Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Print pagePDF pageEmail page

ПРАВИЛНИК

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Раздел I

Общи положения

 Чл.1.Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Несебър

Чл.2./ допълнен с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ По реда на този Правилник се отпускат средства на :

  1. Лица с влошено здравословно състояние
  2. Лица с трайни увреждания или доказана степен на инвалидност
  3. Деца и младежи в неравностойно положение
  4. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии, пожари и др. природни бедствия .
  5. Лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми за „ ин витро” процедура.

 РАЗДЕЛ ІІ

Ред за отпускане на финансовите средства

 Чл.3. / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ / 1 /Еднократна финансова помощ се опускат на лица и семейства по чл.2, т. 1,2,3 и 4 с постоянен адрес на територията на Общината, въз основа на подадена писмена молба до кмета на Общината по утвърден от него образец.

/2/ Еднократна финансова помощ се отпуска на лицата по чл.2, т.5 с постоянен адрес на територията на Общината през последните три години, въз основа на подадено писмено заявление до Кмета на общината по утвърден от него образец.

Чл.4 Молбите се разглеждат от Постоянна комисия назначена със заповед на кмета на Общината в състав от 7 души – трима общински съветници, определени с решение на Общинският съвет и четирима представители на Общинската администрация.

Чл.5 /1// изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ Постоянната комисия разглежда постъпилите заявления за отпускане на финансова помощ един път месечно или извънредно при необходимост по инициатива на нейния председател, заседава при кворум от 50 + 1 от общия брой на членовете на комисията и поне един представител на общински съвет.

/2// изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ В случаите в които, лицата по чл..2, т. 1, 2, 3, и 4 са с постоянен адрес извън гр. Несебър, Постоянната комисия изисква становище по постъпилата молба от кмета на съответното населено място или кметския наместник .

Чл.6 /1/ / изменена с решение 1275 от протокол № 36 / Еднократната финансова помощ на лицата по чл.2, т.5 се отпуска с решение на Общински съвет въз основа на протокол изготвен от постоянната комисия по чл.4. Размерът на еднократната финансова помощ не може да бъде повече от 2000 лв.

/2/ / изменена с решение 1275 от протокол № 36 / Предложението на Комисията по чл.4 се обективира в докладна записка до общинския съвет, в която са посочени трите имена, ЕГН на лицата, адрес и сумата подлежащи на одобрение от общински съвет. Протоколът на Постоянната комисия се обявява на таблото на Общината.

Чл.7 /1/ / изменена с решение 1275 от протокол № 36 / / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ Еднократна Финансова помощ на лицата по чл.2, т.1 до т.4 се отпуска с решение на Общинският съвет въз основа на мотивирано предложение от председателят на Постоянната комисия .

/2/Предложението по ал.1, трябва да съдържа кратко описание на необходимостта от исканата финансова помощ и посочен примерен размер на сумата необходима за задоволяване на потребността на молителя.

 

РАЗДЕЛ IIІ

Размер и механизми за определяне и отпускане на еднократна финансова помощ

Чл.8 Еднократна финансова помощ отпускана на лицата с влошено здравословно състояние или инвалиди с трайно намалена работоспособност над 50%, онкологично болни,болни на хемодиализа е в размер до три минимални работни заплати за страната

Чл.9.Еднократна финансова помощ отпускана на лицата по чл.2.,т3 / деца сираци до 18 годишна възраст,студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства е в размер до две минимални работни заплати за страната.

Чл.10 /1/ Еднократната финансова помощ отпускана на пострадали семейства по чл.2т.4, в случаите при които е засегната част на основно жилище е в размер до три минимални работни заплати за страната.

/2/ Еднократната финансова помощ отпускана на пострадали семейства по чл. 2 т.4, в случаите при които е засегната част на стопански постройки е в размер до две минимални работни заплати за страната.

ЧЛ.10а / нов с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ Еднократна финансова помощ на лицата по чл.2, т.5 е в размер на 2000 лв., платими по сметка на лечебното заведение в което ще бъде извършена процедурата.

Чл.11 Степента на увреждане на лицата по чл.2,т.2 се доказва с експертно решение от ТЕЛК за лица над 16 годишна възраст и експертно решение от РЕЛК ,за лица под 16 годишна възраст.

Чл.12 Степента и вида на заболяването на лицата по чл.2.т.1, се доказва с епикриза от специализирано здравно заведение.

Чл.13. Степента на поражение на жилища и стопански постройки се доказва с протокол от Постоянната комисия по бедствия и аварии към общината.

Чл.14. В случай, че въз основа на представените документи, Постоянната комисия прецени, че за задоволяване потребностите на лицата по чл.2 са необходими повече средства от определените в чл. 8, чл. 9 и чл.10, изготвя мотивирано предложение до Общинският съвет за приемане на конкретно решение.

 

РАЗДЕЛ ІV

Условия за отпускане на финансова помощ

 Чл.15. /1// изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ Еднократна финансова помощ се отпуска, ако нуждаещите се лица по чл.2, т.1 до т.4 отговарят на следните условия:

1. Не извършват търговска дейност по смисъла на ТЗ.

2. Не притежават повече от един жилищен имот на територията на Община Несебър.

3. Средният доход на член от семейство за месеца предхождащ молбата за финансова помощ е в размер до една минимална работна заплата за страната.

4. Налице е доказана необходимост от лечение – /оперативно лечение или хоспитализация/ в страната и чужбина.

5. Поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано и за него има документ за собственост.

6. Поразените стопански постройки са за селскостопанска нужда, за задоволяване потребностите на семейството, не са застраховани и за тях има документ за собственост.

7. Лицата по чл2,т.2. да не са получавали еднократна помощ от Дирекция социално подпомагане в рамките на същата календарна година.

8. Лицата по чл.2,т.4 не са получили еднократна помощ от Агенция по бедствия и аварии.

/2/ Еднократна финансова помощ на лицата по чл.2, т.5 се отпуска ако нуждаещия се отговаря на следните условия:

1. да е с доказан стерилитет и е направил един неуспешен опит за репродуциране чрез „ин витро” процедура.”

2. да е български гражданин, притежаващ постоянен адрес на територията на община Несебър през последните три години

РАЗДЕЛ V

Отчетност и контрол

Чл.16. / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ /1/ Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ се представят съобразно необходимостта от отпускане на еднократната помощ следните документи :

1.Експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК/ в случаите чл.11 от настоящия правилник/

2.Епикриза /в случаите по чл.12 /

3.Удостоверение за семейно и имотно положение.

4.Уверение от Ректора на ВУЗ или директора на учебното заведение/ в случаите по чл.9/

5.Протокол от специализиран орган/ в случаите по чл.13/

8.Документ за доход за предходният месец

9.Други

/2/ Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ за процедурата по „ин витро” се представят следните документи:

1. Копие на личната карта на заявителя заверено с гриф „вярно с оригинала”

2. документ от съответните компетентни органи, с който се удостоверява липсата на парични задължения към Община Несебър

3. етапни епикризи или медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверяващи необходимоста от „ин витро” процедура

4. удостоверение от клиниката в която ще се извърши процедурата с отразяване на факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации, както и банковите сметки на клиниката на които ще се превежда финансовата помощ. При нужда комисията може да изисква допълнителни документи и данни от медицинското заведение, както и да извършва проверки и запитвания.

5. когато заявлението се подава от съпруг или съжителстващ партньор съответно се прилага копие от удостоверението за сключен брак или декларация по образец за фактическо съжителство.

Чл.17 / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ При разглеждане на заявленията Постоянната комисия изисква по служебен ред необходимата и информация от териториалните структури на Национална агенция по приходите, “Бюрото по труда“, “Службите за социално подпомагане” и от други държавни и общински институции.

Чл.18 /1/ Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна помощ по реда на този Правилник.

/2/ До приемане на бюджета на общината, еднократни финансови помощи се отпускат в размер на 1/12 част от отчетените разходи през преходната година.

Чл.19. / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ /1/ Финансова помощ по реда на този Правилник може да се отпуска на нуждаещите се лица по чл.2, т.1 до т.4 веднъж годишно, освен при особено тежки случаи с решение на Общинският съвет прието с мнозинство две трети от общият брой на съветниците.

/2/ Финансова помощ на лицата по чл.2,т.5 за „ ин витро” процедура се отпуска от бюджета на община Несебър за един опит в рамките на една календарна година.

Преходни и заключителни разпоредби

§1.Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на този Правилник са лица до 18 год. един или без родители, както и деца от семейства с три и повече деца, изпаднали в тежко финансово състояние.

§2 Семейството“ по смисъла на този Правилник са съпрузите и не навършилите пълнолетие деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени), не сключили граждански брак.За член на семейството се считат и лицата навършили пълнолетие, които продължават обучението си във ВУЗ.

§3. Постъпилите молби за отпускане на финансова помощ до приемането на този Правилник, се комплектоват съобразно изискванията му и се разглеждат от Постоянната комисия по чл. 4 .

§4 Този правилник е приет на Основание чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21 ал.1т.23 от ЗМСМА с решение №93 от протокол № 4 от 24.01.2008г. на Общински съвет Несебър и влиза в сила от деня на приемането му. Изменен с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г. Изменен с решение №1275 от Протокол № 36/ 2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Благой Филипов /