Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

С ъ о б щ е н и е 

На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на постоянните комисии както следва:

1.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол  и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет  28.03.2013г. от 11.00ч.

2.Комисия по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми – 28.03.2013г. от 13.00ч.

3.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия – 28.03.2013г. от 14.00ч.                        

4.Комисия по устройство  на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 28.03.2013г. от 16.00ч.               

 

         Материалите за заседанията се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 27.03.2013 г.

         Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Комисиите на Общински съвет – Несебър.

Моля, вносителите на докладни записки да бъдат на разположение на комисиите в посочения  ден и час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                          Председател на Общински съвет – Несебър

                                                                    /Б.Филипов/