Нареждане

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

07.01.2014 год.

Гр. Несебър

                            На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК  

НАРЕЖДАМ

 

            Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение № 660  от  Протокол №20 /18.12.2013год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно изменение и допълннение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

            В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 660.  

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

                                                                                                        / Благой Филипов/

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg


 

 

 

                                                                                                                    Препис извлечение

                                                                                                         От Протокол №20/2013г.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 575/17.11.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”  от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 660

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС,  Общински съвет – Несебър:

I.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Несебър, както следва:

§1. В Глава IV, раздел І , чл.32, ал.1 т.5 се отменя и се приема нова т.5с текст „Заместник –кмет“ ;

§2. В Глава ІV, раздел І чл.32, ал.2 се допълва с нова т.5 с текст „Данъчна оценка“;

§3. В Глава ІV, раздел І се приема нова ал.1 на чл.35 с текст „При възмездно и безвъзмездно разпореждане с имоти общинска собственост или ограничени вещни права върху имоти общинска собственост, приобритателите заплащат разходите по вписване на сделката в Службата по вписвания“.

§4. Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.

 (Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение). 

                                    /п/  Председател на Общински съвет – Несебър: …………………..                                                                                                                              /Б. Филипов/