Заседание на Общински съвет Несебър – дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

                         ДО

                                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

                                                                                   КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                       КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 20.11.2013 г. / сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка № 588/11.11.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

2. Доклана записка № 611/14.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталоват програма на община Несебър за 2013г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

3. Доклана записка № 606/13.11.2013 г. от Димитър Транов – общински съветник, относно отпускане на средства за нуждите на храм „ Св. Св. Кирил и Методи” с. Гюльовца.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

4. Доклана записка № 607/13.11.2013 г. от Димитър Транов – общински съветник, относно отпускане на средства за изграждане на козирка в общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ ЦСМП Несебър.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

5. Доклана записка № 613/14.11.2013 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно отпускане на средства за нуждите университет „ Проф. Асен Златаров” гр. Бургас.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

6. Доклана записка № 614/14.11.2013 г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно актуализация на бюджета на Народно Читалища „ Яна Лъскова 1905” гр. Несебър.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 581/07.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 585/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот – публична общинска собственост по КК на с. Баня.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 584/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване ход наем на общински обект от Базар „Пристанище” – гр. Несебър – стара част.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 582/08.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на СНЦ „Клуб по спортни танци – Несебър” на безвъзмездно право на ползване върху общински имот.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 580/08.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-218, кв.74 по плана на гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 577/07.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна начина на трайно ползване.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 599/13.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявявяне на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 600/13.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявявяне на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 583/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с кадастрален идентификатор  № 51500.502.20 по КК на гр. Несебър – нова част.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 595/11.11.2013 г.от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за 2014 г.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

17. Докладна записка вх.№ 578/08.11.2013 г., относно изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 592/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Външно кабелно ел. захранване ВН–20кV на нов БКТП в имот в м. „Бостанлъка” по КК на гр. Несебър.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 590/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП  „Бостанлъка-2” по КК на гр. Несебър.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 519/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-520, ХХХV-520 и ХХХVІ-520 в кв.33 и УПИ І-520 и ІІ-520 в кв.61 по плана на с. Равда.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 566/01.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Уличен канал ФЗ00 от сградно канализационно отклонение за имот в землището на с. Емона, м. „Кладери”.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

22 Докладна записка вх.№ 593/11.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Транспортно комуникационно решение за достъп до поземлен имот в м. „Юрта-Балкана”, по КК на гр. Несебър.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 591/11.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на обект в ПИ в землището на гр. Свети Влас, м-т „Касада саръгьолджук” .

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 571/05.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков, относно ПУП-ПРЗ за общински терен – парк от кв.37 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

25. Доклад вх.№ 586/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІ-66 и VІІ-69 в кв.7501.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

26. Доклад вх.№ 501/26.09.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ІІІ-129 и ІV-129 в кв.6904.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

27. Доклад вх.№ 587/11.11.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ І и улици в кв.48.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

28. Докладна записка № 612/14.11.2013г. от Иван Николов – кмет на гр. Свети Влас, относно ПУП  ПРЗ  за УПИ IV – 177  и УПИ VIII-434

Докл:   Костадин Нищелков

Председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 15.11.2013 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

                                     /БЛ. ФИЛИПОВ/