Заседание на Общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

 

                                                                                                ДО           

                                                                                                         ОБЩИНСКИТE  СЪВЕТНИЦИ

 

                      КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

              КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

              НАМЕСТНИЦИ 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам   заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.04.2013 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 191/25.03.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на заместник представител от Общински съвет – Несебър в състава на Областния съвет за развитие.

                                                                                              Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 163/21.-3.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 379 от протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                              Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 142/14.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

                                                                                              Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

 4. Докладна записка вх.№ 188/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, гарантиращо пълния размер на авансово плащане, което ще бъде извършено от Договарящия орган на ОПОС 2007-3013 г. към община Несебър, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116-С033 от 07.08.2012 г.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 162/21.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преминаване на делегиран бюджет на ЦДГ „Радост” – с. Оризаре и ЦДГ „Пролет” – с. Тънково.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 174/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно промяна в Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна помощ за новородено, или осиновено дете, в частта си на Глава Втора – чл.8, ал.3 – приложения към заявлението-декларация.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 170/22.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане такса за правоучастие в Международни детски фестивали, организирани от Община Несебър и ОДК – Несебър /изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър/.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 172/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане отчет за дейността на Комисията по стипендиите за 2012 г. и общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2013 г.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 173/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 158/21.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за управление на отпадъците от  опаковки на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 140/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в комплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на утвърдени норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Несебър, приета с Решение № 127 от протокол № 36/11.04.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 138/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците, приета с решение № 240 от протокол № 8/29.05.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 139/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 141/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на нова Наредба № 6 за опазване на околната среда  на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 110/25.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2012 г.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 175/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане на годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Несебър за 2013 г.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

 17. Докладна записка вх.№ 161/21.03.2013 г. от Димитрина Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно отдаване под наем на част от двора на училището.

Докл: Пенко Пенчев

                                                                                               Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 164/21.03.2013 г. от д-р Петко Илиев – Управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър, относно провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем на помещения, собственост на Медицинския център, на основание Наредба № 7 на Общинския съвет – Несебър.

 Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 200/28.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по проект „Инициативи за промени и насърчаване на българо – турския културен обмен чрез изграждане на модерна инфраструктура – осъзната отговорност на местните общности”.

 Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

20. Предложение вх.№ 193/26.03.2013 г. от Комисията по чл.15 ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

                                                                                                Костадин Нищелков

                                                                                                 Зам.Председател на комисия

            21. Докладна записка вх.№ 190/25.03.2013 г. от д-р Петко Илиев – Управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД  – гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, относно ползване на необезпечен кредит.

                                                                                    Костадин Нищелков

                                                                                              Зам.   Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 165/21.03.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на „Дружество на Несебърските художници” – гр. Несебър.

                                                                                    Костадин Нищелков

                                                                                              Зам.   Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 201/28.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                      Костадин Нищелков

                                                                                               Зам.  Председател на комисия

24. Докладна записка № 199/28.03.2013г. от Кирил Киров – общински съветник, относно прокарване временен път –  на пешеходна алея от о.т.678 /в ул. «Македония»/, преминаваща източно от УПИ Х1У-480, 467, 468 и от УПИ ХУ-481, в кв.22 до кв.53 по плана на с.Равда.

                                                                                    Костадин Нищелков

                                                                                                Зам. Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 176/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на Несебърските художници”.

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 177/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 61056.15.11. по КК на с. Равда.

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

                        27. Докладна записка вх.№ 178/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти с кадастрални идентификатори 11538.503.266, 11538.502.432, 11538.502.177 по КК на гр. Свети Влас.

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

28. Докладна записка вх.№ 179/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно разделяне и промяна на начина на трайно ползване на общински имот с кадастрален идентификатор 73571.6.33 по КК на с. Тънково.

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

29. Докладна записка вх.№ 180/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален № 73571.31.32 по КК на с. Тънково.

  Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

30. Докладна записка вх.№ 181/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имот-общинска собственост в землището на с. Кошарица.

                                                                                                Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

            31. Докладна записка вх.№ 182/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище” – гр. Несебър-стара част.

  Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

32. Докладна записка вх.№ 183/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кадастрален № 51500.501.295.2 по кадастралната карта на гр. Несебър.

  Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

33. Докладна записка вх.№ 184/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.508.202 по КК на гр. Несебър.

  Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 185/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

               Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

35. Докладна записка вх.№ 186/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ, във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Несебър – стара част за УПИ І в кв.7А, с идентификатор 51500.501.82 по КК на гр. Несебър.

  Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

36. Докладна записка вх.№ 187/22.03.2013 г. от Виктор Борисов  – зам. кмет на община Несебър, относно решение за предоставяне и актуализиране на ползването на общински мери и пасища по реда на чл.37 от ЗСПЗЗ.

  Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

37. Докладна записка вх.№ 098/14.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разпореждане с имот общинска собственост, чрез премахване на строеж по чл.197 ал.1 от ЗУТ.

               Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

            38. Докладна записка вх.№ 125/07.03.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект при община Несебър, относно допускане изработване на проект за изменение не ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53045.213.619 по КК на гр. Обзор.

                                                                                                Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

 

           39. Предложение вх.№ 136/14.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.15.97 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Йовче дере”,  по реда на чл.124а от ЗУТ.

  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

40. Предложение вх.№ 135/14.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външен водопровод” за имот с идентификатор 02703.24.6 по кадастралната карта на с. Баня, м. „Аланя”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

41. Докладна записка вх.№ 156/21.03.2013 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-566/61056.501.465/, кв.65 по плана на с. Равда.

  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

42. Предложение вх.№ 146/15.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Северен околовръстен път на с. Равда от о.т. 11 до о.т. 559”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

43. Докладна записка вх.№ 145/15.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване на изработване и процедиране на ПУП-ПРЗ за урегулиране имоти с пл.№  486 и № 561 по КВС на с. Равда.

  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

44. Докладна записка вх.№ 194/26.03.2013 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, за територията на гр. Несебър и съставните селища на общината.

  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

45. Докладна записка вх.№ 195/26.03.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект към община Несебър, относно схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър – нова част, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

46. Докладна записка вх.№ 202/28.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. В кв. 2301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

 

 

 

            Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 29.03.2013 г.

 

           

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  

                            /БЛ. ФИЛИПОВ/