Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър

Print pagePDF pageEmail page

                  НАРЕДБА 6

 

за опазване на околната среда на територията

на Община Несебър

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОБХВАТ

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло и условията за тяхната регистрация, както и обществените отношения, свързани с поддържане на чистотата и опазването компонентите на околната среда на територията на Община Несебър.

Чл. 2. Наредбата определя правата и задълженията на общинската администрация, юридическите и физическите лица във връзка с дейностите по опазване на следните компоненти на околната среда:

 1. поддържане и опазване на чистотата в населените места и извънселищните територии и управление на битовите, строителни и масово разпространени отпадъци;
 2. опазване чистотата на въздуха;
 1. опазване на питейните води, поречията на реките, морето и водните обекти;
 2. опазване на земите и почвите;
 3. опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените територии;
 4. ограничаване и намаляване на шумовото натоварване;
 5. опазване на парковете, градините, зелените площи и декоративната растителност;

 

РАЗДЕЛ 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Чл.3. /1/ Кметът на общината:

 1. информира населението за състоянието на околната среда, съгласно изискванията на ЗООС;
 2. организира управлението на отпадъците на територията на общината;
 3. контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии;
 4. организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях;
 5. определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и контролира изпълнението на техните задължения;
 6. определя длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на административните нарушения;
 7. осъществява правомощията си по специалните закони в областта на околната среда;
 8. определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околната среда.
 9. разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината.
 10. Кметът на общината, кметовете и кметските наместници на населените места съдействат на компетентните държавни органи и на възложителите на доклади за ОВОС и ЕО при организиране на обществени обсъждания, като осигуряват и обществения достъп до информация за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
 11. Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет програми за опазване на околната среда за общината в съответствие с указанията на министъра на околната среда и водите, и ежегодно представя отчет за тяхното изпълнение в общинския съвет и РИОСВ.
 12. Кметът на общината или определени от него длъжностни лица участват в съвместни проверки по:
 13. изпълнението на условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1 и чл. 116д, ал. 1 от ЗООС;
 14. изпълнението на задълженията на оператора по чл. 115, т. 1, чл. 116а, чл. 116в, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 116з, ал. 2. от ЗООС.

 

13./нова с с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./ Осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за отпадъци, в това число и съдовете за разделно събиране на отпадъци, като осъществява постоянен контрол, чрез упълномощени от него длъжностни лица, които съставят констативни протоколи със задължителни предписания или АУАН.

 

14./нова с с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./ Организира и провежда съвместно с организациите по оползотворяването два пъти годишно пролетно-летни и есенно-зимни информационни кампании.

/2/Кметът на общината може да възлага изпълнението на функциите по ал. 1 на кметовете на кметства, кметски наместници и общински служители.

Чл.4. Контролът върху състоянието и редът за опазване на околната среда се извършва от Кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица, кметове и кметски наместници на населените места.

Чл.5./1/ В случаите, когато в резултат от замърсяване или увреждане на околната среда е увредено имущество – общинска собственост, кметът на общината завежда иск за обезщетение.

/2/ Приходите по ал. 1, както и приходите от глоби и имуществени санкции за нарушаване на законовите разпоредби или наредбите на общината във връзка с управлението на отпадъците и опазването на околната среда, се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.

Чл.6. Кметът на общината предлага ежегодно с приемането на общинския бюджет да се определят средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинските програми за опазване на околната среда.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ИЗВЪНСЕЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ, СТРОИТЕЛНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ І

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.7. Кметът на общината е длъжен да планира, организира и контролира дейностите по управление на отпадъците на територията на общината. За целта кметът, съответно – определените от него длъжности лица от Общинската администрация:

 1. разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията общината, която е неразделна част от общинската програма за околна среда, в съответствие с изискванията на чл.52 от ЗУО; самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение по чл.24, ал.1 от ЗУО, или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на нови съоръжениея за третиране на битовите отпадъци, най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ;
 2. отправя искания до министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на околната среда и водите, за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижими имоти – публична или частна държавна собственост, в полза на общината за изграждане на депа или други съоръжения или инсталации за третиране на отпадъци, както и на прилежащата инфраструктура към тях, и съответно – сключва договорите за учредяване правото на строеж с областния управител;
 3. организира изпълнението на решенията по чл.26, ал.1 от ЗУО на общото събрание на регионалните сдружения по чл.24, ал. 1 от ЗУО и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;
 4. осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл.35 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на такива отпадъци;
 5. осигурява съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.
 6. организира събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
 7. организира почистването на уличните платна, в това число и от сняг, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
 8. избира площадка, изгражда, поддържа, експлоатира, закрива и извършва мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;
 9. организира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината;
 10. организира разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон,метали, пластмаси и стъкло;
 11. организира дейностите по разделно събиране на масово разпространените отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространение отпадъци;
 12. отговаря за организиране изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на масово разпространение отпадъци, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общински съвет с организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по установения ред, и/или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС.
 13. отговаря за организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
 14. организира разделното събиране и съхраняването на битовите биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
 15. осигурява площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други на територията на общината;
 16. организира почистването от отпадъци на общинските пътища, в съoтветствие с изискванията на чл.12 от ЗУО;
 17. организира осигуряването на информация на обществеността чрез интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин;
 18. организира поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината;
 19. организира предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудително премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране;
 20. разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от ГПК;
 21. организира дейността по предаване на излезли от употреба моторни превозни средства и предаването им в центрове за разкомплектуване;
 22. отговаря за предотвратяването изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;
 23. организира поставянето съдове за битови отпадъци на определените за това места и почистването при допускане на разпиляване при извозването на отпадъците;
 24. определя прилежащите части към сгради и терени, отговорността за почистването на които носят техните собственици, а ако са на отдадени под наем – наемателите;
 25. разработва и предлага за утвърждаване от общинския съвет на такси по Закона за местните данъци и такси, свързани с третирането на битови отпадъци;
 26. разработва тарифа с цени за изхвърляне на разрешени от общината небитови отпадъци от фирми и други организации на общинското депо;
 27. осигурява условия, при които всеки притежател на отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги;
 28. обявява чрез местните средства за масово осведомяване графиците за разделно събиране на битови отпадъци и изискванията на настоящата наредба;
 29. обявява телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с третирането на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места;
 30. организира дни за почистване на територията на населените места с участието на гражданите, фирмите, обществени организации и др., като осигурява необходимите транспортни и технически средства.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДЪЦИ

 

Чл.8./1/ Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци, ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие със ЗУО.

/2/ Притежателите на отпадъци са длъжни:

 1. да изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците;
 2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци;
 3. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци, вещества или материали; като смесването включва и разреждането на опасни вещества; или на оползотворими отпадъци с неоползoтворими;
 4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на ЗУО на територията на страната;
 5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират безопасното им управление;
 6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;
 8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци;
 9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или съоръжението за третиране на отпадъци;
 10. 10. да предвидят необходимите финансови средства за изпълнение на плана за мониторинг; закриване на инсталацията или на съоръжението за третиране на отпадъци и следоперативен мониторинг и контрол;
 11. 11. да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства;

/3/ Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата за класификация на отпадъците.

/4/ Разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на:

 1. 1. първоначалния причинител на отпадъците или настоящия, или предишния притежател на отпадъците;
 2. лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространение отпадъци, в случаите определени със ЗУО;

Чл. 9. /1/ притежателите на отпадъци са приченителите на отпадъци както и лицата в чието владение се намират те, а когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

/2/ всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.

       /3/./нова с с решение № 1189 от протокол № 32/2015г./ Гражданите, фирмите и други организации са длъжни да стопанисват и опазват имотите си, като предвидят и осъществяват необходимите мерки за недопускане и неразпространение на замърсяване, както и неподдържане и превръщане на частните терени в неугледен външен вид, в следствие на което се създават предпоставки за развъждане на насекоми, змии и други земноводни.

 

 

Чл.10. В случаите, когато причинителят на вредите по чл. 9 не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите лица имат право при поискване да получат помощ от общината за отстраняване на отпадъците. За целта засегнатите лица уведомяват кмета на Общината, който в 10-дневен срок предприема необходимите мерки за отстраняването на отпадъците.

Чл. 11. /1/ /изменена с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./ Гражданите, фирмите и другите организации имат право за сигнализират общинската администрация за нарушения от фирмите, извършващи третиране на битови отпадъци.

           /2/ /нова с с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./ Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на община Несебър, както и за юридическите лица, осъществяващи дейност на нейна територия. Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията на община Несебър.

 

Чл.12. Гражданите, фирмите и другите организации, пребиваващи или осъществяващи дейност на територията на Общината са длъжни:

 1. да изхвърлят отпадъците само в определените за целта съдове и места.
 2. при въведена система за разделно събиране да събират разделно следните отпадъци:

– хартия, в това число картон, велпапе и мукава, амбалажна хартия, вестници, списания, брошури, книги, архиви без машинки и др.

– пластмаси, в т.ч. полиетилен високо налягане (торби от едър и дребен амбалаж), полиетилен ниско налягане (кофи, щайги, бидони, саксии, корита и др.), полистирол (кофички от кисело мляко, чашки от кафе и други напитки, чинийки за еднократна употреба и други подобни);

– стъкло без капачки и други примеси, в това число безцветни трошки от куха стъклария, зелени трошки, плоско стъкло (прозоречно);

 1. да предават (в случаите на предходната точка) на определените от общината организации разделно събираните отпадъци по предварително обявена схема.
 2. да се грижат и съдействат за опазване на съдовете за отпадъци, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях;
 3. да почистват редовно, в това число от сняг прилежащите части към сградите, дворните места и други прилежащи терени, в които живеят или стопанисват;
 4. да заплащат таксите в определения от общината размер и ред в съответствие със Закона за местните данъци и такси;

Чл.13. /1/ ./На територията на Община Несебър се забранява:

 1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;
 2. изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци, които могат да ги увредят или замърсяват, в това число на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и други отпадъци;
 3. изхвърлянето на всякакви отпадъци извън определените за целта съдове и места;
 4. разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, които да се съхраняват в дворовете или в определените за целта помещения.
 5. смесването на разделно събираните от участващите в системата за разделно събиране битови отпадъци с други видове отпадъци;
 6. миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, площадите и други места за обществено ползване;
 7. паркирането на превозни средства по начин, който ще попречи на събирането и извозването на битови отпадъци;
 8. /именена с решение № 1189 от Протокол № 32/ 2015г замърсяване ( депониране ) с отпадъци, строителни материали, земни маси, пясък, въглища, дърва за огрев и др. материали върху тротоари, улични платна, зелени и други общински площи. Обектите при чиято дейност се образуват отпадъци се задължават да поставят плътни ограждения с цел недопускане на замърсяване
 9. отглеждане на селскостопански животни на територията на курортните селища – Несебър, Слънчев бряг, Равда, Св. Влас и Обзор. В останалите селища на общината при отглеждането им да не се допуска отделяне на неприятни миризми, замърсяване или изливане на отпадъчни води извън животновъдния обект, както и стриктно спазване на всички останали разпоредби на националното и местно законодателство, относно ветеринарномедицинските и други изисквания към животновъдните обекти.
 10. да не допуска свободно движение на селскостопански животни на територията курортните селища в общината, включително и по плажната ивица .
 11. да не допуска замърсяване от селскостопански животни и домашни любимци на обществени места на територията на община Несебър.
 12. нарушаване на хигиенните условия при отглеждането на домашни (декоративни) птици (гълъби, папагали и др).
 13. /нова с с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./ Посегателство и кражби на отпадъци от съдовете за отпадъци, в това число и от съдовете за разделно събиране на отпадъци.

 

/2/ На обществени места – тротоари, улици, градини, паркове, площади и други, предназначени за общо ползване, е забранено:

 1. /именена с решение № 1189 от Протокол № 32/ 2015г изливането и отвеждането на отпадни води, освен в канализацията или септични ями, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания;
 2. изхвърлянето на битови отпадъци от домакинствата или заведения за обществено хранене в кошчета за минувачи или около тях;
 3. изгарянето на растителни, битови, строителни и други отпадъци по улиците, парковете, градините, кофите, кошчетата и контейнерите, а също така и изхвърлянето на неугасена жарава в съдете за отпадъци, освен в определените и обозначени места;
 4. използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на общината, както и ползването на същите за други цели;
 5. преместването на съдовете за отпадъци от определените за целта места /дворове, помещения и утвърдена схема за поставяне/;
 6. изхвърлянето на битови и други отпадъци от прозорците и балконите на жилищните и обществени сгради;
 7. замърсяването и увреждането на защитените обекти на територията на общината;

 

 

/3/ Почистването на пазарите, местата на уличната търговия, паркингите, обществените гаражи, автогарите и др. подобни се осигурява от лица, които ги стопанисват и експлоатират.

/4/ Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи, по реда на Закона за устройство на територията, без наличие на разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такъв се изисква.

 

Чл.14. Отговорност за спазване на разпоредбите по настоящия раздел носят:

 1. ръководителят на фирмата или организацията;
 2. собственикът, а ако жилището е дадено под наем – наемателят, който обитава еднофамилно жилище;
 3. всички собственици или наематели на многофамилни жилищни сгради;
 4. домоуправителите на сгради – етажна собственост – за изпълнение задълженията по чл.12, т.5.

Чл.15. /1/ Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности – лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, въз основа на сключен писмен договор.

/2/ Депонирането на небитовите отпадъци в случаите по ал.1 може да се извършва и в общинските депа, ако са с неопасен характер и депонирането им е разрешено от общината. В тези случаи за използването на общинските депа, лицата заплащат цената за услугата, утвърдена от Общинския съвет по предложение от кмета на общината.

/3/ Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на ЗУО.

/4/ За извозването и депонирането на големогабаритни и строителни отпадъци от домакинствата, гражданите не заплащат ползването на депо, а само транспортните разходи, в случай че транспортирането е по заявка.

 

РАЗДЕЛ ІІI

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл.16/1/ Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (ПМС 277/05.11.2012 г., обн. ДВ, бр.89/13.11.2012 г.).

/2/ При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗУО.

/3/ Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали.

/4/ Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

/5/ Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на заповедното производство – чл. 417, т. 2 от ГПК.

/6/ Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.

/7/ Произведените продукти от рециклиране на строителни отпадъци, които се пускат на пазара в Република България и са предназначени за трайно влагане в строежите или части от тях, трябва да осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите въз основа на експлоатационните им показатели, определени в техническите спецификации, както и на нормативните изисквания за тяхната употреба в зависимост от областта на приложението им.

Чл.17. /1/ Възложителите на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, с изключение на текущи ремонти, и на премахване на строежи, изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (ПМС 277/05.11.2012 г., обн. ДВ, бр.89/13.11.2012 г.)

/2/ Изискването по ал. 1 не се прилага за:

 1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
 2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
 3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
 4. премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.

/3/ Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.

/4/ Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:

 1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното одобряване;
 2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.

/5/ Компетентният орган по ал.4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с изисквания на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (ПМС 277/05.11.2012 г., обн. ДВ, бр.89/13.11.2012 г.), като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.

/6/ В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на общината одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.

/7/ Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

/8/ Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

/9/ Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

 1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор – с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;
 2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на общината по образец съгласно Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (ПМС 277/05.11.2012 г., обн. ДВ, бр.89/13.11.2012 г.), в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

Чл.18. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Чл. 19. /1/ Планът за управление на строителни отпадъци включва информация по чл.5, ал.1 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (ПМС 277/05.11.2012 г., обн. ДВ, бр.89/13.11.2012 г.);

/2/ Принудителното премахване на незаконни строежи от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва след изготвяне и представяне в общинска администрация на план по ал. 1, в частта т. 1, 2 и 3. В останалата част, включваща задълженията на кмета на общината по чл. 10, ал. 4 ЗУО, планът се изготвя от общинската администрация преди окончателното разчистване на терена.

Чл. 20. /1/ Възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци, изготвят транспортен дневник на строителните отпадъци по време на СМР и премахването съгласно изискванията на приложение № 6 от същата наредба.

/2/ Дневникът включва информация за лицата, които извършват транспортиране на строителни отпадъци и лицата, на които такива се предават в процеса на СМР и премахването.

/3/ Транспортният дневник се изготвя от общинска администрация в случаите на принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК.

Чл. 21. /1/ Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци, изготвят отчет съгласно приложение № 7 от Наредбата за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци, към който се прилагат:

 1. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста – документи, доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане;
 2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи (OJ L, 88, 4.4.2011, стр. 5-43), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 305/2011 г.”, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

/2/ Отчетът се изготвя от общинска администрация в случаите на принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК.

Чл.22. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл.35 от ЗУО, въз основа на сключен писмен договор.

Чл.23./1/ Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителни отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото количеството на СО и ЗМ надвишава 1м3, отговорните лица подават заявление, въз основа на което Община Несебър издава „Разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ“.

/2/ „Разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ“, се издава за всеки отделен обект.

/3/ В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ, и номерът на издаденото му разрешение.

Чл. 24. Отговорното за третирането и транспортирането на СО и ЗМ лице е длъжно:

 1. Да не допуска замърсяване извън строителните обекти, чрез поставяне на плътни ограждения, чакълиране на подходите и други, преди да е започнала каквато и да било дейност на строителната площадка, а района около тях почистват и измиват при необходимост, периодично, за своя сметка.
 2. Да не допуска по време на строителството замърсяване и депониране върху тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, строителни отпадъци и земни маси.
 3. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците замърсяване на околното пространство с прахови частици;
 4. / именена с решение № 1189 от Протокол № 32/ 2015г / Да не допуска движение на непокрити с платнища и неизмити превозни средства, които замърсяват улици и други терени на територията на общината при транспортиране на отпадъци, строителни материали – варов и циментов разтвор, земни маси, пясък, баластра и др.

 

 1. Да не допуска приготвяне на варови и циментови разтвори върху тротоари и улични платна. Приготвянето на същите да става върху добре уплътнени плоскости (полиетилен) върху настилката.
 2. След приключване на строителството:

а/ да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от техническата служба на Община Несебър.

б/ да не допуска събиране на дъждовни подпочвени отпадъчни и др. води, които са предпоставка за заблатяване, разпространяване на неприятни миризми, зарази разнасяни от насекоми, земноводни и др.

 1. Да не допуска ползване, складиране и/или депониране на терени, собственост на физически или юридически лица, без сключен писмен договор.
 2. Да представи копие от нотариално заверен писмен договор или др. документи удостоверяващи спазване на установените изисквания.
 3. Да не допуска замърсяване с отпадни води в следствие измиване на бетоновози, бетонпомпи и др. строителна механизация, извън определените за това места.
 4. Да организира в рамките на строителната площадка измиване и почистване на ходовата част на всички транспортни средства и строителни машини напускащи обекта

Чл. 25. При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото количество на формираните СО не надвишава 1 м3, отговорното за дейностите по чл.16 лице е длъжно преди започване на ремонтните работи:

 1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо;
 2. Или да ползва /срещу заплащане/ специализиран контейнер, предоставен му от фирма, имаща разрешение за извършване на такава дейност.

Чл.26./1/ За депонирането/обработката на СО и ЗМ/, формирани от обекти в случаите на чл.23, ал.1, се заплащат такса, както следва: за 2013-20лв./тон, за 2014г.-40лв./тон, утвърдени от Общински съвет по предложение на кмета на общината.

/2/ Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за третиране й транспортиране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в разрешението.

/3/ В случай, че количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества, преди същите да бъдат извозени на депото.

Чл.27. Депонирането/обработката на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на общината депа за СО и ЗМ.

Чл.28./1/ Отговорност за дейностите по депонирането /обработка на СО и ЗМ/ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи операторът на депото.

/2/ Операторът на съоръжението за обезвреждане/депото/ води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ, съгласно изискванията на Наредба № 2/22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ бр.10/05.02.2013г.).

 

РАЗДЕЛ IV

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ

 

Чл.29./1//изменена с решение № 1189 от протокол № 32/2015г./В случаите, когато притежателите на разделно събрани отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, нямат сключени договори с организации по оползотворяване, заявяват желанието си да участват в общинските системи за разделно събиране, като попълват Заявление (Приложение №5), представят документ удостоверяващ ползването на обекта, вписват се в регистър РСО и получават служебна бележка.

/2/ Системата за разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината, най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и за разделно събиране на отпадъци от опаковки е задължителна за всички населени места на територията на общината с население, по-голямо от 5000 жители и курортните населени места.

/3/ Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, на територията на общината се събират разделно.

/4/ Изключение от изискването по ал.3 се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.

/5/ /изменена с решение № 1189 от протокол № 32/2015г./ В случаите, когато притежателите на разделно събрани отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради имат сключени договори с организации по оползотворяване е необходимо да водят отчетност за количеството и вида на разделно събраните и предадени отпадъци, която при поискване да бъде предоставена на контролните органи.

/6/ При участие в системата за разделно събиране таксите определени с решение на Общински съвет – гр.Несебър се намаляват с 50%.

/7/ / изменена с решение № 1189 от протокол № 32/2015г./ Упълномощени от Кмета длъжностни лица осъществяват постоянен контрол за спазване на изискванията на тази наредба и при необходимост съставят КП със задължителни предписания и срок за изпълнението им и/или АУАН.

Чл. 30./1/ Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.

/2/ Биоотпадъците по ал. 1, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.

         /3/ нова приета с решение № 1189 от протокол № 32/2015г Биоотпадъците от домакинства и други обекти се събират разделно при източника на образуване или се извършва компостиране на място.

/4/ /нова приета с решение № 1189 от протокол № 32/2015г / Забранява се:

 1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
 2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;
 3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
 4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци и в контейнери за отпадъци от опаковки.

 

 

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

Чл.31./1/ Изпълнението на дейностите по третиране на битовите отпадъците се осъществяват самостоятелно от общината или чрез възлагане на специализирани фирми, притежаващи съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците.

/2/ Предоставянето на една или повече дейности по третиране на битови отпадъци се извършва чрез процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

/3/ Забранява се:

 1. извършването на дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, както и предоставянето им на лица, които нямат писменно разрешение или регистрационен документ.
 2. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.

Чл.32. В договорите по чл. 31, ал. 2 задължително се отразяват:

 1. страните по договора;
 2. предмета на договора;
 3. срока на договора;
 4. териториалният обхват на услугата;
  1. В зависимост от конкретната дейност – съответно задълженията на изпълнителя по отношение на:
 • Съдове за БО;
 • Маршрути;
 • Честота на събиране;
 • Почистване на обществени места;
 • Събиране и транспортиране;
 • Поддържане и осигуряване на техническите средства, машини и съоръжения;
 • Дейности, свързани с депата за БО;
 • Други специфични изисквания, в т.ч. разделно събиране на отпадъците.
  1. Задължения на Общината;
  2. Цени и разплащане по договора, в т.ч.:
 • Структура и условия за формиране на план-сметките;
 • Схеми и срокове на разплащанията, в т.ч. авансови плащания;
 • Условия за корекция на цената по договора.
 1. Вид, размер и отговорности за неизпълнение на условията на договора;
 2. Контрол по изпълнение на задълженията на страните;
 3. Основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
 4. Други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.

Чл. 33. Кметът, съответно упълномощените от него длъжностни лица от общинската администрация контролират изпълнението на договорените задължения от страна на фирмите, извършващи съответните дейности по третиране на БО, в това число: спазване на графиците и маршрутите за събиране на БО и почистване на обществените места; качество на извършените услуги; изпълнение на други условия по договорите.

Чл. 34. /изменена с решение № 1189 от протокол № 32/2015г./ За услугите, които общината предоставя по събирането, транспортиране и/или обезвреждането в общинското депо или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, Общината събира такси, съгласно ЗМДТ, определени ежегодно

 

РАЗДЕЛ VI

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/ И ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ /ИУГ/

Чл. 35. /1/ Кметът на Община Несебър:

 1. определя местата на територията на общината за предаване на ИУМПС в съответствие с програмата за управление на отпадъците на територията на общината и изискванията на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /ДВ, бр. 7 от 25 януари 2013г., в сила от 25.01.2013г./
 2. организира дейностите по събирането на ИУМПС по реда на чл. 143, ал. 7 и ал. 8 ЗДвП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява областната дирекция на МВР по месторегистрация на МПС.

/2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор с организации по оползотворяване на ИУМПС или лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

/3/Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:

 1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на общината;
 2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на общината;
 3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

/4/ За местата за предаване на ИУМПС се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

/5/ Дейностите по събиране и транспортиране и по третиране на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.

/6/ Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване.

/7/ Забранява се предаването на ИУМПС или на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.

/8/ Забранява се предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

/9/ Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със сключените договори по ал.2.

Чл. 36. /1/ Собственик на моторно превозно средство, на което не е заверен знака за технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г., за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център по разкомплектоване.

/2/ / изменена с решение № 1189 от протокол № 32/2015г./ Собственик на МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от2000 г. е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случай, че се установи, че МПС се намира върху имот държавна или общинска собственост.

/3/ Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал.1 или ал.2, както и в случаите, когато МПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен /изоставено регистрирано МПС/, се прилага процедурата по чл.37.

Чл.37./1/ Кметът на Общината назначава комисия с представители на общинската администрация и РУП на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер–предписание, съгласно образец – Приложение №1.

/2/ Комисията по ал.1 съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 ексземпляра, съгласно образец – Приложение № 2. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

/3/ С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 14-дневен срок за преместване на МПС.

/4/ В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, съгласно ал. 2, кметът на общината издава заповед за преместване на превозно средство, на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и центровете за разкомплектоване на ИУМПС.

/5/ Заповедта се изпълнява от лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС за сметка на собственика.

/6/ Когато собственикът е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по-други обективни причини, към констативния акт се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление в съответния район за срок от 15 дни, считано от датата на съставянето и.

/7/ На собствениците на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за преместване, се съставя акт за административно нарушениe по реда на ЗАНН.

/8/ Забранява се:

 1. изхвърляне, депониране, изоставяне на излезли от употреба МПС и техните компоненти (гуми и др.), метални конструкции (фургони, павилиони, цистерни и др.) както и метални отпадъци на неразрешени за целта места.
 2. нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба МПС и техните компоненти и отпадъци, получени след предварителното им третиране, както и ел. кабели с цел извличане на отпадъци от черни и цветни метали или извършване на друга форма на нерегламентирано обезвреждане на територията на община Несебър.

Чл. 38. /1/ Кметът на Община Несебър:

 1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, когато местата за събиране са разположени върху общински имот, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на ИУГ;
 2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане – в случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане със организация по оползотворяване на ИУГ и лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

/2/ За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 кметът на Община Несебър сключва договори с лица, притежаващи съответния документ по чл.35 от ЗУО.

 

РАЗДЕЛ VІI

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ /ООп/

 

Чл. 39. /1/ Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.

/2/ В случаите, когато са налице условията по ал. 1, се забранява смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.

Чл.40. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с население повече от 5000 жители и в курортните населени места, събират разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и ги предават в съответствие с изискванията на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки / Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., в сила от 06.11.2012 г./, съответно – на настоящата наредбата.

Чл. 41. Кметът на Общината организира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки /ООп/, като определя местата за разполагане на елементите на системата.

Чл. 42. /1/ Кметът на община Несебър изпълнява задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО относно отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината със:

 1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
 2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

/2/ Кметът на общината определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране, в съответствие с минималните критерии по чл. 24 и при спазване изискванията по чл. 25. от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

/3/ Кметът изпълнява задълженията си по ал. 1, т. 2 в случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключат договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на съответната община.

/4/ С договорите по ал. 1 се уговарят задълженията на страните по изпълнението и отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване.

/5/ Кметът на общината осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

/6/ Кметът на общината съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на организациите по оползотворяване.

/7/ В случаите по ал. 1, т. 2 системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки осигуряват елементите съгласно чл. 24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

/8/ Кметът на общината отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от тези за отпадъци от опаковки, да не бъдат в жълт, зелен или син цвят.

Чл. 43. Лицата, с които Общината е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп, са длъжни да:

 1. притежават съответното разрешение и/или регистрационен документ, издадени по реда на ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или комплексно разрешително, издадено по реда Закона за опазване на околната среда.
 2. разработят съвместно с Община Несебър план за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъците, посочени с конкретни параметри (обем, тип), и количествено-стойностна сметка.

Чл.44. С договорите по чл. 42, ал. 1, се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

Чл. 45. С договорите по чл.42, ал. 1 се определят най-малко следните условия:

 1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
 2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;
 3. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на съответната община;
 4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

Чл. 46. /1/ В срок един месец след сключване на договор по чл. 42, ал. 1, т.2 кметът на общината уведомява писмено министъра на околната среда и водите.

/2/ В случаите по чл. 42, ал. 1, т. 2 едновременно с уведомлението по ал. 1 кметът представя изготвена и утвърдена от общинския съвет програма за управление на отпадъците от опаковки на територията на общината, включваща:

 1. предварителен разчет на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки по видове материали и източници на събиране, осигуряващи изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване по чл. 9;
 2. разчети за обхванато население от системите за разделно събиране;
 3. план за изграждане на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, в т.ч.:

а) описание на съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в случаите, когато това е приложимо;

б) подробно описание на системите за разделно събиране в съответствие с § 1, т. 33 ДР на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;

в) описание на вида и техническите характеристики на съдовете за разделно събиране и използваните специализирани транспортни средства за тяхното обслужване, както и информация за предвидената честота (за месец) на извозване на отпадъците, съобразена с големината и спецификата на населените места;

г) подробен график и разчети за осигуряване на съдове за разделно събиране и специализирани транспортни средства, осигуряващи изпълнението на минималните изисквания на чл. 24 и 25 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

д) информация за съществуващите площадки и съоръженията за предварително третиране, в т.ч. сепариране на разделно събраните отпадъци от опаковки, и предварителни разчети за осигуряване на нови площадки и съоръжения;

 1. предварителен финансов разчет на избраната система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки и доказателства, че е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи;
 2. план за информиране и привличане на жителите на общината за прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни програми, насочени към детските градини, училищата и други.

/3/ Програмите по ал. 2 се разработват и приемат за период, не по-кратък от 3 години.

/4/ За случаите по ал. 2 кметът на общината представя ежегодно до 31 март на министъра на околната среда и водите доклад относно изпълнението на изисквания към системите за разделно събиране, като:

 1. брой на разположените съдове за разделно събиране на отпадъци в съответствие с изискванията за обхванато население и честота (за месец) на обслужване на съдовете;
 2. осреднено количество събрани отпадъци от опаковки от един контейнер по видове материали на година;
 3. осреднено количество събрани отпадъци от опаковки от един жител на година;
 4. изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 2, чл. 24 и 25 на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки поотделно за всяко населено място, обхванато в системите за разделно събиране;
 5. списък на площадките и съоръженията, в т.ч. собствени, наети, ползвани на друго основание, на които се извършват дейностите по предварително третиране.

 

 

РАЗДЕЛ VIII

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/

 

Чл. 47. Кметът на общината:

 1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО;
 2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.
 3. осигурява площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни отпадъци – ИУЕЕО от домакинствата и други на територията на общината;

Чл. 48. /1/ Договорите по чл. 47, т.2 задължително съдържат:

 1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;
 2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината;
 3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
 4. задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.

/2/ Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията, във връзка с със сключените договори.

Чл. 49 /1/ Кметът на общината, съвместно с изпълнителя по договора изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от двe дати годишно, който се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

Чл. 50. /1/ Лицата, извършващи дейности по третиране на ИУЕЕО, трябва да притежават:

 1. разрешение, издадено по реда на чл. 35, ал. 1 ЗУО, или
 2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

/2/ Не се изисква разрешение за събиране на ИУЕЕО в обектите на дистрибуторите и лицата, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители.

Чл. 51. Дистрибуторите на ЕЕО и лицата, извършващи продажба на крайните потребители на територията на общината са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за:

 1. възможностите и начина за обратно приемане в търовския обект на ИУЕЕО, образувано в бита;
 2. други налични места за предаване на ИУЕЕО, в т.ч. местата за предаване на ИУЕЕО в случаите по чл.32, ал.4, т.1 и 2;

Чл. 52. /1/ Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са задължени:

 1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции, както и закупеното от потребителя в рамките на работното време на обекта;
 2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита на територията на обекта, където извършват продажбата;

/2/ Лицата по ал.1 могат да откажат да приемат ИУЕЕО, което поради наличие на замърсяване, представлява риск за човешкото здраве и безопасността, не е цял уред или съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.

 

РАЗДЕЛ ІX

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

 

Чл. 53 Забранява се:

 1. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
 2. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води, в териториалното море и в канализационните системи;
 3. съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на почвата;
 4. третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговорящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;
 5. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
 6. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават документ по чл. 35 ЗУО;
 7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване, освен в случаите, когато това е технически неизпълнимо и икономически неприложимо;
 8. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;
 9. изхвърляне на отработени масла и нефтопродукти в съдовете за битов отпадък;
 10. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
 11. депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти;
 12. нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Чл. 54. /1/ Кметът на общината:

 1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла;
 2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

/2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

 1. по т. 1 – когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и
 2. по т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с организация по оползотворяване на отработени масла, лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално и други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл.55. Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

 1. в места за смяна на отработени масла;
 2. на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО – в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;
 3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Чл.56. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилното манипулиране.

Чл.57. /1/ Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за разделното събиране, съхраняването, транспортирането и оползотворяването на отработените масла, както и за екологосъобразното обезвреждане на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени.

/2/ Когато лицата, които пускат на пазара масла, не могат да бъдат идентифицирани, отговорността по ал.1 се носи от дистрибуторите, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители.

Чл.58. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

Чл.59. Лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл.60. В програмата за управление на отпадъците на територията на общината се включва и раздел за управление на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

 

РАЗДЕЛ Х

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/

 

Чл.61. Кметът на общината:

 1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;
 2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори с организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл.62. С договорите по чл. 61, ал. 1 задължително се определят:

 1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА от домакинствата на територията на общината, в т.ч. обслужвано население, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
 2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на Община Несебър;
 3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
 4. задължение за предоставяне в определен срок, най-малко веднъж годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.

Чл.63. Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за разделното събиране на НУБА и тяхното рециклиране и оползотворяването, както и за екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

Чл.64. /1/ Лицата, извършващи дейности по третиране на НУБА на територията на общината, трябва да притежават съответните разрешение, издадено по реда на ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС, с изключение на случаите на събиране и транспортиране, изрично посочени в закона, когато такива не се изискват.

Чл.65. /1/ Организациите по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, създават системи за разделно събиране и рециклиране на портативни и автомобилни НУБА, които трябва да осигуряват:

 1. събиране от крайните потребители чрез специално оборудвани превозни средства – от местата, в които се образуват портативни и/или автомобилни НУБА, или чрез поставяне на съдове за разделно събиране, разположение на мястото на продажбата на портативни и на автомобилни батерии и акумулатори или на друго достъпно място в района, в който се образуват портатични и автомобилни НУБА.
 2. предаване на събраните по т.1 портативни и/или автомобилни НУБА на площадки за съхраняване и/или за предварително третиране, на съоръжения за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

/2/ събирането на портативни и автомобилни НУБА се извършва без заплащане от страна на крайния им потребител на местата по ал.1 .

Чл.66 /1/ При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни НУБА се отчита броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко едно място за поставяне на съдове на 1000 жители.

/2/ При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА се отчита броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко едно място за поставяне на съдове на 5000 жители.

Чл.67. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:

 1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни НУБА от същия вид, който продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;
 2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата;
 3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможостите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, другите налични места за предаване на НУБА, както и за значението на обозначенията по чл. 10, чл.11, ал.1 и чл.12, ал.2 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, а при продажба на автомобилни батерии и акумулатори, табелите трябва да съдържат и информация, че НУБА се събират задължително с електролит.

Чл.68. В програмата за управление на отпадъците на територията на Община Несебър

задължително се включва раздел за управление на НУБА.

Чл.69. Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със сключените договори по чл. 61, т. 2.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

 

Чл.70. С цел опазване здравето на хората и защита на растенията и животните, природните и културни ценности от вредни въздействия при изменение качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности, на територията на Община Несебър се забранява:

 1. изгарянето на пластмасови, органични и други отпадъци в и извън границите на населените места;
 2. изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия в жилищните райони;
 3. изхвърлянето и изпускането на газови емисии, вещества и материали, които водят до отделянето на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух;
 4. изгарянето на отпадъци, както и допускане на неправомерна експлоатация на депа за отпадъци, водещи до отделяне на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух.
 5. замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми

 

Чл.71. Собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да осигурят вентилационна и очистителна система на обекта, недопускаща замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места.

Чл.72. Едноличните търговци, юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности с източници на емисии в атмосферния въздух на територията на Общината, са длъжни:

 1. да уведомят своевременно общинските органи за предстоящи промени в суровините и в технологичните процеси, които ще доведат до изменения в условията и изискванията за осигуряване качеството на атмосферния въздух, както и при извършване на ремонтни работи на пречиствателните съоръжения;
 2. в едномесечен срок да уведомят общинските органи за промените в предмета на дейност, в наименованието на собственика на обекта и на лицата, отговарящи за опазване на околната среда; за настъпили производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до увеличаване на емисиите или да предизвикат влошаване качеството на атмосферния въздух, както и да предприемат мерки съгласно нормативната уредба, регламентираща действията при промишлени аварии и бедствия;
 3. да осигурят на оправомощените длъжностни лица с контролни функции неограничен достъп до обектите и съоръженията и до всички документи и данни, свързани с емисии в атмосферния въздух, както и да им оказват съдействие при изпълнението на техните функции.

Чл.73. Кметът на Общината:

 1. Осъществява контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия;
 2. След съгласуване с министъра на околната среда и водите, организира изграждането на местна система за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на територията на Общината;
 3. Осъществява контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух върху работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници, като в случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, разработва и внася за приемане в общинския съвет програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 6 от Закона за атмосферния въздух;
 4. Разработва програми по чл. 79 от ЗООС, които задължително включват и: целите, етапите и сроковете за тяхното постигане; средствата за обезпечаване на програмата; системата за отчет и контрол за изпълнението и системата за оценка на резултатите; мерките по организиране и регулиране движението на автомобилния транспорт.
 5. Издава заповеди, с които ограничава или спира производствени и др. дейности в случаите, когато: видът и степента на замърсяването на атмосферния въздух от източника увеличават значително риска за човешкото здраве и за околната среда; не се изпълняват предписанията по чл.26 от ЗЧАВ;не се спазват мерките от програмата по чл.27 от ЗЧАВ .
 6. Съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи организира и регулира движението на автомобилния транспорт в населените места в рамките на Общината, с цел осигуряване качество на атмосферния въздух, отговарящо на установените норми за вредни вещества и ограничаване на замърсителите.
 7. 7. За ограничаване на уврежданията върху здравето на населението, при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори, съгласувано със регионалната инспекция по околната среда и водите, разработва оперативен план за действие, определящ мерките, които трябва да бъдат предприети с цел намаляване на посочения риск и ограничаване продължителността на подобни явления.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОПАЗВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ, ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ, ПОРЕЧИЯТА НА РЕКИТЕ, МОРЕТО И ДРУГИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ

 

Чл.74./1/С цел защита здравето на населението, задоволяване неговите потребности чрез организирано и ефективно използване на водите, както и с цел съхраняване чистотата на питейните води, подпочвените води, поречията на реките, морето и другите водни обекти, на територията на Общината е забранено:

 1. къпането в морето, язовирите и другите водни обекти или зони на територията на общината, обозначени с предупредителни знаци или табели;
 2. изхвърлянето на замърсени води по улиците, в открити помийни ями, морето и други водни обекти;
 3. прането и използването на повърхностно-активни вещества във водните обекти, с изключение на специално определените за целта места;
 4. миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на МПС извън определените за това места;
 5. пускането на нови и експлоатацията на стари производства, при които се формират отпадъчни води без необходимите пречиствателни съоръжения;
 6. отвеждането на води (отпадъчни подпочвени и др.) във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници;

       7./изменена с решение № 1189 от протокол № 32/2015г./ отвеждането (изливането) на непречистени води (отпадъчни, подпочвени и др.) в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;

 1. 8. замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с промишлени и битови отпадъци, и опасни вещества, както и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях;
 2. 9. замърсяването на влажните зони (заливните тераси), морския и речните брегове с отпадъци;
 3. добивът на пясък, скална маса, чакъл, камъни, миди и други инертни материали от плажната и брегова ивица, пясъчните дюни и пясъчни образувания, морета и речни корита и други без писмено разрешение от компетентни общински и държавни органи;
 4. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;
 5. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително;
 6. търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването на пресни повърхностни или подземни води без разрешение от общински и държавни органи;
 7. използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;
 8. извършването на строежи над покритите речни участъци;
 9. съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;

/2/ Забранява се изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции на:

 1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, кубови отпадъци, целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци;
 2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения;
 3. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати;
 4. киселини и основи;
 5. експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.

Чл. 75. Гражданите, ползващи места за отдих по брега на морето, поречията на реките и около другите водоеми са длъжни да спазват установените норми за опазване на околната среда.

Чл. 76. /1/ Кметът на общината издава заповед за определяне на водните обекти за общо ползване за къпане съобразно чл. 41, ал. 3 от Закона за водите, в която се обявяват и зоните за къпане, водите за къпане и сезонът за къпане.

/2/ Заповедта се поставя на видно място в общинската администрация и на други общодостъпни места, както и се обявява чрез медиите. Изискванията, условията или забраните за ползване на обектите по ал.1 се обявяват и чрез поставянето на информационни табели на определените места.

/3/ Кметът на общината определя нови зони за къпане след съгласуване с директора на РЗИ и басейновата дирекция за управление на водите по реда на чл. 24 от Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане/ДВ, бр. 53 от 10.06.2008г./

Чл. 77. При възлагане от директора на РЗИ, кметът своевременно и незабавно осигурява и разпространява информация до обществеността, включително чрез поставяне на видно място на указателни табели в близост до водите за къпане, относно възникналите постоянни или временни забрани или ограничения за къпане, причините и тяхната продължителност, предупреждения за съществуващи или очаквани замърсявания на водите за къпане, с цел предотвратяване на инциденти или опасност от увреждане здравето и живота на гражданите, както и всяка друга информация, свързана качеството на водите или достъпа в зоните за къпане.

            Чл. 78./1/ Кметът на общината, след решение на общинския съвет и в съответствие с правомощията си по Закона за водите, издава разрешителни за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините, както и за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, копия от които се изпращат на директора на съответната басейнова дирекция.

/2/ Кметът води и съответните регистри за издадените разрешителни.

Чл. 79. Кметът на общината води регистър на водовземните съоръжения за минерални води – публична общинска собственост, копие от който се изпраща на министъра на околната среда и водите в срок до 1 месец от съставянето му.

Чл. 80./1/ Кметът на общината организира почистването на речните легла в границите на урбанизираните територии в общината, като със заповед назначава междуведомствена комисия, включваща представители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, съответната басейнова дирекция, съответната РИОСВ, Изпълнителната агенция по горите, общината, експерти-еколози и други технически лица.

/2/ Кметът на общината одобрява изготвените от комисията по ал.1 констативен протокол и програма за планово почистване на речните участъци, а в случаите когато е установена необходимост от почистване на некоригирани участъци уведомява и областния управител.

/3/ Кметът на общината възлага обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по програмата за планото почисване на речинет участъци по обособени позиции, за всяка от които се сключва и договор за инвеститорски контрол. В договорите за възлагане се определят и местата за извозване на отстранените отпадъци.

/4/ Почистените участъци се включват в програмата за стопанисване на общината.

         Чл. 81. Кметът на общината ежегодно със заповед определя участъците от реките, с намалена проводимост, като набелязва необходимите дейности и мерки за почистване, въз основа на констативен протокол, получен чрез оглед от общинската администрация на състоянието на речните легла в границите на населените места.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

ОПАЗВАНЕ НА ПАРКОВЕТЕ, ГРАДИНИТЕ, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

 

Чл. 82. Обект на опазване на територията на общината са:

 1. всички паркове, градини, зелени площи, дълготрайните декоративни дървета и декоративната растителност;
 2. междублоковите пространства;
 3. детски и спортни площадки;
 4. зелените площи в околностите на населените места;
 5. морския бряг;
 6. поречията на реките;
 7. зоните край микроязовирите;
 8. зелените ивици, дървесна, храстова и тревна растителност на територията на общината;

Чл. 83./1/ Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от собствениците им.

         /2/ Съседът може да иска разрешение от кмета на общината да бъдат подкастрени клоните на дърветата, които се простират над неговия имот и корените, които преминават в неговия имот.

Чл. 84. /1//изменена с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г. За опазване и поддържане на тревните площи, декоративната растителност, парковите съоръжения и чистотата на територията около търговските и други обекти за обществено обслужване отговарят лицата, осъществяващи търговска дейност.

/2//нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ Кмета на общината има право да издаде разрешение за отсичане и изкореняване до 20 броя дървета в урбанизирани територии. Когато за един обект (имот), включително и за подобектите към него се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета се изготвя доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

/3/ /нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ Дълготрайна декоративна растителност на територията на общината може да се премества, отсича или подкастря въз основа на писмено разрешение от кмета на общината в следните случаи:

 1. във връзка със строителство на сгради, съоръжения пътища и други обекти на техническата инфраструктура.
 2. при подкастряне на съществуваща растителност в добро и отлично състояние.

/4//нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ Дървета с историческо значение или обявени за паметници на културата и защитен природен обект се премахват въз основа на писмено разрешение от органите на МОСВ.

/5//нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ За издаване на разрешение за преместване, отсичане или подкастряне се дължи административна такса одобрена от общински съвет.

/6//нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ Валидността на разрешението за преместване, отсичане или подкастряне е един месец. Еднократно в срок до една година от издаването му може да бъде поискано презаверяване (удължаване на срока) за период от един месец.

/7//нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ забранява се издаването и презаверяването на разрешителни за периода от 15.05. до 30.09 вкл., освен в случаите, когато растителността представлява заплаха за здравето и сигурността на гражданите и тяхната собственост.

/8//нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ за изсъхнала дървестна и храстова растителност попадаща в частна собственост, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове не се изисква издаване на разрешение, а след извършване на проверка на място от упълномощени от кмета длъжностни лица се съставят КП със съответните предписания и срокове за изпълнение.

 

 

 

Чл. 85. Инвеститорите и изпълнителите на строителството са длъжни:

 1. да имат писмено разрешение от Кмета на общината за отсичане на растителност, когато това се предвижда в проектите;
 2. да внасят в общината обезщетение за предвидената за унищожаване растителност;
 3. да вземат необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и декоративната и храстова растителност от повреди и наранявания;
 4. да отстраняват за своя сметка всички причинени вреди на озеленените площи и декоративната растителност.
 1. /нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ за обекти с възложител Община Несебър, упълномощени от кмета длъжностни лица извършват проверка на място и съставят КП със съответните предписания.

Чл. 86. С цел опазване на обектите по чл.82 се забранява:

 1. /изменена с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ увреждането и/или изкореняването на ценна или защитена декоративна растителност.
 2. отсичането и изкореняването на дървета, освен в случаите когато представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите;
 3. унищожаването на зелените площи и насажденията;
 4. нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън или по друг начин;
 5. отсичане и намаляване на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без писмено разрешение от кмета на общината и внесено обезщетение /съгласно тарифа приложение № 4 към настоящата Наредба/, одобрено от общинския съвет. Не се дължи обезщетение при отсичане на дървестна и храстова растителност в изсъхнало състояние и в случаите, когато се извършва само подкастряне или намаляване на техните корони.
 6. уреждането на изложби и базари на открито в озеленени площи без заповед на кмета на общината;
 7. преминаването на подземни и други инженерни проводи и съоръжения в озеленени площи, без да е извършено съгласуване с отдел „ТСУ“ и внесено обезщетение, което да е приложено към разрешението за строеж;
 8. провеждането на митинги, масови тържества, спортни празници, фестивали, циркове и други мероприятия в общинските паркове и озеленени площи, без заповед на Кмета на общината и сключен договор от организаторите с фирма за почистване на ползваната територия и поставяне на допълнителни съдове за смет за случая. Организаторите са длъжни да спазват конкретните изисквания за опазване на територията, вписани в заповедта и да възстановят и обезщетят общината за причинените вреди на растителността, парковото оборудване и съоръженията;
 1. присвояването, повреждането и разместването на пейките, съоръженията, кошчетата за отпадъци, декоративните елементи и скулптури, осветителните тела, електрическите и водни инсталации;
 2. окачването ( поставяне ) на рекламни материали – афиши, съобщения, стоки, стелажи, обяви, нагледни агитационни материали и др. по дърветата, в парковете, върху съдовете за битови отпадъци и др. неразрешени за целта места.
 3. ваденето на чимове, изкопаване на пръст и други материали в зелените площи на населените места, както и използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с търговска и рекламна цел.
 4. писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по оградите и др.
 5. използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с търговска и рекламна цел.
 6. да се посаждат дървета до имота на съсед на не по-малко разстояние от 3м., за високите дървета, 1.5м. за средните, 1м. за ниските.

Чл. 87. Кметът на общината организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 88./ изменен с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/След завършване и приемане на строителството общинските органи по опазване на околната среда извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване, като отсечената растителност се възстановява в удвоен брой. Компенсаторното залесяване се извършва на място, в срокове и с растителност, определени от общинските органи по ОС.

 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ПОЧВИТЕ

 

Чл. 89./1/ Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.

/2/ Предназначението на земеделски земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето на хората.

Чл. 90. Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да ги опазват от замърсяване, заблатяване, вкисляване, ерозия и други увреждания, и да поддържат и повишават тяхното плодородие.

Чл. 91. В своята дейност земеделските производители са длъжни да прилагат добра земеделска практика (норми и дози на използваните органични и минерални торове, пестициди и растежни регулатори, съобразно Списък на разрешените за употреба в Република България фитофармацевтични препарати и микроторове) с цел:

 1. да не замърсяват почвата, повърхностните и подпочвените води;
 2. да произвеждат растителна и животинска продукция, която да отговаря на утвърдените хигиенни норми;
 3. да спазват ограничителния режим на ползване на земите около санитарно – охранителните зони за питейно водоснабдяване.

Чл. 92./1/ Всякакъв вид строителство върху земеделски земи се извършва само при условията на Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – (ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г.).

/2/ Забранява се унищожаването на хумусния пласт.

/3/ Строителството на разрешен обект върху земи от I – VI категория се осъществява след отнемане, депониране и оползотворяване на хумусния пласт на почвата при условията на чл.43 от ЗООС.

/4//изменена с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ Изземването и използването на хумусния пласт на почвата става само след съгласуване с МОСВ /МЗГ/ и разрешение на кмета на общината, когато е отнет от земи общинска собственост или от земи собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци.

 

/5/ Забранява се извършването на дейност водеща до увреждане, замърсяване и разрушаване на земеделски земи, както и палене на стърнища.

Чл. 93. Задължават се всички физически и юридически лица, извършващи дейности по инфраструктурни обекти (канали, проводи, траншеи) в и извън територията на населените места, в едномесечен срок от приключване на дейността си, да възстановят почвения и хумусния пласт, растителната покривка и съществуващата улична и тротоарна настилка.

Чл. 94. Забранява се:

 1. нарушаването целостта на почвата и хумусния пласт, добиването на инертни материали и чимове от земеделските земи;
 2. промяната или унищожаването на противоерозионни, хидромелиоративни съоръжения или трайни знаци на границите на имотите, когато това води до увреждане на почвите, или на опорната мрежа на плановете за земеразделяне в землищата;
 3. унищожаването на изградени противосвлачищни и укрепителни съоръжения;
 4. прилагането на земеделски практики, водещи до засоляване, вкисляване и замърсяване на почвите с вредни вещества;
 5. прилагането на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, уплътняване и нарушаване структурата на почвите;
 6. унищожаването или нарушаването целостта на защитни горски пояси;
 7. напояването със замърсени води, които съдържат вредни вещества над допустимите норми;
 8. внасянето в почвите на утайки от пречиствателни станции от отпадъчни води, които не отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 112 от 2004 г.);
 9. внасянето в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, определени в Закона за защита на растенията;
 10. употребата на продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 81 от 2006 г.; изм., бр. 62 от 2007 г.);
 11. извършването на производствени дейности, водещи до засоляване, вкисляване и замърсяване на почвите с вредни вещества;
 12. изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане, изоставяне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвена повърхност, включително на селскостопански отпадъци, извън обхвата на Закона за управление на отпадъците;
 13. изгарянето на стърнища и други растителни остатъци върху почвената повърхност.
 14. / нова приета с решение № 1189 отт Протокол №32/2015г/ отсичането или изкореняването на дървета, които се намират на стръмни терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборните райони на язовири или бреговете на реки и дерета, където тези дървета служат за противоерозионни или водорегулиращи цели.

 

            Чл. 95. Кметът на общината разработва програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината за период не по-кратък от три години. Програмата е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда.

            Чл. 96. Кметът на общината осъществява контрол по опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвите и прави предложения за включване на площи с увредени почви на територията на общината в регистъра при Изпълнителната агенция по околна среда.

 

 

ГЛАВА СЕДМА

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ГОРИТЕ И ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

Чл. 97. Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:

 1. организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда;
 2. издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти общинска собственост и удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;
 3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях;

Чл. 98. Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти – общинска собственост, в поземления фонд и в населените места както и осъществява контрол за опазването на биологичното разнообразие, горите и защитените природни обекти на територията на общината.

Чл. 99./1/ В защитените територии е задължително спазването на изискванията на Закона за защитените територии /ЗЗТ/, заповедта за обявяването на защитената територия и плана за управлението й.

/2/ Строителството, поддържането и ползването на обекти в защитени територии се извършва в съответствие с режима на дейностите, установен по реда на ЗЗТ, със заповедта за обявяване и с плана за управление на защитената територия, устройствените и техническите планове и проекти.

/3/ Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на съществуващи обекти, за които не се изисква ОВОС, се извършват след писмено съгласие на РИОСВ.

/4/ В буферните зони около резерватите се забраняват или ограничават дейности или строителство, определени в заповедта за обявяването им.

Чл. 100. Забранява се изкореняването, отсичането, кастренето или увреждането по друг начин на вековни дървета, обявени за защитени.

Чл.101. Дивите растения и животни подлежат на опазване и разумно ползване. Не се допускат действия и ползване на диви растения и животни в количества, срокове и начини, които водят до застрашаване на популациите или пречат на нормалното им възпроизводство.

Чл. 102./1/ През всички жизнени стадии на развитие на защитените животински видове се забранява:

 1. всички форми на умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
 2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
 3. унищожаване или вземане на яйца, дори в случаите когато те са изоставени, разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, увреждане или унищожаване на места за размножаване и почивка;
 4. вземане на намерени мъртви екземпляри;
 5. притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

Чл. 103./1/ През всички жизнени стадии на развитие на защитените растителни видове се забранява:

 1. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин за унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
 2. притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

Чл. 104./1/ Забранява се ползването на лечебни растения по начини и със средства, които водят до увреждане на местообитанията им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие.

/2/ Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на заповедта за обявяването му.

Чл. 105. За защитените диворастящи лечебни растения се забранява:

 1. сеченето, брането, изкореняването, хербаризирането, независимо от тяхното състояние и фаза на развитие;
 2. унищожаването и увреждането на находищата им;
 3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части от тях;
 4. събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи;
 5. пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазването на определени видове лечебни растения;
 6. ползването на лечебни растения, представляващо стопанска дейност, без необходимото позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните растения.

Чл. 106. Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:

 1. организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда;
 2. издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти – общинска собственост;
 3. издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;
 4. предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях.

Чл.107. Кметът на общината издава позволителни за ползване на лечебни растения, когато ползването е от:

 1. земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места – общинска собственост, след заплащане на такса в общината по тарифа, одобрена от Министерски съвет;
 2. територии в строителните граници на населените места – общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината по тарифа, одобрена от Министерски съвет;
 3. земеделски земи от поземления фонд – частна собственост; позволително се издава на собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица – възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне.

Чл. 108. Задължават се:

 1. Кметовете на населени места и кметските наместници, съвместно с длъжностните лица от РДГ да определят и обозначат местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности. На тези места се поставят указателни табели за спазване на противопожарните правила в горите;
 2. Притежателите на вили, пчелини, парцели и други земеделски обекти, граничещи с горски фонд да поддържат негорима ивица;
 3. Собственици или ползватели на гори, които с действието или бездействието си са довели до увреждане на горите или ерозиране на почвите, са длъжни да ги рекултивират и залесят;
 4. Всички сечища трябва да бъдат залесявани най-късно 1 година след извършването на сечта.

Чл. 109. Забранява се:

 1. сечта и добива на дърва за огрев и дървен материал, както и отсичане на еденични дървета на територията на общината без писмено разрешение от РДГ за земи от горски фонд и кмета на общината /кмета или кметския наместник на населеното място/ за териториИ извън горски фонд;
 2. сечта на територията на общината, в нарушение на условията, сроковете и начините, указани в Закона за горите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, наредби и заповеди издадени от общината;
 3. сечта на дървета на възраст по-малка от 60 години за високостъблени гори, с изключение на тополовите и акациевите, а за нискостъблените -по-малко от 15 год.;
 4. странични ползвания – добив на смола, борина, сено, кори, семена, инертни материали, гъби, билки, горски плодове, животни, които не са дивеч, и други (без ползване на дървесина), когато същите се отнасят за защитени със закон растителни и животински видове;
 5. пашата на селскостопански животни в общинските гори без годишно позволително и след решение на Общинския съвет, съгласно Закона за горите;
 6. пашата на домашни животни в културите и младите насаждения докато достигнат височина 3 м.
 1. увреждането и замърсяването на екопътеки, други туристически маршрути и защитени обекти на територията на общината, както и ползването им за организиран туризъм или извършване на друг вид дейност без сключен писмен договор с Община Несебър.

Чл. 110. Добивът на дървен материал от горите – собственост на общината, се извършва съгласно устройствените проекти, планове и програми от общината или от физически и юридически лица, след провеждане на търг или конкурс.

Чл. 111. Забранява се риболовът и ловът на територията на общината в срокове, количества, средства и начини, освен регламентираните в Закона за рибното стопанство и Закона за лова и опазването на дивеча.

Чл. 112. Собствениците и ползвателите на гори и земи в защитени територии нямат право да ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи през имотите им, доколкото в закон не е предвидено друго.

Чл. 113. Кметът на общината с мотивирана заповед спира всяка дейност и/или строителство в гори, земи и водни площи – общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти.

                Чл. 114. Ежегодно, до края на месец февруари, въз основа на постъпилите до края на месец януари писмени предложения, кметът на общината издава заповед, в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата на съответната община, кметство или населено място.

            Чл. 115. Кметът на общината, съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници на територията на общината организира за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

Чл. 116. Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности, което се удостоверява с надлежно издаден документ.

Чл. 117. Кметът на общината може да назначава лица за предотвратяване и установяване на нарушения в горските територии, попадащи в землището на община Несебър.

Чл. 118. Кметът на общината издава заповед за спиране на дейности и строителство в горските територии – общинска собственост или предоставени за управление от общината, при констатиране в тях на нарушения.

Чл.119. При Община Несебър се води Книга на горските култури, в която се вписват всички залесявания в горските територии и земеделски земи – общинска собственост, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране /обн. ДВ бр.16 от 19.02.2013г./.

            Чл. 120. При Община Несебър се водят на електронен или хартиен носител отчетни формуляри за всеки имот за постъпилите и изразходваните средства и извършените дейности по изпълнение на компенсационните залесявания, като ежегодно в срок до края на м. февруари в съответната РДГ се представя отчет за компенсационното залесяване за предходната година.

 

ГЛАВА ОСМА

ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ

Чл.121. Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица в съответствие със своите правомощия:

 1. упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство;
 2. упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и урбанизираните територии;
 3. организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми;
 4. спират дейности на инсталации и съоръжения на промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и на локални източници на шум при нарушаване изискванията на закона.
 5. упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 122, ал.2 от настоящата наредба;
 6. предписват мерки за отстраняване на констатираните нарушения.

Чл.122. /1/ Собствениците на обекти с производствена или търговска дейност са длъжни да осигурят нормална акустична среда извън обекта.

/2/ Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.123./1/ Осъществяването на контролните дейности по Наредбата се осъществява от кмета на общината или упълномощените от него длъжностни лица, кметовете на кметства и кметските наместници, в съответствие с правомощията им, предвидени в специалните закони.

/2/ При изпълнение на своите задължения контролните органи удостоверяват пълномощията си със служебна карта.

/3/ Контролните органи извършват проверки по документи и/или на място, като имат право:

     – на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;

– да изискват представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания следва да се намират в мястото на проверката;

– да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

– да привличат експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания.

/4/ / изменена с решение № 1189 от Протокол № 32/2015г./Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице, контролните органи съставят констативен протокол (със съответните предписания и срок за изпълнение) и /или акт за установяване на административно нарушение.

/5/ При извършване на проверките контролните органи съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения/Приложение 3/.

Чл. 124. /1/ /нова с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./ За всички причинени вреди по смисъла на тази Наредба и специалните закони, свързани с опазването на околната среда, виновните лица заплащат обезщетение, което се определя съобразно необходимите разходи за възстановяване, отделно от наложената им санкция за съответния вид нарушение.

/2/ /нова с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./ Когато вредите са неотстраними виновните лица заплащат в петорен размер определеното от Общината обезщетение плюс наложената санкция .

       Чл.125. За нарушения на Наредбата, извън тези, за които са предвидени санкции в специалните закони, виновните физически лица се наказват с глоба от 10 до 500 лв., а търговците и юридическите лица – с имуществена санкция от 500 до 15 000 лв..

Чл. 126. /1/ За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, длъжностните лица по чл.123, ал. 1, налагат на място, срещу квитанция, глоба глоба в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя и се изплаща на място, или се изпраща за принудително събиране по надлежния ред.

/2/ Ако нарушителят не е съгласен да плати глобата или оспори нарушението се съставя акт за нарушение по ЗАНН.

/4/ В случаи извън тези от предходните алинеи се съставя акт за нарушение по ЗАНН, който се изпраща на Кмета на общината за издаване на наказателно постановление.

/5/ При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.

/6/ Когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, може да бъде наложено наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност за срок от един месец до две години.

Чл. 127. За големи нарушения, извършени от физически и юридически лица, длъжностните лица по чл.123, ал. 1, уведомяват служителите на РИОСВ, РИОКОЗ, РУП, ДВСК, РСПАБ и други държавни органи и заедно установяват наднорменото замърсяване или увреждане на компонентите на околната среда.

Чл.128. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от упълномощени от Кмета на Община Несебър длъжностни лица.

Чл.129. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощено от него лице, въз основа на Актовете за установени нарушения, издадени от длъжностните лица по чл.123, ал.1.

Чл.130. Сумите, внесени от глоби и имуществени санкции за замърсяване постъпват по сметка на Община Несебър.

Чл.131. Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.

Чл. 132. /1/ Длъжностно лице, което не допусне в обекта или на територията контролен орган, извършващ проверка, измерване или вземане на проба, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв.

/2/ Имуществена санкция от 2000 до 5 000 лв. се налага на юридическото лице или едноличния търговец в случаите, когато негов работник или служител извърши нарушение по ал. 1, независимо от това дали контролният орган може да установи самоличността на работника или служителя.

/3/ При неизпъление на предписанията, дадени в идивидуалните административни актове и констативните протоколи издадени от упълномощените от кмета длъжностни лица, виновните физически лица се наказват с глоба от 100 лв. до 500 лв., а търговците и юридическите лица – с имуществена санкия в размер от 500 до 1000 лв.

/4/ Когато при проверка на място контролните органи констатират липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания на Община Несебър, на виновните физически лица се налага глоба от 100 лв. до 500 лв., а на търговците и юридическите лица – имуществена санкция от 500 лв. до 2000 лв..

Чл.133. Влезлите в сила наказателни постановления за наложените глоби и имуществени санкции, които не са платени доброволно, се събират принудително от Общината чрез възлагане на събирането на държавен или частен съдебен изпълнител или по друг ред, предвиден в закона.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на тази Наредба:
 1. Отпадък” е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
 2. „Притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.
 3. „Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.
 4. Битови отпадъци” са “отпадъци от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата”.
 5. Отпадъци от домакинствата” са отпадъците, образувани от домакинствата.
 6. „Подобни отпадъци” са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.
 7. „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.
 8. „Опасни отпадъци” са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение №3.
 9. „Биоотпадъци” са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.
 10. „Биоразградими отпадъци” са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
 11. „Масово разпространение отпадъци” са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
 12. „Отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработкана цветни и черни метали и сплавите им, бракувани машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци.
 13. Едрогабаритни са битовите отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за БО и създават затруднения при товаренето им.
 1. Съдове за БО са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят БО, както и полиетиленови чували за разделно събиране.
 2. Обществени места са улични платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и други подобни, които на са определени като “прилежащи части”.
  1. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
  2. „Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.
  3. „Отпадъчни нефтопродукти” са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:
   • които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;
   • отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;
   • отпадъци от маслено-водна сепарация;
   • отпадъци от течни горива;
   • отпадъци от преработка на нефт;
   • утайки и емулсии, получени от различни производства;
   • нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораби.
  4. „Строителни отпадъци” са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква „а)” от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689 ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.
  5. „Автомобилна батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, използвани за запалване на моторни превозни средства и светлини на моторни превозни средства.
  6. “Батерия или акумулатор” е всеки източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия, и състояща се от една или повече първични клетки (непрезаредими) или от една или повече вторични клетки (презаредими).
  7. “Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО;
  8. “Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него;
  9. „Излезли от употреба гуми” са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ПМС №221/14.09.2012 г.) и отговарят определението за „отпадък” по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО.
  10. „Излязло от употреба моторно превозно средство” е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:
   • Моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл.18, ал.2, т.1 от Наредба №I-45 от 2000 г.;
   • Моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед, съгласно чл.32 д от Наредба №I-45 от 2000 г. или съгласно чл.38 от Наредба №Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
   • Изоставено регистрирано МПС.
  11. „Изоставено регистрирано МПС” по смисъла на §6, т.45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
  12. „Третиране на отпадъците” са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.
  13. „Обезвреждане” е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. Приложение №1 на ЗУО, съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане.
  14. „Оползотворяване” е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. Приложение №2 на ЗУО съдържа неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване.
  15. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се изпозлват като горива или за насипни дейности.
  16. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.
  17. „Събиране“ е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.
  18. „Разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.
  19. „Съхраняване“ е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:
 • три години – при последващо предаване за оползотворяване;
 • една година – при последващо предаване за обезвреждане.
  1. „Транспортиране“ е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.
  2. „Управление на отпадъците” са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.
  3. „Брокер“ е всяко физическо или юридическо лице, което организира оползотворяването или обезвреждането на отпадъците от името на други лица, включително тези брокери, които физически не притежават отпадъците.
  4. „Търговец“ е всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое име и за своя сметка при закупуване и последваща продажба на отпадъците, включително тези търговци, които физически не притежават отпадъците.
  5. „Следексплоатационни грижи за депо за отпадъци“ са дейностите по поддръжка на площадката на депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални отрицателни после­дици от въздействието на депото върху околната среда и човешкото здраве за определения от компетентните органи следексплоатационен период на депото.
  6. Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказван за нарушение от същия вид.
  7. Прилежащи части са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, автогари, за поддържане чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели.
  8. „Горски територии“ са териториите по смисъла на Закона за горите;
  9. „Рекултивация“ е комплекс от техни- чески и биологически дейности, с които се възстановява първоначалното ползване на земята, а когато това е невъзможно, се създава друг вид ползване или се оформя подходящ ландшафт;
  10. „Нарушени терени“ са терени, нарушени от природни въздействия, въгледобивна, рудодобивна или преработваща промишленост (свлачища, срутища, кариери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци и др.), които подлежат на възстановяване на растениевъдните им възможности чрез рекултивация;
  11. „Ерозия“ е процес на рушене на земната повърхност, пренасяне и отлагане на отделените материали от водни потоци.
  12. ”Озеленени площи” по смисъла на тази Наредба са площите, включени в зелените системи на населените места, и свързаните с тях зони на влияние.
  13. ”Декоративна растителност” по смисъла на тази Наредба е цялото декоративно-растително разнообразие дървета, храсти, цветя и треви, включени в озеленените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.
  14. „Голина“ е незалесена горска площ, подлежаща на залесяване;
  15. „Залесителен обект“ е подотдел или част от него, съвкупност от няколко подотдели или части от тях, както и площи, които не са инвентаризирани по реда на Закона за горите;

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, чл.22 от ЗУО и чл. 15 от ЗООС. Приета е с решение №455 от Протокол №15/30.05.2013г. В сила от 18.06.2013г.
 • 2. За прилагане на Наредбата кметът на общината, кметовете на кметствата и кметските наместници могат да издават заповеди и указания.
 • 3. Прилагането на Наредбата се възлага на Кмета на общината, Кметовете на кметствата, Кметските наместници и на упълномощените длъжностни лица в общинската администрация.
 • 4. Наредбата може да бъде допълвана и променяна с решения на Общинския съвет.
 • 5. Неразделна част от Наредбата са Приложения от № 1 до № 3.

& 6. /нова с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./

& 7. /нова с решение № 693 от протокол № 21/14.02.2014г./ Одобрява приложение под № 5 към чл.29 ал.1 както следва :

 

 

 

 

Приложение №4

към чл.86, т.5

 

 

ТАРИФА

ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОТСИЧАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

Вид                                                       височина                                              стойност в лева

метри                                 добро състояние   отлично състояниие

Бързорастящи                          2 – 5                                    24                           28Секвоя, Кипарис,                       5 – 7                                     28                           32

Морски и Бял бор                     над 7                                    32                         48

и др.подобни

Умеренорастящи                   2 – 5                                         30                             34

Черен бор, Смърч,                   5 – 7                                      36                         42

Ела, Мура, Кедър,                   над 7                                         40                         60

Туя, Смрика и др.под.
Бавнорастящи                       2 – 4                                     34                         40

Биота, Хвойна, Тис,                 5 – 7                                           38                       48

Либоцедрус, Цуга,                   над 7                                           40                         60

и др.подобни

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

Вид                                                     височина                                                    стойност в леваметри                                   добро състояние     отлично състоание
Многобързорастящи             до 4                                         15                             30Айланд, Акация, Върба,           4 – 5                                         24                           40

Топола, Чинар, Паеония,        над 5                                         30                             60

и др.подобни

 

Бързорастящи                           3 – 6                                      20                             30

Бреза, Елша, Ясен,                 над 6                                           30                               60

Каталпа, Явор и др.под.

Умеренорастящи                3 – 6                                           30                           60Бук, Клен, Дъб, Липа,           над 6                                         40                         120

Кестен, Бряст, Сорбус,

Див рожков и др.подобни

 

Тревни и почвопокривни площи за 1 дка                                           100
Цветя за 1 кв.м.                                                                                 10
Рози     за 1 бр.                                                                                   4
Храсти за 1 дка                                                                                150 

Жив плет широколистен за 1м.                                                           10

Жив плет иглолистен за 1 м.                                                                  8

Тревни и почвопокривни площи за 1 дка                                         100
Цветя за 1 кв.м.                                                                                 10
Рози     за 1 бр.                                                                                4
Храсти за 1 дка                                                                                   150 

Жив плет широколистен за 1м.                                                          10

Жив плет иглолистен за 1 м.                                                                 8

 

 

 

                                            ХРАСТОВА И ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5                              

към чл. 29, ал. 1

До

Кмета на Община Несебър

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в общински системи за разделно събиране на отпадъци

 

от………………………………………………………………………………………………………………………………..

/име на физическо лице, юредическо лице, ведомство/

ЕГН/ЕИК, Булстат.:……………………………………………………………………………………………………..

/адрес, телефон, e-mail/

Г–н Кмет,

С настоящото заявление удостоверявам, че желая да бъда включен в системите за разделно събиране на:…………………………………………………………………………………………………..

/отпадъци от опаковки, излязло ош употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),

…………………………………………………………………………………………………………………………………….негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли ош употреба

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

моторни превозни средства (ИУМПС), излезли ош употреба гуми (ИУГ)/

 

за обект: ………………………………………………………………………………………..,

/име на обекта, за който се отнася заявлението/

намиращ се на адрес: …………………………………………………………………………………………………..

…………………….

 

 

Тревни площи за 1 дка                    І категория                               150ІІ категория                               120

ІІІ категория                                90

ІV категория                                 30

Летни цветя за 1 кв.м                       І категория                                 10ІІ категория                                 9

ІІІ кагегория                                 8

 

Перенни цветя за 1 бр.                                                                             1 
Почвопокривни за 1 дка                                                                       110
Жив плет широколистен за 1 м     до 5 години                                   6над 5 години                               10

 

Жив плет иглолистен за 1 м         до 5 години                                    4над 5 години                                   8
Рози   за 1 бр.                                   до 3 години                                       4над 3 години                                   8
Храсти за 1 кв.м                             до 5 години                                   10до 10 години                                 15

над 10 години                               25

Вечно зелени храсти за 1 кв.м     до 5 години                                    15над 10 години                               25

 

Наредбата е приета с Решение № 455 от Протокол № 15 от 30.05.2013 г. на Общински съвет – гр. Несебър.

 

Влиза в сила три дни след публикуването и във вестник   << Cлънчев бряг >>

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 към чл.37, ал.1

 

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

№ –––––/––––– г.

 

 

 

Днес, ……………………………. г., на основание Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /Обн. ДВ. бр.7 от 25 януари 2013г./ и чл.37, ал.1 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Несебър, уведомяваме собственика на :

 

МПС : ………………………………….……………………………………………………………………….…

ВИД : ………………………………….…………………………………………………………………………..

МАРКА : ……………………………………………………………………………………….…………………

ЦВЯТ : …………..…………………………………..…………………………………………………………..

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ :………………………………………………

 

СОБСТВЕНИК : ……………………………………………..……………………………………………….

(Име, презиме и фамилия)

 

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….…

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

 

В срок от 14 (четиринадесет) дни да освободи заемания от собственото му МПС, терен общинска собственост.

При неспазване на посочения срок, на основание горните нормативни документи, ще Ви бъде съставен акт и наложена глоба или имуществена санкция в размер от 100 – 500 лв., а при повторно неизпълнение на Предписанието дължите и месечна такса.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

Приложение № 2

към чл.37, ал.2

О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л № ……… /………… г.

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

Днес,………………….г. в гр.Несебър, комисия назначена със Заповед № ……………….. на Кмета на Община Несебър, на основание чл.37, ал.2 от “Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Несебър”, в състав :

 1. …………………………………………………………………………, ЕГН…………………………….,

(име, презиме, фамилия)

служител към Община Несебър

2.……………………………………………………………………………,ЕГН …………………………..,

(име, презиме, фамилия)

служител към Община Несебър

 1. …………………………………………………………………………, ЕГН …………………………..,

(име, презиме, фамилия)

инспектор от Районно управление на полицията

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното :

МПС : …………………………………………………………….

ВИД : …………………………………………………………….

МАРКА : …………………………………………………………

ЦВЯТ: ……………………………………………………………

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ : ………………………………………………

СОБСТВЕНИК : ……………………………………………..……………………………………

(Име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : ……………………………………………………………………

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

СЪСТОЯНИЕ на МПС

Външно състояние на превозното средство/по външен оглед/ :……………..

 1. Наличие на двигател : ………………………………………………………………………………
 2. Наличие на скоростна кутия : …………………………………………………………………
 3. Състояние на купето (кабината, каросерията) : …………………………………
 4. Наличие на врати : ………………………………………………………………….
 5. Наличие на калници : …………………………………………………………………………
 6. Наличие на капаци : …………………………………………………………………………………
 7. Наличие на седалки : ………………………………………………………………………………
 8. Наличие на арматурно табло : ………………………………………………………………
 9. Наличие на стъкла : …………………………………………………………………………………
 10. Състояние на каросерията : …………………………………………………………………
 11. Осветителни тела :

а) Фарове : ….……………………………………………………

б) Габарити и мигачи – предни :….….…………………

в) Стоп, габарит, мигачи – задни :…………………………….

 1. Наличие и състояние на колелата и гумите : ……………………………………
 2. Допълнителни данни по показания на свидетелите : …………………………

Становище на комисията : …………………………………………………………………………

Настоящият Констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

 

 

КОМИСИЯ :1……………………………………..

 1. …………………………………..
 2. ……………………………………

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

към чл.115, ал.5

             Е Сер.А №…….

АКТ

за установяване на административно нарушение

 

Днес,………………..20….год.вгр./с./……………………………………………………………………………………………………

подписаният………………………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност……………………………,към Община Несебър, ЕГН:………………………………………………………… Адрес:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Акта съставих ………………………………………………………………. в присъствието на свидетелите:

1………………………………………………………………………………, ЕГН……………………………………

от гр./с./……………………………. ул…………………………………….……………………………….№…………….

2……………………………………………………………………………… ЕГН…………………………………..

от   гр./с./…………………………….ул…………………………………………………………………….№……….……..

 

 

 

Съставих настоящия акт против:………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….ЕГН/ЕИК,Булстат………………………………………… л.к.№…………………изд…………………………месторабота:…………………………………………………………………………………………………………………………..,месторабота………………………………………………………………

гр./с/…………………………………………ул……………………………………………………………………………..

 

 

за това, че на………………………20….год. …………ч. в гр. /с/ …………………………..констатирах следното:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

което съставлява административно нарушение по чл…………………..………….……….………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгл. Чл.44, ал.1 от ЗАНН – освен възраженията при                             ЕСер.А №……………….

съставяне на Акта, в 3- дневен срок от предявяването му,

нарушителя може да направи писмени възражения по него.

 

 

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните възражения или обяснения:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Опис на писмени и веществени доказателства:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Свидетели:                                                                                    Съставил акта:…………………

1……………………………………..                                                                Нарушител:……….………………

2………………………….………

 

Отказа на нарушителя да подпише акта се установява с подписа на свидетеля: …………………… ………………..………………………………………………………………………………………………………………………отгр./с./………………………………….ул…………………………………………………………………………Подпис:………..

РАЗПИСКА

 

Днес ……………..20…..г. в гр./с/…………………………………………………………………………..

Подписанят:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ЕГН:……………………………………………………

На длъжност…………………………………………………………………………………………….в качеството си на:……………………………………………………………………………………………………………………………… с ЕИК/Булстат………………………………………………………………………………………………………………

Адрес…………………………………………………………………………………………………..удостоверявам, че

получих (със задължението да го предам) АУАН №……………………………./……………………..20…..г.

 

гр./с/……………………………

дата:………………..20….г.

 

получател:……………………………….

 

 

 

Свидетели на отказа на нарушителя да получи, акта запознати със съдържанието на

АУАН №……………………………./……………20…..г.

1…………………………………….……………………………………………………………, ЕГН……………………………………

от гр./с./……………………………. ул…………………………………….……………………………….№…………….

 

 

2………………………………………………………………………………………………… ,ЕГН…………………………………..

от   гр./с./…………………………….ул…………………………………………………………………….№……….……..

 

 • 8 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 приета с решение № 1189 / 23.06. 2015 год, влиза в сила от 10.07.2015г.