Нареждане

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

 

07.01.2014 год.

Гр. Несебър

      

                      На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК  

НАРЕЖДАМ

             Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение № 661  от  Протокол №20 /18.12.2013год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно изменение и допълннение на Наредба № 11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. 

            В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 661.  

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

                                                                                                        / Благой Филипов/

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

                                                                                                                    Препис извлечение

                                                                                                         От Протокол №20/2013г.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 576/07.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър и Докладна записка вх.№ 644/06.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет-Несебър, с последвали изменения и допълнения. 

Общинският съвет с 14 гл. „за”  от гласували 14 общински съветници прие следното 

РЕШЕНИЕ № 661  

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, приема НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР както следва : 

§ 1. В чл.8 се създава нова ал.4 със следното съдържание:

„В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.“

§ 2. Създава се нов чл.28а със следното съдържание:

„Чл. 28а. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

§3. В Глава II, раздел VІ , се създава нова ал.3 на чл.102в със следното съдържание:

Чл.102в, ал.3 При безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост или на ограничени вещни права върху имоти общинска собственост приобритателите заплащат административна такса по ал.1 върху данъчната оценка на имота или вещното право.

§4. В Глава ІІ се създава нов Раздел VІІ „Такси, които се заплащат при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд „, със следното съдържание:

Чл.103а (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл.29, ал.З и ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса.

(2) Размерът на таксата по ал.1 се определя от:

               1.Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация,изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

               2.Размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

                     3.Местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена   по   реда   на   чл.36,   ал.2   от  Закона  за   административно-териториалното устройство на Република България;

               4.Вида на обекта;

               5.Възможността за напояване.

(3)  Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където:

Т – е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.); СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; Кк – коефициентът за категорията на населеното място; Кпол – коефициентът за поливност.

(4) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1.  За обектите по чл.103б, ал.1:

а) при площ до 1 дка включително – 2,00;

б) при площ над 1 до 5 дка включително -3,00;

в) при площ над 5 до 10 дка включително – 4,00;

г) при площ над 10 дка – 5,00;

               2.За обектите по чл.103б, ал.2 независимо от размера на площта, която се засяга -2,00;

               3.За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот,  коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

(5) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория                                              Вид на обекта

по чл.103б,ал.1      по чл.103б, ал.2

 

  1. За земи в землището на населени

места от І, ІІ, ІІІ категория,

национални курорти и населени места

граничещи с морската брегова ивица                              13.00                           1.20

  1. За земи в землищата на населени места

от ІV и V категория                                                           9.00                           0.80

  1. За земи в землищата на населени места

От VІ, VІІ или VІІІ категория                                            6.00                           0.50

(6)За линейни обекти коефициентът по ал.5 е 1.00.

(7)Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни  е 1.00.

Чл.103 б. (1) Размерът на таксата се определя по реда на чл.103а ал.3, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл.103а, ал.5, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1.търговски обекти;

2.производствени обекти;

3.складови обекти;

4.административни обекти;

5.курортни обекти;

6.туристически и спортни обекти;

7.жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

(2) Размерът на таксата се определя по реда на чл.103а,ал.3, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл.103а, ал.5, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1.здравни обекти;

2.обекти на науката, образованието и културата;

3.обекти на енергетиката и транспорта;

4.обекти със социално предназначение;

5.обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

6.обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

7.обекти на отбраната и националната сигурност;

8.обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска  продукция;обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

9.  хидромелиоративна инфраструктура;

10.  игрални полета на игрища за голф.

Чл.103в.(1) При изграждане на разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция таксатата се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

(2) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

(3) Таксата по чл.103а, ал.1 се заплаща от заинтересованото лице след постановяване на положително Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

(4) Таксата по чл.103а, ал.1 за всеки конкретен случай се определя с протокол на комисия, назначена от кмета на общината, който се връчва на заинтересованото лице по реда на АПК.

§5 Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.

 

 (Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

                                    /п/  Председател на Общински съвет – Несебър: …………………..                                                                                                                              /Б. Филипов/