „, § 5202 сумата 600 000 лв. и от Функция „Образование”, дейност 311 „Детски градини” от обект „Изграждане на детска градина в кв. „Черно море” – гр. Несебър”, § 5202 – сумата 200 000 лв.- общо 900 000 лв., като се разпределят както следва:

 • Функция ”Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация„ ,както следва:
  • §5100 – 5 000 лв. за обект „Реконструкция смяна на предназначението на съществуваща сграда на читалището в с. Баня”.
  • §5203 – 75 000 лв. – Машина за кинопрожекции
 • Функция „Жилищно строителство, БКС и опазвание на околната среда”, дейност 606 „Изгражадане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, както следва:
  • §5309 – 20 000 лв. за обект „Проектиране на улична регулация – гр. Свети Влас”
  • §5309 – 15 000 лв. за обект „Проектиране на улици в к.к.”Слънчев бряг-запад”
  • §5309 – 8 000 лв. за обект „Проектиране разширение на ул. „Македония” и ул.”Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда.”
 • Функция „Жилищно строителство, БКС и опазвание на околната среда”, дейност 604 „Осветление на улици и площади ”, § 5309 – 10 000 лв., за обект „Проектиране на улично осветление в с. Равда”
 • Функция „Жилищно строителство, БКС и опазвание на околната среда”, дейност 603 „Водоснабдяване и канализации”, както следва:
 • §5100 – 200 000 лв. за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски” – гр. Обзор”
 • §5206 – 2 000 лв. за обект „Изграждане на БФК за УПИ в кв.51 гр.Обзор”
 • §5309 – за обект „Проект за реконструкция на колектор от ПСОВ гр. Обзор до р. Двойница” – било – 10 000 лв. , става 24 000 лв.
 • Функция „Жилищно строителство, БКС и опазвание на околната среда”, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство и благоустрояване”, както следва:
  • §5100 – 15 000 лв. за обект „Благоустрояване на района около буната до рибарско пристанище Стар град Несебър”
  • §5100 – 120 000 лв. за обект „Ремонт на настилка на алеята в Южен парк – гр. Несебър”
  • §5100 – 80 000 лв. – за обект „Реконструкция на настилка на северна алея – гр. Несебър”.
  • §5206 – 40 000 лв. за обект „Инженеринг на детски площадки – гр. Несебър”.
  • §5206 – 60 000 лв. за обект „Инженеринг велоалея – с. Равда”
  • §5309 – 10 000 лв. за обект „Проектиране на подходи към плажа – с. Равда”
  • §5309 – 10 000 лв. за обект „Проектиране на крайбрежна алея – с. Равда”.
  • §5309 – за обект „Проектиране на рибарско пристанище гр. Несебър” – било – 20 000 лв., става 34 000 лв.
 • Функция „Жилищно строителство, БКС и опазвание на околната сред, както следва дейност 622 „Озеленяване” , както следва:
  • §5206 – 50 000 лв. за обект „Изграждане на парк в центъра на с. Кошарица”
  • §5309 – 10 000 лв. за обект „Проектиране на напоителни системи в с. Равда”
 • Функция „Жилищно строителство, БКС и опазвание на околната среда” , дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води в населените места”, §5309 – 60 000 лв. за обект „Предпроектни проучвания на ПСОВ в.с.”Елените”
 • Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” , §5309 – 20 000 лв. за обект „Проектиране на минифутболно игрище – с. Равда”
 • Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност 759 „Други дейности по културата”, §5309 – 5 000 лв. за обект „Проектиране на амфитеатър – с. Равда”
 • Функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища ” , §5202 – 50 000лв. за обект „Изграждане на физкултурен салон в с. Оризаре”
 • Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Ремонт и изграждане на пътища”, §5309 – 7 000 лв. за обект „Проектиране на мост с. Приселци”

2.3.Приема обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, /Приложение №5/

3.Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината , без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

– За училища с брой деца до 200 – до 60% от стандарта на ученик;

– За училища с брой деца от 201 до 350 – до 40% от стандарта на ученик;

– За училища с брой деца от 351 до 500 – до 30% от стандарта на ученик;

– За училища с брой деца над 500 – до 20% от стандарта на ученик,

като 80% от разходите за дофинансиране училищата целево използват за покриване на разходи за вода, горива, ел. енергия, храна и учебни помагала. За училища, отопляващи други общински сгради, при доказан недостиг на бюджетни средства се дофинансират с изрично решение на общински съвет.

4. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 685 лв., като стандарта не включва разходите за отопление, текущи ремонти и капиталови разходи.

5.Общински съвет – Несебър приема разчета на следните целеви разходи в лева :

5.1. За членски внос и участие в нетърговски организации – 10 000 лв.

5.2 . Помощи за погребение – 20 000 лв.

5.3.Помощи за социално слаби граждани и по програма „Ин витро”по решение на Общински съвет – до 215 000 лв.

5.4.Еднократна финансова помощ за новородени – до 450 000 лв.

5.5.За превози – до 150 000 лв.

в т.ч.

5.5.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на пенсионерските месечни карти за вътрешноградски транспорт.

5.5.2.Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 60 пенсионерски карти до края на 2013г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 4бр., гр.Свети Влас, с.Равда, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и с.Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2 карти за всяко селище.Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.5.3.Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

5.5.4. Дава съгласие да бъдат заплащани стойността на абонаметни карти, за междуградски транспот в района на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време по ред определен от директорът на съответното училище

Директорът изготвя списък на пътуващите ученици ,който се утвърждава от кмета на Общината.

Общият брой на правоимащите ученици не може да надвишава 10 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният директор с решение на Общинският съвет може да бъде променян процента на правоимащите ученици.

5.5.5. На основание чл.36, ал.1 от ЗНП и чл.67 от ППЗНП, Общински съвет –Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени документи / билети или фактура за закупена карта.

5.5.6. Общински съвет Несебър дава съгласие да бъдат поети разходите за гориво от гр.Свети Влас до Помощно училище „Отец Паисий” – гр. Бургас на Евдокия Валериева Костадинова ЕГН 9608300450 с придружител срещу представена справка за разходна норма на гориво, изминати километри и фактури за гориво.

6. Приема следните лимити за целеви разходи:

6.1.Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

6.2.Представителни разходи в размер на 220 000 лв.

В т. ч.

Кмет на Община , кметове на кметства – 100 000лв.

Кмет на гр.Обзор – 10 000лв.

Кмет на гр.Свети Влас – 10 000лв.

Кмет на с.Равда – 10 000лв.

Председател на Общински съвет – 90 000 лв.

6.3. Дневен оклад в ЦДГ и детски ясли в размер на 2% от минималната работна заплата за страната.

7. На основание чл.27, ал.1, т.2 и ал.2 , и чл.62 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за2013 г., Общински съвет – Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.

7.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.

7.4.Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през2013 г., след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

Приложение: Списъци

8.Приема разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 120 000 лв., в т.ч.:

8.1.За спортни клубове – 615 000 лв.

8.2.За читалища – 300 000лв.

8.3.За СНЦ „ Черно море” гр.Несебър – /пенсионерски клубове/ – 92 400 лв .

8.4. За „Дружество на инвалидите” – гр.Обзор – 4 000 лв.

8.5. За Дружество „Съюз на слепите” – гр.Несебър – 3 000 лв.

8.6. За БЧК – гр.Несебър – 5 000 лв.

8.7. Клуб „Тракия” – гр.Несебър – 1 500 лв.

8.8. За МКББ „Тодор Александров” – гр.Несебър – 1 500лв.

8.9. За Сдружение ”Вардарско слънце” – гр.Несебър – 1 500лв.

8.10. За клуб по художествена гимнастика „Черноморец” – гр.Бургас, за провеждане на републикански турнир за приз „Жулиета Шишманова” – 3 000лв.

8.11. За църковното настоятелство на храм „ Св.Параскева” – с.Оризаре – целеви средства за основен ремонт на покрива в размер на 8 000лв.

8.12. За общинска организация на съюза на инвалидите – 5 000 лв.

8.13 За гръцкото дружество – 1 500 лв.

8.14 За демократичен съюз на жените – Несебър – 1 000 лв.

8.15 За гражданско сдружение на жените – Несебър – 1 000 лв.

8.16 За общински театър Несебър – 10 000 лв.

8.17 За църковното настоятелство при храм „Света Богородица” отпуска сумата от 10 000 лв., които да бъдат изразходвани целево за подмяна на покрива и саниране на сградата на храм „Св. Арахангел Михаил”.

8.18 За църковното настоятелство при храм „Св. Петър и Павел” – с. Раковсково -15.000 лв., които да бъдат изразходвани целево за ремонт на храма.

8.19 Други в размер на 41 600 лв., които да бъдат разпределени с решение на общински съвет през бюджетната година.

На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА , одобрява отпускането на средства, както следва:

9. За Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване ” – гр. Несебър –

22 000 лв. за закупуване на гориво, 6 000 лв. за поддръжка и аварийни ремонти, 2 000 лв. за консумативи и канцеларски материали. Дава съгласие да се изразходват средства в размер на 27 000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР – „Пожарна безопасност и спасяване ” за периода 01.07.2013 г. – 31.08.2013 г.

10. За ОД на МВР гр.Бургас – РУП – Несебър – за закупуване на гориво 65 000 лв. и за материали – 21 600 лв.

11. За ОД на МВР гр. Бургас – служба „СОТ” – за закупуване на гориво – 4 000 лв.

12. За Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – сектор „Пробация” – звено Несебър – 2 000 лв.

13. За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр. Несебър – 60 % от стойността на билетите /карта/, съгласно заверен график на дежурствата.

14. За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 55 000 лв. Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура .

15. За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр. Бургас/.

16. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Бяла – 5 000 лв.

17 . За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Несебър – 5 000 лв.

18. За финансово подпомагане на ОЛКК при МБАЛ „Поморие” ЕООД – 7 000 лв.

19. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета, съгл.чл.27, ал.1 от ЗОБ:

19.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

19.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

19.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит, в това число и за местни дейности.

20. Приема числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през2013 г., както следва:

1.Определя численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №6

2. Определя численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №7 .

21. Общински съвет –Несебър определя списък на:

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните им сметки, както следва:

– Кметство Обзор – 5 408 940 лв. Кмет, старши счетоводител;

– Кметство Свети Влас – 6 786 900 лв. – Кмет, старши счетоводител;

– Кметство Равда – 2 382 800 лв.- Кмет, старши счетоводител;

– Управление „БКС ” – 6 215 100 лв. – началник управление, гл.счетоводител;

– Общинско предприятие „Управление общински гори, селско и горско стопанство” – 834 384 лв. – директор, гл.счетоводител;

– Управление „Социални грижи и услуги” – 1 317 680 лв.- Началник управление, гл. счетоводител;

– Дейност „Образовенаие, извънучилищни и други дейности” – 1 834 349 лв. – Началник дейност , отг.счетоводител;

– Дирекция „Общинско звено за самоохрана” – 1 185 500 лв., Директор, ст.счетоводител.

– второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет и бюджетните им сметки, както следва :

– Музей „ Старинен Несебър” – 560 563 лв. – Директор, гл.счетоводител;

– СОУ „Любен Каравелов” – 1 819 827 лв. – Директор, гл..счетоводител;

– ПГ по туризъм „Иван Вазов” – 599 018л в. – Директор, гл.счетоводител;

– ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Обзор – 387 503 лв. Директор, отг.счетоводител;

– ОУ „Св.Св.Кирил и Методий – гр. Свети Влас – 298 651 лв. Директор, отг..счетоводител;

– ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Равда – 284 623 лв.- Директор, отг.счетоводител;

– ОУ „Свети Иван Рилски” – с.Кошарица – 209 328 лв.- Директор, отг.счетоводител;

– ОУ „Васил Левски” – с.Тънково – 237 392 лв.- Директор, отг.счетоводител;

– ОУ „Св.Св.Кирил и Методий„ с. Гюльовца – 220 336 лв. Директор, отг.счетоводител;

– ОУ „Г.С.Раковски” – с.Оризаре – 379 126 лв.- Директор, отг.счетоводител;

– ОДЗ „Яна Лъскова” – гр. Несебър – 775 631 лв.- Директор, служител;

– ОДЗ „Калина Малина” – гр. Несебър – 539 826 лв. – Директор, служител;

– ОДЗ „Мечо Пух” – с. Равда – 383 050 лв. – Директор, служите;

– ОДЗ „Делфинче” – гр.Свети Влас – 413 060 лв.- Директор, служител

22. Възлага на кмета на общината да:

22.1. Определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

22.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина .

22.3. Да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия при възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности.

22.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 074/04.02.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства и вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на населени места в община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за”и 1 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 380

1. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, т.4 от ПМС 67/14.04.2010 г., в съответствие с определените минимални и максимални основни работни заплати, утвърждава размера на основните работни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2013 г., както следва:

– кмет на кметство с. Оризаре – 800.00 лв.

– кмет на кметство с. Гильовца – 800.00 лв.

– кмет на кметство с. Кошарица – 800.00 лв.

– кмет на кметство с. Тънково – 800.00 лв.

2. Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 и чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, одобрява на кметовете на населени места в община Несебър за постигнати резултати за2012 г. суми в размер на 1000 лв., както следва:

– кмет на кметство гр. Обзор – 1000.00 лв

– кмет на кметство гр. Свети Влас – 1000.00 лв.

– кмет на кметство на с. Равда – 1000.00 лв.

– кмет на кметство с. Тънково – 1000.00 лв.

– кмет на кметство с. Оризаре – 1000.00 лв.

– кмет на кметство с. Гильовца – 1000.00 лв.

– кмет на кметство с. Кошарица – 1000.00 лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 071/04.02.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, гарантиращо пълния размер на авансово плащане, което ще бъде извършено от Договарящия орган но ОПОС 2007-2013 г. към община Несебър, относно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 381

1. На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С033, Общинският съвет – Несебър упълномощава кмета на община Несебър да подпише запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, ЕИК 000697371, в срок до три месеца след одобряване на окончателния доклад за изпълнение по договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С033/07.08.2012 г., в размер на 4 646 597,03 лв. /четири милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем лева и три стотинки/, обезпечаващ пълния размер на авансово плащане, представляващ 5 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, която община Несебър ще получи за изпълнението на дейностите по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”, Договор №DIR-51011116-С033, одобрен по Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура BG 161 PO005/10/1.11./02/16 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води и агломерации над 10 000 е.ж.

2. Общински съвет – Несебър разрешава поемане на задължение, платимо на предявяване записа на заповед, в размер на 4 646 597,03 лв. /четири милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем лева и три стотинки/, представляващо 5 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, която община Несебър ще получи за извършване дейностите по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”.

3. Общински съвет – Несебър възлага на Звено за изпълнение по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”, Договор №DIR-51011116-С033, да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и да ги представи пред Министерството на околната среда и водите.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 070/04.02.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за издаване запис на заповед от кмета на община Несебър за обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Несебър и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проект: „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 382

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24 и член 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Несебър:

1. Упълномощава Кмета на Община Несебър да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ, рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/019 по проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик“, с който Община Несебър неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на настоящия Запис на заповед, да заплати на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 138 786, 96 лв. (сто тридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки), платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 14.01.2015 г.”

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за получаване на авансово плащане по договор № BG161РО001/3.2-02/2011/019 и ги представи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 058/31.01.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 383

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ отпуска финансова помощ на:

№ по ред ЕГН Трите имена на лицето живущ в: Предло- жение за сума лева: За какво се отпуска помощта/заболяване
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Иван Йорданов Георгиев Несебър

4000

Лечение на дете с онкологично заболяване
2. Кирил Стоянов Кръстев Кошарица

4000

Лечение на дете с онкологично заболяване
3. Стоянка Стойкова Стойкова Кошарица

1500

Лечение на дете
4. Петя Алексиева Чавдарова Обзор

1500

Лечение на дете-инвалид

Всичко: 11 000 лв.

ІІ. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 6 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следните двойки:

ЕГН Име, презиме, фамилия живущ в сума – лв.

1. Надежда Стоянова Буюклиева гр. Несебър 2000

Петко Георгиев Буюклиев гр. Несебър

2. Екатерина Андреева Василева гр. Несебър 2000

Стоян Димитров Василев гр. Несебър

Всичко: 4000 лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 085/07.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за спортен клуб – ОФК „Несебър” – гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 384

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.54, ал.1 от ЗМСМА и чл.14 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие средствата в размер на 150 000 лв., предвидени в бюджета на общината да бъдат отпуснати на ОФК „ Несебър” – гр. Несебър за финансиране дейността на клуба и ДЮШ към него.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, поради неотложна и спешна необходимост от средства.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 092/12.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки” по приоритетна ос „Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 385

1. На основание чл.21 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър одобрява кандидатстването на община Несебър за безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки” по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на програмен период 2007-2013 г. с проект „Реконструкция и модернизация и създаване на център за първа продажба на риба, чрез монтаж на хидротехнически съоръжения в акваторията на съществуващото пристанище СЕВЕРНА БУНА-НЕСЕБЪР”.

2. Общински съвет – Несебър дава съгласие кметът на община Несебър да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решение в границите на своите правомощия, относно разработването на проектно предложение, кандидастването за финансиране и последващата реализация на проекта.

3. Общински съвет – Несебър възлага на кмета на община Несебър, при одобряване на проекта да финансира дейностите, необходими за изпълнението му от общинския бюджет до възстановяване на средства по Оперативната програма, както и да финансира всички необходими за реализацията му разходи, но недопустими за финансиране, съгласно условията на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

4. Общински съвет – Несебър декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите за развитие на община Несебър, дава съгласие за актуализиране на „План за развитие на Община Несебър 2007-2013 г.” и приема, че гореописания проект става част от него.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 075/04.02.2013 г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинска администрация – Несебър и промени в числеността на персонала в дейности към община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 6 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 386

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

І. Увеличава числеността на персонала на Общинска администрация, както следва:

в отдел „Устройство на територията“ с 3 щатни бройки; в дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност” с 3 щатни бройки, в т.ч.в отдел „Контролен блок“ – 2 щатни бройки и отдел „Информационна сигурност“ – 1 щатна бройка; и числеността на персонала в Кметство Обзор с 4 щатни бройки;

II. Увеличава числеността на персонала в:

 1. БКС гр. Несебър с 13 щатни бройки, в т.ч.: 7 бройки в отдел „Чистота“; 4 бройки в отдел „Озеленяване“ и 2 бройки в отдел „Благоустройство“;
  1. БКС с. Равда с 6 щатни бройки, в т.ч.4 в „Чистота“ и 2 в „Озеленяване“;
  2. „Общинско звено за самоохрна“ с 13 щатни бройки;
  3. Музей „Старинен Несебър с 2 щатни бройки;
  4. „Детска млечна кухня“ с 2 щатни бройки,

ІІІ. Всички промени влизат в сила, считано от 01.01.2013 г., като средствата, необходими за увеличение на персонала са в рамките на предложените проекти за Бюджет за съответните дейности за2013 г.

ІV. Пред вид напредване на бюджетната година, на основание чл. 60 АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 082/06.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 387

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет приема изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии взашоотношенита му с общинската администрация както следва:

§ 1 текста на Чл.б2 т. 5 се отменя

§ 2 Създава се нова ал. 2 на чл. 62 със следният текст:

(2) Общинските съветници получават месечно възнаграждение за изпълнение на задълженията си в размер до 30 на сто от средната брутна работна заплата, определена в общинската администрация, както следва:

1.Общински съветник, член на три постоянни комисии получава месечно възнаграждение в размер на 30 на сто от средната брутна заплата, определена в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

2. Общински съветник, член на две постоянни комисии получава възнаграждение в размер на 95 % от възнаграждението по т.1 .

3. Общински съветник, член на една постоянна комисия получава месечно възнаграждение в размер на 85 % от възнаграждението по т. 1

4. Общински съветник, който не е член на постоянна комисия получава възнаграждение в размер на 80 % от възнаграждението определено в т.1

§3 създава се нова ал. З на чл.62 със следния текст: възнагражденията по ал.2 се заплащат въз основа на справка за присъствието на общинските съветници на заседание на постоянните комисии и заседание на общинския съвет, заверена от председателя на общинския съвет, с оглед спазване разпоредбата на чл.64 ал. 2 и ал.З.

§ 4 точка б на чл. 62 става нова ал.4 на чл.62

§ 5 Изменението влиза в сила, считано от 01.01.2013 г.

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 076/04.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – м. юли – м. декември2012 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 388

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комисии.

/Приложеният отчет е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 078/04.02.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за”,3 гл. „ против” и 2 гл. „ въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 389

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър избира като представители на Общинския съвет общинските съветници Димитър Транов и Николай Киров.

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 087/11.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 8/2702.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 390

На основание чл.21,ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси приема изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, както следва:

Параграф 1. В чл.52 се създава нова ал.4 – освобождават се от данък електрическите автомобили.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 053/30.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър за сезон2013 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 391

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, във връзка със спазване изискванията на ЗДП и необходимостта за оптимално протичане на сезон2013 г. реши :

І. Приема Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон2013 г. както следва :

1. От 15 април до 15 октомври 2013 г. въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове: КПП 1 ул. „Крайбрежна“ до паркинг „Север-голям“ и КПП 2 до „Портата“, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговските обекти от 7,30 ч. до 11,30 ч.

 1. Дава съгласие, на туроператорските фирми, превозващи туристи до обекти за настаняване, да се издават временни пропуски с време за престой до 1 /един/ час.
 2. Дава съгласие, на туристите, пристигащи със собствен или таксиметров транспорт, да се издава временен пропуск за настаняване с валидност 1 /един/ час, след представяне талона на автомобила, след което същият да бъде ситуиран на паркинг.

II. Въвежда еднопосочно движение на МПС в гр. Несебър-стара част,

като влизането става през КПП 1 – ул. „Крайбрежна“, ул. „Хемус“-, ул.“Митрополитска“, ул. „Месамбрия“, а излизането да става през КПП 2 „Портата“

III. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1. град Несебър — стара част

Паркинг „Север – голям“

Паркинг „Север – малък“

Паркинг „Морска гара“

Крайбрежна алея – юг

2. град Несебър – нова част Паркинг „Любен Каравелов“

Паркинг„Вятърна мелница“- и за автобуси, наказателен паркинг

Паркинг „Пощата“

Паркинг до магазин „Сезони“ – и за автобуси

3. к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар“

 1. 4. гр. Обзор Паркинг „Лятно кино“ Паркинг зад дискотека „Хоризонт“ Паркинг „Градски парк“
 2. 5. гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон“ до детската градина

Паркинг „Централен плаж“

IV. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, да се определят зони за платено паркиране, като същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

V. Определя зони за кратковременно паркиране:

– за гр. Несебър – ул. „Любен каравелов“, в отсечката между ул. „Еделвайс“ и ул. „Отец Паисий“.

за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор

за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство – гр. Свети Влас

В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности. Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

VI. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

гр. Несебър – стара част — за спиране – район „Рибна борса'“, за паркиране — паркинг „Север — голям“

– гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране – паркинги „Вятърна мелница“ и „Сезони“

Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.

 1. Определя терена срещу склад „Биляна“, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.
 2. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

IX Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к.”Слънчев бряг-запад”, да се извършва включително и с технически средства – специализирани автомобили за репатриране на МПС и скоби за блокиране на колелата във връзка с чл.99ал. З от ЗДП, като тяхната дейност се осъществява със заповед на Кмета на Общината.

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 034/22.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през2013 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за”и 2 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 392

1. На основание чл. 24а, ал. З от ЗАвП и чл. 24., ал. З от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, определя срока на валидност на разрешението, издавано на превозвачи на база списък към Удостоверението за регистрация за календарната 2013 година за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за2013 г, издадено от кмета на общината да е 12 /дванадесет/ месеца от датата на неговото издаване;

 1. Определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз от 01.03.2013 г. до 31.03.2013 г.
 2. На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г.за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите да се извърши, както следва:

– на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на територията на Община Несебър за календарната 2013 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удосотверението за регистрация;

4. На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната2013 г. да бъде 555 /петстотин петдесет и пет/ броя;

5. На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Несебър да бъдат издавани само при представяне на изискуемите документи, съгласно изискванияна на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34

6. На основание чл. 24а, ал. 2 от ЗАвП и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници кметът на община Несебър издава разрешение за извършване на таксиметров превоз и холограма;

7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници утвърждава приложения бразец на холограма за календарната 2013 година за всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.

8. На основание чл.21, ал. 1, т, 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2013 година за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник, на задната страна на автомобила и надясно на предното стъкло.

9 На основание чл. 24а, ал. З и т. 6 от Закона за автомобилните превози определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2013 година на територията на община Несебър: дневна тарифа в размер на 3.00 лева и при нощна тарифа в размер на 3.50 лева.

10. На основание чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници определя следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от община Несебър:

град Несебър:

• гр. Несебър – стара част – район след АС „Пристанище“ -15 броя;

• гр. Несебър – стара част – в района на площад „Месамбрия“- 8 броя;

• гр, Несебър – стара част – Северна алея – 20 броя;

• гр.Несебър – нова част – до „Пощата“ – 6 броя;

• гр.Несебър – срещу х-л „Феста панорама“- 8 броя;

• гр. Несебър – нова част – паркинг Здравна къща – 2 броя;

 • гр. Несебър – пред паркинг р-т „Вятърна мелница“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район почивна станция „Лада“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район почивна ст. „Булгартабак“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – в района поч. база „Академика“ – 6 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район на спирка Горупсо“ – 4 броя;
 • гр.Несебър – нова част – хотел “ ИФА“ – 10 броя;
 • гр.Несебър – нова част – района на Норвежко селище – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – района на аквапарк „Несебър“ – 5 броя;
 • Паркинг пред градски стадион – 5 броя;

к.к. Слънчев бряг

В района срещу спирка „Фрегата“ – 5 броя;

Вили ЮГ- 3 броя;

Паркинг пред клуб „Мултиплейс“-10 броя:

В района на магазин “ Перла“ – 8 броя;

Паркинг пред магазин „Младост“ – 8 броя;

Паркинг срещу автогарата „Несебър“-10 броя;

Паркинг пред пощата „Слънчев бряг“ – 4 броя;

пред хотел „Кристал“ – б броя;

Алеята между ресторант „Палма“ и хотел „Бисер“ – 25 броя;

Аквапарк „Слънчев бряг,, – 10 броя;

район поликлиника „Слънчев бряг“ – 12 броя;

комплекс „Браво“ – 3 броя;

комплекс „Елит I“ – З броя;

комплекс „Елит П“ – З броя;

комплекс „Елит III“ – З броя;

в района на комплекс „Съни дей“ – 3 броя;

в района на хотел „Ивана палас“ – 5 броя:

в района на хотел „Вела“ – 4 броя;

в района на хотел „Северина“ – 3 броя; паркинг пред вилна зона „Зора“ – 8 броя; В района на Морски санаториум – 5 броя:

В района на АС „Инцараки,, – 6 броя;

паркинг пред хотел „Сън райе“ – 3 броя;

В района на комплекс „Форд Нокс,, – 8 броя;

До централен вход к.к. „Елените,, – 6 броя

град Св.Влас:

централен площад – 6 броя ; до хотел „Скай – хотел“ – б броя

село Равда

•централен площад – 8 броя;

»В района на комплекс „Емералд,, – 5 броя;

град Обзор

 • автогара – 5 броя;
 • ресторант „Ореха“ – 5 броя;
 • ресторант „Комета“ – 5 броя;
 • хотел “ Хелиос бийч “ – 3 броя;

за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

гр.Несебър – пред паркинг над ресторант „Вятърна мелница“; Слънчев бряг – района срещу автогара “ Несебър“; гр.Обзор – района на Автогарата;

Приложение: Образец на светлоотразителен стикер, защитен с холограма за календарната 2013 година.

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 055/30.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Несебър за2013 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 393

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. във връзка с чл. 27. ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Несебър съгласува Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Несебър за периода 01.01.2013 -31.12.2013 г., неразделна част от настоящото решение.

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 051/30.01.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за2012 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 394

На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема отчета за дейността на МКБППМН – Община Несебър за 2012 г. неразделна част от настоящото решение.

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 047/29.01.2013 г. от Стойко Стоянов. – Секретар на община Несебър, относно приемане на План за действие на община Несебър в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация – 2013-2014 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 395

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА приема план за действие на Община Несебър /неразделна част от настоящото решение/ за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2013 –2014 г.

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 024/14.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за реда и начина за безплатно осигуряване на акушеро-гинекологични услуги на нуждаещи се жени от рискови социални групи и в тежко социално положение.

Предложението за решение от докладната записка бе подложено на гласуване и Общинският съвет с 9 гл. „за”, 4 гл. «против» и 6 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници не прие предложения проект за Правилник за реда и начина за безплатно осигуряване на акушеро-гинекологични услуги на нуждаещи се жени от рискови социални групи и в тежко социално положение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 068/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в ЖСК „Пролет” – гр. Несебър, ул. „Иван Вазов” № 23 с идентификатор 51500.502.460.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 396

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ Офис №2 на площ от 16.50 кв.м, с кад.№51500.502.460.1.8, АОС №8/14.02.1997г., находящ се на първи етаж на ЖСК” Пролет”, изградена в УПИ ХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър с кад.№51500.502.460., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от НРПУРОИ в размер на 166.32 лв. /сто шестдесет и шест лева и 32 стотинки/ с ДДС,

2.Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години.

3.Специфично условие: Помещението да се използва за офис

4.Критерии за оценяване :

– За предложен бизнес – план- К1/ от 0 до 10 точки/

– Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5.Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна немна цена.

6.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на конкурса.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 067/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки”, с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 397

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет – Несебър да се предостави на Районно управление „Социално осигуряване” – Бургас към НОИ-Бургас, чрез директора му Енчо Жеков, безвъзмездно за управление общински имот, представляващ Помещение №16 с площ от 10 кв.м., находящо се в едноетажна сграда „Лъки”, с идентификатор 51500.502.393.1 по кадастралната карта на гр.Несебър, построена в УПИ І, кв.92 по плана на гр. Несебър, съставен АчОС №1477/04.11.2002г., за срок от 3 /три/ години.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 066/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Офис № 4, находящ се жилищна сграда с идентификатор 51500.502.411.9 по КК на гр. Несебър – нова част в ЖСК „Съгласие”, ул. „Еделвайс” № 44.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 398

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет – Несебър, да се предостави на Областна дирекция на МВР-гр.Бургас, чрез директора й Милен Димитров, безвъзмездно за управление общинско помещение, представляващо Офис №4 на площ от 15.91 кв.м, находящ се на партерния етаж от четириетажна жилищна сграда с идентификатор 51500.502.411.9 по КК на гр.Несебър – нова част, в ЖСК „Съгласие”, ул.”Еделвайс” №44, АОС №2276/17.08.2005г., за срок от една година, за осъществяване на дейността на „Детска педагогическа стая” в Община Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка с вх.№ 065/01.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на сдружение с нестопанска цел „За Обзор.”

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 399

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ да се отдаде под наем за срок от 6 години имот – частна общинска собственост представляващ ОФИС №2 с полезна площ от 15.58 кв.м., находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по кадастралната карта на гр.Обзор, разположена в площадно пространство на Автогара гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г. на Сдружение с нестопанска цел „За Обзор” осъществяващо дейност в обществена полза, вписано в регистъра за ЮЛНСДОП към Министерство на правосъдието под №20120614004, /съгл.Удостоверение №004/14.06.2012г./, Булстат 176252072, със седалище и адрес на управление гр.Обзор, ул.”Славянска” №16, представлявано от Анастасия Томова Томова- председател на управителния съвет, срещу месечна наемна цена в размер на 33.65лв. с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОС-Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 086/08.02.2013 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване схеми за поставяне на музеен експонат – самолет тип МИГ-21 в имот с идентификатор 51500.503.326 по кадастралната карта на гр. Несебър, ж.к. „Черно море, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет-Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 400

1 .Общински съвет – Несебър съгласува приложената схема за поставяне на музеен експонат – самолет тип МИГ-21 в имот с идентификатор 51500.503.326 по кадастралната карта на гр.Несебър, ж.к.“Черно море“.

2.Общински съвет – Несебър възлага на Кмета на Общината да създаде организация за изпълнението по реда на Наредба № 10 на ОС-Несебър.

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 072/04.02.2013 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно монтиране на монументално декоративен елемент „140 години от обесването на Васил Левски” в гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 401

На основание на чл.21, т. 2З от ЗМСМА на основание чл.57, ал.1 от ЗУТ в качеството си на заинтересована страна Общински съвет при Община Несебър дава съгласие за монтиране на монументално декоративен елемент „140г. от обесването на Васил Левски“височина 1.60 м. и широчина 1.24м. върху бетонен фундамент 2.00/0.80м. в имот частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 53045.501.242 по КК на гр. Обзор , Община Несебър

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 060/01.02.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Външно кабелно захранване на многофункционална сграда, гаражи и паркинги” до имот с идентификатор № 39164.13.30 по кадастралната карта на с. Кошарица, местността „Драката”.

Предложението за решение на комисията бе подложено на гласуване и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 402

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, решение т.17 от протокол №21 от 29.08.2012 год от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№6357/06.12.2011 г. от РИОСВ – гр. Бургас, Решение №9/22.11.2012 г.т.5 на МЗХ-Областна дирекция ”Земеделие” – гр. Бургас за утвърждаване площака /трасе/ за горепосоченият обект,О Д О Б Р Я В А:ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно кабелно захранване на многофункционална сграда, гаражи и паркинги” за имот с идентификатор 39164.13.30 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Драката”, трасето започва от МКТП „Чолакова чешма” в ПИ 39164.13.48, преминава на север през селскостопански, горски , ведомствен път – 39164.13.11 и имот 39164.13.87 и се включва в новото Тм в ПИ 39164.13.30. Определен е сервитут по0.60 м. от страна на сградите и по1.50 м. от другата страна с дължина207 м.л., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 096/14.02.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно отпускане на безплатни дърва за горене на фронтоваци, участвали във войните на България, живеещи на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 403

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Несебър дава съгласие за лицата по приложения списък на фронтоваците – утвърден от ГРАО и живеещи на територията на Община Несебър, да им бъдат отпуснати безплатно по 8 /осем/ прмЗ дърва за горене по местоживеене. Транспорта от обекта до населеното място да се заплати от ОП „УОГСГС“ на изпълнителя срещу фактура-за курс 180 лв. с ДДС.

Списъкът е неразделна част от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

/БЛ. ФИЛИПОВ/

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/