Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

 

На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на постоянните комисии както следва:

1.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол  и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет  08.10.2013г. от 10.00ч.

2.Комисия по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми – 08.10.2013г. от 12.00ч.                    

3.Комисия по устройство  на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 08.108.2013г. от 13.30ч.   

4.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия – 08.10.2013г. от 15.30ч.                     

         Материалите за заседанията се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 07.10.2013 г.

         Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Комисиите на Общински съвет – Несебър.

Моля, вносителите на докладни записки да бъдат на разположение на комисиите в посочения  ден и час.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                          Председател на Общински съвет – Несебър

 

                                                                    /Б.Филипов/