Дневен ред за заседание на Общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

 

 

                                                                                               ДО

            г-н (г-жа)………………………………………………..

                                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

                   КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

                                                                                                 НАМЕСТНИЦИ

 

  

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 18.12.2013 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 641/05.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, приета с Решение № 1274 от Протокол № 36/11.04.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 645/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет-Несебър с решение № 109, протокол № 5/27.02.2008 г.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 575/17.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                    Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 576/07.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър и Докладна записка вх.№ 644/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет-Несебър, с последвали изменения и допълнения.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 643/05.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с ид.№ 02/321/01679 по мярка 321 – „Изграждане на канална помпена станция  с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15”.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 642/05.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с ид.№ 02/321/01643 по мярка 321 – „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Несебър.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев 

                                                                                                  Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 624/26.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” – мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони с проект „Изграждане на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15.”

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия           

8. Докладна записка вх.№ 424/06.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-76 – находище „Слънчев бряг” № 73, община Несебър.

                                                                                                    Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 423/06.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-1 – находище „Слънчев бряг” № 73, община Несебър.

                                                                                                    Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 658/09.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне размера на такса „Битови отпадъци” в община Несебър за 2014 година.

                                                                                                   Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                   Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 655/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане актуализация на бюджета на община Несебър за 2013 година.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                   Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 662/12.12.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

                                                                                                  Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                  Председател на комисия

            13. Докладна записка вх.№ 663/12.12.2013 г. от Славчо Станелов – общински съветник, относно отпускане на средства заа ПГ по туризъм „Иван Вазов” – гр. Несебър.

                                                                                                    Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                    Председател на комисия

             14. Предложение вх.№ 664/12.12.2013 г. от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба за условията  и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на ОФК „Несебър”.

                                                                                                   Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                   Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 650/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно, промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

                                                                                                   Докл: Христо Тодоров

                                                                                                   Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 646/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот – публична общинска собственост с кад.№ 02703.501.412 по КК на с. Баня.

                                                                                                    Докл:  Христо Тодоров

                                                                                                     Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 647/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с кад.№ 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър от сграда, построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр. Несебър-стара част.

                                                                                                    Докл:  Христо Тодоров

                                                                                                    Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 648/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти в Базар „Пристанище”, гр. Несебър – стара част.

                                                                                                    Докл:  Христо Тодоров

                                                                                                    Председател на комисия          

19. Докладна записка вх.№ 649/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на цена за придобиване на имот с кад.№ 02703.501.574 по КК на с. Баня, собственост на наследници на Лазар Атанасов Налбантов.

                                                                                                 Докл:  Христо Тодоров

                                                                                                   Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 660/10.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кад.№ 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

                                                                                                    Докл:  Христо Тодоров

                                                                                                    Председател на комисия

21.  Докладна записка вх.№ 589/11.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-200, V-200, VІ-201  и ХХІІІ-общ. в кв.33 по плана на с. Кошарица.

                                                                                                   Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

22.  Предложение вх.№ 631/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.90 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

                                                                                                   Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

23. Предложение вх.№ 633/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.52 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

                                                                                                   Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

24. Предложение вх.№ 632/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.86 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

                                                                                                  Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

25. Предложение вх.№ 630/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.88 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

                                                                                         Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                   Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 653/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПР на с. Равда, в частта му по отношение на общински имоти с идентификатори 61056.501.493, 61056.501.499, 61056.501.500 и 61056.501.536 по КК и КР на селото.

                                                                                                  Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

27. Доклад вх.№ 665/12.12.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение ПУП на к.к „Слънчев Бряг – изток” в частта му за УПИ VIII и улица, кв.45 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – изток”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.505.211 и 51500.505.351 по к.к на гр. Несебър.

                                                                                       Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                  Председател на комисия

  

            Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 13.12.2013 г.

 

                        Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

                                   /БЛ. ФИЛИПОВ/