Дневен ред за заседание на Общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

             ДО

              г-н (г-жа)………………………………………………..

                                                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

                      КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

              КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

              НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 15.10.2013 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Доклана записка вх.№ 506/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка, за средства от Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, в размер на 84 678,78 лв.  

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                    Председател на комисия

2. Доклана записка вх.№ 496/20.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

3. Доклана записка вх.№ 521/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър, за учебната 2013/2014 година.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

 4. Докладна записка с вх.№ 510/30.09.2013 г. от Славчо Станелов – общински съветник в Общински съвет – Несебър, относно даване съгласие от Общински съвет – Несебър за изплащане от бюджета на училището на 50 % от картите за пътуване на ученици от ПГ по туризъм „Иван Вазов” – Несебър-Слънчев бряг, пътуващи по линии извън рамките на община Несебър.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

5. Доклана записка вх.№ 520/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на целодневна общинска детска градина в гр. Несебър, ж.к. „Черно море”.

                                                                                                        Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

6. Доклана записка вх.№ 430/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и доппълннение на Наредба № 11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

                                                                                                         Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

7. Докладна записка с вх.№ 545/04.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2013 г.

                                                                                                     Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

8. Доклана записка вх.№ 525/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала в дейности към община Несебър.

                                                                                               Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

9. Доклана записка вх.№ 524/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на център за обществена подкрепа в гр. Несебър, ул. „Струма” № 14.

                                                                                           Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

10. Предложение № 546/07.10.2013 г.от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

                                                                                                           Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

11. Докладна записка № 550/07.10.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 533/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                  Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 538/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в землището на с. Кошарица от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                   Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 531/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в землището на гр. Свети Влас от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя.

                                                                                                   Докл: Христо Тодоров

                                                                                                   Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 544/03.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.802 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ І, кв.55 В, по плана на гр. Несебър-нова част.

                                                                                                    Докл: Христо Тодоров

                                                                                                   Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 529/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-439, кв.50 по плана на с. Равда, с кадастрален идентификатор 61056.502.143, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

 

                                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                  Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 527/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.501.318.1.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, за банков офис.

                                                                                                 Докл: Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 536/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот–публична общинска собственост, с кадастрален идентификатор 02703.501.376 по кадастралната карта на с. Баня, община Несебър.

                                                                                                Докл: Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 535/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот–публична общинска собственост, с кадастрален идентификатор 55350.500.309 по кадастралната карта на с. Паницово, община Несебър.

                                                                                                 Докл: Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 534/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ІІІ-128,130 в кв.2 по плана на гр. Обзор.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

 21. Докладна записка вх.№ 537/02.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 39164.28.10 по кадастралната карта на с. Кошарица.

                                                                                                 Докл: Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 532/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.522.26 по кадастралната карта на гр. Обзор.

                                                                                                   Докл: Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 530/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” – гр. Несебър.

                                                                                               Докл: Христо Тодоров

                                                                                              Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 528/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект от „Базар „Пристанище” в гр. Несебър – стара част.

                                                                                              Докл: Христо Тодоров

                                                                                              Председател на комисия

25. Заявление с вх.№ 543/03.10.2013 г. от наследници на Лазар Атанасов Налбантов-бивш жител на с. Баня.

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                              Председател на комисия

26. Предложение вх. № 507/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура  „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от ПИ 11538.1.3 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на местността „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

                                                                                   Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

27. Докладна записка вх.№ 517/30.09.2013 г. арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 11538.502.292 по кадастралната карта на гр. Свети Влас-юг.

                                                                                                Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

28. Предложение с вх.№ 509/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.75.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, находящ се в местността „Кокалу”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

                                                                                                      Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                       Председател на комисия

29 Предложение с вх.№ 512/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на отклонението на ВЕП 20 кV, „Полевъд” към ТП „АХЦ, в поземлен имот 51500.64.35, на територия на община Несебър, до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, м. „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                        Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                         Председател на комисия

30. Предложение с вх.№ 513/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на отклонението на ВЕП 20 кV, „Полевъд” към ТП „АХЦ, в поземлен имот 51500.64.35, на територията на община Несебър, до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, от който ще се извърши електро захранване на ПИ 73571.22.43, м. „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                              Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

 31. Предложение с вх.№ 514/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР в ПИ 53822.191.12 на територията на с. Оризаре, от ВЕП 20 кV „Александрово” до нов БКТП в ПИ 73571.1.533, м. „Корията”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                  Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                              Председател на комисия

32. Предложение с вх.№ 516/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Довеждаща пътна връзка за ПСОВ-Оризаре” в ПИ 53822.16.57, землището на с. Оризаре, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                             Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

33. Докладна записка с вх.№ 539/01.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ІІ-573 в кв.1303 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.507.528 по кадастралната карта на гр. Несебър.

                                                                                            Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

34. Докладна записка с вх.№ 540/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ-І-142 и VІІ-151 в кв.6901 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

                                                                                                 Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

35. Докладна записка с вх.№ 541/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІІІ-659 и ІХ-659 и УПИ Х-658 в кв.403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

                                                                                              Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

36. Докладна записка с вх.№ 542/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ХІХ-583 в кв.1304 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

                                                                                               Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

37. Доклад № 502/26.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „ Слънчев бряг” в частта му за УПИ III-392 и УПИ IV-395 в кв.3602.

                                                                                                Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

38. Доклад № 549/07.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП, м. „Кокалу”, гр. Несебър.

                                                                                               Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

39. Доклад № 503/26.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к. „Слънчев бряг” в частта му за УПИ III–415 в кв.3501.

                                                                                              Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

 

             Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 09.10.2013 г.

          

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..