Решения от Протокол № 20/18.12.2013г.

Print pagePDF pageEmail page

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 20/18.12.2013 г.

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Докладна записка вх.№ 641/05.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, приета с Решение № 1274 от Протокол № 36/11.04.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

2. Докладна записка вх.№ 645/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет-Несебър с решение № 109, протокол № 5/27.02.2008 г.

3. Докладна записка вх.№ 575/17.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Докладна записка вх.№ 576/07.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър и Докладна записка вх.№ 644/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет-Несебър, с последвали изменения и допълнения.

5. Докладна записка вх.№ 643/05.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с ид.№ 02/321/01679 по мярка 321 – „Изграждане на канална помпена станция  с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15”.

6. Докладна записка вх.№ 642/05.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с ид.№ 02/321/01643 по мярка 321 – „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Несебър.

7. Докладна записка вх.№ 624/26.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” – мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони с проект „Изграждане на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15.”

8. Докладна записка вх.№ 424/06.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-76 – находище „Слънчев бряг” № 73, община Несебър.

9. Докладна записка вх.№ 423/06.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-1 – находище „Слънчев бряг” № 73, община Несебър.

10. Докладна записка вх.№ 658/09.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне размера на такса „Битови отпадъци” в община Несебър за 2014 година.

11. Докладна записка вх.№ 655/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане актуализация на бюджета на община Несебър за 2013 година.

12. Докладна записка вх.№ 662/12.12.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

13. Докладна записка вх.№ 663/12.12.2013 г. от Славчо Станелов – общински съветник, относно отпускане на средства заа ПГ по туризъм „Иван Вазов” – гр. Несебър.

14. Предложение вх.№ 664/12.12.2013 г. от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба за условията  и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на ОФК „Несебър”.

15. Докладна записка вх.№ 650/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно, промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

16. Докладна записка вх.№ 646/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот – публична общинска собственост с кад.№ 02703.501.412 по КК на с. Баня.

17. Докладна записка вх.№ 647/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с кад.№ 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър от сграда, построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр. Несебър-стара част.

18. Докладна записка вх.№ 648/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти в Базар „Пристанище”, гр. Несебър – стара част.

19. Докладна записка вх.№ 649/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на цена за придобиване на имот с кад.№ 02703.501.574 по КК на с. Баня, собственост на наследници на Лазар Атанасов Налбантов.

20. Докладна записка вх.№ 660/10.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кад.№ 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

21.  Докладна записка вх.№ 589/11.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-200, V-200, VІ-201  и ХХІІІ-общ. в кв.33 по плана на с. Кошарица.

22.  Предложение вх.№ 631/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.90 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

23. Предложение вх.№ 633/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.52 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

24. Предложение вх.№ 632/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.86 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

25. Предложение вх.№ 630/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.88 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

26. Докладна записка вх.№ 653/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПР на с. Равда, в частта му по отношение на общински имоти с идентификатори 61056.501.493, 61056.501.499, 61056.501.500 и 61056.501.536 по КК и КР на селото.

27. Доклад вх.№ 665/12.12.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение ПУП на к.к „Слънчев Бряг – изток” в частта му за УПИ VIII и улица, кв.45 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – изток”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.505.211 и 51500.505.351 по к.к на гр. Несебър.

28. Докладна записка вх.№ 669/13.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  изменение на Решение № 244 от Протокол № 8/18.07.2012г. на Общински съвет Несебър.

29. Докладна записка вх.№ 672/14.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изменение на Решение № 654 от Протокол № 19/20.11.2013г. на Общински съвет Несебър.

30.. Докладна записка вх.№ 679/17.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изменение /допълване/  на Решение № 745 от Протокол № 21/30.09.2009г. на Общински съвет Несебър

 

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка вх.№ 641/05.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, приета с Решение № 1274 от Протокол № 36/11.04.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 1 гл.” Въздържал се” от гласували 15 общински съветници   прие следното

РЕШЕНИЕ № 658

                На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема актуализираната  програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, приета с Решение № 1274 от Протокол № 36/11.04.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

            Програмата е неразделна част от настоящото решение.

                    По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 645/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет-Несебър с решение № 109, протокол № 5/27.02.2008 г.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 659

На основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 ал.2 Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема  Наредба за  изменение и допълнение на Наредбата № 14 за определяне размера на местните данъци, приета  с решение № 109 Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет –  Несебър както следва :

§ 1. В чл.6 се правят следните изменения:

В ал.1 накрая се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

§ 2. В чл.20 се правят следните изменения:

1.       В ал.1 т.7 се изменя така:

„Храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;“

2. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:

„Освобождаването от данък по ал. 1, т. 15 и 16 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.“

§ 3. В чл.28 ал.1 се правят следните изменения:

1.       Създава се нова т.7 със следното съдържание:

„недвижимите имоти на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на трета държава – по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.“

§ 4. В чл.42 ал.1 се създава буква „ж“:

„ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за местните данъци и такси;“

§ 5. В чл.45 ал.1 накрая се поставя запетая и се добавя:

„като за регистрираните превозни средства задължително предоставят информация за екологичната категория, когато такава е налична.“

§ 6. В чл.53 се правят следните изменения и допълниня:

1.       Алинея 1 придобива следната редакция:

„За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от Закона за местните данъци и такси  данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 на сто.“

2.       Създава се нова алинея 2:

„За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните данъци и такси, данък.“

3.       Досегашната алинея 2 става алинея 3 и придобива следната редакция:

„За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи некологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от Закона за местните данъци и такси  данък.“

4.       Досегашната алинея 3 става алинея 4.

5.       Създава се нова алинея 5 със следната съдържание:

„Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 575/17.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общинският съвет с 15 гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 660

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС,  Общински съвет – Несебър:

I.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Несебър, както следва:

§1. В Глава IV, раздел І , чл.32, ал.1 т.5 се отменя и се приема нова т.5с текст „Заместник –кмет“ ;

§2. В Глава ІV, раздел І чл.32, ал.2 се допълва с нова т.5 с текст „Данъчна оценка“;

§3. В Глава ІV, раздел І се приема нова ал.1 на чл.35 с текст „При възмездно и безвъзмездно разпореждане с имоти общинска собственост или ограничени вещни права върху имоти общинска собственост, приобритателите заплащат разходите по вписване на сделката в Службата по вписвания“.

§4. Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 576/07.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър и Докладна записка вх.№ 644/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет-Несебър, с последвали изменения и допълнения.

Общинският съвет с 14 гл. „за”  от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 661 

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, приема НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР както следва :

§ 1. В чл.8 се създава нова ал.4 със следното съдържание:

„В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.“

§ 2. Създава се нов чл.28а със следното съдържание:

„Чл. 28а. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

§3. В Глава II, раздел VІ , се създава нова ал.3 на чл.102в със следното съдържание:

Чл.102в, ал.3 При безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост или на ограничени вещни права върху имоти общинска собственост приобритателите заплащат административна такса по ал.1 върху данъчната оценка на имота или вещното право.

§4. В Глава ІІ се създава нов Раздел VІІ „Такси, които се заплащат при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд „, със следното съдържание:

Чл.103а (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл.29, ал.З и ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса.

(2) Размерът на таксата по ал.1 се определя от:

1.Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация,изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

2.Размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3.Местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена   по   реда   на   чл.36,   ал.2   от  Закона  за   административно-териториалното устройство на Република България;

4.Вида на обекта;

5.Възможността за напояване.

(3)   Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където:

Т – е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.); СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; Кк – коефициентът за категорията на населеното място; Кпол – коефициентът за поливност.

(4)  Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1.  За обектите по чл.103б, ал.1:

а)  при площ до 1 дка включително – 2,00;

б)  при площ над 1 до 5 дка включително -3,00;

в)  при площ над 5 до 10 дка включително – 4,00;

г)  при площ над 10 дка – 5,00;

2.За обектите по чл.103б, ал.2 независимо от размера на площта, която се засяга -2,00;

3.За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот,  коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

(5)  Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория                                                                    Вид на обекта

по чл.103б,ал.1      по чл.103б, ал.2

 

1.         За земи в землището на населени

места от І, ІІ, ІІІ категория,

национални курорти и населени места

граничещи с морската брегова ивица                                             13.00                                     1.20

2.       За земи в землищата на населени места

от ІV и V категория                                                                               9.00                                     0.80

3.       За земи в землищата на населени места

От VІ, VІІ или VІІІ категория                                                            6.00                                         0.50

(6)За линейни обекти коефициентът по ал.5 е 1.00.

(7)Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни  е 1.00.

Чл.103 б. (1) Размерът на таксата се определя по реда на чл.103а ал.3, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл.103а, ал.5, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1.търговски обекти;

2.производствени обекти;

3.складови обекти;

4.административни обекти;

5.курортни обекти;

6.туристически и спортни обекти;

7.жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

(2) Размерът на таксата се определя по реда на чл.103а,ал.3, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл.103а, ал.5, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1.здравни обекти;

2.обекти на науката, образованието и културата;

3.обекти на енергетиката и транспорта;

4.обекти със социално предназначение;

5.обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

6.обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

7.обекти на отбраната и националната сигурност;

8.обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска  продукция;обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

9.  хидромелиоративна инфраструктура;

10.   игрални полета на игрища за голф.

Чл.103в.(1) При изграждане на разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция таксатата се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

(2) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

(3) Таксата по чл.103а, ал.1 се заплаща от заинтересованото лице след постановяване на положително Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

(4) Таксата по чл.103а, ал.1 за всеки конкретен случай се определя с протокол на комисия, назначена от кмета на общината, който се връчва на заинтересованото лице по реда на АПК.

§5 Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 643/05.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с ид.№ 02/321/01679 по мярка 321 – „Изграждане на канална помпена станция  с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15”.

Общинският съвет с 15 гл. „за”от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 662

1.       На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА, в размер до 739 668 лв. със срок на погасяване – незабавно след получаване на авансово и окончателно плащане от страна на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по проект № 02/321/01679 – „Изграждане на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15”.

2.       Упълномощава  кмета  на  община  Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до  813 635 лв. (осем стотин и тринадесет хиляди шестстотин тридесет и пет лв.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по проект с ид. № 02/321/01679 по мярка 321 – „Изграждане на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15”.

3.       Възлага на кмета на Община Несебър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по проект № 02/321/01679 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

4.       Предвид краткия срок за входиране на искане за авансово плащане, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 642/05.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с ид.№ 02/321/01643 по мярка 321 – „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 663

1.       На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА, в размер до 715 430 лв. със срок на погасяване – незабавно след получаване на авансово и окончателно плащане от страна на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по проект № 02/321/01643 – „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Несебър”.

2.       Упълномощава  кмета  на  община  Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до  786 973 лв. (седемстотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и три лв.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по проект с ид. № 02/321/01643 по мярка 321 – „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Несебър”.

3.       Възлага на кмета на Община Несебър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по проект № 02/321/01643 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

4.       Предвид краткия срок за входиране на искане за авансово плащане, на основание чл. 60 от АПК, да допусне предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 624/26.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” – мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони с проект „Изграждане на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15.”

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 664

1.  На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 гд., Мярка 321 –  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони,  със следния проект: „Изграждане на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15”

            2. Възлага на Кмета на общината, при одобряване на проекта общината да финансира дейностите, до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им,  според изискванията на програмата, както и да поеме всички необходими недопустими според „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 разходи, свързани с проекта.

3. Общински съвет – Несебър  приема, че проектът „Изграждане на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15” става част от „План за развитие на община Несебър 2007-2013” и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

4. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 424/06.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-76 – находище „Слънчев бряг” № 73, община Несебър.

След проведеното повторно поименно гласуване с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници Общинският съвет прие следното

РЕШЕНИЕ № 665

1. Общински съвет – Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, разрешава да бъде изменено Разрешително за водовземане на минерални води от Сондаж № Б-76, находище “Слънчев Бряг” – №73 от Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите на “Диамант инвест” ООД  -гр. Пловдив, представлявано от Борис Георгиев Колев, при следните експлоатационни параметри:

– средноденонощен дебит – 0.022 l/s;

– годишен воден обем – до 700.00 m³ годишно;

– максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – да не се снижава под котата на самоизлив +1.58 m, която да не се променя през целия срок на действие на разрешителното.

2. Искането за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище “Слънчев Бряг” – № 73 съответства на политиката, отразена в Програмата за опазване на околната среда на Община Несебър, както и на Плана за развитие на Община Несебър.

3. За разрешеното ползване на минерална вода и на основание чл.194 от Закона за водите да бъде заплащана годишна такса по сметката на Община Несебър.

4. Упълномощава Кмета на Община Несебър на основание чл.52, ал.1, т.3а от Закона за водите, да предприеме необходимите действия за издаване на разрешително за водовземане на минерални води по реда на цитирания закон.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 423/06.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-1 – находище „Слънчев бряг” № 73, община Несебър.

Общинският съвет с15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници  прие следното

РЕШЕНИЕ № 666

1. Общински съвет – Несебър на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, разрешава да бъде изменено Разрешително за водовземане на минерални води от Сондаж № Б-1, находище “Слънчев Бряг” – №73 от Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите на “Строителна къща Диамант” ООД гр. Пловдив, представлявано от Борис Георгиев Колев, при следните експлоатационни параметри:

– средноденонощен дебит – 0.022 l/s;

– годишен воден обем – до 700.00 m³ годишно;

– максимално допустимото понижение на водното ниво в Сондаж № Б-1, Sдоп.-6.0 m под устието на сондажа или до кота – 4.48, да не се променя през целия срок на действие на разрешителното.

2. Искането за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище “Слънчев Бряг” – № 73 съответства на политиката, отразена в Програмата за опазване на околната среда на Община Несебър, както и на Плана за развитие на Община Несебър.

3. За разрешеното ползване на минерална вода и на основание чл.194 от Закона за водите да бъде заплащана годишна такса по сметката на Община Несебър.

4. Упълномощава Кмета на Община Несебър на основание чл.52, ал.1, т.3а от Закона за водите, да предприеме необходимите действия за издаване на разрешително за водовземане на минерални води по реда на цитирания закон.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 658/09.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне размера на такса „Битови отпадъци” в община Несебър за 2014 година.

Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 667 

На основание чл. 21 ал.1 т.6 във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ,  с чл.20 от Наредба №11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,    реши :

І. Общински съвет – Несебър одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2014г., както следва:

 

По прихода:                                                                                                                    7 010 524лв.

 

в това число:

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                                                        4 410 936лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                                              493 222лв.

от гр.Свети Влас                                                                                                                            1 513 781лв.

от с.Равда                                                                                                                                            454 553лв.

от с.Оризаре                                                                                                                                      10 767лв.

от с.Гюльовца                                                                                                                                       7 617лв.

от с.Тънково                                                                                                                                       24 835лв.

от с.Кошарица                                                                                                                                    94 813лв.

По разхода:                                                                                                                      7 010 524лв.

в това число:

Разходи за сметосъбиране, сметоизване и поддържане на чистота

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                                                        4 167 736лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                                              397 222лв.

от гр.Свети Влас                                                                                                                            1 426 781лв.

от с.Равда                                                                                                                                            406 553лв.

от с.Оризаре                                                                                                                                        8 167 лв.

от с.Гюльовца                                                                                                                                       5 017лв.

от с.Тънково                                                                                                                                       23 235лв.

от с.Кошарица                                                                                                                                    75 813лв.

 

 1. Разходи за обезвреждане на отпадъци, изграждане

и мониторинг на депо                                                                                                       500 000лв.

 

ІІ.При недостиг на средства за покриване на  разходите по  план- сметката, същите да бъдат осигурени от преходния остатък, реализиран през 2013г.  от такса битови отпадъци

ІІІ. На основание чл.21, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Несебър приема размера на таксата за битови отпадъци за жилищни, вилни имоти на граждани и фирми върху данъчната оценка, за нежилищни имоти върху отчетна стойност на обекта, в размер както следва:

 

Наименование на населеното място

Такса за битови отпадъци по видове услуги

Сметосъбиране и сметоизвозване

Поддържане чистотата на обществените места

обезвреждане на отпадъци, изграждане и мониторинг на депо

Общо:

За жилищни имоти:
гр.Несебър + КК Слънчев бряг

0,2

0,5

0,2

0,9

гр.Обзор

1,0

0,4

0,2

1,6

гр.Свети Влас

0,2

1,1

0,2

1,5

с.Равда

2,1

0,7

0,3

3,1

с.Кошарица

1,6

0,5

0,2

2,3

с.Тънково

0,6

1,3

0,4

2,3

с.Оризаре

1,5

0,5

0,3

2,3

с.Гюльовца

1,3

2,8

0,6

4,7

с.Баня

1,5

1,2

0,2

2,9

с.Приселци

1,5

1,2

0,2

2,9

с.Паницово

0,8

1,9

0,2

2,9

с.Раковсковос. Емонас. Козница

0,8

0,8

0,8

1,9

1,9

1,9

0,2

0,2

0,2

2,9

2,9

2,9

За нежилищни имоти – съгласно чл.66, ал.1, т.4 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ

3.4

1.6

0.4

5.4

 

ІV. На основание чл.66, ал.1, т.2, т.3 и чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет – Несебър приема размер на годишна такса за 1м3 отпадък – 18,00 лв.

V. На основание чл.63, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет – Несебър определя такса за обезвреждане на отпадъци, изграждане и мониторинг на депо – 0,3 промила за районите, в които няма организирано сметоизвозване на битови отпадъци.

VІ.Приложения от №1 до №5 са неделима част от настоящото решение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 655/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане актуализация на бюджета на община Несебър за 2013 година.

Общинският съвет с 14  гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 668

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за 2013 г., както следва :

І. По приходите

Местни дейности- Музей Старинен Несебър

    • увеличава §24-04 – приходи от такси – 94 000лв.
    • увеличава § 36-19 – други приходи – 1 914лв.

Местни дейности- Общинска администрация

 

    • увеличава §28-02- глоби, санкци и наказателни  лихви  с  100 000лв.

 

ІІ.По разходите – увеличава размера на разходите по дейности и параграфи

със сумата 195 914 лв., както следва:

1. Изменя бюджета на Община Несебър в частта му за капиталови разходи :

1. Увеличава капиталовата програма  на Община Несебър със сумата в размер на 42 000 лв. по обекти, както следва:

 

Дейност

Наименование на обекта

стойност

1 122/§5203 Климатици Общинска администрация

10 000

2 122/§5201 Компютри Общинска администрация

20 000

3 745/§5203 Нов обект –Метален портал –гробищен парк с.Гюльовца

3 300

4 606/§5100 Основен ремонт улици с.Кошарица

2 600

5 311/§5202 Основен ремонт на свободно пространство за занималня в ОДЗ „Мечо Пух“ с.Равда

100

6 469/§5203 Нов обект- Система за пожароизвестяване – Здравна къща Несебър

6 000

 

2.Завишава бюджетите на ВРБК , както следва:

2.2.1.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий „ гр.Свети Влас  –  Дейност 322-  дофинансиране , §1016 – 30 000лв.

2.2.2. Дейност „Образование,извънучилищни и други дейности”- в  дейност 759- местни дейности –  §101 – 6 000лв

2.2.3. Кмество Обзор- местни дейности:

  • в дейност 622,   §1015 –8 000лв
  • в дейност 759-§1030 – 14 000лв.

2.2.4.Музей Старинен Несебър- местни дейности:

  • в дейност 740,   §101 –10 000лв., §202 – 10 000лв., §1015 – 5 000лв., § 1020- 10 000лв., §1051 – 5 000лв. , §1098 – 55 914лв.

3.Одобрява следните вътрешни  компенсирани промени :

3.1. В капиталовата програма:

 

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1 714/§53 Преотреждане на общински терени за спортни площадки и градски тоалетни гр.Обзор

8 000

0

8 000

2 626/§53 Предпроектни проучвания реконструкция Бяла – Обзор

10 000

0

10 000

3 759/§53 Проектиране на параклис гр.Несебър

10 000

0

10 000

4 714/§53 Нов обект – Актуализация на проект на мини футболно игрище гр.Обзор

0

4 250

– 4 250

5 714/§53 Нов обект- Архитектурно заснемане и конструктивно становище на спортен комплекс гр.Обзор

0

3 750

– 3 750

6 626/§53 Нов обект- Проектиране на ултравиолетова инсталация за дезинфекция на отпадъчните води на ПСОВ Обзор- Бяла

0

5 000

– 5 000

7 759/§53 Нов обект – Изработване на идеен проект за консервация , реставрация и експониране на архиологически обект „Римски терми „ гр. Обзор

0

5 000

– 5 000

8 122/§5202 Укрепване,преустройство и надстрояване на административна сграда на кметство гр.Обзор”

50 000

46 000

4 000

9 122§5201 Нов обект – Компютри Кметство Обзор

0

2 000

– 2 000

10 623/§5205 Оборудване БКС Несебър

50 000

45 000

5 000

11 623/§5201 Нов обект – Компютри БКС Несебър

0

5 000

– 5 000

12 619/§53 Проектиране на ПУП Северен скат гр.Несебър

10 000

18 000

– 8 000

13 122/§53 ПУП – ПРЗ за АИР „Старинен Несебър“ и създаване цифров модел на подземния археологически кадастър

35 000

15 000

20 000

14 540/§53 Нов обект – Проект за промяна на предназначението , преустройство и пристройка към съществуваща сграда на ДДУИ – с.Кошарица в Дом за стари хора

0

24 000

– 24 000

15 619/§53 Проект за аквариум гр.Несебър

70 000

20 000

50 000

16 619/§5219 Изграждане на крайморски парк с.Равда

450 000

500 000

– 50 000

17 524/§5203 Нов обект Готварска печка за домашен социален патронаж –гр.Обзор

0

3 000

– 3 000

18 714/§5204 Нов обект – „Мотопед- Кметство Обзор”

0

1 800

– 1 800

 

Средствата в размер на 4 800лв. да се осигурят от бюджета на Кмество Обзор , както следва – от дейност 524, §1015- 3 000лв. ,  от дейност 714 , §1098 – 1 800лв.

3.2.В Кметство Обзор

– дейност 714- Спортни бази и спорта за всички

– намаля §1098- 5 380лв.- /получени  средства от дарения /

– завишава :

 • ·         §202 – 840лв. ,
 • ·         §551 – 60лв.,
 • ·         §560 – 30лв.,
 • ·         §1015- 3 250лв.,
 • ·         §1020 – 1 200лв.,

3.3.В Общинска администрация- местни дейности:

– дейност 745- Обредни домове и зали – от §4214 – 20 000лв. , разпределени както следва:

 • ·         §101 – 3 000лв.
 • ·         §205- 600лв.
 • ·         §560 – 500лв.
 • ·         §580 – 300лв.
 • ·         §1015 – 5 000лв.
 • ·         §1020 – 7 600лв.
 • ·         В бюджета на Кметство Равда – § 1015 – 3 000лв.

–          дейност 849 – Паркинги и гаражи –  от §551 – 4 000лв. , от §205 – 5 000лв. , от § 580 – 2 000лв. , разпределени  както следва- в  §101 – 10 000лв., в §560 – 1000лв.

3.4. В Общинска администрация-  държавни дейности – от дейност 239 – Др. дейности по вътрешната сигурност – §1020 – 5 000лв. в дейност 282 – Отбранително –мобилизационна подготовка  –   §101 – 5 000лв.

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет гр.Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение  .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 662/12.12.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 669

             На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

 

№ по ред

ЕГН

Трите имена на лицето

живущ в:

Предло-       жение за сума           лева:

За какво се отпуска помощта/заболяване

1.                                             Николай Стоянов Иванов                               Оризаре        1000               оперативно лечение

2.                                             Катя Костова Василева                                  Несебър        1500               отглеждане болна дъщеря

3.                                             Величка Янкова Михалева                            Оризаре        1000               следоперат. лечение

4.                                             Виолета Иванова Офилова                            Несебър        2500               отглеждане болна дъщеря

5.                                             Нейка Атанасова Пеева                                  Несебър        2500               отглеждане болна дъщеря

6.                                             Димитрина Георгиева Димитрова               Обзор            1500               лечение онко заболяване

7.                                             Катерина Георгиева Симеонова                  Несебър        2500               лечение онко заболяване

8.                                             Калина Митева Наумова                               Несебър        1500               лечение онко заболяване

9.                                             Ради Димитров Чобанов                                 Несебър        500                операция на очите

10.                                          Надя Кръстева Стойчева                                Оризаре        800                лечение

11.                                          Кремена Стефанова Георгиева                     Оризаре        1500               лечение на дете

12.                                          Маргарита Тодорова Чакърова                   Несебър        700                лечение астма

13.                                          Тонка Костова Ганчева                                  Несебър        500                лекарства

14.                                          Рада Николова Берберова                             Несебър        1000               лечение онко заболяване

15.                                          Тодорка Иванова Василева                           Несебър        700                лечение и рехабилитация

16.                                      Красимира Руменова Илиева         Несебър   2500        лечение на дете

17                                       Николинка Йорданова Янкова       Оризаре   1000        операция

18.                                      Димитринка Димитрова Яръмова  Равда         500        лечение

19.                                      Величка Славова Енчева                 Тънково     400        лечение

20.                                      Стана Георгиева Зафирова             Тънково     300        лечение

21.                                      Фериде Хасан Али                          Тънково     300        лечение

22.                                      Дияна Данчева Пандарова              Тънково    400         лечение на диабет

23.                                      Стефка Петрова Иванова                Тънково     500    след оперативно лечение

24.                                      Митко Янев Янев                              Равда          600        лечение

25.                                      Христо Драгиев Топалов                 Несебър    1500        лечение

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 663/12.12.2013 г. от Славчо Станелов – общински съветник, относно отпускане на средства за ПГ по туризъм „Иван Вазов” – гр. Несебър

Общинският съвет с  15  гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 670

1.       На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА,Общински съвет-Несебър, дава  съгласие да бъде  увеличен бюджета за 2013 г. на ПГ по туризъм „Иван Вазов”- Несебър  със сумата от 4 800 лв., която сума да бъде  използвана целево за изплащане до 50% от стойността на  картите на ученици, пътуващи по линии извън рамките на община Несебър, считано от 15.09  до 30.06  за учебната година 2013/2014 г.

2.       Средствата  по т.1 да бъдат  осигурени от фонд „Резервен”.

3.       Поради изтичане на бюджетната година, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 664/12.12.2013 г. от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба за условията  и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на ОФК „Несебър”.

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 15  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 671

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.5 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър Общински съвет-Несебър:

1.       Изменя решение № 423, обективирано в Протокол № 14/05.04.2013 г. в частта му по т.II  и завишава субсидията на ОФК „Несебър” с 50 000 лв., като същите следва да бъдат изплатени от фонд „ Резервен”.

2.       На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 650/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно, промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

Общинският съвет с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 672

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  чл.6, ал. 1, от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява от публична в частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС  – 18 кв.м реално обособени от улица с кад.№51500.501.343 по КК на гр. Несебър на площ от 4149 кв.м, които с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І кв.7а по ЗРП на гр.Несебър, одобрен със Заповед №186/30.08.2013 г. на Кмета на Община Несебър са придадени съответно към новообразувания УПИ І кв.7а, отреден „За жилищно строителство“  по плана на гр.Несебър – стара част.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 646/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот – публична общинска собственост с кад.№ 02703.501.412 по КК на с. Баня

Общинският съвет с 14  гл. „за”  от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 673

               На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.412 по КК на с.Баня,  върху който ще се  учредява  право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м.

2. На основание чл.62, ал.2 и чл.64, ал.8 от ЗЕ във връзка с чл.34, ал.6 и чл.7, ал.2, изр.2 от ЗОС, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190 право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.412 по КК на с.Баня, представляващ тротоар на второстепенна улица за сумата от 2.70лв. /два лева и седемдесет стотинки/ без ДДС и безвъзмездно право върху имоти с кад.№02703.501.413, 02703.501.375, 02703.501.412 по КК на с.Баня за прокарване, скачване, преминаване и поддържане върху площ от 45кв.м за изграждане на въздушен електропровод с дължина 15м от съществуващ стълб в поземлен имот №02703.501.413 пред имот с кадастрален идентификатор 02703.501.112 до нов стълб в имот с кад.№02703.501.412 пред имот с кад.№02703.501.108 по КК на с.Баня, съгласно представения проект за външно ел. захранване на жилищна сграда в имота.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 647/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с кад.№ 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър от сграда, построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 15гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 674

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет –Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като раздел ІІІ, т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следния имот:

Самостоятелен обект – частна общинска собственост, с кадастрален идентификатор №51500.501.318.1.6 по КК на гр.Несебър, със застроена площ от 245 кв.м, отреден за „Търговска дейност“, АчОС №5472/27.09.2013 г., находящ се на партерен етаж от сграда построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част, с полезна площ -204 кв.м, от които 127 кв.м са търговска площ и 77кв.м са складове и WC

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем   на Самостоятелен обект – частна общинска собственост, с кадастрален идентификатор №51500.501.318.1.6 по КК на гр.Несебър, отреден за „Търговска дейност“, находящ се на партерен етаж от сграда построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част, АчОС №5472/27.09.2013г., с полезна площ- 204 кв.м, от които 127 кв.м – търговска площ и 77 кв.м – складове и WC,

При следните условия:

 1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ   към нея в размер на 37130 лв. /тридесет и седем хиляди сто и тридесет лева/ с ДДС.  

2.  СРОК за отдаване под наем – 5/пет/ години.

3.  Специфични условия –

  Обекта да се използва за търговска дейност.

– Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

– Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година – І-ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ-ра вноска до 31август на текущата година ; За всяка следваща наемна година : І -ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.

4. Критерии за оценяване:

-Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие  в конкурса –  10% от  началната конкурсна годишна  наемна цена.

6. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 648/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти в Базар „Пристанище”, гр. Несебър – стара част.

Общинският съвет с 15  гл. „за” от  гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 675

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА  във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451, разположени по приложената схема;

При следните условия:

 1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7  към нея, както следва:

-За Обект №2.1  –  закрита площ – 20.40 кв.м и открита площ – 4.28 кв.м – 6393лв.  / шест хиляди триста деветдесет и три лева/с ДДС.

– За Обект №4.1 – закрита площ -17.81 кв.м и открита площ – 3.70 кв.м – 5577лв. / пет хиляди петстотин седемдесет и седем лева/ с ДДС.

– За Обект №4.4 – закрита площ -34.60 кв.м и открита площ – 12.89 кв.м –

11 524лв. / единадесет хиляди петстотин двадесет и четири лева/ с ДДС.

–   За Обект №5.1 – закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ -14.00 кв.м – 3975лв./ три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.

–   За Обект №5.5 – закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ -14.00 кв.м – 3975лв./ три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.

–   За Обект №5.6 – закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ -14.00 кв.м –3975лв./ три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.

– За Обект №7.1 – закрита площ -14.88 кв.м и открита площ – 15.21 кв.м – 5054лв./ пет хиляди и петдесет и четири лева /с ДДС;

– За Обект №7.2 – закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ –11.40кв.м. – 3837 лв. / три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС ;

– За Обект №7.3 – закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ –11.40кв.м. – 3837 лв. / три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

– За Обект №7.4 – закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ –11.40кв.м. – 3837 лв./ три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС ;

– За Обект №7.5 – закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ –11.40кв.м. – 3837 лв. / три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

– За Обект №7.6 – закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ –11.40кв.м. – 3837 лв. / три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

– За Обект №7.7 – закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ –11.40кв.м. – 3837 лв. / три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

2.СРОК за отдаване под наем – 5/пет/ години.

3.Специфични условия –

  Всички обекти да се използват за магазини за промишлени стоки.

–  Да се подържат прилежащите към обектите площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

– Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година – І-ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ-ра вноска до 31август на текущата година ; За всяка следваща наемна година : І -ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.

4. Критерии за оценяване:

-Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие  в конкурса –  10% от  началната конкурсна годишна  наемна цена.

6. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

  /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 649/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на цена за придобиване на имот с кад.№ 02703.501.574 по КК на с. Баня, собственост на наследници на Лазар Атанасов Налбантов.

Общинският съвет с 12 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 14 общински съветници прие следното

             РЕШЕНИЕ № 676

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема цена за закупуване на поземлен имот собственост на наследниците на Лазар Атанасов Налбантов /Решение №196/07.10.1999 г. на НРС/, нанесен в кадастралната карта на с.Баня, община Несебър с кадастрален № 02703.501.574, на площ от 1382 кв.м, при съседи: поземл. имоти с №02703.501.117, 02703.501.118, 02703.501.413, 02703.501.376, в размер на 66336лв. /шестдесет и шест хиляди триста тридесет и шест лева/ без ДДС, определена с пазарна оценка възложена на оценител отговарящ на изискванията на ЗНО.

2. Разходите по вписване на договора за закупуване да бъдат за сметка на продавача.“

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 660/10.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кад.№ 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 14  гл. „за”  от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 677

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 5 години на лекарски кабинет №18, находящ се на второ ниво от   „Общинска   сграда   за   здравни   дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, находяща се в УПИ XXXI, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г.  на площ от 18.03кв.м и помощно помещение на площ от 4.60кв.м., за Педиатричен кабинет, при следните условия:

І.Начална конкурсна месечна наемна цена – 132.60лв./ сто тридесет и два лева и шестдесет стотинки/с ДДС;

П.Специфичии условия на конкурса:

Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина, да са лекари с призната специалност – Педиатрия,

–   Наемателя да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването напомещенияето,

–  Кабинета да работи целогодишно и да осигурява дежурства през почивните дни .

III.Критерии за оценяване за лекарския кабинет:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки; При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – Зточки:

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–       При 3 дневна работна седмица – Зточки; КЗ – Активност на профила

–   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

–   До 10 години стаж към момента на подаване на офертата -10 точки;

–   До 15 години стаж към момента на подаване на офертата -15 точки;

–   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща

низходяща се намаля с 1 точка;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за

консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване -5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най -пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

 

IV. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния кабинет.“

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред-Докладна записка вх.№ 589/11.11.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-200, V-200, VІ-201  и ХХІІІ-общ. в кв.33 по плана на с. Кошарица.

Общинският съвет със 15  гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 678

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Несебър в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласието си по представения проект за изменение на ПУП ПР за УПИ IV – 200, V – 200 и промяна площа на УПИ XIII – общ. С отреждане за трафопост.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 631/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.90 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 14  гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 679

     1.  На основание чл.21 ал.1  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.90, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ 10 749 кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местностКладери” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” за курортно строителство”, при устройствени показатели: Кплътност=20 %, Кинтензивност=0.50, максимална височина Н=7.00 м. и Мин. озеленяване – 70% за частта от имота попадаща в зона „А” и устройствени показатели: Кплътност=20 %, Кинтензивност=0.60, максимална височина Н=7.00 м. и Мин. озеленяване – 60% за частта от имота попадаща в зона „Б”   и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – . Предложение вх.№ 633/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.52 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 14  гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 680

            1. На основание чл.21 ал.1  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.52, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Лозе, целият на площ  3878кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери”  за неземеделски нужди, а именно зона „Ок2” за курортно строителство”, при устройствени показатели: Кплътност=20 %, Кинтензивност=0.60, максимална височина Н=7.00 м. и Мин. озеленяване – 60%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

            2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Предложение вх.№ 632/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.86 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

бщинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 681

        1. На основание чл.21 ал.1  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.86, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Лозе, целият на площ 19 397 кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери”  за неземеделски нужди, а именно зона „Ок2” за курортно строителство”, при устройствени показатели: Кплътност=20%, Кинтензивност=0.60, максимална височина Н=7.00 м. и Мин. озеленяване – 60%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 630/02.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.88 по КК на с. Емона, находящ се в местността „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124А, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 14  гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 682

   1. На основание чл.21 ал.1  и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.88, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Лозе, целият на площ 48 080 кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери”  за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” за курортно строителство”, при устройствени показатели: Кплътност=20 %, Кинтензивност=0.60, максимална височина Н=7.00 м. и Мин. озеленяване – 60%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 653/06.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПР на с. Равда, в частта му по отношение на общински имоти с идентификатори 61056.501.493, 61056.501.499, 61056.501.500 и 61056.501.536 по КК и КР на селото.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 683

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т. 11 от ЗМСМА и чл.128, ал.З и 5 от ЗУТ, Общински съвет Несебър, в качеството си на възложител и заинтересовано лице по смисъла чл..131 ал.1 от ЗУТ дава съгласието си по представения проект за изменение на ПУП-ПР а именно:

изменение на ПУП на с.Равда в частта му план за регулация за имот с идентификатори 61056.501.493, 61056.501.499, 61056.501.500 и 61056.501.536 по КК и КР на селото, собственост на община Несебър. Имотите попадат в кв. 38 по плана на селото. С предложеното изменение се променя трасето на крайбрежната пешеходна  алея,   в  частта  и  между о.т.  670  и  о.т.2641,  при  което  имот  с идентификатор 61056.501.499 на площ 295 кв.м. се придава към алеята, при което се осигуряват пешеходен достъп до плажа през имот с идентификатор 61056.501.500. Регулационните   и    концесионните    граници    се   уеднаквяват   съобразно    с кадастралната карта на населеното място и терен с площ 368 кв.м. от имот с идентификатор 61056.501.536, с трайно предназначение „за пешеходна алея“ и терен с площ 6 кв.м. от имот с идентификатор 61056.501.500 се придават към имот с идентификатор 61056.501.493, представляващ УПИ VIП- общ, при което имотът се урегулира на площ 1 156 кв.м. Обособяват се и два нови УПИ – УПИ !Х-общ на площ 218 кв.м. и УПИ Х-общ на площ 221 кв.м., отредени „за озеленяване“

      (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Доклад вх.№ 665/12.12.2013 г. Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение ПУП на к.к „Слънчев Бряг – изток” в частта му за УПИ VIII и улица, кв.45 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – изток”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.505.211 и 51500.505.351 по к.к на гр. Несебър.

Общинският съвет с 13  гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 684

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  във връзка с 129 ал.1 изр.ІІ Общински съвет одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ на к.к.”Слънчев бряг – Изток” в частта му за УПИ VІІІ и улица, кв.45 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-Изток”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.505.211 и 51500.505.351 по КК на гр.Несебър, придаване на 94 кв.м. от улица към площта му, като новообразувания УПИ VІІІ възлиза на 1035 кв.м.,  променя на предназначението на УПИ VІІІ в кв.45 „За ресторант, обсужващи функции, жилища за временно обитаване и озеленяване” и установяване на градоустройствени показатели както следва: Кпл.=30%, Hкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 669/13.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно  изменение на Решение № 244 от Протокол № 8/18.07.2012г. на Общински съвет Несебър.

Общинският съвет с  15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 685

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11  от ЗМСМА  допуска измение и допълнение на Решение  №244 от протокол №8/18.07.2012 гад. по т.29 от дневния ред-Докладна записка вх.№419/04.07.2012 год., относно одобряване ПУП-ПП за обект:”Тласкател от КПС 8 до съществуваща шахта РЕ DN 500”, землище с.Равда, като  вместо думите:”имот 61056.52.101”….” да се чете: „имот 61056.56.101”…” и се допълва  с имот 61056.100.438.

  Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд-Бургас.

На основание чл.60 от АПК и предвид важността на обекта да бъде допуснато предварително изпълнение на Решението.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение)

По т.            ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 672/14.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изменение на Решение № 654 от Протокол № 19/20.11.2013г. на Общински съвет Несебър.

Общинският съвет с  15 гл.”за”   от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 686

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  допуска измение на Решение №654 от Протокол №19/20.11.2013г. по т.26 от дневния ред – Доклад вх. №501/26.09.2013г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-Запад” в частта му за УПИ ІІІ-129 и ІV-129 в кв.6904 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг–Запад”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.507.174 и 51500.507.175 по КК на гр. Несебър, като вместо „имоти с идентификатори 51500.507.174 и 51500.507.175” да се чете: „имоти с идентификатори 51500.506.174 и 51500.506.175”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

                     На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.     ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 679/17.12.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изменение /допълване/  на Решение № 745 от Протокол № 21/30.09.2009г. на Общински съвет Несебър

Общинският съвет с  15 гл.”за”   от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 687

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 от ЗУТ  допълва  Решение №745 от протокол №21/30.09.2009 г. по т.14 от дневния ред, прието по  предложение №509/16.09.2009 г. на Общински съвет – Несебър, като към посочените в решението имоти  добавя: „Поземлен имот – общинска собственост с кадастрален идентификатор 51500.74.72, площ – бЗЗ кв.м., предвиден за обособяване на паркинг“.

             На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.             

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                                                              /БЛ. ФИЛИПОВ/

                                                                              Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/