Заседание на Общински съвет Несебър

Print pagePDF pageEmail page

 

                                                                                                ДО

              г-н (г-жа)………………………………………………..

                                                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

                      КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

              КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

              НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 03.09.2013 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка № 461/26.08.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет  -Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър за периода януари – юли 2013 г.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                    Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 463/27.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по проект „Програма за развитие на селските райони”.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

3. Доклана записка вх.№ 430/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и доппълннение на Наредба № 11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

 4. Доклана записка вх.№ 429/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци и такси.

                                                                                                      Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

5. Доклана записка вх.№ 455/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2013 г..

                                                                                                            Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 419/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за развитие на туризма в община Несебър 2013-2017 г.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 447/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно информация за отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Несебър към 30.06.2013 г.

                                                                                               Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                 Председател на комисия

8. Доклана записка вх.№ 446/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 379 от Протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                            Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                 Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 247/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18,19 от административната сграда на кметство Свети Влас за банков офис.

                                                                                                      Докл: Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

10. Докладна записка № 386/05.07.2013 г. от Николай Димитров- кмет на община Несебър, учредяване право на строеж за пристройка на сграда в УПИ  1 кв. 80 по плана на гр. Несебър.

                                                                                              Докл: Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 449/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Свети Влас, от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя.

                                                                                                         Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 450/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – офис № 13 в ЖСК „Изгрев”, кв.89, УПИ ІV, на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”, за нуждите на Общинска организация на инвалидите – гр. Несебър.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комиси

13. Докладна записка вх.№ 448/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в решене № 531 от Протокол 16/15.07.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                 Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 451/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.507.655 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад”, представляващ УПИ V, кв.2301 по плана на гр. Несебър.

                                                                                                      Докл: Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 452/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 11538.502.441 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПШ ІІІ, кв.37 по ЗРП на гр. Свети Влас.

                                                                                                       Докл: Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 453/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.300. по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХV, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море”.

                                                                                                       Докл: Христо Тодоров

                                                                                                           Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 457/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имот-публична държавна собственост с кадастрален № 61056.502.626 по КК на с. Равда за безвъзмездно управление от Община Несебър.

                                                                                                     Докл: Христо Тодоров

                                                                                               Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 458/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на частите от мери и пасища – публична общинска собственост, които се засягат от Парцеларен план за обект: Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: „п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км. 199+048.49 до км. 205+323.55.

                                                                                                Докл: Христо Тодоров

                                                                                               Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 417/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на Решение № 503 от протокол № 15/30.05.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                              Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 418/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на Решение № 1476 от протокол № 39/31.08.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                     Докл: Костадин Нищелков                                                                                                                              Председател на комисия

            21. Докладна записка вх.№ 408/12.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

                                                                                   Докл: Костадин Нищелков                                                                                                                           Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 456/23.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

                                                                                   Докл:  Костадин  Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

23. Предложение вх.№ 397/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот № 11538.5.4., в м. Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                     Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

24. Предложение вх.№ 398/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „В и К схеми” за ПИ № 11538.5.4., в м. „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                   Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

25. Предложение вх.№ 399/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот № 51500.27.20 в м. „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

26. Предложение вх.№ 400/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод и канализация” за ПИ 51500.27.20 в м. „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ. 

                                                                                   Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

27. Докладна записка вх.№ 373/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ ІІІ и улица, кв.14 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-изток”.

                                                                                               Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

28. Предложение вх.№ 445/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, СО „Чолакова чешма”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                               Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                Председател на комисия

29 Предложение вх.№ 441/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.51 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.  

                                                                                                 Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                        Председател на комисия

30. Предложение вх.№ 442/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.54 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.  

                                                                                              Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                              Председател на комисия

 31. Предложение вх.№ 443/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.52 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.  

                                                                                                  Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

32. Предложение вх.№ 454/23.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.53 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.  

                                                                                                 Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

33. Докладна записка вх.№ 464/27.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изразяване на предварително съгласие, по реда на чл.29, ал.1 от ЗООС за изработване на ПП за обект „ Път 1-9 Слънчев бряг – Бургас, участък обход на гр. Ахелой”.

                                                                                                Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 465/27.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изразяване на предварително съгласие, по реда на чл.29, ал.1 от ЗООС за изработване на ПП за обект „ Път 1-9 Слънчев бряг – Бургас, участък п.к Кошарица – п.к Несебър”.

                                                                                                    Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

 

            Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 29.08.2013 г.

             

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

                                                                                                                /БЛ. ФИЛИПОВ/