Решения от Протокол №16

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 16/15.07.2013 г.

                                                                                           ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 395/09.07.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно молба от Тодорка Пендекова до администрацията на Президента на Република България.

2. Докладна записка вх.№ 393/09.07.2013 г. от Върбан Кръстев – общински съветник, относно отпускане на средства за издаване на книга за гр. Обзор.

3. Доклана записка вх.№ 365/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за промяна на представителя на Община Несебър в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД..

4. Докладна записка вх.№ 351/26.06.2013 г. от Добринка Тожарова – председател на НЧ „Изгрев 1927” – гр. Обзор, относно кандидатстване на НЧ „Изгрев 1927” – гр. Обзор с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

5. Доклана записка вх.№ 342/24.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА в размер на 205 377,21 лв.

6. Доклана записка вх.№ 346/24.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно стопанисване от община Несебър на приют за безстопанствени кучета в гр. Несебър, местността „Стролата”.

7. Доклана записка вх.№ 352/28.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

8. Докладна записка вх.№ 374/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващите звена в община Несебър за учебната 2013/2014 година.

9. Предложение вх.№ 353/01.07.2013 г. от „Чаирите” ЕООД – гр. София, относно одобряване на маршрут за извършване на атракционен превоз.

10. Предложение вх.№ 392/08.07.2013 г. от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

11. Докладна записка вх.№ 371/05.07.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

12. Докладна записка вх.№ 401/09.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на Община Несебър за 2013 г.

13. Докладна записка вх.№ 384/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ ХVІІ в кв.24 с идентификатор 11538.501.293 по КК на гр. Свети Влас.

14. Докладна записка вх.№ 386/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристройка на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.11.1, изградена в УПИ І в кв.80 по плана на гр. Несебър.

15. Докладна записка вх.№ 357/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. Кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране изменение на ПУП ПРЗ за УПИ I общ. И УПИ V, в кв. 98 гр. Несебър.

16. Докладна записка вх.№ 367/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект „Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

17. Докладна записка вх.№ 387/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

18. Докладна записка вх.№ 363/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на явен търг за продажба на УПИ ХІІ в кв.17 по плана на с. Емона с кадастрален идентификатор 27454.501.373.

19. Докладна записка вх.№ 388/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващо УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

20. Докладна записка вх.№ 389/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на КАБИНЕТ № 1 – за Рентгеново отделение, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър.

21. Докладна записка вх.№ 370/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.8, изградена в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

22. Докладна записка вх.№ 369/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.9, изградена в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

23. Докладна записка вх.№ 368/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 73751.49.2 по плана на КК на с. Тънково и промяна начина на трайно ползване на частта от имота с проектен № 73751.49.213.

24. Докладна записка вх.№ 366/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.6, изградена в УПИ ­ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

25. Докладна записка вх.№ 364/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на спортни мероприятия на територията на общински стадион – Несебър, за футболен сезон 2013 – 2014 г.

26. Докладна записка вх.№ 391/08.07.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, по реда на чл.27 ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

27. Доклад вх.№ 372/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ І –47, 71 в кв.7503.

28. Предложение вх.№ 379/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.55 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

29. Предложение вх.№ 340/24.06.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „СН КЛ 400 мм, ТП ЮРТА 2-КЛ Лариса муфи” , СН КЛ 400 мм, ТП „ЮРТА 2-КЛ Регата муфи”, община Несебър.

30. Предложение вх.№ 360/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда – въздушно отклонение за ТП „Ритъм” в поземлен имот 61056.56.101, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

31. Предложение вх.№ 361/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки за поземлени имоти 73571.22.39, 73571.27.9, 73751.27.13 и 73571.17.173, м. „Боруна”, землището на с. Тънково.

32. Доклад вх.№ 375/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІХ-501 в кв.2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

33. Предложение вх.№ 380/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.54 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

34. Предложение вх.№ 341/24.06.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Кабел 20 кV ПС „Сл. бряг – ТП „Инджекьой 1”, к.к. „Слънчев бряг-запад”.

35. Предложение вх.№ 355/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на апартаментен ваканционен комплекс в ПИ 11538.2.25 по плана на м. „Юрта”, землището на гр. Св. Влас.

36. Предложение вх.№ 359/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.29 по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”.

37. Предложение вх.№ 358/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.30 по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”.

38. Предложение вх.№ 381/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 61056.501.544 и ИПР за УПИ ХІХ-539 в кв.33 по плана на с. Равда.

39. Доклад вх.№ 378/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Канализация и водопровод за захранване на сграда в имот с идентификатор 51500.83.54 по КК на м. „Кокалу”, община Несебър.

40. Предложение вх.№ 362/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „външно ел. захранване на три жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 51500.29.19 по плана на в.з. „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, в землището на гр. Несебър..

41. Доклад вх.№ 376/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ І-47, 58 и УПИ ІІ в кв. 7502.

42. Докладна записка № 405/10.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на местни поделения на Българската православна църква с проекти по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

43. Докладна записка № 408/12.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на схеми за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за к.к „Слънчев бряг – запад”.

44. Докладна записка № 409/12.07.2013г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учередяване безвъвмедно право на строеж върху общински имот за изграждане на електрически стълбове с цел изместване на съществуващото трасе извън територията на обект „Претоварна станция за неопасни отпадъци – Несебър”.

45. Докладна записка № 410/15.07.2013 г. от Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно одобряване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост.

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка вх.№ 395/09.07.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно молба от Тодорка Пендекова до администрацията на Президента на Република България.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 508

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър предлага на Президента на Република България да опрости задълженията на лицето Тодорка Василева Пендекова от с. Кошарица, ул. „Черно море” – вилна зона ”Чолакова чешма”, в размер на 540,00 лв. /петстотин и четиридесет лева/, по реда на чл.98, ал.1, т.1 от Конституцията на република България.

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 393/09.07.2013 г. от Върбан Кръстев – общински съветник, относно отпускане на средства за издаване на книга за гр. Обзор.

 Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 509

1. На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, дава съгласие средствата в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/, да бъдат предоставени на Илия Любенов Дочков от гр. Обзор ул. „Дунав” № 35 за издаване на книга за гр. Обзор.

2. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за дарение при условията на т.1.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 365/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за промяна на представителя на Община Несебър в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД..

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 510

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 от Наредба №7 за „Общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда и условията за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества“ Общински съвет – Несебър освобождава Красимира Тодорова като представител на Община Несебър в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и на нейно място определя за представител на община Несебър в дружеството Константин Любенов Камчев – нач. отдел „Здравеопазване и социални дейности“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 351/26.06.2013 г. от Добринка Тожарова – председател на НЧ „Изгрев 1927” – гр. Обзор, относно кандидатстване на НЧ „Изгрев 1927” – гр. Обзор с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 511

На основание чл. 21, ал.1, т. 13 и ал.2 от ЗМСМА

1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Народно Читалище „Изгрев 1927″ – гр.Обзорда кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие населските райони 2007-2013 г.“, мярка 321 със следния проект:„Изграждане на Читалищен културен център“ – гр.Обзор

2. Подкрепя участието на НЧ „Изгрев 1927″ – гр. Обзор в изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на Читалищен културен център“, гр. Обзор

3. Общински съвет – Несебър приема, че проектът: „Изграждане на Читалищен културен център“ става част от „Плана за развитие на община Несебър 2007-2013 г.“ и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 342/24.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА в размер на 205 377,21 лв.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 512

1. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА, в размер до 205 377,21 лв. със срок на погасяване – незабавно след получаване на авансово и окончателно плащане от страна на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по договор № 02/226/00302/26.04.2013 г., проект: „Превантивни дейности: Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските пожари в община Несебър”.

 

2. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 11 от Наредба № 20 от 07.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00302 от 26.04.2013 г. по мярка 226 за Проект „Превантивни дейности: Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските пожари в община Несебър”, сключен между Община Несебър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,

Общинският съвет – Несебър, упълномощава кмета на община Несебър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 112 957,46 лв. (сто и дванадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00302 от 26.04.2013 г. по мярка 226 за Проект „Превантивни дейности: Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските пожари в община Несебър” сключен между Община Несебър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със срок на предявяване до 6 месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в договор № 02/266/00302/26.04.2013 г., сключен между Община Несебър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

3. Възлага на кмета на Община Несебър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/266/00302/26.04.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 346/24.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно стопанисване от община Несебър на приют за безстопанствени кучета в гр. Несебър, местността „Стролата”.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 513

І. На основание чл. 41, ал. 4 от Закона за защита на животните и чл. 26, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър одобрява разкриване на местна дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” със следната структура:

1. Управител – 1 бр;

2. 2 екипа за залавяне на безстопанствени кучета – общо 4 броя работници;

3. ветеринарен лекар и

4. гледач /общ работник/ – 1 бр.

ІІ. В рамките на утвърдените средства по бюджета на общината във функция 8 „Икономически дейности и услуги”, група 6 „Др. дейности по икономиката”, дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни”, извършва следните промени в бюджетните кредити:

1. намаля § 10 20 „Разходи за външни услуги” с 85 000 лв;

2. увеличава:

· § 0110 – Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения – 26 000лв;

· § 0202 – възнаграждения на персонала по извън трудови правоотношения – 2 000лв;

· § 0205 – СБКО – 800лв;

· § 0551 – осигурителни вноски от работодател за ДОО – 3 700лв;

· § 0560 – ЗОВ от работодател – 1 500лв;

· § 0580 – вноски за ДЗПО от работодател – 700лв;

· § 1015 – Материали – 10 000лв;

· § 1016 – Вода, горива и енергия – 19 300лв;

· § 1051 – командировки в страната – 1 000лв;

· § 5204- придобиване на транспортни средства – 16 000лв;

· § 5205 –придобиване на стопански инвентар – 4 000лв

ІІІ. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 352/28.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 глас „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 514

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет -Несебър приема Общинска програма за закрила на детето за 2013 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 374/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващите звена в община Несебър за учебната 2013/2014 година.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 515

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА

Утвърждава предложените от директорите на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър групи, паралелки и брой деца и ученици в учебните и детски заведения и обслужващи звена за учебната 2013/2014 година, както следва:

І. Учебни заведения, които прилагат системата на делегираните

бюджети:

1. Средни общообразователни училища:

1.1. Средно общообразователно училище “Любен Каравелов” –

гр. Несебър – І – ХІІ клас:

паралелки – 42, брой ученици – 959

полуинтернатни групи – 3, брой ученици – 76

2. Професионални училища:

2.1. Професионална гимназия по туризъм “Иван Вазов” –

Сл. бряг – ІХ – ХІІ клас:

паралелки – 13, общ брой ученици – 361

3. Основни училища / от І до VІІІ клас /:

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

паралелки – 8, брой ученици – 143

полуинтернатни групи – 4 /І – VІІІ клас/,

брой ученици – 94

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас:

паралелки – 8, брой ученици – 134

полуинтернатни групи – 3 /І, ІІ, ІІІ и ІV класове/,

брой ученици – 64

ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

паралелки – 8, брой ученици – 156

полуинтернатни групи – 1 /І – ІV клас/,

брой ученици – 50

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда:

паралелки – 7, брой ученици – 99

полуинтернатни групи – 2 /І и ІІ класове/,

брой ученици – 41

ОУ „Васил Левски” – с. Тънково:

паралелки – 8, брой ученици – 115

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца:

паралелки – 8, брой ученици – 84

полуинтернатни групи – 1 /І – ІV клас/,

брой ученици – 24

ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

паралелки – 7, брой ученици – 67, в т.ч.:

– слети паралелки – 4;

– самостоятелни помощни паралелки за деца със СОП – 3

 

ІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които прилагат системата на делегираните бюджети:

 

1. ОДЗ “Яна Лъскова” – гр. Несебър – общо 280 деца

– целодневни групи – 8, в т.ч.

подготвителни групи – 6 г. – 2, брой деца – 64

подготвителни групи – 5 г. – 2, брой деца – 58

– яслени групи – 2, брой деца – 54

2. ОДЗ “Калина Малина” – гр. Несебър – общо 163 деца

– целодневни групи – 5, в т.ч.

подготвителни групи – 3, брой деца – 73

– яслена група – 1, брой деца – 22

3. ОДЗ “Мечо Пух” – с. Равда – общо 141 деца

– целодневни групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 59

– яслена група – 1, брой деца – 20

4. ОДЗ „Делфинче” – гр. Св. Влас – общо 145 деца

– целодневни групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 61 ,

– яслена група – 1, брой деца – 23

5. ЦДГ „Пролет” – с. Тънково – 2 групи, брой деца – 48 в т.ч. подготвителна група – 1, брой деца – 22

6. ЦДГ „Радост” – с. Оризаре – 2 групи, брой деца – 50, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 25

 

ІІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които не прилагат системата на делегираните бюджети:

 

1. ОДЗ “Обзорче” – гр. Обзор – общо 102 деца

– целодневни групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 41

– яслена група – 1, брой деца – 16

2. ЦДГ „Усмивка” – с. Гюльовца – 2 групи, брой деца – 50, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 25

3. ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица – 2 групи, брой деца – 50, в т.ч.

подготвителна група – 1, брой деца – 26

4. ЦДГ „Слънце” – Сл. бряг – 3 групи, брой деца – 85, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 46

 

ІV. Обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните

бюджети:

1. Общински детски комплекс – гр. Несебър – 41 групи /постоянни – 30; временни – 11/ , общо 377 деца

2. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2013/2014 година следните паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 11, ал. 3 – 6 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена – извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

1. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

VІ клас – 16 ученика

VІІ клас – 17 ученика

VІII клас – 6 ученика

  1. 2. ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

VІІ клас – 16 ученика

VІІІ клас – 10 ученика

3. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас :

І клас – 14 ученика

ІІІ клас – 14 ученика

V клас – 14 ученика

VІ клас – 15 ученика

VІІ клас – 16 ученика

VIII клас – 10 ученика

4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда :

ІІІ клас – 5 ученика

V клас – 12 ученика

VІІ клас – 16 ученика

VІІІ клас – 6 ученика

5. ОУ „Васил Левски” – с. Тънково :

ІІ клас – 13 ученика

ІІІ клас – 13 ученика

IV клас – 12 ученика

V клас – 13 ученика

VІ клас – 15 ученика

VІІ клас – 15 ученика

6. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца :

I клас – 10 ученика

ІІ клас – 14 ученика

ІІІ клас – 12 ученика

IV клас – 8 ученика

V клас – 11 ученика

VI клас – 8 ученика

VІI клас – 12 ученика

VIII клас – 9 ученика

 

7. ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

І и ІІІ – слята – 14 ученика,

II и IV – слята – 15 ученика ,

V и VІ – слята – 11 ученика;

VІІ и VІІІ- слята – 13 ученика

– IІ клас – самостоятелна помощна паралелка за деца със СОП /специални образователни потребности/ – обучението е в ДДМУИ „Св. Стилиян Пафлагонийски” – с. Кошарица – 5 ученика

– V клас – самостоятелна помощна паралелка за деца със СОП /специални образователни потребности/ – 5 ученика

– VІІІ клас – самостоятелна помощна паралелка за деца със СОП /специални образователни потребности/ – 4 ученика

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 353/01.07.2013 г. от „Чаирите” ЕООД – гр. София, относно одобряване на маршрут за извършване на атракционен превоз.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 3 гл. „ въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 516

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър утвърждава маршрут за движение на превозно средство /атракционно влакче/, извършващо превоз с атракционна цел на територията на к.к. „Слънчев бряг запад”, при спазване изискванията за безопасност за движение по пътищата, съгласно приложения маршрут и следните спирки: ресторант „Джани” – апарт хотел „Луксори” – хотел „Ивана Палас„ и обратно.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 392/08.07.2013 г. от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № `517

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 ал.5 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър и като взе предвид направеното предложение на Комисията по чл.15 ал.1 от същата Наредба, Общинският съвет изменя решение № 423/обективирано в протокол.№ 14/05.04.2013 г. в частта му по точка № 11 и № 20 и увеличава утвърдената сума за финансово стимулиране на ФК „Равда” от 5 000 лв. на 10 000 лв. и на „Яхт и сърф клуб – Несебър 2009” от 5000 лв. на 15 000 лв.

2. Средствата, в общ размер на 15 000 лв. да бъдат осигурени от утвърдения резерв за финансовото стимулиране на спортни клубове за 2013 г.

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 371/05.07.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 518

 На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на:

 

ЕГН Име, презиме, фамилия живущ в сума-лв.

Александрина Кирилова Иванова Гюльовца

100

Анка Цветанова Бургова Гюльовца

150

Атанас Киряков Димитров Паницово

200

Анастасия Костадинова Бабева Св.Влас

200

Атанас Янчев Петров Обзор

300

Ангелина Иванова Петрова Гюльовца

400

Вера Иванова Шимова Несебър

100

Величка Ангелова Димитрова Гюльовца

100

Васил Веселинов Япаджиев Св.Влас

100

Веско Атанасов Митев Оризаре

100

Величка Добрева Димитрова Несебър

100

Ваня Иванова Иванова Несебър

200

Василка Димитрова Кьосева Тънково

200

Венета Цанова Велкова Несебър

400

Ваня Тодорова Лефтерова Гюльовца

600

Герга Бинева Хаджиева Оризаре

100

Георгина Стоянова Арнаудова Раковсково

100

Георги Димитров Марков Баня

100

Георги Димитров Щерев Баня

200

Георги Николов Бургазлиев Несебър

300

Георги Стаматов Георгиев Равда

400

Гана Георгиева Иванова Равда

500

Димка Богданова Дионисова Несебър

200

Димитър Петров Киряков Гюльовца

100

Дена Василева Синигерова Гюльовца

200

Донка Илиева Болнева Несебър

200

Душко Петров Войнов Гюльовца

300

Димитър Ангелов Атанасов Гюльовца

300

Димитър Златинов Боев Оризаре

400

Донка Демирева Алексиева Равда

400

Донка Панайотова Еменджиева Несебър

500

Елена Щерева Линова Несебър

300

Еленка Асенова Христова Гюльовца

200

Екатерина Георгиева Арнаудова Несебър

100

Емилия Димитрова Йорданова Несебър

100

Енчо Еленов Енчев Гюльовца

200

Елена Христова Балинова Св.Влас

300

Евтим Петров Петров Тънково

300

Емне Нурла Али Несебър

300

Жана Николова Кръстева Оризаре

600

Желка Стойкова Вълчева Оризаре

300

Женя Стоянова Станева Несебър

300

Злати Петров Кръстев Паницово

100

Златина Тодорова Сотирова Несебър

600

Захарина Костадинова Андонова Обзор

100

Иванка Кънева Николова Приселци

300

Илия Янев Великов Равда

500

Иванка Вълкова Йосифова Обзор

600

Иван Киров Дуков Равда

300

Илия Милев Янев Паницово

100

Иван Петров Янев Обзор

300

Ирина Янева Георгиева Несебър

100

Йова Иванова Атанасова Гюльовца

200

Йовка Иванова Домусчиева Оризаре

200

Красимира Ганчева Стоянова Несебър

600

Василка Иванова Михалева Св. Влас

                     600

Красимир Красимиров Диков Несебър

600

Катя Райкова Димитрова Тънково

200

Катя Иванова Дукова Равда

200

Кина Маринова Колева Гюльовца

100

Колю Димитров Мицов Оризаре

100

Любчо Георгиев Дерлипански Равда

300

Любчо Русев Славов Гюльовца

150

Мария Любенова Ватева Несебър

200

Мария Христова Кабакова Оризаре

300

Мирослав Николов Делиатанасов Равда

300

Милка Николова Кориева Оризаре

300

Марийка Тодорова Стоева Кошарица

200

Мария Стоянова Йорданова Оризаре

100

Милка Стоянова Илиева Оризаре

200

Милена Стоянова Линова Несебър

500

Мария Куманова Радева-Лефтерова Гюльовца

100

Милка Ангелова Сотирова Несебър

100

Нено Радославов Ненов Оризаре

100

Николина Димитрова Георгиева Несебър

100

Нина Тодорова Колева Гюльовца

200

Нели Емануилова Колева Несебър

500

Надежда Павлова Неделчева Несебър

600

Николинка Пенчева Господинова Гюльовца

400

Нанка Славова Славова Оризаре

200

Недялка Янчева Ламбова Несебър

100

Петранка Янева Георгиева Равда

150

Пенка Иванова Домусчиева Оризаре

200

Пенка Игнатова Климентова Несебър

400

Полина Костадинова Джавтанова Равда

200

Петър Атанасов Недев Равда

200

Петър Димитров Димитров Несебър

100

Пенка Андреева Иванова Гюльовца

50

Петра Петрова Трушанова Оризаре

50

Руска Стоянова Георгиева Оризаре

200

Руска Куцарова Колева Гюльовца

100

Рада Недева Милушева Оризаре

200

Роса Райчева Ралева Оризаре

600

Радка Атанасова Бургова Гюльовца

100

Райчо Николов Ралев Оризаре

100

Стоян Георгиев Павлов Равда

350

Стефан Янчев Алексиев Несебър

300

Станка Желева Петкова Несебър

100

Станка Лефтерова Либчева Гюльовца

100

Стефка Миткова Гьодженова Гюльовца

200

Стоян Великов Михов Несебър

100

Станка Янкова Стойчева Оризаре

1000

Славчо Неделчев Неделчев Гюльовца

100

Снежа Асенова Узунова Гюльовца

300

Събка Либчева Пелопидова Несебър

200

Стамен Йорданов Лефтеров Гюльовца

600

Тодорка Димитрова Михнева Оризаре

200

Тодорка Георгиева Костадинова Несебър

200

Таня Тонева Пешева Св. Влас

600

Татяна Райчева Маразова Несебър

600

Тодорка Тодорова Митева Гюльовца

400

Христо Петров Пехливанов Оризаре

600

Цветанка Димитрова Савчева Несебър

500

Янко Калоянов Атанасов Несебър

200

Бистра Николова Пандарова Тънково

1000

Георги Митев Георгиев Гюльовца

1000

Дойчо Димов Димов Оризаре

700

Диляна Неделчева Войнова Гюльовца

1000

Димитра Борисова Станчева Кошарица

700

Елена Новакова Колодеева Равда

1000

Еленко Петров Йорданов Несебър

1000

Златка Райкова Костадинова Обзор

800

Златко Киров Попов Несебър

700

Иван Георгиев Петков Тънково

900

Иванка Анастасова Чолакова Несебър

1500

Кръстьо Димов Димов Оризаре

1000

Кремена Стефанова Георгиева Оризаре

800

Кица Щерева Пейкова Равда

700

Калина Янакиева Неделчева Св.Влас

1200

Лиляна Георгиева Делиатанасова Равда

1000

Марийка Атанасова Делиатанасова Равда

800

Максим Василев Момчилов Несебър

2500

Николай Младенов Горенов Равда

500

Надя Кръстева Христова Оризаре

800

Пролетина Кирилова Димова Несебър

2000

Петър Андонов Бакалов Равда

2500

Роса Райчева Ралева Оризаре

600

Сашка Димитрова Александрова Несебър

1200

Фатме Хюсеин Дерели Гюльовца

400

Христина Кирилова Гюрганова Несебър

800

Радостин Атанасов Асенов Гюльовца 300

Асен Иванов Гюдженов Гюльовца 600

Христо Николов Стефанов Тънково 400

Иван Йорданав Георгиев Несебър 10 000

 

Средствата отпуснати на Иван Йорданов Георгиев за лечение на сина му Кирил Иванов Георгиев да бъдат преведени по сметка посочена от Иванка Кръстева – майка на Кирил Георгиев.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, относно изплащане на сумата на Иван Йорданов Георгиев.

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 401/09.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на Община Несебър за 2013 г.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 519

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет – Несебър за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на програмата за проектиране на Община Несебър, както следва:

 

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1 623/§52 СМР база БКС гр.Обзор

200 000

300 000

-100 000

2 619/§52 Арки за входове гр.Обзор

0

40 000

-40 000

3 604/§53 Проект „Реконструкция и модернизация на улично осветление на съставните селища на гр.Обзор

0

3 000

-3 000

4 604/§53 Проект за улично осветление в УПИ 2 кв.5 по плана на гр.Обзор

0

3 500

– 3 500

5 619/§53 Проект за вертикална планировка в УПИ 2 кв.5 по плана на гр.Обзор

0

7 500

-7 500

6 619/§53 Проектиране на устройствен план , ВИК и ел.схеми за градски парк в кв.15 и кв.27 гр.Обзор

0

16 000

-16 000

7 849/§53 Предпроектни проучвания за изграждане на лодкостоянки и брегоукрепителни съоръжения в прилежащата акватория на гр. Обзор

0

14 000

– 14 000

8 31/§1030 Текущ ремонт ОДЗ „Калина Малина”

0

10 500

-10 500

9 322/§1030 Текущ ремонт СОУ „Л. Каравелов”

0

20 000

– 20 000

10 311/§53 Проектиране на топла връзка между кухнята и осн. сграда в ЦДГ с.Тънково

12 500

17 000

– 4 500

11 284/§1030 Проектиране на ОВИ в ЦДГ Кошарица

0

5 000

– 5 000

12 122/§52 Паметна плоча пред Кметство с.Баня

0

1 000

– 1 000

13 606/§53 Проектиране на улица и паркинг в Слънчев бряг

10 000

5 400

4 600

14 606/ §5 Проектиране на улица Г.Делчев с.Гюльовца

0

4 600

– 4 600

15 606/§51 Довършителни СМР на улица „Черноморска“ гр.Обзор

58 000

160 000

-102 000

623/§52 Воден ефект база БКС гр.Обзор

0

2 500

– 2 500

16 849/§53 Проект на площад и подземен паркинг гр.Несебър

0

24 000

– 24 000

17 603/§53 Изграждане на БФК за урегулиран поземлен имот в кв.51 гр.Обзор

2 000

0

2 000

18 322/§52 Изграждане на физкултурен салон в ОУ с.Оризаре

50 000

0

50 000

19 122/§51 Реконструкция и смяна на предназначението на същ сграда с.Баня

5 000

0

5 000

20 603/ §51 Реконструкция на водопровод по улица „В.Левски“ гр.Обзор

46 500

0

46 500

21 603/§52 Реконструкция битова и дъждовна канализация ул.“Странджа“ гр.Обзор

60 000

0

60 000

22 623/§52 Изграждане и асфалтиране на път към база БКС и депо гр.Обзор

140 000

0

140 000

23 619/§53 Актуална кадастрална карта,изработване на дворищна регулация,ел.и вик схеми за гр.Обзор,Южен плаж,землище на гр.Обзор

30 000

0

30 000

24 603/§53 Проект за канализация на ул.“Странджа“ с.Оризаре

5 000

0

5 000

25 603/§53 Проект за канализация на ул.“23 – септември“ с.Кошарица

5 000

0

5 000

26 619/§52 Инженеринг на 4бр. детски площадки в гр.Несебър

40 000

0

40 000

27 622/§53 Проектиране на напоителни системи с.Равда

10 000

0

10 000

28 619/§53 Проектиране на детски площадки Община Несебър

15 000

2000

13 000

2. Средствата в размер на 53 000 лв. да се разпределят в дейност 619/§1030- 13 000 лв., в дейност 759 /§1098 – 40 000 лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 384/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ ХVІІ в кв.24 с идентификатор 11538.501.293 по КК на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 520

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и на основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г., като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с:

9.05 кв.м ид.части от УПИ ХVІІ-177/общ/ в кв.24 по плана на гр.Св. Влас, с кад. №11538.501.292 по КК на гр.Св. Влас, АчОС №5352/10.01.2013 г.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с Иван Иванов Манджуков от гр. Бургас, кв.”Сарафово”, ул.“Буревестник“ №27 предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 9.05 кв.м ид.части от УПИ ХVІІ-177/общ/ в кв.24 по плана на гр.Св. Влас, с кад.№11538.501.292 по КК на гр.Св. Влас, АчОС №5352/10.01.2013г., които съгласно проекта за изменение се придават към собствения му имот УПИ ХVІІІ в кв.24.

3. Утвърждава приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители за имота предмет на предварителния договор в размер на 1470 лв. без ДДС.

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Св. Влас за УПИ ХVІІ в кв.24 със стар идентификатор 11538.501.292.

5. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.”

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 386/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристройка на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.11.1, изградена в УПИ І в кв.80 по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 9 гл. „за”, 1 глас „против” и 8 гласа „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 521

Поради не постигане на необходимия брой гласове, предложението за решение по докладна записка вх.№ 386/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристройка на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.11.1, изградена в УПИ І в кв.80 по плана на гр. Несебър, не бе прието.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 357/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране изменение на ПУП ПРЗ за УПИ I общ. и УПИ V, в кв. 98 гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 522

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и т.12 от ЗМСМА, във вр. с чл.15, ал.3 и 5 и чл.131, ал.2 от ЗУТ, 1.Общинският съвет, предвид мотивите в докладна записка и изложените в нея фактически основания, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ и правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ, дава съгласие за изменение на ПУП на гр. Несебър в частта му ПРЗ на УПИ I-общ. с отреждане „за трафопост и търговия” и УПИ V с отреждане „за жилищно строителство”, в кв.98, с което в резултат на промяна на уличнорегулационните граници на тези имоти към улица с о.т. 494 и о.т. 497 същите ще бъдат урегулирани по съществуващите имотни граници, като от УПИ I-общ. на площ от 528 кв.м. се предвижда да бъде образуван УПИ I-496 -общ. на площ от 557 кв.м., а от УПИ V на площ от 731кв.м. – УПИ V-495 на площ от 843 кв.м.

2. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г., като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с:

112 кв.м ид.части от улично пространство между о.т. 494 и о.т. 497 на улица с кад.№51500.502.499 по КК на гр. Несебър.

3. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи със собствениците на УПИ V кв.98 по плана на гр.Несебър предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 112 кв.м ид.части от улично пространство между о.т. 494 и о.т. 497 на улица с кад.№51500.502.499 по КК на гр.Несебър, които съгласно проекта за изменение се придават към собствения им имот.

4. Утвърждава приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители за имота предмет на предварителния договор в размер на 10 080 лв. без ДДС.

5. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правото на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП -ПРЗ на гр. Несебър за УПИ І и УПИ V в кв.98 и влизане на сила на решение на ОбС-Несебър за промяна на статута от публична в частна общинска собственост на 112 кв.м, представляващи части от улично пространство с идентификатор 51500.502.499 по кадастралната карта на гр. Несебър, които се придават към преконфигурирания нов УПИ V-495 в кв.98 по плана на гр.Несебър, отреден за жилищно строителство.

6. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка, послужила за определяне на цената по т.4 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и окончателния договор да се сключи по по-високата измежду двете.

7. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.“

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 367/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект „Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 523

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински имот „Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал за ЦСМП с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, предназначена за Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология, както следва: на кота +7.20 – Гинекологично отделение с операционен сектор с полезна площ от 756.99кв.м, от които 351,12 кв.м основни и 405.87кв.м обслуващи помещения, На кота +10.93 – Родилно отделение с операционен сектор с полезна площ 900.26кв.м, от които 454.90кв.м основни и 445.36кв.м обслужващи помещения”, представляващ част от сграда с кадастр.№51500.502.454.1 – Здравна къща, находяща се в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър., АпОС№3671/25.01.2010г. , при следните условия:

І. Начална конкурсна месечна наемна цена – 2000.00лв. ( две хиляди лева) с ДДС.

ІІ.Специфични условия на конкурса:

– Отдавания имот да се използват по предназначението посочено в т.І или за други здравни цели;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно предназначението му;

– Разходите по извършването на вътрешно преустройство, поради използване на имота за здравни цели, различни от предназначението по акт за ползване, са за сметка на наемателя.

ІІІ.Критерии за оценяване:

К1 – оферта относно експлоатацията на имота – 20точки

К2 – Договор с РЗОК – 15 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в шестмесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -10точки.

К3 – Активност на профила

– До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– за най-високата предложена месечна наемна цена – 15 точки, а за всяка следваща по-ниска се намаля с 2 точки;

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4

 

ІV. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 387/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 524

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г., като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с: ПИ с кадастрален идентификатор 51500.25.17 по КК на гр.Несебър, м.”Юрта-Балкана” на площ от 792 кв.м с НТП – „Дере“, актуван с АОС №5063/07.12.2011г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Димитринка Русева Костова, гр. Несебър, ул.“Иван Александър“ №12, възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот ПИ с кадастрален идентификатор 51500.25.17 по КК на гр.Несебър, м.”Юрта-Балкана” на площ от 792 кв.м с НТП – „Дере“, актуван с АОС №5063/07.12.2011г., за срок от 10 години, срещу заплащане на годишна цена на правото на ползване в размер на 30.35лв. без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 363/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на явен търг за продажба на УПИ ХІІ в кв.17 по плана на с. Емона с кадастрален идентификатор 27454.501.373.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 525

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г., като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.501.373 по КК на с. Емона, представляващ УПИ ХІІ, кв.17 по плана на с. Емона, на площ от 511 кв.м, АчОС №4297/02.02.2011 г.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 27454.501.373, по кадастралната карта на с. Емона, представляващ УПИ ХІІ, кв.17 по плана на с.Емона, на площ от 511 кв.м /петстотин и единадесет кв.м/, отреден за жилищно строителство, устройствени показатели – Кинт-1.2, Кпл-40%, Н-10.00м., АчОС №4297/02.02.2011г., при следните условия:

 

– Начална тръжна цена – 46 290лв. /четиридесет и шест хиляди двеста и деветдесет лева/,

– Стъпка за наддаване – 1000лв./ хиляда лева/;

– Депозит за участие – 4629,00лв. /четири хиляди шестстотин двадесет и девет лева/, представляващи 10% от началната тръжна цена.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 388/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващо УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №526

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху 1/3 ид.част от общински имот с кадастрален идентификатор №51500.503.135 по КК на гр.Несебър, представляващи УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър на площ от 437 кв.м, нанесен в КК на гр.Несебър с кадастрален идентификатор 51500.503.135, при съседи : 51500.503.331, 51500.503.150, 51500.503.337, 51500.503.136, 51500.503.133, 51500.503.134, АОС 2955/05.02.2009г., за изграждане на жилищна сграда върху Строително петно Б с РЗП от 202.33кв.м и ЗП-65.55кв.м с начална тръжна цена в размер на 32051лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

– Стъпка за наддаване – 400лв. /четиристотин лева/.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 389/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на КАБИНЕТ № 1 – за Рентгеново отделение, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №527

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г. като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

КАБИНЕТ №1 – за Рентгеново отделение, находящо се на първо ниво от сградата, на площ от 76.78кв.м ведно с 38.71кв.м обслужващи помещения в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г.;

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на КАБИНЕТ №1 – за Рентгеново отделение, находящо се на първо ниво от сградата, на площ от 76.78кв.м ведно с 38.71кв.м обслужващи помещения в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. за срок от 5 години , при следните условия:

І. Начална конкурсна месечна наемна цена – 576.00лв./ петстотин седемдесет и шест лева /с ДДС;

ІІ.Специфични условия на конкурса:

– Отдавания имот да се използва като Кабинет по образна диагностика

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно предназначението му;

ІІІ.Критерии за оценяване:

К1 – оферта относно експлоатацията на имота – 20точки

К2 – Договор с РЗОК – 15 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в шестмесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -10точки.

К3 – Активност на профила

– До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

– за най-високата предложена месечна наемна цена – 15 точки, а за всяка следваща по-ниска се намаля с 2 точки;

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4

ІV. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.”

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 370/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.8, изградена в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 528

„1. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва със

– СП 19 в поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор.

2. На основание чл.21 ал.1т.8 от ЗМСМА , чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.8, изградена върху Застроително петно №19 в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор на собственика на сградата „ЕйВиБиЕн“ЕООД, ЕИК 175288592, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Връбница-1“508, вх.В, ет.6, ап.61, представлявано от Иван Стефанов – управител, за изграждане на трети надземен етаж и тавански етаж с обща площ от 309.06кв.м, съгласно одобрения на 30.05.2013г. архитектурен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 40 200.00лв. /четиридесет хиляди и двеста лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 369/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.9, изградена в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 529

 

„1. На основание чл.21, ал.1 т. 12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013г., като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва със

– СП 20 в поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.9, изградена върху Застроително петно №20 в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор на собственика на сградата „ЕйВиБиЕн“ЕООД, ЕИК 175288592, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Връбница-1“508, вх.В, ет.6, ап.61, представлявано от Иван Стефанов – управител, за изграждане на трети надземен етаж и тавански етаж с обща площ от 309.06кв.м, съгласно одобрения на 30.05.2013г. архитектурен проект.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 40 200.00лв. /четиридесет хиляди и двеста лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 368/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 73751.49.2 по плана на КК на с. Тънково и промяна начина на трайно ползване на частта от имота с проектен № 73751.49.213.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 530

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на собственик дава съгласие да се раздели земеделски имот с кад.№ 73571.49.2 по КК на с. Тънково, м. “Камарата“, на площ от 93176 кв.м, с начин на трайно ползване „Пасище“, АпОС №3081/16.07.2009 г., като се образуват два нови имота съгласно приложения проект, съответно имот с проектен № 73571.49.213 на площ от 5000 кв.м. и имот с проектен номер 73571.49.214 на площ от 88177кв.м

2. На основание чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Пасище“ на “Друг вид земеделска земя“ на новообразувания имот с проектен номер 73571.49.213, получен от разделянето на имот с кадастрален идентификатор №73571.49.2 по КК на с. Тънково, м. “Камарата“ на площ от 93176 кв.м с НТП “Пасище“, АпОС 3081/16.07.2009 г., съгласно приложената скица проект”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 366/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.6, изградена в УПИ ­ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 531

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва със

– СП 16 в поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.6, изградена върху Застроително петно №16 в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор на собственика на жилища в сградата „Агро Обзор“ ЕООД, ЕИК 200912356, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н“Красно село“, ул.“Топли дол“ №1,вх.Б, ет.4, ап.10, представлявано от Бойчо Автов-управител, за изграждане на четвърти надземен тавански етаж със ЗП 110.00кв.м, съгласно одобрения на 15.04.2013г. архитектурен проект.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 11318.00лв. /единадесет хиляди триста и осемнадесет лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 364/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на спортни мероприятия на територията на общински стадион – Несебър, за футболен сезон 2013 – 2014 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №532

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.11 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие, домакинските срещи на ПФК “Нефтохимик 1962“ от републиканското първенство по футбол – „А“ професионална футболна група за сезон 2013-2014 г. да бъдат провеждани на Градски стадион- Несебър, находящ се в УПИ VІ кв.403 по плана на к.к. “Сл.бряг – запад“, с кадастрален идентификатор 51500.508.89 по КК на гр. Несебър, АОС №1691//11.08.2003 г. За нормалното протичане на спортните мероприятия по представения график по дати и часове, се предоставя тревния терен, 2 съблекални, ВИП ложата и веднъж на седмица тренировка на отбора на тревния терен за 2 часа.

Възлага на кмета на общината да сключи договор за предоставяне на гореописаното общинско съоръжение в посочените по графика дни и часове, като за правото да ползва тревния терен на градски стадион–Несебър, 2 съблекални, ВИП ложата, ПФК “Нефтохимик 1962“ да заплати такса за всяка среща в размер на 2 500 лв., в която се включва и тренировка на тревния терен веднъж седмично по 2 часа. В договора да залегне клауза относно сроковете за заплащане на таксата, която следва да бъде заплатена до 10 дни от сключване на договора за първия полусезон, съобразно приложения график на срещите, а за втория полусезон да бъде заплатена до 10 февруари 2014 г., като при неспазване на сроковете по заплащане на таксата договора да бъде прекратен едностранно.

Разходите свързани с провеждането на футболните срещи и осигуряването на съдии, медицински екип, екип по пожарна безопасност и др. да бъдат за сметка и отговорност на ПФК “Нефтохимик 1962“.

2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА таксите, постъпили за ползването на стадиона по т.1 да послужат за увеличаване на субсидията за Общински футболен клуб -Несебър и подобряване на материалната база на стадиона.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 391/08.07.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, по реда на чл.27 ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 533

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с §27 ал.2 т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър предоставя следните земеделски имоти от Общински поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение на ОС „Земеделие и гори” – гр. Несебър за възстановяване правото на собственост, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 51500.11.9 в м.”Бостанлъка” в землището на гр. Несебър на площ от 696 кв.м. с начин на трайно предназначение ”земеделска„ актуван с АОС 5174/19.04.2012 г., по заявление на наследниците на Дионис Атанасов Мицангов .

2. Поземлен имот проектен № 27454.1.4.644 на площ от 3,867 дка в м. ”Клая” в землището на с. Емона, образуван от позеземлен имот с изентификатор 27545.14.92 по заявление на наследниците на Божин Тодоров Тальоков.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Доклад вх.№ 372/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ І –47, 71 в кв.7503.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 534

 На основание чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ, във вр. с чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к.“Слънчев бряг-запад“ в частта му за УПИ 1-47, 71 , кв.7503 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-запад“, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.99 по КК на гр.Несебър като : За УПИ 1-47, 71, се установяват устройствени показатели както следва: Кпл. от 15% на 30%, Кинт. от 0.25 на 1.50, максимална височина на застрояване от 1 етаж на Нк=15.00м., минимално озеленена площ от 60% на 50%, с утройствена зона на имота от „Ок“ съгласно приложената графична част.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд –Бургас

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 379/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.55 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №535

1. На основание чл.124 а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, след като се убеди, че са спазени законовите изисквания по постъпилото в Общинска администрация искане вх. № 92-00-3644/18.06.201З г. от „Артур 2007 „ООД, представлявано от Иванка Иванова Тенева – Димова, Общински съвет Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.55, с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, целия на площ от 2599 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, местност „Кокалу“ за неземеделски нужди, а именно зона „Ок“, за „жилищно строителство“, както следва: Кпл.-30%, Кинт.-1,50, Н<15м. и мин. озеленяване – 50%, при спазване изискванията на ЗОЗЗ.

На основание чл.124 б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124 6, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото дружество, кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред –Предложение вх.№ 340/24.06.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „СН КЛ 400 мм, ТП ЮРТА 2-КЛ Лариса муфи” , СН КЛ 400 мм, ТП „ЮРТА 2-КЛ Регата муфи”, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл.”за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 536

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.121а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „СН КЛ 400мм „ТП ЮРТА2-КЛ Лариса муфи“, СН КЛ 400мм „ТП Юрт2-КЛ Регата муфи“, община Несебър“, през имот с идентификатор 51500.45.68 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основаниечл.1246, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „СН КЛ 400мм „ТП ЮРТА2-КЛ Лариса муфи“, С Н КЛ 400мм „ ТП Юрт2-КЛ Регата муфи“, община Несебър“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.1246, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото дружество, кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 360/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда – въздушно отклонение за ТП „Ритъм” в поземлен имот 61056.56.101, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо 18 гласували общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 537

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда”-въздушно отклонение за ТП „Ритъм” в поземлен имот 61056.56.101, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда”, през имот 61056.56.101-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, имот 61056.100.439-за друг поземлен имот за движение и транспорт-частна собственост до БКТП „Хендек-2” в имот 61056.100.438 и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда”-въздушно отклонение за ТП „Ритъм” в поземлен имот 61056.56.101, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 361/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки за поземлени имоти 73571.22.39, 73571.27.9, 73751.27.13 и 73571.17.173, м. „Боруна”, землището на с. Тънково.

Общинският съвет с 16 гласа ”за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №538

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК връзки за поземлени имоти 73571.22.39, 73571.27.9, 73571.27.13 и 73571.17.173″, м.“Боруна, землище с.Тънково“, през имот 51500.48.17 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно прлзване-полски път собственост на Община Несебър, имот 73571.27145-път от републиканската пътна мрежа -държавна собственост, имот 51500.57.51-път от републиканска пътна мрежа-държавна публична собственост и имот 73571.27.145- път от републиканска пътна мрежа-държавна публична собственост .

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

З. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външни ВиК връзки за поземлени имоти 73571.22.39, 73571.27.9, 73571.27.13 и 73571.17.173″, м.“Боруна, землище с.Тънково„.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Доклад вх.№ 375/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІХ-501 в кв.2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Общинският съвет с 13 гласа ”за” от общо гласували 13 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ 539

 На основание чл.129, ал.1, II изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к. „Слънчев бряг -запад“ в частта му за УПИ IХ-501 в кв.2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.374 по КК на гр. Несебър, „за жилищно строителство“.

За УПИ IХ-501 се установява етажност- до 5 етажа и следните устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ 50%. съгласно приложената графична част.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд –Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 380/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.54 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 540

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, след като се убеди, че са спазени законовите изисквания по постъпилото в Общинска администрация искане вх. №92-00-4039 от 02.07.201Зг. от „Кристал инвест 2012″ООД представлявано от Дора Тодорова Димитрова, Общински съвет Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.54, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, целия на площ от 3107кв.м. находящ се в землището на гр.Несебър, местност „Кокалу“ за неземеделски нужди, а именно зона „Ок“, градоустройствени параметри, както следва: Кпл.-30%, Кинт,-1,50, Н<15м. и мин. озеленяване – 50%, при спазване изискванията на ЗОЗЗ.

На основание чл. 1246, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото дружество кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 1246, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Предложение вх.№ 341/24.06.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Кабел 20 кV ПС „Сл. бряг – ТП „Инджекьой 1”, к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Общинският съвет със 17 гласа „за”от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 541

На основание с чл.121 а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Кабел 20кv 3(1х185мм2) ПС“Сл. бряг“ – ТП“Инджекьой 1″, к.к.“Слънчев бряг“ община Несебър“, през имоти с идентификатори 51500.66.33 и 51500.56.47 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Инджекьойско блато“ и провеждане на съответните процедури по реда на 3033.

2. На основаниечл.1246, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Кабел 20кv 3(1х185мм2) ПС“Сл. бряг“ –ТП“Инджекьой 1″, к. к. „Слънчев бряг“ община Несебър“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основане 124”б”, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 355/04.07.2013 г. От Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на апартаментен ваканционен комплекс в ПИ 11538.2.25 по плана на м. „Юрта”, землището на гр. Св. Влас.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 542

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на ваканционен комплекс в ПИ 11538.2.25 по плана на м. -„Юрта“, землище гр. Свети Влас, през ПИ 11538.2.107 публична общинска собственост с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване полски път и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл 1246, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал. З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект Външно ел. захранване на апартаментен ваканционен комплекс в ПИ 11538.2.25 по плана на м-т„Юрта“, землище гр. Свети Влас, община Несебър“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение..

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Предложение вх.№ 359/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.29 по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”.

Общинският съвет с 16 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 543

 1. На основание чл.21 ал.1 1т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.29, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Лозе, целият на площ 1001 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър .местност „Кокалу“ за неземеделски нужди, а именно зона „Ок“ за Жилищно строителство“, при устройствени показатели: К плътност=30 %, К интензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване – 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Предложение вх.№ 358/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.30 по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 544

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.30, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване— Лозе, целият на площ 1001 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър ,местност „Кокалу“ за неземеделски нужди, а именно зона „Ок“ за Жилищно строителство“, при устройствени показатели: К плътност=30 %, К интензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване – 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 381/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 61056.501.544 и ИПР за УПИ ХІХ-539 в кв.33 по плана на с. Равда.

Общинският съвет с 14 гласа „за” и 2 гл. „въздържал се”от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 545

 

1.Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1 т.8, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 61056.501.544 с площ от 5000 кв.м, по предходен план имот пл.№532 по плана на с.Равда и изменение на ПР за УПИ ХІХ-539 в кв.33 по плана на с.Равда, провеждане на съответните процедури и одобрява предложеното задание за това.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 378/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Канализация и водопровод за захранване на сграда в имот с идентификатор 51500.83.54 по КК на м. „Кокалу”, община Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №546

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява ПУП ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „ Канализация и водопровод за захранване на сграда в имот с идентификатор по к.к 51500.83.54, м. „ Кокалу”, гр. Несебър, община Несебър. Трасето на канализацията започва от имот с идентификатор 51500.83.54, преминава по полски път с идентификатор 51500.83.51 и се включва в съществуваща канализация в имот с идентификатор 51500.77.38. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в имот с идентификатор 51500.77.38 преминава по полски път с идентификатор 51500.83.51 и достига до имот с идентификатор 51500.83.54.

Решението да се обнародва в държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд –Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 362/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „външно ел. захранване на три жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 51500.29.19 по плана на в.з. „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, в землището на гр. Несебър..

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 547

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинска съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на три жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 51500.29.19 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр. Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „Външно ел. захранване на три жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 51500.29.19 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община несебър за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –Доклад вх.№ 376/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ І-47, 58 и УПИ ІІ в кв. 7502.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 548

На основание чл.129, ал.1, изр второ от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП – ПР на к.к.”Слънчев бряг – запад” в частта му за УПИ I-47, 58 и УПИ II, кв.7502 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-запад”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.506.97 и 51500.506.98, по КК на гр. Несебър, урегулира новообразуван УПИ I-47, 58, в кв.7502 с площ от 5791 кв.м. с отреждане „за хотел” съгласно приложената графична част.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка № 405/10.07.2013г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на местни поделения на Българската православна църква с проекти по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 549

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет — Несебър подкрепя църквата „Света Параскева“ – с. Оризаре, местно поделение на Сливенската Света митрополия, в кандидатстването и за финансиране по „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013″, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ с проект, свързан с реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително и вертикална планировка.

2. Общински съвет — Несебър дава съгласие за актуализиране на „План за развитие на Община Несебър 2007-2013″ и приема, че дейностите по горецитирания проект отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка № 408/12.07.2013г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на схеми за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за к.к „Слънчев бряг – запад”.

 

Предложението за решение бе подложено на гласуване и Общинският съвет със 7 гл.”за” и 3 гл. „въздържал се” от общо гласували 10 общински съветници не прие решението. След повторно гласуване, със 7 гл.”за” и 6 гл. „въздържал се” от общо гласували 13 общински съветници решението окончателно не бе прието.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред. Докладна записка № 409/12.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински имот за изграждане на електрически стълбове с цел изместване на съществуващото трасе извън територията на обект „Претоварна станция за неопасни отпадъци – Несебър”.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 550

І. На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г. като т.В „Имоти, върху които община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с:

– ПИ 61056.22.104 по КК на с. Равда, м.“Мерата“, АОС №4046/26.05.2010г. за изграждане на ел.стълб и сервитут на въздушния електропровод преминаващ през него определен по Наредба №16/09.06.2004г. за СЕО ;

– ПИ 61056.15.14 по КК на с.Равда, м.“Чешме тарла“, АОС №2888/02.10.2008г. за изграждане на ел.стълбове и сервитут на въздушния електропровод преминаващ през него определен по Наредба №16/09.06.2004г. за СЕО;

– ПИ 61056.21.3 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, АОС №4276/24.01.2011г. за изграждане на ел.стълбове и сервитут на въздушния електропровод преминаващ през него определен по Наредба №16/09.06.2004г. за СЕО;

– ПИ 61056.21.2 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, АОС №4248/06.12.2010г. за изграждане на ел.стълб и сервитут на въздушния електропровод преминаващ през него определен по Наредба №16/09.06.2004г. за СЕО;

ІІ. 1.На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.37, ал.5 от ЗОС и чл.48 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър, и чл.62, ал.2 и чл.64, ал.8 от ЗЕ да се учреди на „ Напоителни системи „ЕАД, клон“Черно море“, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Хр.Ботев“ №10, ЕИК 8311600780024 , безвъзмездно право на строеж върху:

– ПИ 61056.22.104 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, АОС №4046/26.05.2010г. за изграждане ЖР стълб 1 със ЗП-2.25 кв.м;

– ПИ 61056.15.14 по КК на с.Равда, м.“Чешме тарла“, АОС №2888/02.10.2008г. за изграждане на ЖБст. между ЖРст.1 и ЖР ст.2 със ЗП – 1.77кв.м и ЖР стълб 2 със ЗП-2.25 кв.м;

– ПИ 61056.21.3 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, АОС №4276/24.01.2011г. за изграждане на 2 бр. ЖБстълбове между ЖРст.2 и ЖР ст.3, всеки със ЗП – 1.77кв.м , ЖР стълб 3 със ЗП-2.25 кв.м и 1бр. ЖБстълб между ЖРст.3 и ЖР ст.4, със ЗП – 1.77кв.м;

– ПИ 61056.21.2 по КК на с.Равда, м.“Мерата“, АОС №4248/06.12.2010г. за изграждане на ЖР стълб4 ЗП-2.25 кв.м;

и безвъзмездно сервитутно право по чл.64, ал.1 от ЗЕ за въздушните електропроводи, които ще свързват гореописаните електрически стълбове с дължина на трасето 528.62м. съгласно приложената схема за изместване на съществуващ въздушен електропровод 20кV, определен с Наредба №16/09.06.2004г. за СЕО, в размер на 3964.65кв.м, изчислен по 7,5 m за всеки линеен метър, спрямо оста на електропровода –в т.ч.- 5 m от страната, избрана за обслужване, и 2,5 m от другата страна.

2. Правата по т.ІІ.1 да бъдат учредени след бракуване със съответен акт на „Напоителни системи „ЕАД, клон“Черно море“ на електрическите стълбове попадащи в терена отреден за претоварна станция в ПИ 61056.21.2 по КК на с.Равда, които в извлечението за ДМА към.05.2013г. са вписани в баланса на дружеството като електропровод „Урожай“.

3. Разходите по извършване на сделката по т.ІІ.1 от настоящото решение да бъдат за сметка на Община Несебър.

4. На основание чл.21, ал1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и с оглед учредяване на правата по т.ІІ.1 Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за процедиране на съответната разработка „Изместване на въздушен електропровод 20 кV“ извън територията на обект „Претоварна станция за неопасни отпадъци – Несебър в ПИ 61056.21.2 по КК на с.Равда.“

5. Предвид спазване на сроковете по задълженията на общината по проект “Инженеринг/Проектиране и строителство/ на претоварна станция за отпадъци-Несебър“ във връзка с договор №5102118-С001 по ОП“Околна среда“ 2007-2013г. за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ и на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 410/15.07.2013г. от Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно одобряване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 551

 

На основание чл.21 ал.1 т.11от ЗМСМА, съгласува приложените схеми, неразделна част от настоящото решение за разполагане на РИЕ на терени общинска собственост, за целите на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистени отпадъчни води от англомерация Несебър – Сл. бряг – Равда, финансиран от ОП „Околна среда „2007 – 2013 година”.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общинския съвет Благой Филипов закри заседанието на Общинския съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

/БЛ. ФИЛИПОВ/

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/