Дневен ред за заседание на Общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

 

                         ДО

 

              г-н (г-жа)………………………………………………..

 

                                                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

 

                      КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

              КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

 

              НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 30.05.2013 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 255/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици от община Несебър, по случай 24-ти май.

 

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

 

2. Докладна записка вх.№ 256/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно награждаване на читалищни и културни дейци от община Несебър по повод Деня на Българската просвета и култура и на Славянската писменост – 24-ти май.

 

                                                                                                 Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

 

3. Докладна записка вх.№ 304/20.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Несебър.

 

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

 

 4. Докладна записка вх.№ 300/16.05.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на второ четене на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

 

                                                                                                        Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

 

5. Докладна записка вх.№ 289/13.05.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно Проект за  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

 

                                                                                                     Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

 

6. Докладна записка вх.№ 299/16.05.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение на Решение № 423 от Протокол № 14/05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър, в частта му по т.ІІІ.

 

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

 

7. Докладна записка вх.№ 235/08.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на БКС при кметство Свети Влас и Домашен социален патронаж към община Несебър.

 

                                                                                                        Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

 

8. Докладна записка № 309/22.05.2013г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 422 от Протокол №14/05.04.2013г.

 

                                                                                                    Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

 

9. Докладна записка вх.№ 268/10.05.2013 г. от Димитрина Георгиева Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

 

                                                                                                            Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

 

10. Докладна записка вх.№ 288/13.05.2013 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно завишаване общия брой на таксиметровите автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър, за календарната 2013 година и  Докладна записка № 258/10.05.2013г. от Върбан Кръстев – общински съветник, относно увеличаване броя на таксиметровите автомобили в гр. Обзор

 

                                                                                       Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

 

11. Докладна записка вх.№ 290/13.05.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно молба от Георги Димитров Чавдаров от гр. Несебър до Администрацията на Президента на Република България, за опрощаване на сума в размер на 52 973, 29 лв.

 

                                                                                               Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

 

12. Докладна записка вх.№ 236/08.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на Емануил Стефанов Серафимов от с. Тънково, община Несебър.

 

 

 

                                                                                                        Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

 

13. Докладна записка вх.№ 264/10.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в бюджетните кредити.

 

                                                                                                 Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                 Председател на комисия

 

14. Докладна записка вх.№ 265/10.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма.

 

                                                                                                    Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                 Председател на комисия

 

15. Докладна записка вх.№ 298/16.03.2013 г. от Костадин Нищелков – общински съветник, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца и храм „Свети Николай Чудотворец” – ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

                                                                                                 Докл: Константин Лефтеров

                                                                                               Председател на комисия

 

16. Докладна записка вх.№ 263/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на гориво за „Специализирано полицейско управление” – гр. Бургас.

 

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

 

17. Писмо вх.№ 310/22.05.2013 г. от Атанас Терзиев – зам. Областен управител на област Бургас, относно финансиране на „МБАЛ – Бургас” АД.

 

                                                                                        Докл: Константин Лефтеров

                                                                                              Председател на комисия

 

18. Молба от Надежда Павлова Неделчева вх.№ 286/13.05.2013 г., относно отпускане на финансова помощ за сина и Стефан Панайотов Стефанов.

 

                                                                                          Докл: Константин Лефтеров

                                                                                              Председател на комисия

 

19. Докладна записка вх.№ 275/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на т.3 от Решение № 439 от Протокол № 14/05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

 

                                                                                             Докл: Христо Тодоров

                                                                                               Председател на комисия

 

20. Докладна записка вх.№ 27610.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имот – общинска собственост с кадастрален идентификатор 73571.14.19 по кадастралната карта на с. Тънково.

 

                                                                                                                Христо Тодоров                                                                                                                                                                  Председател на комисия

 

            21. Докладна записка вх.№ 283/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален № 39164.24.49 по КК на с. Кошарица и промяна начина на трайно ползване на частта от имота.

 

                                                                                    Христо Тодоров                                                                                                                                           Председател на комисия

 

22. Докладна записка вх.№ 252/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

 

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

23. Докладна записка вх.№ 274/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост.

 

                                                                                     Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

24. Докладна записка вх.№ 253/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Център за хемодиализа в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър.

 

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

25. Докладна записка вх.№ 251/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилион в УПИ Х, кв.5 по плана на с. Раковсково.

 

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

26. Докладна записка вх.№ 244/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален № 73571.41.110 по кадастралната карта на с. Тънково.

 

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

            27. Докладна записка вх.№ 281/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален № 53045.522.33 по кадастралната карта на гр. Обзор.

 

                                                                                    Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

28. Докладна записка вх.№ 277/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти с кадастрални №№ 73571.31.1., 73571.31.2, 73571.31.3 по кадастралната карта на с. Тънково.

 

                                                                                     Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

 

29. Докладна записка вх.№ 284/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от земеделски имот с кадастрален № 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор.

 

                                                                                                Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

30. Докладна записка вх.№ 278/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален № 53822.19.246 по кадастралната карта на с. Оризаре.

 

                                                                                                Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

            31. Докладна записка вх.№ 254/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение – Магазин 1, находящ се в гр. Несебър-стара част.

 

                                                                                                         Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

32. Докладна записка вх.№ 245/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.5, изградена в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

 

                                                                                                     Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

33. Докладна записка вх.№ 249/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 73571.501.55.1, изградена в УПИ V в кв.4 по плана на с. Тънково.

 

                                                                                                           Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

34. Докладна записка вх.№ 280/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху 9 кв.м. от поземлен имот с кадастрален № 51500.501.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, за валежомерен пост.

 

 

 

                                                                                                        Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

 

35. Докладна записка вх.№ 279/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Народно читалище „Изгрев 1927” върху общински имот в гр. Обзор.

 

                                                                                                      Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

36. Докладна записка вх.№ 248/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на общинско помещение в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър.

 

                                                                                                     Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

37. Докладна записка вх.№ 242/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарната оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.195 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ VІ в кв.17 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

                                                                                                 Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

 

            38. Докладна записка вх.№ 282/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

                                                                                                Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

 

39. Предложение вх.№ 271/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.6 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

 

                                                                                                Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

40. Предложение вх.№ 269/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.25 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

 

                                                                                              Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

41. Предложение вх.№ 272/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.12 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

 

                                                                                                         Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

42. Предложение вх.№ 270/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.13 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

 

                                                                                                    Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

43. Предложение вх.№ 238/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПП за линеен обект „външно ел. захранване на жилищна сграда в имот № 61056.56.55 в м. „Хендек тарла” в землището на с. Равда.

 

                                                                                                         Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

44. Предложение вх.№ 240/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПП за линеен обект „кабел 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630 кVА” в имот с идентификатор 73571.18.11, м. „Боруна”, землището на с. Тънково.

 

                                                                                                Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

45. Докладна записка вх.№ 267/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „пътна връзка за достъп до имот с идентификатор 51500.61.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”.

 

                                                                                                     Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

46. Докладна записка вх.№ 214/12.04.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „външно ел. захранване на „Руска баня” в имот с идентификатор 39164.15.252 по кадастралната карта на с. Кошарица1 м. „Сулуджана”.

 

                                                                                                   Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

47. Предложение вх.№ 226/25.04.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на изменение на ПУП за имот с идентификатор 11538.1.162 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта”.

 

                                                                                                              Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

48. Докладна записка вх.№ 239/09.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „външно ел. захранване на апартаментен хотел „Аполон 8” в имот с идентификатор 61056.56.113 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

 

                                                                                                Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

49. Докладна записка вх.№ 222/24.04.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-167 и УПИ VІІ-общ. в кв.29 по плана на с. Кошарица.

 

                                                                                                    Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

50. Докладна записка вх.№ 216/17.04.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Кабели 20 кV в землището на с. Кошарица и землището на гр. Несебър”.

 

                                                                                                Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

51. Искане вх№ 635/15.11.2012 г. от Бойко Миразчийски, относно процедура по промяна на ПУП – ПРЗ, гр. Свети Влас.

 

                                                                                                       Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

52. Докладна записка вх.№ 305/20.05.2013 г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15”.

 

                                                                                                   Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

 

 

53. Докладна записка № 237/08.05.2013 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в к.к Слънчев бряг.

 

                                                                                                     Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

54. Доклад вх.№ 259/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ І, ІІ, ІV и V в кв.50.

 

                                                                                                  Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 

            55. Докладна записка вх.№ 266/10.05.2013 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обект и слънцезащитна конструкция за територията на гр. Несебър – нова част.

            Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 23.05.2013 г.

 

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

 

                                     /БЛ. ФИЛИПОВ/