Решения от Протокол №19/20.11.2013г.

Print pagePDF pageEmail page

           

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg


 7

 

 

 

 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 19/20.11.2013 г.

       ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Докладна записка № 588/11.11.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

2. Докладна записка № 611/14.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2013 г.

3. Докладна записка № 606/13.11.2013 г. от Димитър Транов – общински съветник, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца.           4. Докладна записка № 607/13.11.2013 г. от Димитър Транов – общински съветник, относно отпускане на средства за изграждане на козирка в общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ ЦСМП – Несебър.

5. Докладна записка № 613/14.11.2013 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно отпускане на средства за нуждите на Университет „Проф. Асен Златаров” – гр. Бургас.

6. Докладна записка № 614/14.11.2013 г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно актуализация на бюджета на Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” – гр. Несебър.

7. Докладна записка вх.№ 581/07.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение

      8. Докладна записка вх.№ 585/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот – публична общинска собственост по КК на с. Баня.

9. Докладна записка вх.№ 584/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект от Базар „Пристанище” – гр. Несебър – стара част.

10. Докладна записка вх.№ 582/08.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на СНЦ „Клуб по спортни танци – Несебър” на безвъзмездно право на ползване върху общински имот.

11. Докладна записка вх.№ 580/08.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-218, кв.74 по плана на гр. Несебър.

12. Докладна записка вх.№ 577/07.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна начина на трайно ползване.

13. Докладна записка вх.№ 599/13.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявявяне на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна начина на трайно ползване.

14. Докладна записка вх.№ 600/13.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявявяне на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

15. Докладна записка №616/19.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на решение № 320 от Протоколл № 11/14.11.2012 г.

16. Докладна записка вх.№ 595/11.11.2013 г.от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за 2014 г.

17. Докладна записка вх.№ 578/08.11.2013 г., относно изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

18. Докладна записка вх.№ 592/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Външно кабелно ел. захранване ВН–20кV на нов БКТП в имот в м. „Бостанлъка” по КК на гр. Несебър.

19. Докладна записка вх.№ 590/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП  „Бостанлъка-2” по КК на гр. Несебър.

20. Докладна записка вх.№ 519/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-520, ХХХV-520 и ХХХVІ-520 в кв.33 и УПИ І-520 и ІІ-520 в кв.61 по плана на с. Равда.

21. Докладна записка вх.№ 566/01.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Уличен канал ФЗ00” от сградно канализационно отклонение за имот в землището на с. Емона, м. „Кладери”.

22. Докладна записка вх.№ 593/11.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Транспортно комуникационно решение за достъп до поземлен имот в м. „Юрта-Балкана”, по КК на гр. Несебър. 

23. Докладна записка вх.№ 591/11.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на обект в ПИ в землището на гр. Свети Влас, м-т „Касада саръгьолджук” .

24. Докладна записка вх.№ 571/05.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков, относно ПУП-ПРЗ за общински терен – парк от кв.37 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

25. Доклад вх.№ 586/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІ-66 и VІІ-69 в кв.7501.

26. Доклад вх.№ 501/26.09.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ІІІ-129 и ІV-129 в кв.6904.

27. Доклад вх.№ 587/11.11.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ І и улици в кв.48.

28. Докладна записка № 612/14.11.2013 г. от Иван Николов – кмет на гр. Свети Влас, относно ПУП-ПРЗ  за УПИ IV–177  и УПИ VIII-434 по КК на гр. Свети Влас.

29. Докладна записка №617/19.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост с кадастрален идентификатор 53822.15.88 и 53822.15.32 по к.к на с. Оризаре.

 

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка № 588/11.11.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

 Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници   прие следното

 РЕШЕНИЕ № 629

               На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на:

I.

ЕГН Име, презиме, фамилия Живущ в:

гр./с./

Предложение за

сума  лева:

 

Антоанета Стоянова Димитрова Оризаре

2000

 

Анастасия Димитрова Панчукова Баня

100

 

Анна Андреева Динева Кошарица

1500

 

Билка Александрова Митева Несебър

1000

 

Бона Недева Горанова Гюльовца

250

 

Валентин Димитров Узунов Несебър

1000

 

Веселин Костадинов Стаматов Оризаре

500

 

Веско Дженов Николов Оризаре

100

 

Василка Ангелова Стоянова Несебър

1000

 

Величка Миткова Байрамова Гюльовца

200

 

Васил Насков Куриев Гюльовца

200

 

Величка Атанасова Георгиева Гюльовца

1000

 

Георги Димитров Арнаудов Несебър

800

 

Георги Стефанов Балинов Св.Влас

1000

 

Георги Костов Темелков Равда

100

 

Георги Йорданов Чолаков Оризаре

1500

 

Георги Добрев Колев Гюльовца

500

 

Гина Янкова Йорданова Оризаре

300

 

Димитър Ралчев Стоянов Несебър

1000

 

Димка Коева Кънева Гюльовца

200

 

Добринка Куцарова Тодорова Гюльовца

200

 

Димитър Щерионов Илиев Оризаре

300

 

Димитринка Петрова Илиева Оризаре

600

 

Димитрина Божинова Чакърова Сл.бряг

400

 

Динка Русева Душева Несебър

1000

 

Дойчо Георгиев Костадинов Оризаре

400

 

Димитрина Недева Горанова Гюльовца

600

 

Димитринка Лефтерова Кръстева Несебър

2500

 

Евдокия Божинова Стоянова Несебър

200

 

Женя Стоянова Станева Несебър

400

 

Желязко Маринов Желязков Несебър

250

 

Иван Нейчев Михнев Несебър

1300

 

Ивайло Андонов Бакалов Равда

2000

 

Иринка Василева Алиева Приселци

1300

 

Ирина Алексиева Костадинова Св.Влас

400

 

Ирина Стоянова Мечева Несебър

200

 

Илия Стоянов Делиадамов Гюльовца

200

 

Илиян Кирилов Делиатанасов Равда

1200

 

Иван Апостолов Ставракиев Кошарица

300

 

Ивелина Стоянова Гочева Тънково

1300

 

Йордан Ангелов Гочев Тънково

1300

  Йова Желязкова Жекова Сл.бряг

200

 

Йордан Ангелов Илиев Равда

1000

 

Йорданка Колева Кехайова Равда

600

 

Йорданка Атанасова Тянкова Гюльовца

600

 

Костадинка Атанасова Лекова Несебър

1000

 

Кръстю Стоянов Недев Гюльовца

600

 

Кина Николова Жекова Несебър

1000

 

Костадин Траев Тодорлиев Св.Влас

300

 

Лефтер Милков Стойков Гюльовца

500

 

Михаил Стоянов Михалев Несебър

1000

 

Милада Дафинова Борисова Несебър

500

 

Миглена Руменова Славчева Несебър

300

 

Марияна Георгиева Пехливанова Оризаре

700

 

Марийка Атанасова Недялкова Оризаре

800

 

Мария Денчева Иванова Несебър

300

 

Марияна Атанасова Костадинова Оризаре

200

 

Мария Атанасова Чернева Кошарица

200

 

Милена Стоянова Нанева Несебър

1500

 

Надка Димитрова Вутова Несебър

2000

 

Нели Ангелова Зехтенджиева Несебър

1000

 

Никола Христов Янчев Несебър

1500

 

Никола Тодоров Хараламбов Обзор

500

 

Надя Наскова Иванова Несебър

200

  Николинка Йорданова Янкова       Оризаре

100

 

Недко Иванов Михнев Оризаре

2000

 

Николинка Вълкова Лечева   Оризаре

1500

 

Надя Дачева Шишкова Несебър

600

 

Николай Василев Станков Несебър

1000

 

Никола Янев Лечев Несебър

1000

 

Осман Хюсеинов Османов Несебър

200

 

Пауна Димитрова Димирева Тънково

1200

 

Павлина Павлова Пенчева Несебър

1500

 

Пламен Тодоров Стоянов Несебър

1000

 

Петра Господинова Петкова Несебър

1000

 

Пламен Христов Пехливанов Оризаре

700

 

Панайот Николов Милушев Оризаре

200

 

Паунка Кирова Стоянова Гюльовца

300

 

Радка Жекова Татарова Оризаре

200

 

Руска Асенова Стоянова Гюльовца

600

 

Радка Великова Стоянова Гюльовца

300

 

Русанка Стоянова Георгиева Оризаре

800

 

Стефан Матеев Митев Несебър

1000

 

Стоян Петков Тянков Гюльовца

300

 

Стамо Щерионов Георгиев Оризаре

500

 

Стоянка Николова Георгиева Оризаре

500

 

Стоян Георгиев Павлов Равда

1000

 

Стефан Миладинов Илиев Оризаре

600

 

Събка Димова Костадинова Сл. Бряг

400

 

Славчо Андреев Белчев Кошарица

300

 

Саша Милчева Трифонова Несебър

400

 

Стоянка Либчева Михова Гюльовца

300

 

Стойка Ангелова Либчева Гюльовца

300

 

Ташка Тодорова Върбанова Несебър

300

 

Тодор Петров Демирев Несебър

500

 

Тинка Роева Узунова Гюльовца

500

 

Христо Траев Узунов Равда

1500

 

Христо Николов Червенков Баня

600

 

Цветана Асенова Маринова Равда

300

 

Янка Велева Асенова Гюльовца

100

 

Янко Атанасов Гарджев Гюльовца

400

    Мария Войнова Банова                                          Несебър

5000

               Мария Любенова Ватева                                 Несебър                               1000

               ІІ.  Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на Нели Емануилова Колева, ЕГН: , живуща в гр. Несебър, ул. „Дюните” № 24, ет.2, ап.3,  в размер на 1300 (хиляда и триста) лева за лечение и лекарства.

                ІІІ. Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на Събка Либчева Пелопидова, ЕГН: , живуща в гр.Несебър, общежитие „Парк 1”, ап.234, в размер на 1000 (хиляда) лева за лечение и лекарства .

 (Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка № 611/14.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2013 г.

 Общинският съвет с 18 гл. „за”  и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 630

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и  чл.15, ал.2 от Наредба №12 Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на програмата за строителство и програмата за проектиране на Община Несебър, както следва:

 

 

  Дейност

Наименование на обекта

било

става

Разлика

1 622/§52 Изграждане на парк  в центъра на с. Кошарица

50 000

0

50 000

2 623/§52 Временни пътища в кв. Инцараки гр. Св. Влас за специализирани машини на БКС

170 000

0

170 000

3 623/§52 Полагане на стълбове за осветление на временни пътища към БКС гр. Св. Влас

80 000

0

80 000

4 7143/§52 Инженеринг минифутболно игрище гр. Св. Влас

130 000

0

130 000

5 606/§53 Проектиране на улична регулация гр. Св. Влас

20 000

0

20 000

6 311/§53 Проект на ПУП и сграда за детска градина кв. Русалка гр. Св. Влас

30 000

            0

30 000

7 604/§52 Изграждане на улично осветление в гр. Св. Влас

60 000

0

60 000

8 626/§53 Предпроектни проучвания на ПСОВ Елените

60 000

1 000

59 000

9 603/§53 Проект – Реконструкция на водопроводна мрежа  и изграждане на БФК в  с. Гюлъовца

0

24 000

-24 000

10 603/§53 ПУП – ПП на колектор  между с. Гюлъовца и с. Оризаре

0

2 000

-2 000

11 603/§53 Преработка на проект –  главен водопровод от деревация Камчия до водоем Ханска шатра- втори етап

0

18 000

-18 000

12 849/§53 Проект на площад и подземен паркинг

24 000

40 000

– 16 000

13 759/§53 Проектиране на културен център до новата поща гр. Несебър

49 120

58 120

– 9 000

14 745/§52 Инженеринг на достъп до гробищен парк гр. Св. Влас

0

240 000

-240 000

15 619/§52 Инженеринг велоалея по ул. „Св. Власий”

 

0

240 000

-240 000

16 311/§52 Изграждане на ОВИ инсталация в ЦДГ с. Кошарица

0

50     000

    -50 000

 

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 606/13.11.2013 г. от Димитър Транов – общински съветник, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца.

 Общинският 7съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  631

 

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  Общински съвет Несебър отпуска средства в размер на 12 000 лв. за довършително монтажни дейности за храм „ Св. Св. Кирил и Методи” – с. Гюльовца. Средствата да бъдат  осигурени от дейност 759, параграф 45.

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред –  Докладна записка № 607/13.11.2013 г. от Димитър Транов – общински съветник, относно отпускане на средства за изграждане на козирка в общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ ЦСМП – Несебър.

 Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  632

     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска средства в размер на 6 000 лв. за изграждане на козирка в общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ ЦСМП Несебър. Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 параграф 5203, които  се пренасочат в дейност 469 на същия параграф.

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка № 613/14.11.2013 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно отпускане на средства за нуждите на Университет „Проф. Асен Златаров” – гр. Бургас.

 Общинският съвет с 15 гл. „за”, 2 гл. „против” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

  РЕШЕНИЕ №  633

                На основание чл.21, ал.1, т.6  и т.23 от ЗМСМА  Общински съвет – Несебър, отпуска средства в размер на 5 000 лв. за нуждите на Университет „Проф. Асен Златаров” – гр. Бургас.  Средствата да бъдат осигурени от фонд «Резервен».

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 614/14.11.2013 г. от Константин Лефтеров – общински съветник, относно актуализация на бюджета на Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” – гр. Несебър.

 Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 634

           На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър актуализира бюджета на Народно читалище «Яна Лъскова» – гр. Несебър със сума в размер на 10 000 лв.

            Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 – параграф 45.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 581/07.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

 Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 635

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал. 1, от ЗОС   Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС  – 141 кв.м идеални части от улица с идентификатор 51500.502.499 по КК на гр. Несебър, които съгласно проект за ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 210/02.10.2013 г. на кмета на Община Несебър са придадени съответно 112 кв.м. ид. части към новообразувания УПИ V-495, отреден „За жилищно строителство“ и 29 кв.м ид.части към новообразувания УПИ І-496,общ. „За трафопост и търговия“ в кв.98 по плана на гр. Несебър – нова част.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 585/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот – публична общинска собственост по КК на с. Баня.

 Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ №  636

 

         1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж”  и допълва същата  с поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.390 по КК на с.Баня,  върху който ще се  учредява  право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м.

2. На основание чл.62, ал.2 и чл.64, ал.8 от ЗЕ във връзка с чл.34, ал.6 и чл.7, ал.2, изр.2 от ЗОС, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190  право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.390 по КК на с.Баня, представляващ второстепенна улица за сумата от 2.70лв. /два лева и седемдесет стотинки/ без ДДС и безвъзмездно право върху същия имот за прокарване, скачване, преминаване и поддържане върху площ от 21 кв.м за изграждане на въздушен електропровод с дължина 7м от съществуващ стълб пред имот с кад.№ 02703.501.527 до нов стълб пред имот с кад.№ 02703.501.132  по КК на с.Баня, съгласно представения проект за външно ел. захранване на жилищна сграда в имота.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 584/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект от Базар „Пристанище” – гр. Несебър – стара част.

 Общинският съвет с 12 гл. „за” и 6 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 637

 

           Не приема предложения проект за решение в докладната записка относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект от Базар „Пристанище” – гр. Несебър – стара част, тъй  като е на лице влязло в сила решение на общинския съвет за посочения в докладната записка  обект.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 582/08.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на СНЦ „Клуб по спортни танци – Несебър” на безвъзмездно право на ползване върху общински имот.

 Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 638

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.39, ал.4  от ЗОС, да се сключи анекс към договор №5/24.01.2013 г. за учредяване на Сдружение с нестопанска цел  за осъществяване на общественополезна дейност ”Клуб по спортни танци –Несебър”, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.”Любен Каравелов” №15, ЕИК 175722619, представлявано от Николай Абрашев – председател на Управителния съвет, безвъзмездно право на ползване на общински имот представляващ Зала № 2 обхващаща помещения 6,7 и 8 /защрихованите на схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, находяща се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 построена  в УПИ І, кв.45 по плана на гр. Несебър – стара част, представляваща бивш Търговски център „Сочи”, АОС №944/02.02.2001г., за извършване на тренировъчната дейност на клуба, по силата на който срока на договора да бъде удължен с 1/една/ година.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 580/08.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-218, кв.74 по плана на гр. Несебър.

 Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 639

          1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и   чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с 29/554кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.218 по кадастралната карта на гр.Несебър , представляващ УПИ ХІ-218, кв.74 по плана на гр.Несебър – нова част, отреден за „Жилищно строителство”.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър 29/554кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.218 по кадастралната карта на гр.Несебър , представляващ УПИ ХІ-218, кв.74 по плана на гр.Несебър – нова част, отреден за „Жилищно строителство”,  АчОС №5474/16.10.2013г., целия на площ от 554кв.м на съсобствениците   Динко Колев Коларов, Николай Василев Коларов, Николай Любомиров Божинов и Силвия Маргаритова Лалова, гр.Несебър,  ул.”Л.Каравелов” №46, с квоти съответстващи на квотите им на съсобственост,  за сумата от 3640лв. /три хиляди шестотин и четиридесет  лева/ без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 577/07.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна начина на трайно ползване.

 Общинският съвет с 18  гл. „за”  и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 640

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и  чл.6, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Друг вид земеделска земя” общински земеделски имот с кадастрален идентификатор №39164.17.389 по КК на с. Кошарица, м. ”Хасарлъка” на площ от 11678 кв.м, с начин на трайно ползване ”Друг вид земеделска земя”.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 599/13.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявявяне на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна начина на трайно ползване.

 Общинският съвет със  17  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 641

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и  чл.6, ал. 1, от ЗОС  Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.24.49 по КК на с.Кошарица, м.“Под село“ на площ от 6303 кв.м”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 600/13.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявявяне на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

 Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 642

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  и  чл. 6, ал. 1 от ЗОС   Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” следните общински земеделски имоти:

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.603 по КК на гр.Свети Влас, м.“Юрта“, на площ от 4718 кв.м

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.608 по КК на гр.Свети Влас, м.“Варницата“, на площ от 1396кв.м

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.606 по КК на гр.Свети Влас, м.“Юрта“, на площ от 831кв.м

4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.714 по КК на гр.Свети Влас, м.“Юрта“, на площ от 126кв.м

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.3.133 по КК на гр.Свети Влас, м.“Юрта-под пътя“, на площ от 1741кв.м

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.1.100 по КК на гр.Свети Влас, м.“Юрта“, на площ от 550кв.м

7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.5.29 по КК на гр.Свети Влас, м.“Юрта“, на площ от 1183кв.м

8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.5.26 по КК на гр.Свети Влас, м.“Юрта“, на площ от 6202кв.м

9. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.5.27 по КК на гр.Свети Влас, м.“Юрта“, на площ от 5828кв.м

10. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.15.20 по КК на гр.Свети Влас, м.“Ага чешме“, на площ от 10005кв.м

11. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.15.188 по КК на гр.Свети Влас, м.“Ага чешме“, на площ от 4983кв.м

12. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.10.8 по КК на гр.Свети Влас, м.“Ага чешме“, на площ от 1061кв.м

13. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.11.1 по КК на гр.Свети Влас, м.“Ага чешме“, на площ от 4007кв.м

14. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.11.16 по КК на гр.Свети Влас, м.“Ага чешме“, на площ от 2611кв.м

15. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.13.43 по КК на гр.Свети Влас, м.“Козлука“, на площ от 2182кв.м

16. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.11.19 по КК на гр. Свети Влас, м.“Ага чешме“, на площ от 739 кв.м.

17. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.213 по КК на с.Тънково, м.“Камарата“, на площ от 5000 кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 616/19.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на решение № 320 от Протокол № 11/14.11.2012 г.

 Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 643

            Общински съвет Несебър изменя и допълва  свое решение № 320 от Протокол №11/14.11.2013 г., и същото придобива  следната редакция :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър дава съгласие Кмета на Община Несебър да направи искане по реда на чл.54 от ЗДС до Министъра на регионалното развитие и благоустройство, чрез областен управител на област Бургас за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот – частна държавна собственост, с кадастрален идентификатор  53045.501.294.4 по КК на гр.Обзор, представляващ едноетажна сграда със застроена площ от 67 кв.м и недвижим имот частна държавна собственост 53045.502.294.5 по КК на гр.Обзор, представляващ сграда със застроена площ от 162 кв.м., находящи се в УПИ І, кв.24 по ЗРП на гр.Обзор, за предоставяне за нуждите на „Народно читалище ”Изгрев 1927” – гр.Обзор.“

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 595/11.11.2013 г.от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за 2014 г.

 Общинският съвет с 18  гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 644

 

                      На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и  чл. 112 ал.1 от ЗГ и чл. 61 във връзка с чл. 58 от Наредба № 5 :

                      І.Общински съвет Несебър, дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ 2014 г,съгласно приложение № 1

                     ІІ.На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите определя ползването на дървесина от горски територи  да се осъществява ,както следва :

                      1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен  1 600м3  широколистна и иглолистна дървесина.

                      2.Чрез добив и продажба на добита дървесина – 12 590м3

                      ІІІ. На основание чл. 115  ал.1  от ЗГ  1/3  от добива – 4 730м3 стояща дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ

                      ІV. На основание чл.71 ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП  определя цена за продажба на дървесина от склад в размер на 35 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 42 лева с ДДС. 

                      V. Определя лимит за продажба  на дървесина от склад  при цената  определена в т.ІV  ,както следва: за  физически лица  с постоянен и настоящ адрес  на територията на Общината , които не са търговци – за лична употреба без право на продажба  в размер 8 / осем / пр.м3

                       VІ. На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА , дава съгласие лицата над 75 год. възраст с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Несебър , да закупуват дървесина от склад  при цена 21 лева за пр.м. при лимит 8 прм3.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 578/08.11.2013 г., относно изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 Общинският съвет с 18  гл. „за”  и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 645

             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да предприеме действия по промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ III-общ., кв.14 по плана на ж.к „Черно море”, гр. Несебър в предвид с разпореждането с терен общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ.

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 592/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Външно кабелно ел. захранване ВН–20кV на нов БКТП в имот в м. „Бостанлъка” по КК на гр. Несебър.

             Общинският съвет с 19  гл. „за” от  гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 646

 

       1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно кабелно ел. захранване ВН-20кV на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.16.114 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка” преминаващо през ПИ 51500.16.20 – полски път собственост на община Несебър с дължина на трасето 62,24 м.  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

        2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

        3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно кабелно ел. захранване ВН-20кV на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.16.114 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка” преминаващо през ПИ 51500.16.20 – полски път собственост на община Несебър с дължина на трасето 62,24 м.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

      На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

    Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

     /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 590/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП  „Бостанлъка-2” по КК на гр. Несебър.

             Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

             РЕШЕНИЕ № 647

 

        1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2” изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ преминаващо през ПИ 51500.21.39 – дължина на трасето 227 метра  и през  ПИ 51 500.16.20 – 40 м. полски път собственост на Община Несебър, комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5” по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка” ” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

       2. На основаниечл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

      3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2” изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ ., комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5” по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”. преминаващо през ПИ 51500.21.39  и ПИ 51 500.16.20 – полски път собственост на Община Несебър

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 519/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-520, ХХХV-520 и ХХХVІ-520 в кв.33 и УПИ І-520 и ІІ-520 в кв.61 по плана на с. Равда.

 Общинският съвет с 19  гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №648

 

       На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ ОДОБРЯВА ПУП- ИПРЗ за обединяване на УПИ ХХVІІІ-520, ХХХV-520 и ХХХVІ-520 в кв.33 в новообразуван УПИ ХХVІІІ-520 с площ 2132 кв.м, като изцяло се запазва уличната регулация и границите към съседните имоти. От УПИ І-520 и УПИ ІІ-520 в кв.61 се обособяват УПИ І-520, ІІ-520 и ХVІ-520 съответно с площи 400 кв.м, 400 кв.м и 1460 кв.м, като изцяло се запазва уличната регулация и границите към съседните имоти.

        В частта застрояване УПИ ХХVІІІ-520 в кв.33 и УПИ ХVІ-520 в кв.61 се отреждат за „Жс” при устройствени показатели: Кпл.=55%, Кинт.=1,80, Нк=12,00м и минимално озеленена площ от 30%.

        УПИ І-520 и УПИ ІІ-520 в кв.61 се отреждат за „Жс” при  устройствени показатели: Кпл.=65%, Кинт.=1,80, Нк=10,00м и минимално озеленена площ от 30% и начин на застрояване-свързано между двата имота, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

    Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд-Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 566/01.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Уличен канал ФЗ00” от сградно канализационно отклонение за имот в землището на с. Емона, м. „Кладери”.

 Общинският съвет със 17  гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №649

 

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ,

Заявление с вх.№92-00-6502/12.12.2011г., заповед №56/28.02.2012г.на кмета на Община Несебър, решение т.1 от протокол №6/01.03.2012 г.  на ОбЕСУТ –Несебър , писмо изх.№1369/16.03.2012г.от РИОСВ-гр.Бургас, Решение №7/26-27.09.2013 г. т.4  на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия на земеделските земи за утвърждаване площака /трасе/ за горепосоченият обект;  здравно заключение  с изх.№53-07-165/12.08.2013г. на РЗИ-Бургас 

                                                            О Д О Б Р Я В А:

              ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Уличен канал Ф300 от сградно канализационно отклонение за ПИ 27454.23.85 до Локална пречиствателна станция за отпадъчни води ”  в ПИ 27454.23.63 в землището на с.Емона,  м.”Кладери”,преминаващ през имоти с идентификатори 27454.23.59 и 27454.23.68-полски път общинска  собственост на община Несебър и  през  по имот 27454.23.63 собственост на инвеститора . 

            Дължината на трасето е 400 м. от които 300 м. в земеделска територия., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

       Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.  

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 593/11.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за линеен обект: „Транспортно комуникационно решение за достъп до поземлен имот в м. „Юрта-Балкана”, по КК на гр. Несебър. 

 Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 650

 

1.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Транспортно комуникационно решение за достъп до поземлен имот с идентификатор 51500.201.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Юрта-Балкана” ” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

            2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

      3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Транспортно комуникационно решение за достъп до поземлен имот с идентификатор 51500.201.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Юрта-Балкана”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

  Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 591/11.11.2013 г., от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на обект в ПИ в землището на гр. Свети Влас, м-т „Касада саръгьолджук” .

 Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 651

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект външно ел. захранване на обект „Радио навигационно и радио коминикационно съоръжения” в ПИ 11538.15.195, м. „Касада саръгьолджук”, землище гр. Свети Влас и провеждане  съответните процедури по реда на Закона за горите.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото решение. Трасето на новопредвидения кабел преминава през ПИ 11538.15.183  и ПИ 11538.15.198 – собственост на МЗГАР и ПИ 11538.15.16 собственост на община Несебър., а ограничителния сервитут е два метра от оста на бъдещият кабел.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведат съответните процедури за учредяване на сервитут  по реда на Закона за горите за  имотите, посочени в заданието през които е предвидено да премине трасето на новопректираният кабел .         

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 571/05.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков, относно ПУП-ПРЗ за общински терен – парк от кв.37 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

             Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 652

          На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.11 от ЗМСМА в качеството на заинтересована стана по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за общински терен – парк от кв. 37 по плана на гр. Обзор, община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.502.266 по к.к на гр. Обзор/, съгласно приложената скица приложение.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Доклад вх.№ 586/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІ-66 и VІІ-69 в кв.7501.

 Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 653

 Общински съвет – Несебър, на основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с  21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, като взе предвид изложените мотиви, одобрява: план за изменение на ПУП – ПРЗ на к.к.”Слънчев бряг – запад” в частта му за УПИ VІ-66 и VІІ-69 в кв.7501 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-запад”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.506.114 и 51500.506.115 по КК на гр.Несебър, при което се урегулира новообразуван УПИ VІ-66,69 в кв.7501 с площ от 5404 кв.м. с отреждане „За жилищно строителство”

В частта план за застрояване на новообразувания УПИ VІ-66,69 в кв.7501 се въвежда устройствена зона „Ок” по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ VІ-66,69 се установяват следните устройствени показатели Кпл.=30%, Hкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

 По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Доклад вх.№ 501/26.09.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ІІІ-129 и ІV-129 в кв.6904.

 Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 654

 

           Общински съвет – Несебър, на основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с  21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, като взе предвид изложените мотиви, одобрява:  план за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ІІІ-129 и УПИ ІV-129 в кв.6904 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентични, както следва с имоти с идентификатори 51500.507.174 и 51500.507.175 по КК на гр. Несебър, при което се урегулира новообразуван УПИ ІІІ-129 в кв.6904 с площ от 7236 кв.м. с отреждане „за курортно строителство”.

В частта му за застрояване, на новообразувания УПИ ІІІ-129 в кв.6904 се въвежда устройствена зона „Ок” по смисъла на чл.27 ал.1 т.1 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ ІІІ-129 се установяват следните устройствени показатели: Кпл=30 %, Нкорниз=15 м., Кинт.=1,5 и минимално озеленена площ = 50 %.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Доклад вх.№ 587/11.11.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ І и улици в кв.48. 

Общинският съвет със 17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 655

Общински съвет Несебър на  основание чл.129, ал.1 от ЗУТ ІІ изр. Във връзка с  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , като взе предвид изложените мотиви, одобрява: план за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ І и улици, кв.48 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, идентични, както следва с имоти с идентификатори 51500.505.225, 51500.505.354 и 51500.505.352, по КК на гр. Несебър, придаване на 298 кв.м. от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 51500.505.352 и 95 кв.м. от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 51500.505.354 към площта на УПИ І, кв.48, като след изменението площта му става 2205 кв.м.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

          Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд – Бургас.

 По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 612/14.11.2013 г. от Иван Николов – кмет на гр. Свети Влас, относно ПУП-ПРЗ  за УПИ IV–177  и УПИ VIII-434 по КК на гр. Свети Влас. 

Общинският съвет с  19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №656

 

1. Общински съвет – Несебър, в качеството си на собственик на ПИ 11538.502.177 с площ 142 кв.м. и начин на трайно ползване „за енергийно производство” и ПИ 11538.502.434 с площ 81 кв.м. и начин на трайно ползване „за друг вид озеленени площи”, дава съгласие за изготвяне на ПУП-ПРЗ с цел обединяването на отредените за двата имота УПИ ІV-177 /общ./ с отреждане „за трафопост” и УПИ VІІІ-434 с отреждане „за озеленяване” в новообразуван УПИ с отреждане „за трафопост и озеленяване”, и утвърждава представеното текстово „Задание за проектиране”, ведно с графичното „Предложение за изменение”.

            2. В качеството му на собственик на терена, попадащ в обхвата на разработката, упълномощава кмета на община Несебър да допусне с мотивирано предложение предписание по чл.135 от ЗУТ изготвяне на ПУП-ПРЗ за имотите, подробно описани в т.1 от решението.  

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение)

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка №617/19.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост с кадастрален идентификатор 53822.15.88 и 53822.15.32 по к.к на с. Оризаре.

 Общинският съвет със  17 гл.”за”   от гласували 17 общински съветници прие следното         

  

РЕШЕНИЕ № 657

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ да  вземе следното решение:

 „Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Друг вид ливада” на  „Нива“ на следните земеделски имоти:

1.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.15.88 по КК на с. Оризаре, м. “Острите чаири“, на площ  от 24036 кв.м, АОС №3775/17.02.2010 г.

2.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.15.32 по КК на с.Оризаре,  м. “Острите чаири“, на площ  от 9809 кв.м, АОС №3772/17.02.2010 г. ”

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение)

              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                  /БЛ. ФИЛИПОВ/

                                                                                Технически секретар-протоколист:

                                                                                                                                                    /Р. БИНЧАРОВА/